*'imWè Attentie! J. TUINDER rENGELSi EEN STROOMLOZE STOFZUIGER «Sanbella» Corsetten M. J. den Engelsman Mevr. J. Baars-v. Dijk Heren Kamgaren Costuums en Kinderpakjes Uw Bril-recept HOOVER- Veilingberichten STAVENISSE ST. MAARTENSDIJK HOOFDPUNT m SCHERPENISSE ST. FILIPSLAND SPORTHOEKJE Onrustig, gejaagd? PREDIKBEURTEN KERKNIEUWS VAN HIER EN DAAR EN OVERAL Iets nieuws B. GEBRAAD STAVENISSE H.H. Schippers en Landbouwers! Matth. Schot kleuren Regenjassen Tweedjassen Zo juist ontvangen een grote sortering KLEDINGMAGAZIJN MODERN Wouwsestraat 7 - Telefoon 663 - Bergen op Zoom ZORRO'S ZWARTE ZWEEP deZILVERSMOKKELAARS WASMACHINE J. J. VOS MOEILIJKHEDEN? VRAGEN STAAT VRIJ. 1Elke vraag op een afzonderlijk vel. 2. Gegevens zo uitvoerig mogelijk. Gewenste herkenningsletters aangeven, naam en adres vermelden. De vragen worden in de kopij zo kort mogelijk weergegeven. Elk antwoord geldt dus één bepaald geval. Bij kwesties inzake arbeidsverhoudingen, sociale verzekering e.d. moeten branche en adres van het bedrijf worden opgegeven. Een postzegel voor doorzending insluiten. 3. 4. 5. 6. G.G. Ik ben in 1946 getrouwd en bij mijn vader in gaan wonen. Het huis was het eigendom van mijn vader, waaraan ik evenwel ruim 1000 aan verbouwde en het zelf betaalde. Dit is niet beschreven. Hoe moet ik nu handelen, als mijn vader komt te overlijden om die ruim 1000 binnen te krijgen Ik heb geen bewijzen dat ik het geld geleend heb. Antwoord Gr. Wanneer li Uw vader dat geld geleend hebt en na zijn overlijden gaarne terug wilt hebben, zult II toch moe ten zorgen, dat U een degelijke schuld bekentenis hebt. Wilt U volkomen veilig zijn, dan zoudt U de schuldbekentenis door een notaris op kunnen laten maken, maar vereist is dat niet. J.H.H. Kunt u mij het adres opgeven van het Koningin Wilhelmina Kankerbestrij- dingsfonds Antwoord-Rt: Het adres is: Kanker- bestrijdingsfonds Koningin Wilhelmina, Sin gel 451, Amsterdam-C. J.S. Wat is de belastinggids en heeft een particulier deze nodig Antwoord-V.! Er bestaan verschil lende particuliere uitgaven tot leidraad der belastingaangiften, die in vele gevallen wel moeilijk zijn. Zonder reclame voor een be paalde uitgave te maken zouden wij wil len noemen: „Beknopte Belastinggids door Smeets en Merkinsen, uitgave Veen te Amsterdam. In het najaar zal daarvan een nieuwe druk verschijnen. Of wij u deze moeten aanraden in uw geval is niet te beantwoorden. De belasting wetgeving is zo ingewikkeld en de tarie ven zijn zo hoog, dat een vergissing of onwetendheid duur te staan kan komen. Bij twijfel is het verstandig de hulp in te roe pen van een goede belastingconsu lent. A.J. Kunt u mij de adressen geven van de schrijvers(sters) Anne de Vries, Marie van Zeggelen en Mevr. van Rhijn- Naeff Antwoord-Gr.: Anne de Vries woont D 13, Hooghalen, Drente; Marie van Zeg gelen van Eeghenstraat 131, Amsterdam en mevrouw Van Rhijn-Naeff, J. de Witt- straat 25, Dordrecht. J.W. Mogen kosten tot opnemen van een hypothecaire geldlening, en eventueel de kosten van doorhaling van de hypotheek bij de exploitatiekosten van een onroerend goed in aanmerking worden genomen Antwoord-V: Inderdaad mogen deze kosten tot opneming van gelden in aftrek van de opbrengst van het onroerend goed worden gebracht. Ten aanzien van de z.g. boeterente bij vervroegde aflossing is dit nog de vraag. In bepaalde gevallen mag het niet. Wordt afgelost ten einde een hy pothecaire geldlening te verkrijgen, met een lager rente, dan kan de z.g. boeterente misschien wel worden afgetrokken. J.v.L. - 155. Graag zou ik wat wil len weten over de z.g. „Commandotroepen Waar of men zich melden kan, hoelang de opleiding duurt, of men voor meerdere jaren dienst moet nemen, enz. Het is toch een vrijwilligerscorps Antwoord-Gr.: Het Corps Comman dotroepen is onder deze naam 1 Juli jl. of ficieel opgericht als onderdeel van de nieu we leger-organisatie, ontstaan uit de Storm- school, welke sedert 1945 verschillende op drachten heeft uitgevoerd. De cursisten wa ren dienstplichtigen, die zich voor deze opdrachten beschikbaar stelden. U kunt zich om inlichtingen wenden tot de Comman dant van het Corps Commandotroepen, En- gelbrecht van Nassaukazerne te Roosen daal. A.U. - 198 Ik heb van de wederop bouw een bouwcrediet gekregen. Een be paald gedeelte is mij uitgekeerd, doch tegen de voorwaarden waarop mij het restant zal worden gegeven, heb ik bezwaren. Tot wie kan ik mij hierover wenden Antwoord-V: Het crediet, waarover u spreekt, zal u verleend zijn op de alge meen vastgestelde voorwaarden, waaraan u zich zult hebben te onderwerpen. Meent u bezwaren te kunnen maken, dan moet u zich, onder opgave van alle gegevens (dus wel vollediger dan u ons schreef) wenden tot het ministerie van Wederopbouw, Van Alkemadelaan 350, Den Haag. A.B. - 29. Is het u mogelijk inlichtin gen te verschaffen hoe of het nu zit met de gelddeblokkering Wanneer de geblokkeer de gelden niet vrijgegeven worden, zou dat m.i. veel kwaad bloed zcrien en het ver trouwen in de staat verloren doen gaan. Antwoord-Gr.: Voor geblokkeerd te goed moet vóór 21 October 1950 en voor tegoed op optie-rekening moet voor 18 No vember 1950 een bestemming door u gege ven zijn. li doet .het besta u met uw bank in verbinding te stellen voor het vervullen van de formaliteiten, we;ke ook de beste instantie is, die u daarbij 1 an helpen en in lichtingen kan geven. Een saldo op optie rekening van minder dan 500,mag naar een vrije rekening overgeboekt worden R. zegt dat zijn tuin wriemelt van de veenmollen en vraagt wat daaraan te doen is om ze zo spoedig mogelijk te verdelgen. Antwoord-B: Voorop sta, dat alleen gezamenlijke bestrijding in tuintjes afdoende is. Bestrijdingsmiddelen: In de zomer: 1. nesten opzoeken en eieren vernietigen. 2. Zorgvuldig uitstrooien en licht onderhar- ken per ha.: 20 kg. gebroken rijst of ge broken mais, begoten met 5 liter heet water na 20 minuten gemengd met 1 kg pa- rijsgroen. Parijsgroen is een zwaar gif, dus zeer goed opletten, dat er geen ongelukken gebeuren. 3. Een speciaal middel tegen veenmollen is Cortilan. ct 250 gram per 22 Juli: Jannetje Dirkje, dochter van L. J. Bruijnzeel en N. v. d. Jagt. 28 Juli: Marius Leo, zoon van C. v. Winkelen en J. A. Duijzer. 30 Juli: Adriana Elizabeth, dochter van C. Scherpenisse en C. A. Duijzer. Gehuwd: 6 Juli: Johannis C. v. d. Boogaard, 25 jaar en Adriana Scherpenisse, 21 jaar. 13 Juli: Abraham Ligtendag, 23 jaar en Hendrika M. den Haan, 22 jaar. 20 Juli: Johannes C. Verwijs, 27 jaar en Kaatje J. Hage, 24 jaar. 21 Juli: Frans J. Rijnberg, 23 jaar en Dina P. Goedegebuure, 20 jaar. Overleden: 2 Juli: Marinus M. Moerland, 9 maanden, zoon van G. Moerland en M. J. Moerland. 4 Juli: Francina W. Stols, 72 jaar, echt genote van K. v. d. Male. 15 Juli: Maria de Later, 58 jaar, wed. van I. J. Stoutjesdijk. LOOP DER BEVOLKING Ingekomen: Willem J. Poot, van St. Maartensdijk. Pieter I. Fase, van Vreeswijk. Jannetje J. Burgers-de Graaf van St. Maartensdijk. Johanna M. van Hout, van Mijdrecht. Jacobus J. van Hout, van Bergen op Z. Elizabeth B. Overbeeke-Rijstenbil, van Oud-Vossemeer. Vertrokken: Cornelis A. Kramer, naar Rolde. Kaatje J. Verwijs-Hage, naar St. Filips- land. WEDVLUCHT MAASTRICHT Afstand 139 km aankomst 1ste duif 2.21.46. Gebr. v. d. Repe 1, 4, 12, 14; J. L. Duijzer 2, 3, 13, 15; A. J. Soeters 5, 7, 8, 9, 16; A.H. Goedegebuure 10, 11, 18; J. Hartog 17. BEKENDMAKING Vanwege de Stichting Dorpsgemeenschap Stavenisse wordt bekend gemaakt, dat degenen, die van de stichting iets te vor deren hebben i.v.m. de op 4 en 5 Augustus te houden bazar, hun nota's vóór 6 Aug. 1950 moeten indienen bij de penningmeester W. D. J. van Prooijen. ZANGAVOND Op 19 Augustus zal te Tholen een zang avond worden gehouden, waaraan ook „Nieuw Leven alhier haar medewerking zal verlenen. OPENING V/ie vroeger wel eens een kijkje nam in het oude herenhuis op de Voorstraat en dat nu weer doet, zal verbaasd zijn over de grote inwendige verandering, die dat pand heeft ondergaan. De heer B. A. Ge braad heeft er een mooie winkel van ge maakt, thans voorzien van een grote ver scheidenheid huishoudelijke artikelen, radio s electrische artikelen, haarden, enz. Voor Stavenisse betekent het weer ruimere keus en een reden temeer niet ver van huis te lopen voor het doen van de nodige inkopen. Het zal bij de opening zeker niet aan be langstelling ontbreken. WEDVLUCHT MAASTRICHT Gelost 11.45. Aankomst 1ste duif 2.32.08. Uitslag: Jac. v. Dalsen 1, 3, 4, 12; Gebr. Moerland 2, 7; M. Steendijk 5; P. G. v. d. Reest 6, 9; Joh. Stoel 8; D. Dorst 10; Gfebr. v. d. Reest 11 Uitslag Bordeaux: Jan Vermaas 1, 3; Gebr. Moerland 2; M. Steendijk 4, 8; Joh. Beeke 5; R. Leune 6; Abr. Geluk 7. De eerste prijs ad. 10.was van de Dorpsgemeenschap. Een prachtige taart van bakker Moerland voor no. 2 en verschillen de andere mooie prijzen. BURGERLIJKE STAND over de maand Juli 1950 Geboren op 27 Juli: Cornelis, zoon van Abraham Smits en Maatje Potappel. op 27 Juli: Commerijn Leendert, zoon van Commerijn van Haaften en Helena Pieter- nella Hage. Overleden: op 20 Juli: Catharina Anthonisse, 74 jr., weduwe van Pieter Priem. Ondertrouwd: op 13 Juli: Gilles Jan Niemantsverdriet, 24 jaar, wonende te Poortvliet en Catharina van Eenennaam, 24 jaar, wonende alhier. op 27 Juli: Pieter Marinus Polderman, 25 jaar, wonende te St. Maartensdijk en Theuntje Wielaard, 20 jaar, wonende alhier. Getrouwd: op 13 Juli: Cornelis Hoogstratc, 27 jaar, wonende te Yerseke en Geertruida West dorp, 30 jaar, wonende alhier. op 27 Juli: Gilles Jan Niemantsverdriet, 24 jaar, wonende te Poortvliet en Catharina van Eenennaam, 24 jaar, wonende alhier. Ingekomen personen: op 5 Juli: Abraham C. Hage, van Goes. op 14 Juli: Dirk Dane en gezin van 's Gravenhage op 15 Juli: Geerard W. van Belzen, van Vlissingen. op 31 Juli: Jacobus J. den Braber, van Rotterdam. Vertrokken personen: op 7 Juli: Cornelis Moerland en gezin, naar Bruinisse. op 10 Juli: Jacoba H. Snijder, naar Middelburg. op 19 Juli: Geertruida Hoogstrate-West- dorp, naar Yerseke. op 22 Juli: Marinus C. van Oudenaarde en gezin naar Rotterdam. op 26 Juli: Floor A. C. van Twist naar St. Maartensdijk. EEN MEISJE GERED Het dochtertje van de familie A. v. d. Hoek gleed Vrijdagmiddag jl. in de Haven, toen ze daar op de betonglooiing speelde. Het was hoog water en het meisje dreigde te verdrinken. J. F., onmiddellijk ter plaatse kon het kind met een schepnet op het droge brengen, waardoor ze van de verdrinkings dood werd gered. Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 45 ct. Mijnhardt Hoofdpijntabletten. Koker 75 ct. WEDVLUCHT MEERT J. van Dijke 1, 2, 4; Gebr. Pleune 3, 5, 7; P. Jeroense 6, 13; M. K. Speijer 8, 14, 15; B. Suurland 9, 16; J. Hage 10; M. Noor- dijke 11, 12, 18; W. Anemaat 17. Gelost om 12.45 uur. Aankomst 1ste duif 14.34.11. BENOEMD Door het bestuur van het Groene Kruis, is als wijkzuster in vasten dienst benoemd: Mejuffr. J. J. de Jonge, van Krabbendijke. NAGEKOMEN BERICHT THOLEN HERAANBESTEDING Donderdag 3 Aug. jl. werd door het architectenbureau Wesseloo en van Voorst uit Bsuusum voor rekening van de gemeente Tholen opnieuw aanbesteed het bouwen van 4 woningwetwoningen. Van de vier uitge nodigde aannemers werd alleen ingeschreven door de firma W. Blaas uit Tholen voor 36.500.en de heer D. Burgers uit Tho len voor 35.700. De vorige maal werd ingeschreven door W. Blaas voor 36.500.— en D. Burgers voor 37.600. De gunning werd aangehouden. DUIZEND EMIGRANTEN DIT JAAR PER K.L.M. NAAR AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND Het wordt angstwekkend vol in ons kleine landje aan de Noordzee. Met een oppervlakte van ongeveer 30.000 km2 telt hét nu reeds meer dan 10 millioen inwoners en menigeen loopt dan ook rond met ern stige plannen om te emigreren. Als hij, zo als het heet, bij „moeders pappot" zou blij ven zitten, dan zou Nederland binnen 50 jaar met een bevolkingsaanwas van onge veer 200.000 zielen per jaar, zeer waar schijnlijk het dubbele aantal inwoners van thans tellen. Nu zijn er in Nederland al meer dan 300 zielen per km2. De overbe volking van ons land brengt problemen met zich, welke door de huidige industriali satieplannen alleen niet meer zijn op te lossen. Sinds de bevrijding van Nederland in 1945 zijn er dan ook velen naar andere landen vertrokken. Bijna 40.000 Nederlan ders vestigden zich de laatste vier jaren in Canada, de Verenigde Staten van Amerika, Brazilië, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw- Zeeland. Dit mag misschien veel schijnen, toch is dit aantal nog te gering om voor Nederland verruiming te betekenen. Het volgend jaar zullen zeer waarschijnlijk niet minder dan 26.000 Nederlanders in Austra lië en Nieuw-Zeeland een nieuw leven be ginnen, terwijl ook Canada een kleine 10.000 boeren zal opnemen. Een van de grote problemen, waarmee de Nederlandse emigranten te kampen hebben, is dat van het vervoer. Daarom heeft de K.L.M. de emigranten in de gelegenheid gesteld om door de lucht te emigreren, het geen bovendien nog vele voordelen biedt, eerder aan de slag kunnen, meer comfort, zoals een snelle overtocht, waardoor zij reizen in gezinsverband, snellere afhandeling van formaliteiten in het land van aankomst, enz. De K.L.M. heeft dit jaar reeds vijf emigrantenvluchten naar Australië en twee naar Nieuw-Zeeland uitgevoerd, waarbij ongeveer 390 emigranten werden overgevlo- II. II. H. PRINSES IRENE IS JARIG Morgen, 5 Aug. viert H.K.H. Prinses Irene haar geboortedag. Nu vlak voor het Kon. Bezoek aan ons eiland, zal deze dag zeker extra gevierd worden en zal de driekleur, als bewijs van onze trouw aan het Oranje huis zeker wel van huis tot huis wapperen. gen. Voor de maand Aug. staan wederom vier vluchten naar Sydney op het program ma, welke reeds alle zijn volgeboekt. In de laatste vier maanden van dit jaar zullen nog een zevental vluchten naar het kleinste werelddeel worden uitgevoerd, zodat de K.L.M. eind 1950 ruim 1000 emigranten naar Australië en Nieuw-Zeeland zal heb ben overgebracht. ZIJ, DIE HUN DIPLOMA IN HUN ZAK HEBBEN Voor het diploma Handelskennis slaagde Mej. J. Scherpenisse en voor het Associatie- diploma Boekhouden de heer A. de Muijnck, beiden van St. Annaland. Op het te Breda gehouden middenstands examen slaagde mej. Liza Rombouts te Oud-Vossemeer. Bij het te Bergen op Zoom gehouden examen voor het Middenstandsdiploma slaagde ook J. L. Noom uit Scherpenisse, J. C. P. Verhees uit Oud-Vossemeer, M. K. v. Driel uit Stavenisse, L. Neele, J. C. Westhoek, beiden van St. Filipsland, W. Geuze van Poortvliet, J. A. Pleune, St. Maartensdijk. Programma voor a.s. Zaterdag Smerdiek 2 Chrislandia 2 om 4:30 uur Smerdiek 1 Chrislandia 1 om 6.30 uur WHS 2 WHS 1 KORFBAL WHS KIK (Steenbergen) om 4.30 uur. MOTORSPORT De uitslag van de eerste competitierit die Zaterdag jl. door de M. C. Fijnaart werd georganiseerd en die geldt voor het kam pioenschap van West-Brabant en Tholen luidt als volgt: Solo-motoren: 1. J. Blaas, Tholen; 2. D. Poelman, Oud- Vóssemeer; 3. C. Steendijk, Stavenisse. Motoren met duo: 1. A. Maessen, Etten; 2. H. Jochems, Kruisland; 3. G. Bakker, Roosendaal. Auto's: 1. Boertjes, Roosendaal; 2. W. v. Dis, Fijnaart; 3, G. Akkermans, Fijnaart. De tweede competitierit wordt georgani seerd door de M. C. Eendracht en wordt verreden op Zaterdag 26 Aug. a.s. Ge start wordt 's middags om half vier vanaf hotel Zeeland te Tholen. Ook niet-leden kunnen aan deze rit deelnemen. THOLEN 31 Juli: Bonen doorgedraaid. Witte Eig. gew. 8.tot 10.Poters 5.Kriel 3.55; BI. Eig. gew. 8.50 tot 9.19; Poters 3.74; Bintjes bonken 9.—; gew. 7. tot 9.70. Aanvoer 25 ton. 1 Augustus: Bonen doorgedraaid. Witte Eig. bonken 6.gew. 8.54. Poters 4.90. Kriel 3.77. BI. Eig. gew. 9.60. Poters 4.54. Bintjes, bonken 10.10, gew. 7.50 tot 9.18. Poters 4.53. Aan voer 30 ton. Uien gew. 8.50 tot 11.70. Bonken 5.06 tot 5.09. Driel. 9.Aanvoer 250 ton. 2 Augustus: Eig. 8.50 tot 10.Bonken 6.Poters 5.26. BI. Eig. 9.54 tot 10.42. Poters 4.13. Bintje 8.61 tot 9.40. Bonken 10.30. Poters 4.90. Kriel 3.94. Aanvoer 40 ton. 2 Aug.: Witte Eig. gew. 8.53 tot 10.36. Bonken 6,Poters 5.26. Voer 3.94. BI. Eig. 9.54 tot 10.42. Bintjes 8.62 tot 9.39. idem Bonken 10.30. 3 Aug.: Witte Eig. 9.33 tot 10.50, Bon ken 6.Poters 6.51. Voer 3.73 BI. Eig. 9.49 tot 10.45. Bintjes 8.50 tot 10.27. idem Bonken 11.55. ST. MAARTENSDIJK 31 Juli: Eig. I 9.46. id. II 7.60 tot 8.84. Driel. 4.50. Bintje I 8.96. Bintje II 7.60 tot 8.Driel 4.10. Bonken 9.—. Kriel 3.70. BI. Eig. 10.10. Aan voer 20 ton. 1 Augustus: Eig. I 9.50 tot 10.ld. II 8.34 tot 8.60. Driel. 5.Bintje I 9.30. Id. II 7.90 tot 8.56. Driel 3.70. Bonken 9.90. Kriel 3.70. BI. Eig. 9.74. Id. II 8.10. Alpha 7.50. Aanvoer 32 ton. 2 Augustus: Eig. I 9.60. Id. II 8.38 tot 8.60. Bonken 8.BI. Eig. 10.10 tot 10.30. Driel. 5.— Bintje I 9.40. Id. II 8.50 tot 9.10. Bonken 10.10 tot 10.30. Alpha I 7.Kriel 3.70. Aanvoer 30 ton. Bramen 60.alles per 100 kg. 3 Augustus: Eig. I ƒ10.60. Id. II 8.10 tot 10.00. Driel. 6.10. Blauwe Eig. 10.50. Id. II ƒ9.—. Bintje I ƒ10.20. Bonken ƒ11.10. Kriel 3.60. Aanvoer 25 ton. Gew. Pootuien 8.70 tot 9.40. Bonken ƒ6.60. Driel. 9.10. Picklers ƒ9.10. Aan voer 40 ton. ST. ANNALAND 31 Juli: Eig. 9.tot 10.23. Drielingen ƒ4.71 tot 5.05. Blauwe ƒ9.98 tot 10.27. Driel. ƒ4,20, Bintje 8.01 tot 9.15. Driel. ƒ4.41. Aanvoer 35 ton. 1 Augustus: Gele Eig. 9.10 tot 10.06. Driel. 5.- tot 5.45. Blauwe 10.12 tot 10.21. Driel. ƒ5.40. Bintjes ƒ9.tot 9.77. Mijnhardt's Zenuwtabletten sterken en kalmeren Uw zenuwen. Driel. ƒ5.44. Aanvoer 75 ton. 2 Augustus: Gele 9.02 tot 9.66. Driel. ƒ5.38 tot 5.64. Blauwe 10.13 tot 10.41. Driel. 5.88. Bintje 9.52 tot 9.93. Driel. 5.92. Aanvoer 90 ton. 3 Augustus: Gele 9.59 tot 10.59. Driel. ƒ6.44. Blauwe 10.02 tot ƒ10.49. Bintjes 9.70 tot 10.09. Driel. 6.49. Aanvoer 50 ton. Plantuien ƒ9.49 tot 8.45. Bonken ƒ6.21. Aanvoer 156 ton. SCHERPENISSE 31 Juli: Gele Eig. ƒ8.51 tot 9.18. BI. 8.57 tot 9.50. Bintjes 8.07 tot 8.52. Aan voer 20 ton. 1 Augustus: Gele Eig. 8.— tot 8.41. Blauwe 9.56 tot 10.23. Bintjes 8.59 tot 9.17. Aanvoer 35 ton. 2 Augustus: Gele Eig. 8.02 tot 8.21. Blauwe ƒ10.25 tot 10.81. Bintjes ƒ8.51 tot 9.36. Aanvoer 60 ton. 3 Augustus: Gele Eig. 9.50 tot 10.28. Blauwe 9.84 tot 10.02. Bintjes 10.54 tot 10.78. Aanvoer 50 ton. Plantuien gew. 8.80. Bonken 5.49. Aanvoer 6 ton. Zondag 6 Augustus 1950 THOLEN Ned. Herv. Gemeente vm. 10 uur Ds. B. G. A. v. d. Wiel nm. 3 uur Ds. B. G. A. v. d. Wiel Gereformeerde Kerk 10 en 5 uur Ds. J. van Halsema Gereformeerde Gemeente 10, 2.30 en 6.30 uur leesdienst Donderdag 10 Aug. nm. 3 uur Ds. Mallan uit Bruinisse - Huwelijksinzegening. Chr. Gereformeerde Kerk 10, 2.30 en 6.30 uur Ds. Meijering, em. pred. te Zierikzee. Vrijdag 11 Aug. av. 7 uur Ds. W. Baaij uit Alphen a.d. Rijn Ned. Prot. Bond Geen dienst OUD -VOSSEMEER Ned. Herv. Gemeente vm. 10 uur Ds. R. C. v. Putten nm. 2.30 uur Ds. R. C. v. Putten Gereformeerde Kerk 10 en 2.30 uur Ds. Spoelstra uit Gene- muiden Chr. Gereformeerde Kerk 10, 2.30 en 6.30 uur leesdienst ST. ANNALAND Ned. Herv. Gemeente vm. 9.30 uur Ds. W. Vroegindewey nm. 2.30 uur Ds. W. Vroegindewey Bed. H. Doop Gereformeerde Gemeente 9.30, 2 en 6 uur leesdienst STAVENISSE "led. Herv. Gemeente vm. 10 uur Leesdienst av. 6 uur Ds. G. Enkelaar Oud Geref. Gemeente 9.30, 2 en 6 uur leesdienst Donderdag 10 Aug. 2.30 uur en 7 uur Ds. Du Marchie van Voorthuijzen uit Sliedrecht ST. MAARTENSDIJK Ned. Herv. Gemeente vm. Ds. de Bres nm. Ds. de Bres Oud Geref. Gemeente: 9.30, 2 en 6 uur leesdienst Oud-Geref. Kerk 9.30, 2 en 6 uur leesdienst Rehoboth av. 7 uur Ds. Sierag uit Hillegersberg SCHERPENISSE Ned. Herv. Gemeente vm. 9.30 uur Ds. Brons nm. 2.30 uur Ds. Brons Bediening H. Doop Gereformeerde Gemeente 9.30, 2 en 6 uur Ds. de Blois uit R'dam nm. Bed. H. Doop POORTVLIET Ned. Herv. Gemeente vm. 10 uur Ds. G. Enkelaar nm. 2.30 uur leesdienst Gereformeerde Kerk 10 uur leesdienst 2.30 uur Ds. J. van Halsema Gereformeerde Gemeente 10, 2 en 6 uur leesdienst ST. FILIPSLAND Ned. Herv. Gemeente vm. 9.30 uur Ds. E. S. de Lint nm. 2.30 deed E. S. de Lint Gereformeerde Gemeente 3 x leesdienst Oud Geref. Gemeente: 3 x Ds. v. Leeuwen ANNA JACOBA POLDER Gereformeerde Kerk 2 x Ds. Lanning uit Fijnaart ST. ANNALAND Ds. Mallan bedankte voor het beroep naar de Geref. Gem. alhier. SPIONNAGE IS EEN DURE GESCHIEDENIS Men schat het aantal personen, die als „vakmensen" in hoofdberoep spionnage beoefenen op een kwart millioen. Vermoedelijk nemen de U.S.A., United Kingdom en Sovjet Rusland het grootste gedeelte van deze or ganisaties voor hun rekening. Men veronderstelt dat deze drie groe pen per jaar veel meer dan 1 mil liard dollars in deze branche be leggen. Het is nauwelijks mogelijk, de grens tussen spionnage en een nor male inlichtingendienst af te bake nen. De meest economische gebeur tenissen worden door de „tegen partij" bekeken als iets, dat zeer grote invloed zou kunnen oefenen op de toekomstige oorlogsvoering. Alle statistische gegevens zijn bij voorbeeld op zekere hoogte uit gangspunten of springplanken voor de spionnage, die dikwijls voor de kleinste bijzonderheden een open oog heeft en mensen in vaste dienst heeft, die nauwelijks weten dat hun rapporten bouwsteentjes zijn voor de voorbereiding voor wereldoorlog nummer drie... ADVERTENTIES Vlot spr. en schr. In 16 mnd. f. 4.- p.m. Nieuwste schrift, methode. Prettig thuis stud. Frans. Spaans, Maleis, Dnlts, Boekhouden Ook PBACTIJK DIPLOMA'S. Middenstands diploma, Ned. taal encorresp. JOURNALISTIEK, Letter kunde, privé-secr., dokters assistente, welsprekendheid. ▼oor BRATII PROEFLES j Leervakj (Uw adres op envelop j vermelden) samë'nwërkËndë onderwijsinstellingen S Avenue Soeoerdls II Retterdam Voor de vele blijken van deel neming, ons betoond bij het over lijden van onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, betui gen wij onze hartelijke dank. Fam. Stoutjesdijk St. Annaland, Aug. 1950 in de zaak van voor slechts I 65.-- M ERK NEWAID Vrijdag 4 Augustus a.s. zal op de haven te Tholen door ondergete kende zijn nieuwe verkoop- en opslagplaats worden geopend van Scheepsinventaris, Smeerolie, Gas- olie, Dieselolie, Tractorpetroleum, Vetten, Teer, Carboleum, Verf waren, Kwasten in alle soorten, Draad en Touwwerk. Beleefd aanbevelend Bebouwdendam, Tholen Op Donderdag 10 Aug. a.s. van 11 tot 3 uur wordt U weer in de gelegenheid ge steld een CORSÈT aan te laten meten, Buste houders, enz. op onder staand adres. Op- of aanmerkingen van de vorige zittingen worden weer gratis verholpen. Vraagt onze duurzaam en voordelig. Voor de jonge dames al vanaf f 7.95. Tevens hebben wij 7 verschillende Bedden al vanaf f 74.-- ZIE ONZE ETALAGE'S A 37 - St. Annaland Wassenaarstraat 72 Bergen op Zoom - Tel. 555 SPREEKUUR te Stavenisse ten huize van Dr. Soeteman op Dinsdag 8 Aug van 3-4 uur Uw speciaal adres voor Buikbanden, Breukbanden, Elastieken kousen, Rubber Corsetten wordt vakkundig uitgevoerd door EIGEN SLIJPERIJ ERKEND VAK-OPTICIËN ZIEKENFONDSLEVERANCIER Iedere Donderdag van 93 uur in het Groene Kruisgebouw Tholen BIOSCOOP DE GOUDEN LEEUW ST. MAARTENSDIJK. - TEL. 1 Presenteert ZATERDAG 7.30 u. het EERSTE DEEL van de spannende 2-WEEKSE SERIEFILM Als 2e hoofdnummer vertonen wij HUISMOEDERS met een in tijd van 4 minuten de was schoon en helder wit. Demonstratie Gratis Ook weer inmaak- glazen voorradig. Smederij en Rijwielhandel Oud-Vossemeer - Tel. 82 SPIERINKJES v. d. Velde, Engelaarsdijk, Poort vliet bericht aan H.H. Varkens fokkers dat zij elke werkdag tot 's middags 1 uur kunnen komen en uitsluitend contant betalen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1950 | | pagina 3