Raadsverslag Tholen MÊÈAiv i Raadsverslag St. Annaland ommentaar door Dr.P.H.RITTER Jr. Ged. Staten zullen begrotingspost voor nieuwbouw Chr.- en Huishoudschool wel niet goedkeuren, maar de Raad wil doorzetten - Vier woningen toegewezen Wijziging Politie-verordening Verordening loslopende honden ZONDAGSDIENST ARTSEN 6e Jaargang No. 34 7 Juli 1950 Uitgevers Firma C. Dieleman en G. Heijboer Redactie Kerkring A 473, St. Annaland - Telefoon 47 Administratie Oudelandsestraat 9, Tholen - Telef. 57 - Giro 124407 Abonnementen 1.per kwartaal franco p.p. ƒ1.25 Prijs per nummer 8 cent Advertentiën 0.10 per millimeter Minimum 2.00 Spierinkjes tot en met 20 woorden 1.00, elk woord meer 0.05 Advertenties worden tot uiterlijk Donderdagmiddag 1 u. aangenomen KOREA HEBBEN WIJ voor het nieuwe verschijnsel dat de koude oorlog thans oproept bang te zijn, of zal dit koreaanse drama zich op dezelfde wijze voltrekken als de andere drama's, die wij sedert 1945 hebben be leefd, en die voorbijgingen zonder dat de wereld in brand werd gezet Alle verschijnselen wijzen er op, dat ook dit bedrijf zonder wereld-catastrofe zal passeren. Het westen zendt oorlogsschepen, vliegtuigen, legers en wapenen, maar men is zo heeft Truman het woordelijk gezegd niet in oorlog. De amerikaanse troepen macht trekt niet op tegen Rusland, maar tegen Noord-Korea en zij bestrijdt geen mogendheid, maar vervult een opdracht van de Verenigde Naties in het belang van de vrede. En Rusland bevindt zich evenmin in oorlog. De tegenstelling tussen de Sowjet en het nationaal-socialistische Duitsland is hierin gelegen, dat nazi-Duitsland de volken die het in zijn belang onderdrukt achtte, gewapenderhand „beschermde", terwijl Rusland zijn invloedssfeer uitbreidt, door dat het de volken, welker gebied het nodig heeft, zichzelf laat hervormen tot „volks republieken". Wij weten allemaal wel wat er eigenlijk aan de hand is, maar er is een formele constructie van de verhoudingen geschapen, die een rechtstreeks conflict nog verwijderd houdt. Rusland heeft, in zijn hoedanigheid van lid der „Verenigde Naties", de koreaanse sanctie aangevochten op grond van een betwisting van de geldigheid der stemming. Het is dus gebleven binnen de structuur der volkerenvergadering en het verklaart zijn afwezigheid uit die vergadering niet als een reactie op de koreaanse kwestie, maar als een verbolgenheid over het afwijzen van het nieuwe China. Over de toelating van dit nieuwe China wordt achter de schermen onderhandeld. De tegenstelling concentreert zich niet op de koreaanse aangelegenheid. En het is van niet te onderschatten be tekenis dat India zich aan de zijde van het westen heeft geschaard. De wereldbevrijding gaf geen bevrediging. De russische dreiging heeft de duitse ver vangen. Onder het masker der Verenigde Volken, voltrok zich een dieper scheiding dan de mensheid ooit aanschouwde. Zolang de wereld in twee kampen verdeeld is, blijft de wereldvrede een illusie. Maar zelfs zij, die een derde wereldoorlog op den duur onvermijdelijk achten, moeten zich verheu gen over het uitstel. Naarmate het uitstel aanhoudt, wordt de vrees voor de steeds zich ontwikkelende verdelgingsmethoden versterkt. En het is niet ondenkbaar, dat het bewustzijn dat een derde wereldoorlog geen overwinnaar zal achterlaten, de ver antwoordelijke leidslieden zal gaan be heersen. Wat nu gebeurt is de positie regeling der twee wereldrivalen. De onder grondse strijd is een strijd om de brugge- hoofden. Die strijd kan spanningen ver oorzaken, destijds te Berlijn, nu op Korea. Maar hij beduidt geen openlijke aanval. IEDERE ZENUW REACTIE op de koude oorlog wakkert hem aan. Wij moeten ons leren gewennen aan onrustbarende ver schijnselen en ons leren onthouden van onrust-wekkende commentaren. Dit betekent niet, dat wij nu maar rustig moeten gaan slapen, maar het betekent wel, dat wij ons zelf niet moeten verbijsteren door te snel getrokken conclusies. De historici zijn het er met elkander over oneens, of er wetmatigheden zijn in de ge schiedenis. Maar het probleem der histo rische wetmatigheid ligt dieper dan de politieke tinnengieters beseffen, die de ogen schijnlijke gelijkenis van de periode, die aan de tweede wereldoorlog voorafging met de verschijnselen, welke wij thans aanschou wen, in het licht stellen. Hitier pakte het ene land na het andere en zette daarna de wereld in brand. Men verwacht nu hetzelfde van Stalin. Maar Hitler had een verzwakte en onvoorbereide tegenstander, Stalin heeft een tegenstander, die tenminste zo sterk en zo voorbereid is als hij. Hitler had haast, Stalin heeft de tijd. Hitier veroverde zelf. Stalin laat anderen de kastanjes uit het vuur halen en blijft zelf op de achtergrond. Hierdoor kunnen on middellijke aanleidingen tot een wereld oorlog worden vermeden en acute conflicten blijven gelocaliseerd. En men mag vragen, of er in de russische politiek niet een sterk defensief element aanwezig is. Waarom laat het Finland ongemoeid Wij vinden dus in de koreaanse kwestie, hoe ernstig aanschijn zij moge hebben, geen aanleiding tot angstpsychose. Maar er ligt in dit incident wel grond voor een korte beschouwing over de nadelen, welke de organisatie der Verenigde Volken biedt, ondanks de verheven gedachte, die in haar ligt besloten. Het systeem der Verenigde Naties be trekt, zodra er maar ergens van agressie sprake is, alle landen der aarde in een wereldoorlog. Er gebeurt iets bij onze tegenvoeters (hoeveel Nederlanders weten, waar Korea precies ligt?) en het gevaar ontstaat, dat er russische laarzen stappen over onze straten. De mogelijkheid van localisering der grote wereldconflicten ver dwijnt, neutraliteitspolitiek wordt afge schreven. Het systeem der Verenigde Naties, tot stand gekomen om de alzijdigheid van de vrede te waarborgen, brengt, zodra er een kink in de kabel komt, de alzijdigheid van de oorlog tp weeg. De politieke samenhang van de wereld heeft ook zijn nadelen. En wij verwachten een ontwikkeling van de internationale politiek in de richting ener organisatie van federale gebieden. Reeds zijn in de Raad van Europa en in de aziatische concentratie federale verbonden in wording, die na hun voltooiing een wel kome aanvulling zullen blijken van de inter nationale samenwerking en die kunnen ver hoeden, dat ieder willekeurig land wordt opgeroepen voor aangelegenheden die geheel liggen buiten zijn belangensfeer. NEDERLAND IS een fatsoenlijk land, dat waarde hecht aan zijn internationale verplichtingen. Zijn optreden in de Ver enigde Naties getuigt van een even angst vallige nauwgezetheid als vroeger het voe ren van zijn neutraliteitspolitiek. Men kan vaststellen, dat het beginsel van ons buiten lands beleid, waar de dienst aan het buiten land bijna vervuld wordt tot over de grenzen van het nederlands belang, onze diplomatie steeds heeft beheerst. Dat be ginsel is geenszins weggevallen, nu Neder land niet meer zich buiten de internationale kwesties houdt, maar zich gedraagt naar de directieven van het bestel der natiën. Pogingen tot behoud van een zekere neu traliteitspolitiek gelijk Zweden en Zwitser land die wagen, zijn aan het huidig Neder land vreemd. Wij zijn het met de minister-president eens, da|t ons land zijn verplichtingen jegens de Verenigde Naties heeft na te komen. Maar moet dat inhouden, dat Nederland er als de kippen bij moet zijn met zijn solida riteitsverklaring en op staande voet schepen moet zenden naar Korea De Verenigde Naties hebben tegenover de trouw van Nederland, zich bij de regeling van de indonesische kwestie blind getoond voor het Nederlandse standpunt. Had een trager sympathiebetuiging niet op juister wijze de gekwestsheid kunnen symboliseren, die er ten onzent heerst ten aanzien van de wijze waarop de Verenigde Naties onze souvereiniteitsoverdracht hebben voorbe reid Donderdag 29 Juni kwam de gemeenteraad te Tholen des avonds om 8 uur in openbare vergadering bijeen. In zijn openingswoord herdenkt de voorzitter, Mr. A. J. v. d. Hoe ven de verjaardag van Z.K.H. Prins Bern- hard, daarbij de wens uitsprekend, dat de jarige tot in lengte van dagen gespaard mag blijven en dat het Koninklijk Huis in die zegen mag delen. Op voorstel van dhr. Berrevoets wordt een punt aan de agenda toegevoegd, nl.: benoeming leden gascommissie. Verschillende ingekomen stukken worden daarna voor kennisgeving aangenomen, zo als goedkeuring door Ged. Staten op het raadsbesluit, waarbij de gemeente zich tegenover de Bouwkas „Rohyp" garant ver klaart voor een deel van het te verlenen bouwcrediet aan dhr. A. W. de Hond; goedkeuring kasgeldlening ad 50.000, goedkeuring wijziging heffing hondenbe lasting en idem delegatiebesluit inzake het verpachten van gemeentegronden; ook een wijziging in de alg. politieverordening is goedgekeurd, terwijl geen bedenking is tegen toekennen van 5 salaris verhoging gem. personeel. Proces-verbaal door het Verifi catiebureau levert evenmin aanmerkingen op. Goedgekeurd wordt een ontwerp-besluit van een nieuwe jaarwedde-regeling voor de A.v.d.B.St. Een gratificatie van 2 mag ook over 1950 worden uitgekeerd tot een maximum van 50,de zgn. vacantietoelage. Enige discussie ontlokt het volgend in gekomen stuk, hetwelk handelt over de be groting 1950, waarbij door Ged. Staten o.m. wordt opgemerkt de afschrijving restauratie Toren op 40 jaar terug te brengen. Dhr. Goedemondt zegt dit niet te kunnen be grijpen. Een dergelijk monumentaal gebouw heeft toch ook voor het nageslacht waarde. Hij zou de termijn dan ook op 50 jaar houden. De andere leden zijn het hiermee eens. Besloten wordt tegen het voorstel van Ged. Staten te protesteren. Op Voorstel van Ged. Staten wordt daarna besloten een apart besluit op de begroting te nemen, inzake de post ad 25.000,voor herstel en electrificatie van het carillon. BEZWAAR TEGEN NIEUWBOUW CHR.- en HUISHOUDSCHOOL Ged. Staten hadden ook bezwaren tegen de posten van 13.000,en 8000, voor nieuwbouw School m. d. Bijbel en Huishoudschool. De voorzitter vraagt de Raad wat nu in deze te doen. Keert men op zijn standpunt terug of wenst men het oude te handhaven, wat in zal houden, dat men bij afwijzing door Ged. Staten in beroep zal moeten gaan. De Raad besluit haar eens ingenomen standpunt te handha ven. Besloten wordt de schulden door aankoop van het distributiekantoor inplaats van in 40 jaar in 20 jaar af te lossen. Ged. Staten vragen ook de kosten wo ningsplitsing in 1 jaar te dekken. Hierop wordt afwijzend beschikt. Op een desbe treffende vraag deelt de voorzitter mee, dat het Rijk ongeveer van de kosten betaalt. Ged. Staten dringen er voorts op aan om alsnog in de restauratiekosten der Ned. Herv. Kerk een bedrag van 19.000,te subsidiëren, daar het anders niet is uitge sloten, dat de restauratie zal moeten wor den stopgezet. De heer Goedemondt zou het jammer vinden, dat om die 19.000,dit werk gestaakt zou moeten worden. Hij is er van overtuigd, dat de gemeente reeds gedaan heeft, wat zij kon, maar vraagt zich af of èn de Kerk èn de burgerij niet wat meer kunnen doen. Misschien dat dan Ook de gemeente tenslotte nog iets kan bijdra gen. Spreker stelt voor met de Kerk eens te overleggen, opdat nog een oplossing wordt gevonden. De voorzitter zegt, dat B. en W. des tijds geadviseerd hebben om niet meer te geven voor deze restauratie, daar de ge- meentefinanciën dat niet toelaten. B. en W. komen op het destijds ingenomen standpunt niet terug. Wel kan de raad dit doen. Per soonlijk kan de voorzitter met het voor stel van dhr. Goedemondt wel meegaan. De heer Quist zou het ook jammer vinden dat de restauratie zou moeten stranden en is het eens met dhr. Goedemondt. Ook weth. v. Westen stelt voor de zaak nog eens onder het oog te zien. Dhr. Janssen merkt op, dat men dan toch bereid is terug te keren op het ingenomen standpunt. Hij ziet het als een capitulatie en is van mening dat er toen en nu geen gelden voor beschikbaar zijn. Hij kan zijn steun aan genoemd voorstel niet geven. De voorzitter merkt op, dat het voorstel Goedemondt reeds is gesteund en neemt het voorstel over. Het wordt daarna aan B. en W. overge laten contact te zoeken met het kerkbestuur. Dhr. Janssen herhaalt, zijn stem niet aan dit voorstel te kunnen geven. Zonder hoofdelijke stemming worden op voorstel van B. en W. de volgende wonin gen onbewoonbaar verklaard: Hoge wal 1, Vossemeersepoort 50 en Hoogstraat 51. Begrotingswijzigingen worden volgens concept goedgekeurd. Het bestuur van de school a. d. Bos straat vraagt een bedrag van 594.45 vol gens art. 72 der L. O.-wet. Dit bedrag wordt toegestaan. De heer Wagemaker vraagt nog of het noodzakelijk is dat deze gelden beschikbaar worden gesteld. De voorzitter zegt dat dit bedrag door de In specteur is goedgekeurd en men dan ook niet anders kan doen. De vacantietoelage voor de gemeente ambtenaren gaat er zonder bezwaar door. Een volgend punt is aankoop toestellen en teerreservoir voor de gasfabriek. De heer Wagemaker vraagt in dit ver band of er in de toekomst kans is, dat er hier mijngas komt. De voorzitter deelt mede, dat de gemeente niet valt in deze concentratie. Allen keuren de genoemde aailkoop goed. Enkele in de bezettingstijd genomen be lastingverordeningen moeten" herzien en opnieuw vastgesteld. Practisch brengt dit geen verandering. Vaststelling der kohieren reinigingsrech ten ontmoet ook geen bezwaar. Voor op halen vuil is het vastgesteld op 1950, in ontvang en voor rioolbel. op 1620, in ontvang. Inzake de reclames hondenbelasting en reinigingsrechten vraagt de heer Goede mondt of elk geval afzonderlijk is bekeken. De voorzitter antwoordt bevestigend, waar na de heer Goedemondt opmerkt volledig te vertrouwen dat dit goed is geschied. De raad gaat accoord met de door B. en W. in deze gedane voorstellen, d.w.z. dat enige bezwaren gegrond, andere ongegrond wer den bevonden. Aan dhr. Joh. Schot werd 35 m2 grond, gelegen achter de speelplaats van de Alg. Kleuterschool afgestaan tegen de gebrui kelijke voorwaarden, nl. 50,per jaar en wel voor het bouwen van een schuurtje. De heer Goedemondt vraagt of daarin vis of visafval zal komen. De voorzitter ant woordt, dat het slechts wordt gebruikt voor opberging van netten, e.d. Allen gaan met het voorstel accoord. GASCOMMISSIE Wegens bedanken van de heer De Heer is er een vacature in de Gascommissie. De heer Goedemondt vraagt of er een suggestie voor deze stemming is. Voorge steld worden de heren Kot, Verduit en Wagemaker. De heer Wagemaker merkt dp in geen geval voor deze benoeming in aanmerking te willen komen. Benoemd wordt dan als lid van de Gas commissie de heer A. Kot. RONDVRAAG De heer Goedemondt vraagt hoe het staat met het a.s. festival en of B. en W. al besloten hebben wat te doen. Er is toch een post op de begroting voor een offi ciële ontvangst De voorzitter antwoordt dat er aan het gemeentebestuur nog niets officiëels is medegedeeld of gevraagd. Zij kan hier dus verder niets van zeggen. Wel kan de voorzitter meedelen, dat op verzoek het vaandel dat pas is gerestaureerd op de vierschaar zal worden opgeborgen. En dat mag gratis. De heer Berrevoets vraagt hoe het er bij staat met de 4 nieuw te bouwen wonin gen. De voorzitter antwoordt, dat de prij zen volgens ministeriële beschikking te hoog waren. Thans zullen ze door 4 particulie ren worden gebouwd volgens een huur koopsysteem. Dat wil zeggen, dat het be drag in 20 jaar wordt terugbetaald en de huurders dan eigenaar worden. Dit gebeurt ook in andere gemeenten. Men is dan ook van het onderhoud af. De heer Berrevoets vraagt, waarom geen oproep is geplaatst voor gegadigden, die op genoemde manier willen bouwen. Velen zullen hiervoor inte resse hebben. De voorzitter antwoordt, dat de beslissing in korte tijd genomen moest worden en men direct vier liefhebbers had. De heer Berrevoets kan dat toch niet goed keuren. De voorzitter zegt het standpunt van B. te kunnen appreciëren, maar dat dit maal de tijd te kort was. Hier moest in het belang van de gemeente op korte termijn doorgewerkt worden. In het vervolg kan men de zaak rustiger bekijken en zal zeker met de wens van dhr. Berrevoets rekening worden gehouden. De heer Goedemondt gelooft dat men met het oproepen van liefhebbers de zaak niet gemakkelijker maakt, doch begrijpt het standpunt van vorige spreker. Medegedeeld werd nog, dat deze 4 wo ningen zijn toegewezen aan A. v. Dijke, W. v. d. Vlies, H. Uijl en J. v. d. Velde. Daarna sluiting. Maandag 3 Juli kwam de St. Annalandse gemeenteraad in openbare vergadering bij een onder voorzitterschap van Burgemees ter Boogaard. Alle leden aanwezig. In zijn openingswoord betuigt de voor zitter zijn dank aan de commandant en de overige leden van de brandweer, alsmede aan allen die in zo ruime mate hulp ver leenden bij de brand in het pand van dhr. J. Moerland op 11 Juni jl. Reeds een uur na de aanvang was men de brand meester, zodat hulp van buiten niet meer nodig was. Ingekomen waren verschillende goedkeu ringen op begrotingswijzigingen. Uit een verslag van de schoolarts bleek, dat de gezondheidstoestand van de leerlin gen op de Lagere Scholen over het alge meen goed is. Een brief van de burgemeester van Sta- venisse inzake een op te richten werkplaats voor onvolwaardige arbeidskrachten op het eiland Tholen, een en ander ingevolge een ingekomen verzoek van de Ned. Vereniging „A.V.O." te Amsterdam. In deze werk plaats zullen ongeveer 25 personen kun nen worden geplaatst voor het maken van ponsplaatjes voor adresseermachines. T.z.t. zal aan elke gemeente op het eiland Tho len een renteloos voorschot worden ge vraagd. Een definitieve regeling inzake plaats van vestiging, regeling vervoerskos ten, enz. zal later worden opgemaakt. Het dagelijks bestuur stelt voor aan de hand van een ingekomen verzoek van de Schietvereniging „Prinses Juliana" een prijs beschikbaar te stellen in verband met het 40-jarig bestaan van deze vereniging en wel een zilveren medaille. Dit voorstel wordt aangenomen. Twee verzoeken, nl. van J. A. Geluk en J. C. Moerland, om ontheffing hondenbe lasting voor het 2e halfjaar 1950 worden ingewilligd, daar deze personen hun honden hebben opgeruimd. Aan het gemeentepersoneel, dat daarvoor in aanmerking komt, zal aan de hand van de Rijksregeling een 2 gratificatie over 1950 worden toegekend. Tegen het toegezonden ontwerp-besluit tot vaststelling van een nieuwe jaarwedde- regeling voor Ambtenaren van de Burger lijke Stand bestond geen bezwaar. Twee belalstingverordeningen moeten worden ingetrokken en opnieuw vastgesteld, nl. die van de heffing opcenten op' de hoofdsom der grondbelasting en die op de heffing van opcenten op de personele be lasting. Beide in de bezetting gemaakte ver ordeningen. In de opcenten kwam geen ver andering. In verband met een ingekomen verzoek van het kringbestuur Afd. Tholen der Z.L.M. en de schade die door loslopende honden wordt, aangebracht bij de houders van konijnen en andere dieren, stelt het Dag. bestuur voor de alg. politieverorde ning te wijzigen. Dit voorstel wordt met alg. stemmen aangenomen. Het nieuwe ar tikel dat aan deze verordening is toege- voegt geeft aan: dat het aan de eigenaars, houders of verzorgers van honden verbo den is honden te laten loslopen buiten de wegen, buiten onmiddelijk aan de woning van de eigenaar, houder of verzorger van de betreffende hond grenzende erven of af gesloten terreinen of buiten voor het open baar verkeer openstaande dijken en daartoe behorende bermen. Voorts is het verboden windhonden of andere honden, welke door hun lichaamsbouw in staat zijn wild in te lopen en te vangen, te laten loslopen bui ten de bebouwde kom der gemeente. Vrij gesteld hiervan zija Rode Kruishonden, Po litie-, schaapherders- en geleidehonden van blinden, honden toebehorende aan of onder toezicht staande van landeigenaars of ge bruikers, zolang deze honden zich onder hun onmiddellijk toezicht bevinden op hun eigendommen of in hun gebruik zijnde eigendommen en tenslotte honden, die door houders van jachtakten worden gebezigd tijdens de uitoefening van de jacht. Een wijziging van de begroting dienst jaar 1949 ontmoet geen bezwaar en zal ter goedkeuring worden ingezonden. RONDVRAAG Dhr. Ridderhof vestigt de aandacht op het eventueel aanbrengen van trapjes langs de havenmuur van W. Keur af tot het afwateringssluisje van de Suzannapolder. .^1 BRIELSE MAAS TUSSEN VOORNE EN ROOZENBURG IS MAANDAG AFGEDAMD BIJ OOSTVOORNE Hierbij is gebruik gemaakt van een betonnen caison. De vlag in top, het caison is op zijn plaats en de Brielse Maas is afgesloten. Dokter R. C. Renes Oud-Vossemeer Tel. 19 Dokter H. Menger St. Filipsland Tel. 20 DE GEMEENTEZUSTER In onze kleine gemeenschappen is de wijk verpleegster een populaire figuur. Niet dat ze dikwijls in het middelpunt van de ge meente staat. Dat brengt haar werk niet mee. Maar wel staat ze vrijwel dagelijks in het middelpunt van een of meer gezinnen uit die gemeenschap. En dat brengt haar werk juist wel mee. Het werk van de wijk of voor onze omgeving is het beter te spreken van de „gemeentezuster" vergt zeer veel toewijding. Liefde voor het vak is noodzakelijk. Daartegenover staat evenwel, dat dit werk door vrijwel iedereen zeer wordt gewaardeerd. Dat is te begrijpen. En dat is prettig voor de wijkzuster. Maar alleen met waardering komt ze niet aan haar dagelijks brood, dat uiteindelijk ook haar doel is. Dat was ook het Provinciaal Bestuur van het Groene Kruis in Zeeland bekend. En daarom kwam de wijkzuster tijdens de vorige week gehouden vergadering in Tholen wel in het middelpunt van een groter gemeen schap, dan ze gewend is. De aandacht van alle Zeeuwse afdelingen van het Groene Kruis is op de Zeeuwse wijkzuster geves tigd. En dat in verband met de pensioen kwestie. Uit het in vorig nummer afge drukt verslag zal het de lezer bekend zijn, dat een voorstel is ingediend om als Provin ciale Vereniging aan te sluiten bij de Stichting Pensioenfonds Volksgezondheid en Maatschappelijk Werk te Amsterdam om een pensioen voor de Zeeuwse wijkzusters te bewerkstelligen. Hierover uitweiden is in dit verband overbodig. Vast staat, dat dit van alle afdelingen en dus van alle leden (wie is nog geen lid een offer zal vragen. Een geldelijk offer in een tijd, waarin schier dagelijks iets dergelijks wordt gevraagd, zodat de meesten van U aan een zeer belangrijk bedrag zullen komen, wanneer ze al hun lidmaatschaps gelden, donaties, vrije giften, enz., die ze per jaar uitgeven, eens gaan optellen. Waartegenover in de meeste gevallen steeds minder invloeiende „deviezen" staan. Zodat ook op dat gebied noodzakelijk bezuinigd moet worden. En nu zal straks ook hiervoor weer ge vraagd moeten worden. Omdat vrijwel alle afdelingen alleen een sluitende begroting kunnen krijgen, wanneer daarop een aan merkelijk bedrag aan subsidie van de ge meente voorkomt, een subsidie, die in weinig gemeenten nog kon worden ver hoogd- In genoemde vergadering werd al gezegd: de contributie zal minstens 5.moeten worden, omdat er nu van de afdelingen ook weer een bedrag gevraagd zal worden voor pensioen van de wijkzusters. En ondanks het feit, dat van U al zo veel te veel wordt gevraagd, willen we hier een lans breken voor dit pensioen van de wijkzusters. We kennen hun werk, we waarderen het ook. Mag het dan voor komen, dat zij, die hun gehele leven besteed hebben in dienst van de naaste, diensten aan speciaal hulpbehoevenden, later op haar oude dag armoede lijden En dat in een tijd, waarin de sociale gedachte zo ver is doorgedrongen en uitgewerkt, dat voor schier iedere categorie in de behoeften van de oude dag wordt voorzien Het zal weer een offer vragen. Maar dit offer is, zoals in die vergadering werd uit gedrukt tot delging van een „ereschuld". En daarom doen we ook langs deze weg een beroep op alle afdelingen om het voor stel tot het verkrijgen van een behoorlijke pensioen-regeling volledig te steunen. Dat is een beroep op de leden, die door deze steun hun contributie verhoogd zullen zien. Maar deze steun zullen ze als nood zakelijk moeten erkennen. En wanneer het niet anders kan, zal het bedrag op een andere donatie beknibbeld moeten worden. Om dat hier het doel dat middel heiligt. Omdat iemand onze wijkzuster er enkele jaren mee gediend kan zijn, die in dat geval zo vele jaren onze gemeenschap heeft gediend. De voorzitter antwoordt hierop, dat een en ander door hem met de Districtsopzichter zal worden besproken en nader bezien. De heren den Engelsman en G. Goede- gebuure stellen nog enige vragen over de bestrating op het eind van de Molendijk, bij de Tienhoven, de Dorpsweg en het eventueel dempen van verschillende sloten in de gemeente. De voorzitter zegt hierop, dat deze aangelegenheden de aandacht van het Dag. Bestuur zullen hebben, doch dat het dempen van de sloten tot de competen tie van het Waterschap St. Annaland be hoort. Daarna sluiting.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1950 | | pagina 1