I I I I I Weekblad voor het Eiland Tholen en St. Filipsland kepstfeest 1949 De Enige Naam VERSCHIJNT IEDERE VRIJDAG THOLEN OUD-VOSSE MEER ST. ANNALAND ZONDAGSDIENST ARTSEN 6e Jaargang No. 23 December 1949 fjjlMHT Uitgevers Firma C. Dieleman en G. Heijboer Abonnementen 1.— per Redactie Kerkring A 473, St. Annaland - Telefoon 47 kwartaal franco p.p. 1.25 Administratie Oudelandsestraat 9, Tholen - Telef. 57 - Giro 124407 Prijs per nummer 8 cent Advertenties worden tot uiterlijk Donderdagmiddag 1 uur aangenomen Advertentiën 0.10 per millimeter Minimum 2.00 Spierinkjes tot en met 20 woorden 1.00, elk woord meer 0.05 Nog maar weinige uren dan zullen de kerst klokken weer het feest der geboorte aankondigen dan zullen onze gedachten weer worden be paald bij de grootste gebeurtenis aller eeuwen, dat God Zijn enige Zoon heeft gegeven om zon daren zalig te maken. Hoe vieren wij dit Kerstfeest De moderne mens kent er vele manieren voor. Met kunstzinnig uitgevoerde kaarten wordt ons een „Vrolijk Kerstfeest" toegewenst en als men het heel deftig wil doen, dan staat dat in het Engels: A merry Christmas... Laten we de komende dagen vooral vrolijk zijn. Laten we maar vergeten, dat de datum niet zó gunstig valt, dat we er nog niet een extra vrije dag bijkregen... volgend jaar beter. We gaan Kerstfeest vieren. Misschien heeft de stedeling in het gerenom meerde restaurant reeds zijn tafel gereserveerd om met een uitgebreid diner, besproeid met de meest exquise wijnen tot de in zijn ogen gewenste kerststemming te komen. Thuis staat de kerst boom in flonkerende pracht: de kerstrollades worden klaargemaakt het konijn, de gans of eend worden gebraden. De bioscopen kondigen grote kerstprogramma's aan, doch even arm als men er in gaat, komt men er weer uit. Kerstfeest... vredesfeest, het feest van het grote Licht, dat verscheen. Kerstliederen het mooie stille nacht, heilige nacht zullen weerklinken men zal weer zin gen van de vrede op aarde en de cynicus zal even vergeten dat het met die Vrede nog niet zo heel best is gesteld. Misschien heeft u dezer dagen ook geluisterd naar het spel, dat via de radio tot ons kwam het luisterspel, dat mede duidelijk maakte, hoe moeilijk het voor de gewone mens is, naar Chris telijke beginselen te leven hoe de wereld vaak van ons schijnt te verlangen, het met ons geloof op een accoordje te gooien. Misschien heeft u medelijden gevoelt met die geliefde dwaas wellicht heeft u in zijn strijd uw eigen strijd teruggevonden. Ook nu, met het komende Kerstfeest zijn er vele dingen, die ons van de hoofdzaak dreigen af te voeren: Kerstmenu's..., kerstdiners..., een bijzonder kerstprogramma..., een bijzondere Kerstkrant... Kerstkransen en Kerstbomen dit alles leidt de een meer, de ander minder af van het werkelijk grootse gebeuren, dat wij de ko mende dagen weer herdenken. Maar... één ding behoeven wij bij ónze kerst viering voor ogen te houden: de Zaligmaker werd geboren en slechts onder Zijn naam kun nen wij de zaligheid verwerven. De particuliere kerstboom van anderen moge dan groter zijn dan die in de feestzaal -men moge met grote feesten en met overvloedige maaltijden menen het feest van de geboorte te moeten vieren -toch is er slechts één naam, die ons de zaligheid verzekert: de naam van het Kind, dat in doeken gewonden in een kribbe werd gelegd. Hij is de enige, die ons reeds op aarde de vrede des harten kan schenken. Als wij dit geloven, ook in de duistere wereld van 1949, die ondanks groots aangerichte feesten en spe ciale kerstmenu's of kerstvoorstellingen in de diepste duisternis verkeert, wordt eerst recht Kerstfeest gevierd. Eén naam slechts de naam van Hem, die leed en stierf voor onze zonden, die Hij vrij willig op zich nam, omdat Hij om zalig te ma ken in de stal te Bethlehem werd geboren. Hoe weinig zijn wij moderne mensen, nog doordrongen van de geweldige betekenis van hetgeen de herders in de velden van Efratha ervoeren. En de heerlijkheid des Heeren om scheen hen en hun werd grote blijdschap verkon digd, die alle volken wezen zal. Eenvoudige herders werd het eerst geopen baard, dat de Zaligmaker was geboren... de Za ligmaker: Jezus Christus. Als Christenen moeten wij daaraan vasthou den. Want Christus is niet alléén de verkondi ger van een nieuwe heilsleer Hij is ook niet degeen, die „een nieuwe godsdienst" instelde. Hij is de Zaligmaker, die armer dan... de armste onder ons ter wereld kwam. Daarom kunnen wij ook zonder kerstbomen en zonder uiterlijk ver toon het Kerstfeest vieren. Als wij de zekerheid hebben, dat Christus ook voor ons, arme zon daren ter wereld kwam, dan heerst er in de komende dagen blijdschap in ons hart... dan kun nen wij dankbaar instemmen met de engelenzang, die Gode de eer geeft. BEKENDMAKING Burgemeester en Wethouders van Tholen maken bekend, dat op Woens dag 28 December a.s. inplaats van om 9 uur om 10.30 uur zal worden be gonnen met het ophalen van huisvuil. Tholen, 19 Dec. 1949. KOSTELOZE INENTING Burgemeester en Wethouders van Tholen maken bekend, dat op Woens dag, 28 December 1949, des middags te 12 uur, ten huize van Dr. P. J. Duinker de gelegenheid zal zijn open gesteld tot kosteloze inenting en her inenting van de ingezetenen, die zich daartoe op genoemd tijdstip bij Dr. P. J. Duinker aanmelden.. Tholen, 21 December 1949. THOOLSE DAMCLUB Uitslag onderlinge bordenwedstrijd van 20 Dec. P. Blaas P. Nieuwenhuijze 02 J. Laban M. Korsman 02 S. Schot C. Goedegebuure 02 ONGELUK De electriciën Jac. Quist alhier had Dinsdag het ongeluk zich zodanig met een beitel in zijn hand te steken, dat dokters hulp moest worden ingeroepen. Deze constateerde dat hij een slagader tussen duim en wijsvinger had afge stoken. KERSTAVOND Maandagavond hield de kleine Meis jesver. „Nieuw Leven" in de Geref. Kerk haar Kerstavond onder leiding van Mej. de Vos. In haar openingswoord verwelkomde zei de aanwezigen en ging voor in gebed. Daarna werd het kerst verhaal voorgelezen en door een koortje kerstliederen gezongen. Voldaan gingen de aanwezigen huiswaarts. De nog jonge vereniging kan van een geslaagde avond spreken. VEILING Dinsdag 20 Dec. Uien Gewone 22.89. Bonken 23,Drielingen 21,70. Picklers 20.49. Aanvoer 32 ton. INSTALLATIE MAT. RESERVE Dinsdagavond 20 Dec. werd in het stadhuis de gecombineerde groep Tholen en Poortvliet van de N.R. geinstalleerd. In de met vrijwilligers en genodigde ge vulde raadszaal hield de commandant van het District Zeeland, overste de Feijter, een openingsrede, waarin hij het doel en de oprichting van de N.R. rele veerde. Op een vraag werd medegedeeld dat thans officieel is vastgesteld, dat de N.R. bedoeld is als een verdedigings wapen ter plaatse, dus de plaats van inwoning en naaste omgeving. Hij wees er op dat het in de bedoeling ligt de afdelingen zo sterk mogelijk te maken. Tholen zou bijv. een compagnie van 120 man sterk moeten worden. Zulks is nodig om het doel te kunnen verwezenlijken. Op enkele vragen werd nog geantwoord, o.a. dat het voor een „burger" niet mogelijk is, deel te nemen aar; een eventuele verdediging, zonder geoefend en zonder gemilitairiseerd te zijn. Medische herkeuring kan evenals bij de gewone dienstplicht worden aan gevraagd. Leeftijdsgrens is van 21 tot 60 jaar. Daarna werden enkele films vertoond over de oorzaken en voorbereidingen van Wereldoorlog II, over de Japanse aanvallen in Mantsjoerije, de inval van Italië in Ethiopië en inval van Hitler in Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Polen. OUDERAVOND CHR. NAT. SCHOOL Onder zeer grote belangstelling werd Vrijdagavond jl. in het gymnastiek lokaal der O.L. School de ouderavond gehouden van de Chr. N. School. Na het zingen van Ps. 119 17 en het lezen van Corr. 13 opende de voorzitter, de heer Dijkslag rnet gebed. Na een wel komstwoord kreeg mevr. Steimetz het woord, die als onderwerp had „Kinder Hygiëne". Spreekster gaf hierover een zeer interessante uiteenzetting en wees o.m. op het grote nut van een geregeld leven, vroeg naar bed, gezond en deug delijk voedsel, niet vroeg roken, rein houden van de tanden, tandonderzoek, gezonde kleding naar gelang van de weersomstandigheden. Dit wat de lichamelijke hygiëne betreft. Geestelijke hygiëne: aldus mevr. St. geeft ook een gezonde geest. Daarbij ging ze dieper in op behandeling van het nerveuse kind, het letten op licha- lijke stoornissen en afwijkingen, b.v. ib.z. amandelen, gezicht, koortsverschijn selen, enz. Hoe nuttig zijn thans de consultatiebureaux, schoolonderzoek en tandartsendienst. Spreekster raadde het af de kleuters voor het 4e iaar naar de Kleuterschool te zenden. Wees voorts op het nut van reactie proeven en dat van het Bijzonder Lager Onderwijs. Met aandacht werd deze leerzame causerie aangehoord. Variatie brachten enige liederen, op viool gespeeld door mej. Doekes en op het orgel begeleid door mevr. Rod. Uit het jaaroverzicht bleek, dat momenteel 82 leerlingen de school bezoeken, dat de nieuwste methodes voor onderwijs zijn aangeschaft, dat in de eerste klas ook handenarbeid wordt gegeven, iets wat zal worden uitgebreid, tot alle klassen, zo'mogelijk in 1950 nog. Mej. Jansen sprak daarna over „Tact" De noodzakelijke vereisten hiervoor kalmte en zelfbeheersing, stevige leiding. Het kind leren niet uit gewoonte het goede te doen, maar uit liefde. Tot slot sprak Ds. v. d. Wiel een ernstig woord, waarna dhr. Dijkslag onder dank aan de sprekers, aan de meisjes, die de consumptie verzorgden, in het bijzonder aan B, en W. voor het beschikbaar stellen van het lokaal de bijeenkomst sloot. In de pauze werd het werk der leer lingen bezichtigd, dat getuigde van grote ijver en goede vorderingen. JUBILEUM OUD-THOLENAAR Onze oud-stadgenoot de heer A. M. Bout vierde zijn 25-jarig jubileum als magazijnmeester van de bakkerij Jansse Wz. aan de Maashaven te Rotterdam. De directie hield daarbij een toespraak en overhandigde de jubilaris een ca deau onder couvert, benevens een zil veren medaille van de Ver. v. Werk gevers in het Bakkersbedrijf. Ook de andere personeelsleden getuigden van hun sympathie en boden de jubilaris een cadeau aan. GEVONDEN VOORWERPEN IJzeren velg van autowiel; 4 lipsleu- tels (aan een ring); donker bruine por- temonnaie, inhoud f 1.19; lichtbruine portemonnaie (met ritssluiting) inhoud f0.44; zwartleren portemonnaie, inhoud f 1.70; zwarte portemonnaie met ge vlochten witte rand, inhoud f 0.40; don ker blauwe vilten portemonnaie, inhoud f2.50; motorhandschoen (linker). Inlichtingen bij de Rijkspolitie alhier. BURGERLIJKE STAND Geboren: 12 Dec: Adriana Abramina, dt. van K. Giljam en C. A. A. de Wit. 13 Dec.: Cornelis Catharinus Maria, zn. van L. Soomers en H. M. Opsteegh 16 Dec.: Maria Anna Christina Adr. dt. van J. F. Busch en A. C. v. d. Mooij Overleden: 14 Dec. Cornelis Cathari nus Maria Soomers, oud twee dagen. 14 Dec. Pieter Marinus Hogerheide, 60 jaar, echtgen. van F. IJzerman. HUISSLACHTINGEN Gedurende October werden ter se cretarie 83 vergunningen voor huisslach tingen afgegeven en in November 119. MET DE SCHRIK VRIJ Woensdag reed in de Achterstraat een met bieten geladen vrachtauto uit Roosendaal tegen een paard en kar op van de landbouwer v. V. De voerman J. R. en het paard kwamen met de schrik vrij, terwijl de kar tamelijk gehavend uit de botsing te voorschijn kwam. Pro ces-verbaal werd opgemaakt. GEEN VERGUNNING Bij een door de Rijkspolitie ingesteld onderzoek werd bij de winkelier V. een aantal flessen sterke drank in voor raad aangetroffen, zonder dat hij daar toe vergunning had. Inbeslagname volgde. RATTENBESTRIJDING Ook dit jaar wordt ter plaatse de rattenbestrijding ter hand genomen. Men kan pakjes vergif bekomen bij de ge meentewerkman. Verwacht wordt dat iedere inwoner zal medewerken het schadelijk gedierte uit te roeien. PAARD EN WAGEN IN DE HAVEN Maandagmiddag stond een span paarden met lege wagen van dhr. A. J. Groenewege op de haven alhier, toen de paarden van een rollend leeg olie vat schrokken en opzij sprongen. Een paard viel op het gangboord van een schip, evenals de wagen. Het andere paard werd echter niet meegesleurd, daar de riemen en touwen werden ver broken. Later kwam het paard van het gangboord nog in de haven te recht, waarin echter weinig water stond. Met enige moeite kon men zowel paard als wagen weer op de kant brengen. Het liep verder af met materiële schade. INSTALLATIE VRIJWILLIGERS STEUN WETTIG GEZAG In een Maandagavond bij dhr. M. Boogaard gehouden bijeenkomst werden de 10 vrijwilligers voor Steun Wettig Gezag officieel geïnstalleerd door Over ste de Feyter, Commandant S.W.G.- Zeeland. Tijdens zijn korte toespraak wees overste de Feyter er o.m. op, dat het thans officieel is vastgelegd, dat op 25 December 1949 Voor de gemeenten Tholen, Oud-Vossemeer, Nieuw-Vosse- meer en St. Filipsland hebben Zondagsdienst dr. P. J. Duinker te Tholen, tel. 40 en dr. J. Ver met te Nieuw Vossemeer, tel. 10. men niet anders dan plaatselijk moet dienen en eventueel in actie komen. Iedere gemeente heeft eigenlijk naar gelang van de grootte een peleton, compagnie of nog grotere eenheid no dig. Het is nodig, dat in vredestijd aan een dergelijke plaatselijke beveiliging wordt gedacht en gewerkt. Doel van deze opleiding is op te kunnen treden tegen de vijfde colonne, parachutisten, e.d. Spreker wees er op, dat 10 man voor deze gemeente te weinig is. Het zouden er minstens 100 moeten zijn. Maar dat wordt nog niet ingezien. Daarom werd aanvankelijk slechts schoorvoetend toegetreden. Nu loopt het al beter. Hij drong er bij de plaatse lijke commissie op aan meerderen voor dit werk aan te werven. De gelegen heid daartoe blijft open. Naar verkie zing kunnen de oefenuren worden vast gesteld. Het St. Annalandse team be sloot des Zaterdagsmorgens te oefenen, waarbij van het oude gemeentehuis en/ of van een terrein van dhr. C. J. J. Kooijman gebruik zal worden gemaakt. Instructeur is adjudant J. Slager. Het merendeel der manschappen is al van uniform voorzien. Verdere uitrusting kan direct worden aangevraagd. Na nog enkele vragen te hebben beantwoord, verklaart overste de Feyter deze St. Annalandse groep geïnstalleerd. Daarna werd nog een zeer interes sante militaire film vertoond, waarbij vooral een treffende vergelijking naar voren werd gebracht tussen de dictato riale landen van voor de tweede we reldoorlog: Duitsland, Italië, Japan, die zich boter voor kanonnen ontzegden en daartegenover de eigenlijke sluimeren de geallieerden, die alleen aan vredes doeleinden werkten, zonder de nood zakelijke aandacht te besteden, aan wat zich in genoemde 3 landen voltrok. Een der films, die tijdens het begin van de 2e wereldoorlog werd vertoond om Amerika wakker te schudden en hen er op te wijzen, dat een oorlog 'buiten dit werelddeel toch niet zonder meer aan hen voorbij kon gaan. Tenslotte wijzen we hier nog op, dat aanmelding bij S.W.G. steeds open staat. Men ver- voege zich voor deze gemeente daar toe bij adjudant Slager. 45 JAAR WEGER Een inzonderheid voor de landbou wers bekende figuur zal dezer dagen een jubileum vieren. Een jubileiim als weger van de weegbrugver. „De Con current". 1 Januari a.s. is het 45 jaar geleden, dat dhr. C. van Dussen als zodanig in dienst trad, nadat hij op 13 December 1904 daarvoor de eed had afgelegd. De op 2 Maart 1872 gebo ren en thans dus ruim 77-jarige jubi laris doet zijn werk nog met de meeste nauwgezetheid. Steeds opgeruimd en met plezier weegt hij jaarlijks de dui zenden kilo's landbouwproducten van zijn klanten en mede daardoor is zijn po pulariteit groot. „Zolang ik gezond ben, hoop ik het vol te houden", verklaar de hij. Van harte kunnen we hem die gezondheid nog lang toewensen. Met dit jubileum gefeliciteerd Van Dussen. SUIKERBIETENCAMPAGNE Bekend is inmiddels de totale leve ring van suikerbieten uit deze gemeente aan de Verenigde Coöp. Suikerfabrieken ,,Dinteloord". Dit seizoen werden in totaal 9.047.851 kg suikerbieten gele verd. Vorig jaar bedroeg dit 5.725.255 kg. Een zeer belangrijk verschil in hoe veelheid. Twee bijzondere opbrengsten, dit jaar wat het aantal kilo's betreft, waartegenover een minder gehalte (ge middeld ongeveer 15.5%). Vorig jaar een heel wat minder gewicht, maar bijzonder hoog gehalte. Zodra de hoe veelheden van de andere fabrieken (Puttershoek en de C.S.M.) bekend zijn, kunnen we het totaal publiceren. DE EERSTE DUIVENTENTOONSTELLING De nog jonge vereniging van Duiven- houders organiseerde op bescheiden schaal de eerste duivententoonstelling, waarbij ze evenwel niet over belang stelling had te klagen. Prijswinnaars werden:

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1949 | | pagina 1