r wê Wcekblad voor het Eiland Tholcn en St. Filipsland Eenheid, Samenwerking en Kiespijn. UIT EIGEN LAND. VERSCHIJNT IEDERE VRIJDAG ZONDAGSDÏENST ARTSEN THOLEN 'I I 1 sbl 1 ,1 tr -Il I I I rbis --.üHu qic'J nsy i*jvj use m. R'J> 219hLi'O sb riSfi 1 - 8 October 1948 .usbiodie Jtfo'onf aaisbaH o aE-sglov-isv v- «5*} -ab ^oS »mti jtisw sari ni nsgmeoq -od aJ pmirbhqo tot g QSiE -;Oii <'-■ i.« (j-iib '-i ab Uitgevers Firma C. Dieleman en G. Heijboer Redactie Kerkring A 473 St. Annaland - Telefoon 47 Administratie Oudelandsestraat 9. Tholen Telef. 57 - Giro 124407 Prijs per nummer 8 cent Advertenties worden tot uiterlijk Donderdagmiddag 1 uur aangenomen Abonnementen 1.— per Advertentiën ƒ0.10 per millimeter Minimum 2.00 kwartaal franco p.p. 1.25 Spierinkjes tot en met 20 woorden 1.00, elk woord meer 0.05 Wat er bij samenwerking van kleine landen al komt kijken. In de bezettingsjaren hadden wij de mond vol eenheid. Als we maar eenmaal vrij waren... dan zouden alle scheidsmuren omver zijn getrokkenIn Eendracht zouden wij samenwerken om de schade, door de oorlog teweeg gebracht te herstellen en in vrij heid en vriendschap zouden we gelijkop arbeiden om ieder men senkind zijn aandeel in de rijk dommen van moeder aarde te verschaffen. Nu klinkt de roep om eenheid altijd het luidst, als je in de mi sère zit. Hij heeft iets gemeen met... kiespijn. Zolang je geen kiespijn hebt, laat je je eetameu- blement rustig op en neer gaan en je denkt er verder niet bij. Maar als er bij een lekker hapje van die venijnige scheuten ko men, gaan we denken en praten over de tandarts en over een kunstgebit. Zolang de grote mogendheden nog rustig hier en daar en zo'n beetje overal in de wereld, hun hapje konden nemen, in Afrika, in Azië of waar dan ook, dacht men niet aan eenheid. Tot de eerste pijnscheut kwam in 1914, gevolgd door een zeurenden, za nikende pijn van malaise, crisis en werkloosheid en die „vanzelf" overging in die slapeloze nacht van '40'45. Zo staat dan de wereld nu in de wachtkamer van de tandarts en past zich een nieuw gebit aan in samenwer king, eenheid. Als u te optimis tisch bent mag u ook denken dat de jonge wereld zijn melktanden pas heeft verloren en nu eerst zijn echte volwassen tanden krijgt. Maar het wil ons voorko men, dat er dan niet zoveel ge- dokter bij nodig zou zijn. Want dokteren blijft het. Om te beginnen de U.N.O. zouden er nog zoveel men sen zijn die er in geloven Maar de U.N.O. is iets ver weg en iets hoogs, het is om zo te zeggen het Zondagse gebit van tante Aardbol en omdat ze er dus niet vaak mee kauwt doet het haar ook niet veel zeer. Anders wordt het al wanneer we die Europese spijsvertering gaan bekijken. Daar hapert nogal het een en ander aan. Wanneer we een taai stukje vlees een ondoordachtbare knauw geven, ontvalt er iemand van het gezel schap de kreet om de tandarts, om de eenheid. Zulk een kreet werd geslaakt door Frankrijk, dat enkele weken geleden West- Europa zo maar een West-Euro pees parlement in de mond wou stoppen. Engeland wou er niet veel van weten. Terecht meent het dat men zulke dingen niet van boven af moet beginnen maar van onderen op. Eerst deugdelijke, wel gefundeerde en ook inderdaad functionnerende regelingen omtrent productie afzet prijzen accijnzen, enz. Dan komt later het andere wel als noodzakelijke aanvulling op het eerste. Amerika is van dit Engelse geluid geschrokken en heeft een beetje vinnig laten weten, dat we met het passen van het nieuwe gebit de samen werking voort moeten maken omdat het anders wel eens te laat zou kunnen worden - waar het óók al weer geen ongelijk aan heeft. Intussen is het een Amerikaan niet kwalijk te nemen, dat hij zo geen weet heeft van de vele pro blemen en probleempjes die al die kleine landjes van Europa opleveren. Laten we als voor beeld eens opnoemen wat er komt kijken bij samenwerking tussen drie kleine landjes; het onze, België en Luxemburg. Wel aan dan, ongeduldige Amerikaan, daar moet geregeld worden ach tereenvolgens: Douanekwesties, om ze onder ling tenminste te laten verdwij nen; Preferenties overzeese gebieds delen (thee uit de Congo of uit Indonesië); Accijnzen en omzetbelasting, de industriële ontwikkeling èn die van landbouw, veeteelt en visserij De prijzen en de monetaire vraagstukken (huiselijker geen zwarte franken meer no dig); Transport- en havenaange legenheden (Amsterdam, Rotter dam en Antwerpen géén concur renten van elkaar De kwestie van de overzeese gebiedsdelen (Indië kost ons de Congo levert België baten, factoren die een evenwicht drei gen te verstoren); Wegenvraagstukken en spoor wegvraagstukken (wij rijden hier en daar nog in onze laatste hou ten koetsjes getrokken door een stoommachine, bijna net weer als in 1839, België heeft een spoor wegmateriaal dat haast niet heeft geleden) De waterwegen Antwerpen heeft zijn kanalen tot in het Luik se toe (het nieuwe kanaal Am sterdam-Waal is in de staatsbe groting 19481949 afgedamd). Je kunt beter een stuk onland als de Tennessy-vallei organiseren, enige malen groter dan de Bene lux, dan de onnozele oppervlakte van deze drie Lilliput-landjes. En wat zou er dan niet allemaal ko men kijken bij de organisatie van heel West-Europa? Waarschijn lijk zoveel gekrakeel dat een derde wereldoorlog er misschien pas een einde aan zou maken. Van dergelijke gruwelijke misère hebben wij echter de buik reeds volMaar toch een kunstgebit moet prima zitten wil je er goed mee kunnen eten en een eenheid tussen de staten van West- Europa m?>et sluiten als een bus wil je er van kunnen eten. Maar er hard aan toe zijn wij wel daar hebben ze in Amerika weer gelijk in. Nederland lid van de permanente generale staf voor het Westen. Vrede door verbondenheid Algemene Rekenkamer rekent af met 1947. Communisten verdreven uit Madioen. Politieke winst voor Mohamme daanse Partij Vakbondbestuur ders op naar Suriname. „De kogel is door de kerk West-Europa heeft zijn perma nente generale staf bestaande uit de vijf ministers van Defensie der zg. „Vijflanden van Brussel". Terwijl smalende commentaren door Radio Moskou de aether werden ingeslingerd, reikten de onderscheidene Excellenties el kaar in de afgelopen week de hand om zó de belangen hunner landen en van de vrede in het Westen te kunnen dienen. Voor zitter van deze permanente gene rale staf is niemand minder dan Montgomery. Neen het is geen vergissing, als wij onze beschouwing van het binnenlands gebeuren van deze en eind vorige week, met het me moreren van dit in Brussel ge nomen besluit beginnen. Dit be sluit accentueert dat er sinds 1939 „iets is veranderd" in Euro pa. Zelfs al zou het waar zijn wat zekere dwarskijkers in eigen kamp willen beweren, dat een defensiebundeling der landen van het Westen geen enkele prac- tische zin heeft, zelfs de daar door ontstane macht, geen noe menswaardig tegenwicht kan DROEVIG BERICHT Vrijdag 30 September ging een ontstellend be richt door St. Annaland. Een telegram was bij de burgemeester gekomen, dat dpi. soldaat Jacobus Slager te Padang aan bekomen ver wondingen door een auto ongeval was overleden. Vooraf was reeds een te legram gekomen dat hij in levensgevaarlijke toestand in het Padangse hospitaal was opgenomen. Voor de ouders en ver dere familie een ontzetten de slag. In Mei 1947 ging Ko Slager, die deze maand z'n 22ste verjaardag zou herdenken en die iedere St. Annalander wel kent naar Indië, ingedeeld bij de Tweede Divisie. Na ruim 16 maanden is hem dit zeer droevig ongeval overko men. Het telegram ver meldde slechts: „door een auto-ongeval", zodat aan de familie nog geen nadere bijzonderheden bekend zijn. De deelneming met de zwaarbeproefde familie is groot. Het is het derde droevig bericht uit Indië voor deze gemeente na de uitzending van militairen naar Indië, allen omgekomen door een auto- of ander ongeval. vormen ten opzichte van „de rest" der gewapende machten, dan toch nog is dit besluit van grote waarde. Alleen immers langs deze weg der geleidelijkheid, kan het tot een gezonde groei komen van een boven elke twijfel staande macht vorming van beteekenis: een At lantisch blok, waaraan door de belangrijkste .architecten" reeds met voortvarendheid wordt ge bouwd. Moge het geheel een waardig bolv/erk des Vredes blijken te zijn en de Vrëdeswil der kleine landen, zoals die der Benelux, hierin een hechte garantie kun nen vinden. Als deze garantie even zeker zal zijn, als die welke de Alge mene Rekenkamer de Neder landse belastingbetaler biedt voor een verantwoorde besteding dei- staatsgelden, mogen wij tevreden zijn. Het verslag der Rekenkamer over 1947 saamgesteld in nauwe samenwerking met de Minister van Financiën, is uitgebracht. Helaas bleek er veel aan de „strijkstok" te zijn blijven hangen. De euveldaden van een bakker die er gewoonte van maakte zijn rekeningen bij militaire bureaux twéémaal aan te bieden (en te honorerenzowel die van marine-officieren, die luxe hotels tot plaats van inkwartiering ko zen, boven de meer gebruikelijke legersteden, werden aan de kaak gesteld. De waakzaamheid der Reken kamer wrijft de strijkstok sneller schoon van deze ongerechtig heden, dan zij er aan konden blijven plakken De Republiek Indonesië zet de schoonmaak der communistische revolutie-haarden met wisselend, maar over de gehele lijn toch toenemend succes voort. Bij Wo- nogiri is het in de achterliggende week tot omvangrijke gevechten gekomen. Het centrum van agita tie tegen de regering van Djokja, Madioen is op de opstandelingen heroverd. Volgens Sjahrir betekent de rel der communisten een sterke groei der conservatieve Moham medaanse partij. Zelfs de gema tigde middenpartijen, zoals Sjah- rir's eigen (kleine) Socialistische groep zien hun aanhang overlo pen naar de poltieke Mohamme danen. Mag hieruit worden ge concludeerd, dat een schuldbesef over gemaakte eigen fouten door de Regering der Republiek ook bij de aanhangers, baan breekt Hoewel dit verwonderlijk snel zou zijn, is het toch mogelijk, juist door de communistische gevolgen van die fouten. Om één der ver gissingen te noemen: leden der Pesindo, de bolsjewistische mili- Dr. L. D. A. Looysen, Tholen. Dr. R. C. Renes, Oud-Vossemeer taire jeugdorganisatie, maken allen deel uit van de drie tot vijf tien duizend man tellende rebel- lenorganisatie. Terwijl Europa de bittere gevolgen van een mili tante vorming van jongens in de knikkerleeftijd onderging, liet de Indonesische Intelligentie toe, dat daar hetzelfde spel zich her haalde. Gevolg: Madioen! Mogen de berichten, die de bestuurderen der drie vakcen trales uit Suriname mee terug zullen nemen meer opwekkend en hoopgevend zijn. Zij gingen naar de West op uitnodiging van Sun- name's gouverneur ter bestude ring van Surinaamse en Neder landse mogelijkheden voor ar beidsverruiming. PUTTEN EN SCHERVEN Burgemeester en Wethouders van Tholen maken bekend, dat tegen Don derdag, 14 October 1948, gelegenheid bestaat tot aangifte voor ruiming van privaatputten. In de voormiddag van die dag zullen scherven enz. door de reinigingsdienst worden opgehaald. Tholen, 6 October 1948. Burgemeester en Wethouders voornoemd. BEKENDMAKING Burgemeester en Wethouders van Tholen vestigen de aandacht op de arti kelen 74g, 78b en 79a der Algemene Politieverordening, waarbij het verboden is in de kom der gemeente en binnen een afstand van 300 M. daarbuiten, vuilnis, mest, afval of dergelijke stof fen te verzamelen, op te slaan of te bergen, anders dan in daarvoor be stemde vuilnisemmers, voorzien van een goed sluitend deksel; paarden, runderen, varkens, geiten, schapen en konijnen te houden; varkenshokken en/of varkenslopen te hebben, te maken, aan te leggen of op te richten. Van deze bepalingen kan in bijzon dere gevallen op schriftelijk verzoek ontheffing worden verleend. Met het oog op de buitengewone om standigheden, is aan overtredingen van deze bepalingen in de afgelopen jaren geen aandacht geschonken. Deze toe stand kan echter niet langer bestendigd blijven. Zo spoedig mogelijk dient ook hier tot normale verhoudingen te worden teruggekeerd. Tot 1 Nov. a.s. zal daarom de gelegenheid worden gegeven aan toestanden strijdig met genoemde artt. der Algemene Politieverordening een einde te maken. Daarna wordt con trole gehouden en zullen tegen over treders maatregelen worden genomen. Tholen, 1 October 1948. Burgemeester en Wethouders van Tholen, OFFICIËLE OPENING CHR. KLEUTERSCHOOL Ongeveer 225 personen gaven blijk van hun belangstelling bij de opening van de Chr. Kleuterschool, die Vrijdag avond op officiële wijze plaats had in het pand aan de Oudelandse straat, waar het gebouw is gevestigd. Geopend werd door Ds. van Leeuwen, Chr. Geref. Pred. alhier met het laten zingen van Ps. 118:1 en 4, waarna hij voorging in gebed en Ps. 115 las. In zijn openingswoord heette spr. in de allereerste plaats afgevaardigden van B. en W. welkom, de aanwezige Raads leden, de afgevaardigden van de Ker ken en verdere genodigden en belang stellenden. Na veel moeilijke arbeid, al dus Ds. v. L. is thans nog spoedig de oprichting tot stand gekomen en kan de school aanvangen. Dat het Chr. on derwijs noodzakelijk is, bewijst spr. n. a. v. Ps. 8, waarop hij dieper ingaat. Na het zingen van Ps. 121 1 had de installatie van het personeel plaats, t.w. Mej. van Dorp als Hoofd van de school, Mej. van Tellingen, Mej. Bakx en Mej.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1948 | | pagina 1