W cekblad voor het Eiland Tholen en St. Filipsland Het Thoolse Veer in Vogelvlucht IN WOORD EN IN BEELD. BIJ BE FOTO'S 2 3e Jaargang No. 49 10 October 1947 Uitgevers Firma C. Dieleman en G. Heijboer Abonnementen 0.90 per Advertentiën 0.10 per millimeter Minimum 2.00 Redactie A 494 St. Annaland Telefoon 47 kwartaal franco p.p., j 1.15 Spierinkjes tot en met 20 woorden 1.00, elk woord meer 0.05 Administratie Oudelandsestraat 9, Tholeft Telefoon 57 Prijs per nummer 8 cent Advertenties worden tot uiterlijk Donderdagmiddag 1 uur aangenomen 1470 1505 1000 Van het stadje Tholen bestaat nog slechts Schakerloo. Dit is door veren verbonden met Westelijk Noord- Brabant en Reimerswaal. De overtocht geschiedt "met roeiboten en de toegangen tot de verenzijn zo slecht, dat de passagiers meestal een flink stuk door het water moeten waden. 1460 Aan de Brabantse kant van het veer wordt een dam gelegd door het Lange Water of Quarenvliet, zodat men nu, na overgezet te zijn, tenminste droogvoets de duinen bij Halsteren kan bereiken. Ter bestrijding van de kosten heft Filips de Goede van passerende per sonen, van vee en goederen, zgn. damgeld. Jan de II van Glymus, Heer van Bergen op Zoom, meent dan hetzelfde recht te kunnen laten gelden op hen die zich van de Brabantse zijde naar Tholen begeven. Een en ander geeft reeds dan aanleiding tot onenigheid.! Filips de Goede heft het damgeld op en na vele strubbelingen ook Jan de II. Het veer wordt voor zeven jaar door het stadsbestuur verpacht, en de veer man (de pachter dus van de veerrechten) zorgt zelf voor de boten. Filips de Schone verpandt, daar hij in financiële moei lijkheden verkeert, Tholen en Schakerloo voor 10.000 aan Jan van Glymus, Markies van Bergen op Zoom, echter onder beding van handhaving der aloude privi legiën der stad. De Heren van Vossemeer dienen bij de regering een voorstel in om de Eendracht af te dammen. Een van de grootste bezwaren is, dat de scheepvaart dan ge stremd zou worden. Door de Spanjaarden worden de polderdijken tegen over de stad doorgestoken, zodat het veer practisch onbereikbaar wordt. Wie vanaf Tholen naar Brabant moet, moet over de schorren tot de Slikkenburg, waar men dan overgezet kan worden of langs een omweg over Botshoofd of Oud-Vossemeer met een vaartuig de overzijde zien te bereiken. 1684 Eerst thans komt aan deze toestand een einde, door dat het stadsbestuur een contract sluit met Pieter van Qudheusden, waarbij deze zich verbindt dammen aan te leggen over het verdronken land en een nieuwe pont te leveren, tegen vergoeding van de veergelden gedurende 30 jaar. 1714 Het contract met Pieter van Oudheusden is afgelopen en het veer wordt weer voor zeven jaar aan de meest biedende verpacht. Deze situatie blijft bestaan tot aan de opening der brug in 1928. 1556 158 1865 Wederom worden plannen overwogen om de Een dracht af te dammen, doch opnieuw zijn de bezwaren te groot. 1868 De adspirant-ingenieur Roxboom te Gorkum ontwerpt een plan tot overbrugging waarvan de kosten geraamd worden op 243.000. Latere ontwerpen brengen de kosten terug tot f 140.000. De Raad begroot de kosten echter op f 200.000. Als evenwel met de Regering overleg wordt gepleegd, bericht de Minister, dat het algemeen belang niet zo groot is, dat daarvoor van Rijkswege een belangrijk bedrag uitgetrokken kan worden. 23 September 1882 De stoomtram rijdt haar eerste rit van Bergen naar Tholen, dat wil zeggen: het eindpunt is aan de over kant van de Eendracht. Toen voelde men nog meer de behoefte aan een brug of dam, opdat de tram tot in Tholen zou kunnen rijden. 1916 Plannen worden gemaakt om het locaal spoor Bergen op Zoom Tholen door te trekken naar alle plaatsen op het eiland. De totale lengte zou dan 37 km be dragen met 3 landbouw laadplaatsen. Voor deze spoorweg zou het leggen van een dam of het maken van een brug noodzakelijk zijn. De gemeente Tholen maakte bezwaar tegen het leggen van een dam, daar dan zijn haven zou vervallen. t 18 Juli 1926 Jn tegenwoordigheid van vele genodigden en belang stellenden wordt de eerste spade in de grond gestoken voor de aanleg van een brug. 10 October De brug, geheel gebouwd op kosten der gemeente 1928 Tholen, wordt officieel geopend. De gemeente krijgt het recht om thans bruggeld te heffen. 1934 De tramdienst wordt vervangen door een busdienst. 13 Mei 1940— Door de Hollandse militairen wordt de brug opge blazen voor de naderende Duitsers. De overtocht moet weer per pont geschieden. 1941 30 October- 1944 1 Oct. 1947 - 10 October 1947 - De provisorisch herstelde brug wordt weer voor het verkeer opengesteld. De terugtrekkende Duitsers blazen de brug ten tweede male op. In drie stukken verdwijnt de brug in de Een dracht. Weer moet de pont in de vaart gebracht worden. Het veer te Tholen t o 1 v r ij 1 Voor de derde maal wordt een brug geopend. Dezelfde brug Laten we hopen dat dit voor de laatste maal is en dat thans de ellende van het overzetten definitief tot het verleden behoort. 1. De grote dag voor Tholen is aangebroken. 10 October 1928. De brug zal worden geopend. Minister v. d. Vegte, die de openingsrede houdt, op het bordes van het stadhuis. 2. Jhr. van Teijlingen, burgemeester van Serooskerke, Kamerheer van H.M. de Koningin, knipt het lint door, dat de laatste afsluiting van de brug vormt. (1. Min. v. d. Vegte, 2. Jhr. van Teijlingen, 3. de Commissaris der Koningin in Zeeland, Jhr. Quarles van Ufford). 3. De autoriteiten maken een wandeling door Tholen. (4. Mr. v. d. Hoeven, Burgemeester van Tholen, 5. Wethouder Goossen van Tholen, 7. Mr. Tellegen, Griffier van de Staten van Zeeland). 4. De genodigden in een groep verenigd (6. Dhr. Hartman, oud-griffier van de Staten). 5. De officiële opening der brug is afgelopen. De toeschouwers verdringen zich op het nieuwe verbindingsmiddel en de autoriteiten maken een laatste vaart met de pont. Weinig vermoedde men toen dat bijna twintig jaar later opnieuw een „laatste vaart" met de pont gemaakt zou worden.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1947 | | pagina 1