J LUISTERT KLACHT EN AANKLACHT RADIO JORDANS BEZOEKT Rsjwleleo Heren Winkeliers e 2 buiten- en 2 binnenbanden ZONDER BON, Prijs f 124» S. J. SCHOT-QUIST, TE KOOP: Eenige leerjongens 2 halfwas draaiers en ongeschoolde arbeiders ATTENTIE POOTGOED van de Z.P.C. werkkleding bon M. J. den Engelsman Geld-credieten f 800.- 5 pCf BRUlÖSWCRk VOOR Stomen en verven naar Bergen op Zoom Korenbeurs straat No 6 10.000 prima vroege Bloemkoolplanten, bij C. PRAAT, Tholenaars M.Schenkenberg naar de radiouit zending morgen middag 4 uur, golf 3.00 m. UW ADRES VOOR: SPORTARTIKELEN GEBR. DE MOOIJ Radio - Muziek - Muziekinstrumenten Reparatie aan ALLE Blaasinstrumenten N.V. ROTTERDAMSCHE TRAMWEG MIJ B°»!nA VEE-GENEESMIDDELEN en ASDA Alleen bij DROGISTERIJ „HET GROENE KRUIS" Fa. H. BESLING ZN. Fortuinstraat 12 Tel. 91 BERGEN OP ZOOM Zaterdag 21 Juni a.s. de GROTE VOETBALWEDSTRIJD THOOLSE ELFTAL tegen een ROTTERDAMS ELFTAL op het terrein aan de Postweg. TOEGANG 50 cent. Kinderen 25 cent. Donateurs hebben geen vrije toegang. AANVANG 7 UUR. Waterschap Poortvliet Waterschap Poortvliet Waterschap Poort vliet prima Lucern hooi twee Schildersknechts. D. L. Rage, Schildersbedrijf i ADVERTENTIES Met grote dankbaarheid en blijd schap geven wij kennis van de voorspoedige geboorte van onzen Zoon en Broertje Jacob Pieter (Japie) A. M. Hengstmengel H. P. Hengstmengel-Janse Corrie St. Maartensdijk, 14 Juni 1947 Oostsingel C 104 Door Gods goedheid werden wij verblijdt met de geboorte van een Dochter en Zusje Hendrika J. M. Schot M. Schot-Duine Corrie Jan Teun Henk Tholen, 13 Juni 1947 Visstraat 11 1 Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Dochtertje Cornelia Maatje RIEK Corrie J. D. Gebraad A. J. Gebraad-Hage Poortvliet 16 Juni 1947 Markt A 67 Verloofd: Rie Contant en Ien v. d. Stel Den Haag, 15 Juni 1947 P. Hansen en Gré Haaijer hebben het genoegen, mede namens de wederzijdse Ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op 25 Juni a.s. te 1.30 uur ten stadhuize te Tholen Kerkelijk bevestiging in de Geref. Kerk te Tholen te 2 uur, door den Wereerw. Heer Ds. G. F. Hajer van Ede Receptie thuis van 4 tot 5 uur Juni 1947 Delft, Adr. Pauwstraat 46 Tholen, Markt 24 Toekomstig adres Rozenburglaan 11 Rotterdam (O.) Het voorgenomen huwelijk van Ben J. Wissink en Corrie J. P. van Oeveren zal D.V. Donderdag 26 Juni a.s. om 2.30 uur te Gemert worden voltrokken Kerkelijke huwelijksinzegening des n.m. 3 uur in de Ned. Herv. Kerk te Elsendorp Gem. Gemert door den WelEerw. Heer Ds. de Bruyn Wilp, Posterenk T 44 Juni 1947 Poortvliet, Quo Vadis Receptie op de huwelijksdag van 56 uur in Hotel „de Kroon" te Gemert. Toekomstig adres Gemert, Molenstraat Getrouwd: F. P. Goedegebuure en E. H. Slager die mede namens wederzijdse Ouders hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belang stelling bij hun huwelijk onder vonden. St. Annaland, Juni 1947 OOiXXXXXXXXXXXXXXXXX;- O Zo de Heere wil en zij O X leven, hopen op 27 Juni a.s. X onze lieve Ouders, Be- 5 huwd en Grootouders O X J. M. Bijl en J. Bijl-Gunst X O O hun 40-jarige echtvereniging X te herdenken X Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens O van hun dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen Tholen B. A. Kegge-Bijl B. G. Kegge Jannie en Jo Kruiningen A. B. van Tiggele-Bijl L. van Tiggele Rienus en Koosje Scherpenisse E. Stekete-Bijl A. A. Stekete Adrie St. Maartensdijk P. M. B. Bijl C.W. Bijl-van Haaften Coba en Keesje St. Maartensdijk J. G. v. d. Hoek-Bijl M. v. d. Hoek Keesje en Josje St. Maatensdijk, Juni 1947 Achterbos B 40 O X O XXXXXXXXXKXXXXXXXXX;: C Zo de Heere wil en zij X leven hopen onze geliefde ij i Opa en Opoe jij Ij J. M. Bijl O ;i en X :j J. Bijl-Gunst j:j op 27 Juni a.s. de dag te :jj: herdenken dat zij voor j:!j 40 jaren in het huwelijk X werden verbonden Dat zij nog lang gespaard X mogen blijven is de wens O van hun dankbare Klein- j::j kinderen X Kees j:j Josje X St. Maartensdijk, Juni 1947 X Achterbosch B 40 CXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ Vrijdag 27 Juni a.s. hopen ijj onze geliefde grootouders O M. v. Tiggele :jj X E. v. Tiggele-Koppenhol te Strijenham (Poortvliet) hun 45-jarige echtvereniging te herdenken, en J. M. Bijl en J. Bijl-Gunst te St. Maartensdijk, hun 40-jarige echtvereniging te herdenken Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun liefhebbende Klein kinderen Rinus en Koosje Kruiningen - Zanddijk 7 O Zo de Heere wil en zij j:j leven, hopen onze geliefde X Ouders, Behuwd- en Groot- ij: ouders j:jj Marinus van Tiggele X Elizabeth A. van Tiggele- Koppenhol op 27 Juni a.s. de dag te j::j herdenken, dat ze voor X 45 jaar in het huwelijk wer- :jj: den verbonden j:j Dat zij nog lang gespaard j::j mogen blijven, is de wens O van hun dankbare Kinderen, j::j Behuwd- en Kleinkinderen :jj: Poortvliet, Strijenham C 27 L.:*. Zo de Heere wil en zij leven, hopen onze geliefde Opa en Opoe Jan Quaak en Catharina Quaak- van Beveren op Dinsdag 24 Juni a.s. hunne 55-jarige echtver eniging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun Kleinkinderen Siena van Alffen Jan van Alffen Cato van Alffen Annie van Alffen Jan Quaak Marie Quaak Tholen, Juni 1947 Heden behaagde het de Heere van onze zijde weg te nemen, onze innig-gelief- de Moeder, Behuwd-, Grootmoeder en Zuster Elizabeth van Beveren Wede. van Pieter Jansens, in de ouderdom van 72 jaar en 5 maanden Zwaar valt ons dit verlies Scherpenisse: C. L. Jansens J. Jansens-Moerland St. Annaland: C. H. van Vossen-Jansens A. van Vossen St. Maartensdijk H. J. de Graaf-Jansens J. P. de Graaf Scherpenisse: E. de Witte-Jansens J. J. de Witte L. A. Jansens P. J. Jansens-Bijnagte A. Jansens J. E. Jansens-Bevelander en Kleinkinderen Zwijndrecht P. van Beveren 5 Zo de Heere wil en zij X leven hopen op 24 Juni a.s. X onze geliefde Ouders, Be- j ijj: huwd-, Groot- en Over- i X grootouders jj: Quaak i X en j X Catharina Quaak- X van Beveren X hun 55-jarige echtvereniging X te herdenken j! X Dat zij nog lang gespaard j X mogen blijven is de wens j! jj: van hun dankbare Kinderen, :j X Behuwd-, Klein- en j! jj: Achterkleinkinderen X Tholen, Juni 1947 j! jj: Molenvlietse straat :j iXXXXXXXXXXXXXXX'ujXXX Scherpenisse, 16 Juni 1947 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve Opoe Elizabeth Jansens geb. van Beveren in de ouderdom van 72 jaar en 5 maanden Betje en Cor St. Annaland, 16 Juni 1947 Daar ons gedurig gevraagd wordt naar de welstand van onze onvergetelijke Zoon en Broer Hans delen wij U nog met een bedroefd hart mede, dat hij 17 Juni 1945 aan de ge volgen van de behandeling in het kamp te Amersfoort te St. Nicolaasga in Jezus is ontslapen. J. Looijenga G. Looijenga-Westerveld Alida Poortvliet, 17 Juni 1947 Voor de zeer vele blijken van belangstelling voor en bij ons huwelijk ondervonden zeggen wij ook namens wederzijdse Ouders hartelijk dank W. J. van Houdt W. van Houdt-Oudenes Scherpenisse, Juni 1947 Lange weg 136 Ook namens onze kinderen zeg gen wij langs deze weg hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling, zowel van hier als van elders, bij onze 25-jarige Echtvereniging ondervonden A. L. Riedijk L. Riedijk-Moerland St. Maartensdijk, Juni 1947 Bosstraat B 48 Mede namens onze kinderen zeggen wij langs deze weg hartelijk dank voor de zeer vele gelukwen sen, bij onze 25-jarige Echtver eniging, ontvangen M. Bazen M. C. Bazen-Slager St. Maartensdijk, Juni 1947 Voor de vele blijken van be langstelling, die ik op mijn 85ste jaardag mocht ontvangen, zeg ik alle hartelijk dank J. Boogaard-de Rijke St. Maartensdijk, Juni 1947 J. Beukelaar en f E. Beukelaar-van de Reest zeggen hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijksbevestiging ontvangen Tholen, Juni 1947 Eendrachtsweg 4 Bij rfiijn vertrek naar Ned.O.I. roep ik familie, vrienden en be kenden een hartelijk vaarwel en een behouden weerziens toe Grenadier Jacob C. v. d. Jagt Poortvliet, Paasdijk A 249 Streeft U naar omzetver- hoging door middel van kwaliteitsartikelen. Verkoop dan ons assorti ment prima koekjes tegen inlevering. Vraagt monster en prijsopgave. Brieven onder letter B.M. aan het Bureau van dit Blad. In 't Kleine Zaakje. als U een Frans Rijwiel koopt. Rijwielhandel Tholen. Radio-toestel 220 Volt Gelijkrichter, plaatstroom- apparaat - nieuwe accu. En een mandoline. GARAGE GEUZE Julianastraat 23 Tholen. GEVRAAGD Loon nader overeen te komen. Oerlemans van Aken's Scheepswerf, Constructie en Reparatie-bedrijf THOLEN Dinsdag 24 Juni zal de zaak na 9 uur GESLOTEN zijn. Schoenmakerij v. Olfen Meubelmakerij Quaak afkomstig van de Friese klei kunt U bestellen bij P. C. Koopman B 44 St. Maartensdijk Zij. die een circulaire ont vingen met bestellijst wor den beleefd verzocht deze zo spoedig mogelijk in te leveren, om teleurstelling te voorkomen. Beleefe aanbevelend, P. C. KOOPMAN Zij, die binnenkort een ontvangen A. B. of C. kunnen deze op onderstaand adres inleveren waarop binnen een week afgeleverd wordt. Aanbevelend A 37-St. Annaland Het Bestuur van de „POLDER DEURLOO" zal op Zaterdag 21 Juni 1947 's avonds om 7 uur, in het Hotel van de Heer A. J. Engelvaart te Tholen publiek verkopen Het grasgewas van de Zeekijk van die polder C. B. KODDE, Dijkgraaf D. H. v. d. VELDE, Ontv.-Griffier zonder borgen voor elk doel. Vrijbl. voorw. SCHRIJF ALLEN. Br. porto antw. Spaarcred. inst. Mathenesserweg 110 - Rotterdam-W. ONZE SPECIALITEIT' J.G. F. VAN BEERS B 58 HALSTEREN TE KOOP: Julianastraat 10 Tholen. Gaat U per fiets naar Bergen op Zoom. Geeft uw rijwiel in VERTROUWDE BEWARING bij t.o. ,,'t MARKIEZENHOF". Afdeling B. V. G. THOLEN Zomervergadering Voor de reis per bus West- Zeeuws-Vlaanderen met excur sie Knokke kunnen nog enkele personen mede. Opgeven voor Maandagavond a.s. bij C. P. Nelisse, A. 585, St. Annaland Hand- en Boodschaptassen Klompsokken en Drijfriemen Tennisrackets in diverse Prijzen Voetbalschoenen en Voetballen. Zuivelstraat 24, Bergen op Zoom Telefoon 969 Zuivelstraat 31 (t.o. Postkantoor) Autobusdienst Hoek van OuwerkerkOuwerkerk Zierikzee v.v.. in aansluiting op de Veerdienst Stave- nisseHoek v. Ouwerkerk. ALLEEN OP WERKDAGEN 9.00) 13.00 118.15 V. Hoek v. Ouwerkerk A. f 8.45| 12.45 118.10 9.25113.25 118.40 J. A. Zierikzee V. 8.20| 12.20 117.45 De wnd. Directeur. Schouwing op heulen en heuldammen op 7 Juli 1947 Het Bestuur maakt bekend, dat voor genoemde datum heulen 6 heuldammen moeten zijn schoongemaakt en in voldoenden staat van ge woon onderhoud gebracht. Ingevallen kanten ingedolven sloten moeten dan zijn op gezet en ingelopen grond verwijderd. HET BESTUUR. Het bestuur brengt ter kennis van de grondgebruikers in het waterschap, dat in 1947 verschillende waterleidingen met medewerking van Land- bouwherstel met draglines zullen worden uitgebaggerd HET BESTUUR. Het bestuur van het water schap Poortvliet maakt be kend, dat Openbare verkoop van hooigras van zeedijk en karreveld zal plaats hebben op 27 Juni a.s. 's avonds 7 uur in hotel van A. J. Kesteloo. Inlichtingen verstrekt den waterbouw kundig amtenaar. HET BESTUUR. Nog enkele Rijwielen zonder bon. Beleefd aanbevelend, GEBRS. VIS THOLEN. Te Koop 8 duizend k. g. op de Ruiter bij I. A. HAGE Poortvliet - B 93 Het bestuur van de Frederatie van Varkenshouders - Verenigingen in de Provintie Zeeland slachtingsvarken te knunen mes ten, wordt toegestaan een varken voor huisslachting aan tehouden. Dit bericht is ontvangen naar aan leiding van een door de Frederatie van bovengenoemd Ministerie ge richt verzoek om het houden van huisslachtingsvarkens op ruimere schaal toe te staan. bericht haar leden, dat van het Ministerie van Landbouw, Visserij en voedselvoorziening be richt is ontvangen, dat personen die in staat geacht worden met zelfgeteeld ruw voeder een huis- Terstond gevraagd: Telefoon 37 St. Maartensdijk. j— SPIERINKJES Verloren: Zaterdagmiddag jl. een donkerblauwe regenjas, gemerkt A.K. op de weg vanaf Tholen, richting Halsterse Molen. Tegen beloning terrug te bezorgen Pij de Marechaussee te Tholen. Te koop: een in goede staat zijnde nikkelen Sleekachel bij L. Moerland Doelweg 22 Tholen. Gymnastiek de beste sport. Wordt ook lid of Donateur van G. V. „Olympia". Aanmelding dagelijks Kerkstraat 28 Tholen Zolang de voorraad strekt Hol landse rijwielen op uw vergunning S. Schot-Quist Tholen. Vermist een vissersbootje, plat- boom met scherpe neus, zwart, zonder merk. Zeer gedupeerd. Eigenaar P. Daane, Kalisbuurt B 347, Oud-Vossemeer.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1947 | | pagina 4