JAN OVEREENKAM Brammetje Flapoor en z'n Vrienden H.H. LANDBOUWERS BONNENLIJST PREDIKBEURTEN KERKNIEUWS INDISCH HOEKJE A rookt Sigaren Het kassaldo bedraagt 359,88. Weer werd dit jaar met tekorten gewerkt. Het ledental is niet zo groot meer, nu alle verplichtverzekerden als lid bedankten. De contributie is ook te laag -5 cent per lid per week. De voorzitter deelt mede, dat een nieuwe ziekenfondsregeling per 1 Jan. 1948 te wachten is en het staat te bezien of de ver. dan nog zal kunnen bestaan. Hierover wordt uitvoerig van gedachten gewisseld en uiteindelijk be sloten, dat mochten er wijzigingen ont staan, een algemene vergadering zal worden gehouden. Tot leden der controle commissie worden de heren J. M. Jansen en Jac. Zuiderweg herbenoemd. De heren Adr. Luijk en H. Niemantsverdriet vor men de kascommissie. Na een woord van dank aan de bode, dhr. W. Kurvink, volgt sluiting. COMITÉ HANDHAVING RIJKSEENHEID Op het Gemeenthuis kwam genoemd •comité in vergadering bijeen. De voor-' zitter dhr. J. Looijenga opende met een welkomswoord en deelde mede, dat tot een 30-tal jongens en meisjes een verzoek was gericht hedenavond aanwezig te willen zijn. Slechts enkelen zijn opgeko men, wat spr. betreurde. Het doel der bijeenkomst is, aldus de voorzitter, om te toestand in Indonesië eens nader te be spreken. Nederland en Indonesië zullen worden gescheiden, wat een ramp voor ons land betekent. Van Regeringswege wordt geen hand uitgestoken om deze ramp te voorkomen. Soekarno president van de Republiek. Spr. schets verder de toestand in het Verre Oosten, over bevolking, honger, armoede. Reeds zijn 2.000.000 mensen de hongerdood gestor ven. Mededeelzaamheid, barmhartigheid wordt er niet meer gekend, de republiek eist alles op. En onze maatschappij, die Christennatie is, heeft toch nog wel barm hartige -mensen, die kunnen en willen helpen. Daarom is in Nederland een Nationaal Comité tot handhaving van de Rijkseenheid opgericht en deze heeft zich in pl. comité's vertakt. Zij tracht door middel van protest aan te tekenen, handelend op te treden. Het doel is dus, aldus spr. ook in deze gemeente hand tekeningen te verzamelen, opdat ieder zich aldus uitspreke. Besloten werd, dat ieder der aan wezigen een wijk zou nemen. De voor zitter deelde nog mede voeling te hebben gehouden met de andere omliggende ge meenten, waar ook een Comité gevormd zal worden met eenzelfde doel. De com missie te Poortvliet bestaat uit de heren: J. Looijenga, M.' C. v. Ast, P. J. v. Houdt, J. J. v. d. Slikke, A. A. Nieuwerk, B. de Boer, C. Uijl en Joh. Uijl. BROOD EN WARM WEER Tijdens de record-warmte van een paar weken terug, is het voor gekomen, dat in enkele gezinnen op onze eilanden het brood „be dorven" was. Van deskundige zijde deelt men ons hierover het volgende mede: Vooral in de zomer bestaat de mogelijkheid dat de zgn. lengbacil haar vernietigend werk in het brood verricht. Reeds in enkele gevallen is het optreden van deze broodziekte waargenomen. De lengbacil ontwikkelt zich zeer snel bij een hoge vochtigheidsgraad en bij hoge temperaturen. Beide factoren kunnen gedurende de* zomermaanen in ruime mate aan wezig zijn. De typische verschijn selen bij het optreden van deze bacil zijn a. klef worden van de bruine korst en in een vergevorderd stadium verkleuring hiervan. b. onaangename geur. c. draadvormig, waar te nemen bij het doorbreken van het brood. De bakkers staan enkele bestrij dingsmiddelen ten dienste, waarop hier niet nader wordt ingegaan. De toepassing hiervan zal evenwel geheel nutteloos zijn, indien door het publiek niet de nodige mede werking wordt verleend. Deze medewerking moet dan bestaan door het brood koel te bewaren en niet in vochtige ruimten te plaatsen; de broodtrommels, broodplanken, messen, enz. regel matig en grondig reinigen met heet sodawater. Het gebruik van warm water alleen is niet afdoende daar hier door wel de bacil, maar niet de sporen worden vernietigd, zodat zich na zeer korte tijd dezelfde verschijnselen weer voordoen. Tenslotte het brood niet te lang bewaren dus weinig in voor raad nemen. GELDIGE BONNEN voor 22 Juni t.e.m. 5 Juli 1047 Bonkaarten KA, KB, KC 707 (Serie F) F01 Brood 800 gram brood F02 Brood 400 gram brood F01 Boter 125 gram boter F02 Boter 250 gram margarine of 200 gram vet F01 Melk 4 liter melk F03, F05 Melk 7 liter melk F—06 Melk 1 ei F01 Vlees 100 gram vlees F02 Vlees 200 gram vlees F01 Algemeen 200 gram kaas F02 Algemeen 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel (niet uit rijst bereid) F03 Algemeen 125 gram koffie F04 Algemeen 50 gram thee F01 Reserve 125 gram margarine of 100 gram vet F03 Reserve 1600 gram brood F04 Reserve 125 gram margarine of 100 gram vet F06 Reserve 800 gram brood F07 Reserve 125 gram boter Bonkaarten KD, KB 707 (Serie F) F11 Brood 800 gram brood F11 Boter 250 gram boter F12 Boter 125 gram margarine of 100 gram vet F—13, F—15 Melk 12 liter melk F11, F12 Vlees 100 gram vlees F11 Algemeen 100 gram kaas F12 Algemeen 1 ei F13 Reserve 800 gram brood F14 Reserve 100 gram bloem of zelf rijzend bakmeel of kindermeel (niet uit rijst bereid) F16 Reserve 600 gram bloem of kindermeel (niet uit rijst bereid) of zelfrijzend bakmeel Bonkaarten MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG 707 (bijz. arbeid, a.s. moe ders en zieken) (Serie F) F21 Brood 800 gram brood F21 Boter 250 gram boter F22 Boter 250 gram margarine of 200 gram vet F21 Melk 5 liter melk F21 Vlees 300 gram vlees F22 Vlees 100 gram vlees F21 Kaas 200 gram kaas F21 Eieren 5 eieren Op 26 Juni zullen bonnen worden aan gewezen voor suiker, cacao, versnaperin gen en tabak. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 20 Juni worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst met ingang van Maandag 23 Juni a.s. mag worden gekocht. De niet-aangewezen bonnen van de Serie E kunnen worden vernietigd. Zondag 22 Juni 1947 THOLEN Ned. Herv. Gemeente: vm. 10 uur Ds. Dde Bres nm. 3 uur Ds. Kooreman Gereformeerde Kerk: 10 en 5 uur Ds. Swierts uit Enkhuizen Gereformeerde Gemeente: 10, 2.30 en 6.30 uur de heer Dieleman te Rotterdam Chr. Gereformeerde Kerk: 10 en 6.30 uur Ds. H. van Leeuwen 2.30 uur Leesdienst Ned. Prot. Bond: nm. 3 uur Ds. H. F. C. de Boer uit Bergen op Zoom (Herdenkingsdienst) OUD -VOSSEMEER Ned. Herv. Gemeente: vm. 10 uur Leesdienst (vac. St. A.) nm. 2.30 uur Ds. Goverts Gereformeerde Kerk: 10 en 2.30 uur Ds. Vreugdenhil Chr. Gereformeerde Kerk: 19 uur Leesdienst; 2.30 uur Ds. van Leeuwen te Tholen; 6 uur Leesdienst ST. ANNALAND Ned. Herv. Gemeente: vm. 9.30 uur Ds. Goverts nm. 2 uur Leesdienst Gereformeerde Gemeente: 3 x Leesdienst Zaterdag 21 Juni av. 7 uur de heer Dieleman van Rotterdam STAVENISSE Ned. Herv. Gemeente: vm. 10 uur Leesdienst nm. 3 uur Ds. Vroegindeweij Voorbereiding H. Avondmaal Gereformeerde Gemeente: 3 x Leesdienst ST. MAARTENSDIJK Ned. Herv. Gemeente: vm. Leeskerk (vac. Tholen) nm. Ds. de Bres Oud-Geref. Gemeente: 3 x Leesdienst Rehoboth 6.30 uur Dr. Streeder te Den Haag SCHERPENISSE Ned. Herv. Gemeente: vm. 1 Ouur Ds. Kooreman ftm. 2.30 uur Dr. G. J. Streeder van 's Gravenhage Gereformeerde Gemeente: vm. en nm. Ds. Visser av. Leesdienst POORTVLIET Ned. Herv. Gemeente: vm. 10 uur Ds. W. Vroegindeweij nm. 2.30 uur Leesdienst Gereformeerde Gemeente: vm. en nm. Leesdienst av. Ds. Visser Gereformeerde Kerk: 10 uur Leesdienst nm. 2.30 uur Ds. Swierts te Enkhuizen ST. FILIPSLAND Ned. Herv. Gemeente: vm. 10 uur Leesdienst (vac. N.V.) nm. 2.30 uur Ds. E. S. de Lint Gereformeerde Gemeente: 3 x Leesdienst Oud-Geref. Gemeente: 3 x Leesdienst NIEUW -VOSSEMEER Ned. Herv. G e'm e e n t e vm. 10 uur Ds. de Lint THOLEN NED. PROT BOND De afd. Tholen van de Ned. Prot. Bond viert a.s. Zondag 22 Juni in de zaal van het „Hof van Holland" te Tholen haar 60-jarig bestaan in een bijzondere dienst, waarbij Ds. H. F. C. de Boer uit Bergen op Zoom zal voorgaan. GEREF. GEMEENTE Bij deze gemeente zijn de heren M. v. d. Ketterij en M. W. de Wit, beiden candidaat te Rotterdam tot een tweetal gesteld voor een beroep naar deze ge meente. •k Van .de zusterkerken in Amerika wer den door de Geref. Kerken te Tholen, Oud-Vossemeer en Poortviet een partij goederen ontvangen, welke deze week onder de leden werden verdeeld. ST. ANNALAND Tijdens het verblijf van Ds. W. van Griethuijsen in Ned. Indië is tot hulp prediker der Ned. Herv. Kerk alhier benoemd, de heer de Jong van Vlaar- dingen, welke deze benoeming heeft aanvaard. VERJAARDAGSGROETEN O.V.W.er J. C. Moerland, l.n. 260629001 - II - 14 R.I. - U-Brigade Padang, hoopt 29 Juni a.s. zijn 21ste ver jaardag te herdenken. Hartelijk gefelici teerd door zijn liefh. Ouders, Broers en Zuster Stavenisse, Molendijk A 180. Vorige week ben ik met vacajjtie geweest. Ik vond het wel jammer dat Kees me niet kon vergezellen, maar die zit tot over zijn oren in het werk. Zijn blokje ,,juun""moest en zou schoon en daar moest al het andere voor wijken. Ik er dus op uit en, aangetrokken door het mooie weer van de week tevoren, naar Scheveningen. Natuurlijk was het met de zomer uit, zodra ik me er vertoonde en zo heb ik van Scheveningen weinig anders gezien dan een lege boulevard, een leeg strand en een nog legere zee. Nee, voor zon moet je daar ook niet zijn. Alleen 's avonds kwam er wat leven in de brouwerij. Tien tallen deviezenmonsters reden langzaam de boulevard op en neer, met fier het woord „Dienstauto" op de voorruit. Of de „dienst" van deze auto's met hun inhoud meest fleurige jongedames be stond uit patrouilleren langs het strand, is een open vraag, maar wel weet ik dat rijksambtenaar tegenwoordig een aantrekkelijk baantje is. Of anders exploitant van een auto-scooter op de ker mis. Zo n apparaat stond ook op de boulevard. Iedereen kent het: een groot gevaarte, waarin enkele tientallen soortement electrische- stroomlijn-jeeps opgesteld staan. Voor de luttele prijs van vijftig centen mag ieder die daar plezier in heeft twee minuten in zo'n autotje gaan zitten en proberen zoveel mogelijk botsingen te ver oorzaken. Of er al niet genoeg echte auto's tegen elkaar botsen en in de soep gereden worden Enfin, het feest duurt maar een paar minuten en voor je je door elkaar gehotsbotste gedachten bijeengeraapt hebt staat er alweer iemand bij je die om twee kwartjes vraagt. En de eigenaar rookt er dikke sigaren van. Over sigaren gesproken. Als ik daaraan denk voel ik me weer wee worden van binnen. De sigaren zijn van de bon. Hoera, juichte ik als rechtgeaard sigarenroker, toen ik dat bericht hoorde. Nu kunnen ze de shag en de sigaretten wel cadeau krijgen. Ik ga weer sigaren roken. En om het zekere voor het onzekere te nemen, stapte ik Vrij dagmorgen om half negen al naar een" sigarenwinkel, want ik was nu eenmaal met vacantie en mijn rant soentje och arme, laten we daar niet meer over praten. Ik stapte de eerste de beste winkel binnen die ik tegenkwam maar stond nog vlugger buiten dan ik naar binnen gekomen was. Het leek oorlog daarbinnen. Een siga renhandelaar met zijn handen bo ven zijn hoofd en zeker wel tien klanten die elkaar probeerden te overschreeuwen en het allemaal met elkaar en bovendien elk op zijn beurt nog met de winkelier aan de stok schenen te hebben. Nee, mij niet gezien hoor. Een eindje verder weer een winkel en nadat ik eerst aan de deur ge luisterd had of het daar ook zo'n leven was, stapte ik voorzichtig naar binnen. Daar was het wat rustiger. Er waren misschien vijf mensen voor me en elk wachtte netjes op zijn beurt en kreeg dan vijf zeggen en schrijve vijf sigaren. Ik wachtte dus ook maar toen ik dan eindelijk aan de beurt was kreeg ik ook vijf sigaren. Bijna. Want juist zou ik ze aan pakken, toen de winkelier me aan keek en me tóebulderde, alsof ik de grootste misdaad had begaan: „Mijnheer, U is hier geen klant". Naar mijn uitlegging, dat dit ongetwijfeld de waarheid was, want dat het de eerste maal was, dat ik het genoegen had zijn win kel van binnen te bekijken, luister de hij al niet meer en de sigaren mijn sigaren -gingen naar een grote dikke mijnheer, die blijk baar wel klant was. Ik de winkel weer uit en naar de volgende, want opgeven dan toch nooit Voor de volgende winkel stonden zeker wel twintig mensen te wach ten en iedereen die er uitkwam had wat gekregen, dat kon je wel aan de gezichten zien. Voor ik me bij de rij wachtenden aansloot, vroeg ik eerst nog of je hier soms klant moest zijn, maar dat bleek niet het geval te zijn. Ik dus in de rij en wachten. Sjongesjonge, wat duurt wachten toch lang. Half elf stond ik in de deuropening en vijf minuten voor elf er waren misschien nog drie of vier mensen voor me kreeg ik voor het eerst de winkelier in het vizier, juist op tijd om hem te horen zeggen: „De sigaren zijn op heren. Alleen nog Volksherstel-sigaretten te krijgen" En met bloedend hart heb ik toen maar een pakje Volksherstel ge kocht, waarvan ik er nu iedere dag heel voorzichting twee oprook bij mijn nieuwe pakje shag op de bon. Wat zijn we toch gelukkig, dat de sigaren van de bon zijn Zeker, als vacantieganger kom je er niet aan te pas. De berichten, die ik van Kees omtrent deze actuele kwestie hoorde, waren beter. Het schijnt, dat onze eiland-winkeliers een billijke verdeling willen trach ten vol te houden. Of zijn er uit zonderingen H. H. LANDBOUWERS Uit voorraad leverbaar voor-oorlogse binderdoeken voor 5-6-7 en 8 voets graanmaaiers met en zonder rubber, 2 tractorploegen (3 schaar) en wiedmachines. Te bevragen bij J. A. RIJSTENBIL ST. PHILIPSLAND, A 19 (Nad ruk verboden) door G. TH. ROTMAN 65. Brammetje en Menelik keken lelijk op hun neus, nu ze dat heerlijke maaltje misgelopen waren. Ze besloten maar wat over de daken rond te wandelen, tot het donker was. Intussen ontdekten ze een mooi afdakje, en toen de maan opkwam, klom Menelik langs een goot pijp naar beneden, terwijl Bram na enig aarzelen moedig de sprong naar omlaag waagde 66. De afstand was echter veel groter, dan Bram gedacht had, en bovendien vergat hij, dat hij niet de vaste bodem van Afrika, doch slechts een schamel houten afdakje onder zich had. Hij ging er dan ook onder luid gekraak dwars doorheen, terwijl tegelijkertijd een angstig gegil van onder het dakje opsteeg. 67. Bram kwam namelijk precies in het slaap kamertje van meneer Zandbergen terecht, die daar juist heerlijk lag te slapen. Met een plof viel Bram op het bed, dat met luid gekraak ineenstortte, zodat meneer Zandbergen, die op eens niet wist, wat hem overkwam, huizenhoog gilde. X Op Vrijdag 27 Juni a. s. X hopenmijn lieve Ouders O X D. M. van Driel X en O O M. A. van Driel-Ista O hun 12V2 Echtvereniging te p X herdenken. X C Dat zij nog lang gespaard p mogen blijven is de wens V X van hun dierbaar zoontje X O RIEN. ;;i; Oud-Vossemeer, Juni 1947. p O Onder de Molen. j::f Langs deze weg betuigen wij onze oprechte dank aan onze buren, voor de blijken van belangstelling bij onze 30 jarige echtvereniging ondervonden. W. T. Geuze T. S. Geuze-Bout. Oud Vossemeer. juni '47 Thans uit voorraad lever baar de originele „Kooper Baijer" Loonsproeiers. De van ouds bekende korting. Beleefd aanbevelend, P. W. A. MEES Zaadhandel Oud-Vossemeer Tel. 38

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1947 | | pagina 3