OlID-VOSSEMEER ST. ANNALAND STAVENISSE SCHERPENISSE POORTVLIET Het nieuwe Veiling officieel sgebouw te Tholen geopend. THOLEN hoewel geen kennis werd gegeven, dat ze ontbonden werd, opdat ze altijd als re serve kan worden opgeroepen. Dhr. Mol vraagt, wat dan gedaan wordt als de motor defect is. De voorz. antwoordt, dat in een dergelijk geval Steenbergen wordt opgebeld. Dhr. Quist vindt het onbegrijpelijk, dat er niemand van de A.J.Polder in de brandweer is opgenomen, daar toch van deze plaats het initiatief is uitgegaan een motorbrand spuit aan te schaffen. De voorzitter zegt, dat e. en a. door de Rijksbrandweer is geregeld. Raadslid Verweijs vindt het jammer, dat de brandmeester niet voldoende op de hoogte is met het mechanisme van de motorbrandspuit. Bij een demonstratie zag hij, dat het geruime tijd duurde, eer de spuit werkte. Hij zou er prijs op stel len, dat er steeds én onmiddellijk deskun digen aanwezig zijn. De voorzitter zal hieraan aandacht schenken. Enkele wijzigingen in de gemeente- gebroting 1946 worden z.h.st. goedge keurd. Daarna volgt het punt, waarom deze vergadering werd bijeengeroepen op verzoek van de vier genoemde raads leden, n.l.: in gebruik geven van gemeen te-eigendommen. De voorzitter geeft gelegenheid het woord hierover te voeren. Dhr. Mol zegt, dat er in verband met het Jubileum van de Muziekver. „Con cordia." een festival is georganiseerd en dat hij vernomen heeft, dat B. en W. toestemming verleenden een consumptie tent op gem. terrein te plaatsen. Spr. wijst erop, dat het hier niet gaat tegen leden der jubilerende ver. w.o. „heel ge schikte mensen", ook niet tegen B 6 W te ageren, maar omdat hij zich verant woordelijk voelt, wat er van het gemeen tebestuur uitgaat. Niet alleen B W, maar de gehele raad is verantwoordelijk. Spr. is van mening, dat niet de muziekver. zelf dit festival georganiseerd heeft, wat ook blijkt uit het artikel in de „Een- drachtbode" waarin de organisatie-com missie wordt genoemd. Ik weet, aldus spr. dat ook de Kerkgenootschappen hier sterk tegen zijn, gezien de nood, die nog overal rondwaart, gezien ook de vele jonge mensen, die tegen hun wil naar In- dië moeten en acht het daarom eerder gewenst, dat een bid- of dankstond wordt gehouden, dan een festival. Spr. zegt: „Indien Go^ niet verhoedt, wordt het straks een bloedbad in Indie en wij zouden hier gaan feesten. Het is nu geen tijd om een festival te organi seren. De voorz. zegt, dat de heren het woord „festival" misschien misverstaan. Het moet gezien worden als een felici tatie, die zusterverenigingen aan de jubi lerende brengen, er wordt hier absoluut geen dansmuziek gegeven. De muziekver. heeft e. en a. zelf georganiseerd. Boven dien moet een burgemeester met alle gezindheid rekening houden. Daarom, aldus spr. heb ik dan ook gemeend hier toe vergunning te moeten geven. Dhr. Mol zegt, dat volgens art. 172 der gemeente wet de raad competent is, inzake het ingebruik geven van gemeente eigendommen. De voorzitter antwoordt, dat de bedoelde tent op de Voorstraat komt op grond toebehorende aan de ter plaatse wonende notaris, zodat afgezien van al het andere, de Raad, noch een ander, niet eens de vevoegdheid heeft, dit te verbieden. Dhr. Mol zegt: „Dit moet ik U betwisten, voorzitter. Tenslotte zegt spr. dat, indien hij er iets in te zeggen heeft of verantwoordelijk voor is, er voor moet zijn, dat alles verboden wordt. De voorzitter antwoordt, dat de Raad hierin geen enkele verantwoording heeft. Dhr. Mol vraagt: „Hoe staat het dan met het Havenplein, daar zou ook een tent op komen te staan en dit is toch wel gemeentegrond." De voorzitter antwoordt dat hem hiervan niets bekend is. Dhr. Mol meent te spreken, namens 3/4 der inwoners. De voorzitter zegt, dat dhr. Mol en de anderen gerust kunnen aan nemen, dat alles een goed verloop zal hebben. Dhr. Mol zegt: „Ik weet niet of het al onderzocht is bij de notaris wat cie grond betreft, maar ik zou He: toch wil len doen." Dhr. Quist is het roerend met vorige spr. eens. Hij meent, dat het voor de jongens in Indië des te zwaarder is, als men thuis gaat feesten. Dhr. Stormezand zegt: Individueel kan men zich ten allen tijd en overal schuldig maken. B. W. dragen tenslotte geen verantwoording, voor uitspattingen van bepaalde personen. Ze geven enkel toestemming voor een normaal festival, zonder meer. Dhr. Mol zegt, dat men ook verantwoordelijk is, als men de gelegenheid openstelt. De voorzitter merkt op, dat alle nering doenden er ook sterk voor zijn. Dhr. Mol zegt: „tegen muziek als zodanig heb ik geen enkel bezwaar, maar ben bang voor de uitspattingen na afloop hiervan". Dhr. Stormezand zegt, dat tijdens de bezetting de instrumenten werden opge borgen, is men daar dan beter van ge worden. Dhr. Mol antwoordt: jammer genoeg niet, maar zien we de wonderlijke besparing die St. Filipsland ondervonden heeft: niet onder water gezet, alle mili tairen behouden teruggekeert, dan zou er zeker dankbaarheid moeten zijn, waar blijft deze Dhr. Stormezand zegt, dat spr. verklaarde namens 3/4 der bevolking te spreken, maar is die dan wel dank baar Dhr. Mol stemt toe van niet, maar vindt dit treurig. Dhr. Verweijs brengt naar voren: wanneer verloopt een feest nu genoegelijk, toch enkel als er lol en plezier gemaakt kan worden en dat brengt juist de uitspattingen. Dhr. Mol. merkt op dat het indertijd genomen be sluit, inzake verleende machtiging aan B. W. (in gebruik geven van ge meente-eigendommen) volgens de wet onmiddellijk gewijzigd kan worden. Na dat de voorzitter nogmaals verzekerd heeft, dat de Raad hierin geen verant woording draagt, sluit hij het debat. Bij de rondvraag verzoekt dhr. Quist de raadsleden de pl. politieverordening ter hand te stellen. De voorzitter zal na gaan of er voldoende ex. van zijn. Dezelfde spr. vraagt de sloot aan de Noordweg in de A.J.P. te dempen en de riolering door te trekken tot de Zuidweg. Thans loopt de gem. riolering uit bij het pand C 98, waar de omliggende bewoners veel last hebben van de vuile stinkboel. De voorzitter zal nagaan of dit tot de compensatie van de Gemeente of het Waterschap behoort. Dhr. Verweijs vraagt of de definitieve nota van de verbouw dokterswoning al binnen is. Evenzo van de woning der Rijkspolitie in de A.J.P. De voorzitter antwoordt op het eerste ontkennend. Wat het tweede betreft weet hij niet of alles al binnen is, wel dat nu reeds een bedrag van 1589.51 moet worden betaald. Dhr. Mol vraagt of de Volkshuisves tingscommissie door B. W. is benoemcj. De voorzitter zegt, dat deze al in wer king was voor hij hier benoemd werd. Dhr. Stormezand zegt, dat deze is inge steld door weth. v. Dijke. Dhr. Mol ver klaart ter ore te zijn gekomen, dat deze commissie aan één persoon een woning heeft toegewezen, terwijl er nog een woning is, waar men met 3 gezinnen bij elkaar woont. Hij vindt deze toewijzing niet juist. De voorzitter zegt, dat het nier een persoon betreft die wegens ziekte naar de wal moest komen, z'n eigen woning gevorderd was, zodat hij thans een woning kreeg toegewezen. Dhr. Mol vraagt bij een voorkomend geval met genoemde gezinnen rekening te willen houden. Dhr. Stormezand merkt op, dat er nog veel woningen te kort zijn. Waarqm bouwt de gemeente er niet wat bij Met 10 woningen zou er al veel nood ver holpen zijn. Dhr. Mol zegt, dat hij dit plan zeker zou toejuichen en stelt voor dat B. W. dit onder ogen zullen zien, en met voorstellen komen. Daarna sluiting. Fonds te houden op 30 Juni a.s., zich vóór of op 24 Juni a.s. op te geven ten gemeentehuize. Tholen, 17 Juni 1947 GYMNASTIEKUITVOERING DOOR „OLYMPIA" Reeds tweemaal was deze uitvoering door het ongunstige weer uitgesteld. Woensdagavond jl. ging het echter door en gaf deze ver. onder leiding van haar Directeur, de heer C. Bijl en onder grote belangstelling van het publiek, een ge slaagde demonstratie. Enkele nummers werden door Mevr. Krug begeleid op haar accordeon. De medewerkenden van „Olympia" oogstten dan ook een dankbaar applaus „CONCORDIA" Dinsdagavond jl. gaf onze muziekver. een concert op de kiosk. De muziek stukken werden door „Concordia" prima uitgevoerd. Mede door toetreden en meespelen van jonge krachten gaat het met onze Muziekver. in de goede richting PROCES-VERBAAL werd opgemaakt tegen P. B: alhier, wegens overtreding van de Arbeidswet. BENOEMINGEN AAN DE HUISHOUDSCHOOL De dames J. W. C. van Strien te Anna Jacobapolder en R. C. de Vries te Heemstede zijn benoemd tot tijdelijk onderwijzeres aan de Landbouwhuis- houdschool alhier. BIJDRAGEN VOOR DE RESTAURATIE DER N.H. KERK Door Gedep. Staten van Zeiand werd aan de Prov. St. voorgesteld mede werking te verlenen aan de restauratie van een aantal kerken en andere histo rische gebouwen in Zeeland, door toe kennen van subsidie voor de restauratie. O.a. ook voor de restauratie van de in de 13e eeuw gestichte Onze Lieve Vrouwekerk (Ned. Herv. Kerk) te Tholen. De raming van de gehele restauratie van kerk en toren bedraagt 800.000. nl. 156.000.voor de toren eigen dom burgerlijke gemeente en 219.000. voor de kerk eigendom kerkelijke gemeente. Nog niet bekend is hoeveel subsidie de Prov. zal geven, wel dat een voorstel werd gedaan een voorlopige bij drage van 93000.toe te kennen. Het Rijk heeft een Bijdrage van 75 en 85 toegezegd. VOORLOPIG RESULTAAT VOLKSTELLING gem. Tholen Aantal mannen 1526, vrouwen 1656, woningen 848; huishoudens 859, alleen- wonenden 67, aantal bewoonde ruimten geen woning zijnde 7. VEILING THOLEN Donderdag 19 Juni aandappelen aan voer 12500 kg. Gewone 29 cent, Poters 21 ct., Kriel 12 ct. alles per kg. BURGERLIJKE STAND Geboren: 2 Juni: Willem Arie, zn. van A. Cense en A. P. Donken. 13 Juni: Hendrika, dt. van J. M. Schot en M. Duine. Huwelijken: 5 Juni: Johannes Beuke laar, 25 jr. en Elisabeth v. d. Reest, 22 jr. 12 Juni: Pieter Kornelis Baaij, 24 jr. en Dina Jannetje v. Driel, 22 jr. Overleden: 3 Juni: Hendrik Pieter Roggeband, 29 jr. zn. van A. J. Rogge band en J. Noort. KERMIS Opnieuw werd verleden week in deze gemeente de kermis gehouden. De be langstelling was vooral Zaterdag groot. Over wanordelijkheden is niet geklaagd, hetgeen ook de kermisliefhebbers ten zeerste toejuichen. VERGADERING VEILINGVER. Woensdag jl. werd een algemene ver gadering gehouden door de Veilingver. „St. Annaland en omstreken". In beginsel werd besloten een poterbewaarplaats te bouwen. Dhr. A. J. Duijzer werd thans definitief tot veilingmeester benoemd. In een volgend nummer geven we een wat uitvoeriger verslag. GEEN GROTER TOEWIJZING Op verzoek van een handelaar delen wij mede, dat in antwoord op het aan het Min. v. Econ. Zaken gezonden verzoek schrift om verhoging van het petroleum- rantsoen voor kookdoeleinden, hetwelk door verschillende ingezetenen was onder tekend, afwijzend werd beschikt. VEILING Dinsdag 17 Juni werden in' deze ge meente dé eerste Aardappelen geveild. Hiermee is dus het seizoen geopend. De aanvoer bedroeg 2000 kg Eerstelingen en de prijzen waren Gewone 42.tot 47.per 100 kg Drielingen 20.tot 22.id: Kriel 10.tot 12.id. Woensdag 18 Juni: Gewone 39.Drielingen f 28. Kriel 13.per 100 kg. Aanv. 1000 kg. Donderdag 19 Juni: Gewone 24.tot 27.—; Drielingen 17.tot 22. Kriel 12.tot 15.Aanv. 1750 kg. „LUCTOR ET EMERGO" Onder voorzitterschap van dhr. J. Leune werd in het café van dhr. A. Hendrikse de algemene vergadering van de Weeg brugver. „Luctor et Emergo" gehouden. Na een kort openingswoord, deelt de voorzitter mede, dat met het Bestuur van Weegbrug No. 1 is geconfereerd en deze ook spontaan voor samenwerking der beide bruggen is, er van overtuigd dat dit goed mogelijk zal blijken te zijn. Besloten werd, dat de op deze ver gadering genomen besluiten bindend zullen zijn. Na voorlezing en goedkeuring der notulen volgde. „Bespreking samenwer king weegbrug no. 1. De voorzitter ver klaart, dat het de bedoeling is tot één gezamenlijke weegbrug ver. te komen, de statuten zullen in dier voege ge wijzigd dienen te worden en beide weeg bruggen getaxeerd, alsmede een nieuw bestuur te kiezen. Daar er 120 aandelen zijn, was het bestuur van mening aandelen van 100 te maken. De niet-landbouwers, die als aandeelhouder afvallen krijgen het volle bedrag uitbetaald. Uit de toelichting, die de secretaris in een vorige vergadering uiteenzette, is het nut van samenwerking duidelijk geworden. De voorzitter deelt nog mede, dat de brug is schoongemaakt en de restende kleine afwijkingen inmid dels ook is hersteld. Het voorstel om een liquidatiecommissie uit de vergadering te benoemen wordt afgewezen, daarentegen wordt het Bestuur gemachtigd deze zaken te regelen. Daarna sluiting. BENOEMING Tot gezworene van de Calam. Oud- kempenshofstedepolder is dhr. J. K. Droogendijk benoemd. PROCES-VERBAAL Door de politie is proces-verbaal op gemaakt tegen enkele dames uit Halsteren die katoen en andere artikelen zwart ver kochten of ruilden tegen boterbonnen. AANS'i'ELLING Tot reserve-hulpbesteller bij de P.T.T. is aangesteld, dhr. W. M. Slager, alhier NEGEN WONINGEN Naar wij vernemen zal het aantal' woningen, dat gebouwd zal worden in plaats van 6 9 worden. Hiervan komen er 4 in de tuin der pastorie en 5 aan de andere zijde van de weg. HET GROENE KRUIS In de zaal van dhr. Kesteloo werd de jaarvergadering gehouden van de afd. „Het Groene Kruis" alhier. Daar de voorzitter, dokter Poortvliet, nog tijdelijk afwezig was, opende burgemeester van Oeveren de vergadering met een wel komswoord. Aanwezig waren 18 leden. Na voorlezing der notulen volgde het jaarverslag, waaruit bleek, dat door de wijkverpleegster Mej. Hartog-v.de Velde in 1946 1380 bezoeken waren afgelegd in 22 gezinnen. Door de magazijnmeester waren 75 instrumenten in bruikleen ge geven. Door contributieverhoging ver meerderden de inkomsten met 260. Vervolgens nam dokter Poortvliet de leiding der vergadering over. In be spreking kwam, dat, wanneer een nieuwe wijkverpleegster zou worden benoemd, deze aanmerkelijk hoger salaris zou moe ten hebben. Door een der leden werd aangevoerd, dat het salaris van Mej. Hartog-v.d.Velde, die twee jaar geleden reeds bedankte als wijkverpleegster maar door de moeilijke omstandigheden deze functie nog waarneemt, te laag is. Zij doet dezelfde werkzaamheden, als straks een gediplomeerd verpleegster zal doen, die dan een hoger salaris krijgt. De voor zitter antwoordt, dat mej. H.v.d.Y- de wijkverpleging slechts als nevenberoep uitoefent. Haar hoofdberoep is verlos kundige. Getracht is voor de gemeenten Scherpenisse en Poortvliet één wijkver pleegster te nemen. Eerstgenoemde ge meente ging echter niet op dit voorstel in, Besloten wordt vervolgens uit te zien naar een gedipl. verpleegster en tot deze benoemd is met de huidige regeling door te gaan. Ingekomen was een verzoek van de magazijnmeester A. Luijk om de ver goeding voor opberging en verzorging materiaal van 90.op 150.per jaar te brengen. Het bestuur had gemeend dit op 125.te brengen, wat door dhr. Luijk wordt geaccepteerd. Van de stich ting Ned. Volksherstel Noodgebieden afd. Zeeland krijgt men een subsidie van 1000.Dit bedrag wordt niet uitbe taald, maar de nota's voor gekochte in strumenten tot genoemd bedrag zullen door genoemde stichting worden voldaan. De voorzitter merkt op, dat zeker een incontinentenbed moet worden aange schaft. Uit de rekening blijkt, dat de ontvang sten 2589,48, de uitgaven 2214,78 en alzo het batig slot 374,70 bedragen. Het totaal bezit der ver. f 3494,12. 6 nieuwe leden werden ingeschreven, 8 afgevoerd, totaal zijn er 355 leden. De heren G. K. J. Krijger, G. K. Krijger, H. A. End hoven en C. J. van Westen werden als bestuursleden herkozen. De begroting 1947 werd in ontv. en uitg. op f 1550. vastgesteld. De post rijwielvergoeding voor de Wijkverpleegster werd van 20 op 40.- gebracht. Bij de rondvraag zegt burgemeester van Oeveren, dat het thans Ylx/2 jaar geleden is, dat dokter Poortvliet zich in deze gemeente vestigde. Hij feliciteert hem daarmee en hoopt dat de geneesheer, die in deze gemeente zeer geliefd is, nog vele jaren in Poortvliet zal blijven. Dr. Poortvliet dankt de burgemeester en zegt zich hier zeer goed thuis te voelen, te meer daar hij met de dorpelingen al het wel en wee van hun gezinnen meemaakt en hoopt, dat het hem gegeven mag zijn, nog vele jaren zegenrijk in de gemeente te arbeiden. Daarna sluiting. ZIEKENHUISVERPLEGING Na afloop van bovenstaande vergade ring, werd de alg. vergadering der Zie- kenhuisverpleging gehouden. Een verzoek van een lid om vergoeding ad f 65. voor Röntgenbestraling mag volgens reglement niet worden toegestaan en wordt alzo afgewezen. Alleen foto's mogen vergoed worden tot 15. Zaterdagmiddag jl. om 3 uur vertrok ken de genodigden onder leiding van de Directeur der Veilingsver. „Eendracht" te Tholen, dhr. J. A. Labeur vanaf het oude veilingsgebouw naar het nieuwe, dat in het Stoofhof staat. Onder deze genodigden zagen we o.a. de burge meester van Tholen, Mr. A. J. v. d. Hoeve, wethouder v. d. Berge, dhr. v. d. Stel van de Rotterd. Bank, dhr. van der Put van de Coöp. Boerenleenbank, het Bestuur der Veiling, de veilingmeester en kopers en commissionnairs van Tholen, Poortvliet, St. Maartensdijk en Bergen op Zoom. Vóór de officiële opening in een zaal van dhr. Engelvaart zou plaats hebben werd eerst het nieuwe veilings gebouw bezichtigd, een pand van dhr. v. d. Berge, gelegen in het Stoofhof. De eerste indruk, die men van dit gebouw krijgt, is niet bepaald overweldigend. Hoewel - ook van buiten af gezien de omvang heel wat groter is dan van het oude veilingsgebouw, krijgt men - als buitenstaander in het begin de indruk dat het woord „ander" beter op z'n plaats is, dan „nieuw veilinggebouw". Deze indruk blijft ook nog als men de nieuwe veiling binnenkomt, die op een normaal eigenlijk nog wat ouderwets pakhuis lijkt, al is er veel en veel meer ruimte beschikbaar dan in het oude. Bovenstaande gedachten verdwenen echter geheel, toen we met de genodig den de trap opgingen naar boven. Daar is het heel wat anders Daar is het werkelijk magnifiek ingericht. We be zichtigden eerste de cantine, waar men vanaf de trap komend, regelrecht oploopt. In deze eenvoudige, maar kerig ingerichte cantine kunnen vermoeide en praatlustige kopers op hun gemak con fereren. Het is een goede gedachte ge weest van het Bestuur hieraan de nodige aandacht te besteden, „het is de „service" van de zaak". Links van de trap komt men het flinke vertrek bin nen, waar de eigenlijke „veiling" is ge vestigd. Een 12-tal in tribune-vorm ge maakte banken van elk 8 zitplaatsen biedt voldoende kopers een geschikte plaats of af te drukken.'"Goed zicht op de klok ontbreekt niet. Aan de rechtse kant van het gebouw van voren ge zien zijn twee kantoren ingericht, een voor de Directeur, één voor de admini strateur. Ook deze weer smaakvol, een voudig en alle ruimte welbesteed. Het grote voordeel voor de kopers van deze inrichting is vooral de gesloten veiling, waar het 's winters veel minder kóud zal zijn, dan in het oude gebouw en op sommige andere veilingen, waar de kopers handelen. Nadat de gasten bovenstaande hadden bezichtigd, werden bij wijze van attractie de eerste prodcten geveild. De Di recteur liet deze producten, het waren aardbeien, eerst keuren door de aan wezige keurmeester, verzocht contante betaling, de klok draaide en No. 5 drukte het slofje aardbeien af voor 9.Twee dergelijke hoeveelheden •volgden. Deze eerste veiling werd be sloten met het veilen van een heerlijke taart, waarvoor bij de commissionnairs minstens zoveel interesse bestond, als gewoonlijk bij het afdraaien van een partijtje uien. Voor we het verslag van de officiële opening geven, vermelden we nog, dat enkele bloemstukken van personeel, ko pers van Bergen op Zoom en Tholen ter gelegenheid van dit feit door hen aan geboden, voor de klok waren gezet. In de zaal van dhr. Engelvaart heette de voorzitter der ver., dhr. van Gorsel, alle aanwezigen hartelijk welkom en zegt, dat reeds in 1943 werd uitgezien naar een nieuw veilingsgebouw. De inundatie bracht een kink in de kabel, de aanvoer stond stop en de plannen bleven plannen. Zodra echter de gronden werden droog gelegd steeg ook de veilingomzet en spoedig werd het plaatstekort weer als zeer hinderlijk aangevoeld. Ongeveer 3 maanden geleden werd het Bestuurs voorstel een ander veilingsgebouw te kopen aangenomen en juist voor het veilen van de nieuwe aardappelen kan het nieuwe gebouw in gebruik worden genomen. „U weet wat er van gemaakt is", gaat de voorzitter verder „hierop hoef ik niet verder in te gaan." Ver volgens brengt spr. een woord van dank aan het Gemeente bestuur voor hun wel willende medewerking, de aannemer Ger- sing te Utrecht voor z'n vlotte uit voering, dhr. Visser voor het met be kwame spoed afmaken van het schilder werk en tenslotte de directeur en het personeel. Dhr. v. Gorsel draagt ver volgens de leiding van deze bijeenkomst over aan dhr. Labeur, die daarop het woord krijgt. Deze begint met op te merken, dat er in de 4 jaar, dat hij als directeur der V.V. in Tholen werkzaam is, heel wat gebeurd is. Dank zij echter het uitstekend bestuur, die steeds met de nodige voor- zichtigheid, maar ook zonodig vooruit strevend werkt, zijn we veel moeilijkheden te boven gekomen. Er is in die 4 jaar enorm veel tot stand gebracht. Het telersaantal werd van 80 op 250 gebracht. En die groei danken we vrnl. aan het bestuur, aldus dhr. Labeur. Spr. geeft vervolgens op een vlotte en aan trekkelijke wijze een psychologische be schouwing over de verschillende kopers, de bepaalde sfeer die steeds aanwezig is en het nooit ontbreken van de vrolijke noot. Vanaf een aparte plaats kan spr. de kopers steeds rustig observeren, hij kent de ernstige, de kalme, de luidruchtige koper, ook de bepaalde gebaren, die ze in spanning maken. Tenslotte zegt dhr. Labeur, dat de veilingver. aan de kopers te danken heeft, wat ze op het ogenblik is: een bloeiende ver. Hij dankt hen voor het vertrouwen en doet een beroep op hen, ook in de toekomst geanimeerd te mogen samenwerken. „Verdient de koper er goed aan, dan gaat het ook de teler niet slecht", eindigt dhr. Labeur z'n aan trekkelijk relaas. Daarna geeft hij de aan wezigen gelegenheid het woord te voeren, waarvan als eerste Burgemeester A. v.d. Hoeven gebruik maakt. Hij merkt op, dat in een gemeenschap, waarin men in harmonie leeft, vanzelfsprekend bloei ontstaat. De ver. kan er van verzekerd zijn, zegt spr., dat ze ook in de toekomst op de medewerking van het gemeente bestuur kan rekenen. Dhr. v.d. Stel, Directeur v.d. jRott. Bank, wijst, als volgende spr., op de financiële band tussen de veilingver. en de Robaver. Hij weet iets van finan cieren af en kan daarom ook gerust verklaren, dat het Bestuur der Veilingver. naast de handel, ook goed op de hoogte is met de financiering, waaraan toch tegenwoordig zeer veel vast zit. Hij zegt, dat de. ver. trots mag zijn op haar direc teur, maar ook op haar veilingmeester en administrateur. Spr. hoopt dat de ver. mag groeien tot beider voordeel. Dhr. Klompe, secretaris der ver., krijgt dan het woord en geeft een meer histo risch relaas, waaruit blijkt, dat in 1912 een verkopersorganisatie werd opgericht, het begin van de veilingver. Op het eind van de eerste wereldoorlog suggereerde de ere-voorzitter Jhr. v. Vredenburgh tot oprichting van een veilingver., die na een onderhoud van spr.met dhr. v.d. Berge in 1913 ontstond. Binnen 14 dagen werd Koninkl. goedkeuring ontvangen. In de oorlog werd een goede winst ge maakt, vooral de witte uien brachten heel wat in de lade. Het ledental bedroeg in 1919: 740, verdeeld over het gehele eiland. Dit is niet zo gebleven. In 1920 bedankten er 420. Eerst werd geveild in de Oesterloods van de Comp., tenslotte kwam men in Sept. 1922 in het thans verlaten veilinggebouw terecht. Leuk is het", aldus spr., „dat toen reeds over de Stoof werd gedacht." Er zijn mee- en tegenvaller geweest. Spr. eindigt met de wens, dat ook dit nieuwe veilingge bouw spoedig te klein zal blijken en op nieuw uitbouw noodzakelijk is. Tenslotte krijgt dhr. Verkerke, com- missionnair te Bergen op Zoom 't woord. Dhr. V. zegt, dat Bergen en Tholen al jaren verbonden zijn op handelsgebied. Reeds in 1916 bij de feestelijke opening van het gebouw waren Bergse hande laren tegenwoordig, gedurende al die jaren is men aan Tholen gehecht geraakt. Steeds was er een prettige omgang. Tho len staat bij ons hoog aangeschreven. Ze kan op onze steun rekenen, aldus spr. Dat de ontstane band bestendigd werd is volgens V. voornamelijk te danken door de toon, waarmee men de hande laren aanspreekt. Zich tot de directeur wendend zegt hij, dat hij de eer had een vriend van diens vader te zijn geweest, een man, die bekend stond als een eer lijk koopman, overal geëerd en geacht. Spr. hoopt, dat dhr. Labeur met z'n va ders voorbeeld voor ogen, deze instelling mag besturen. Dhr. Labeur dankt alle sprekers, in zonderheid dhr. Verkerke voor zijn per soonlijk woord, waarna de officiële ope ning wordt gesloten. PUTTEN EN SCHERVEN Burgemeester en Wethouders van Tholen maken bekend, dat tegen Don derdag 26 Juni 1947, gelegenheid bestaat tot aangifte voor ruiming van privaat- putten. In de voormiddag van die dag zullen scherven enz. door de reinigingsdienst worden opgehaald. Tholen, 17 Juni 1947 Burgemeester en Wethouders van Tholen PRINS BERNHARD FONDS De Burgemeester der gemeente Tholen verzoekt bij deze meisjes die als collec- tante wensen deel te nemen aan de collecte ten bate van het Prins Bernhard

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1947 | | pagina 2