BRAMMETJE FLAPOOR EN Z'N VRIENDEN UIT VOORRAAD WEER LEVERBAAR: Chris Krijger - Poortvliet ALLES EN H. ZANDER AH P. van den Houten, Boomkweekerij Tuinarchitectuur C. Murre - Poortvliet ONS JEUGDHOEKJE Beste Jongens en Meisjes Lang gewacht niets gezien. Zo was het. Ondanks de vele vragen om ook weer eens aan de jeugd te denken, hebben we de laatste weken ik zal maar niet schrijven maanden tevergeefs getracht er een hoekje voor jullie af te knijpen. Zelfs in ons maan delijks dubbel blad was er de laatste keer geen plaatsje meer over. Toch hebben we in die tijd niet stil gezeten, hebben jullie niet vergeten. We hebben voor jullie gewerkt, al was het dan achter de schermen' al was het dan voorbereidend werk. Maar nu is er ook het resultaat. We brengen jullie in dit num mer: ,,De avonturen van Brammetje Flapoor". En dat niet alleen deze week. In geen geval Nu jullie zo lang hebben moeten wachten na ons laatste hoekje voor de jeugd, geven we meteen maar vol gas en krijgen jullie wekelijks een hoekje toegemeten, waarin jullie de grote avonturen van Brammetje Flapoor kunnen lezen. Fijn hè, vooral nu de winteravonden komen. Misschien dat de oudere lezers zullen mop peren, dat er wekelijks zoveel afgaat voor de (Nadruk verboden) door G. TH. ROTMAN Brammetje Flapoor woonde hier ver vandaan, in Afrika, waar het altijd warm weer is. Zijn vader en moeder behoorden tot de rijkste olifan ten uit de hele omtrek, en daardoor was Bram metje 'n beetje verwend. Nooit dacht hij aan iets anders dan grappenmaken. Op zekeren dag zei z'n vader: „Brammetje ik word al wat oud, om zo ver te gaan. jij gaat dus volgende week op reis naar Sheik Ben Aboe, om een som geld te halen, die hij me nog schuldig is". Moeder keek wel een beetje be denkelijk, maar Bram was natuurlijk in zijn sas. Dadelijk besloot hij, zijn vrienden uit te nodigen, om de tocht met hem mee te maken,-dat was gezelliger en ook veiliger. Hij schreef hun dan ook allen een brief want ze woonden nog al ver uit de buurt Nu. ze schreven allemaal terug, dat ze hem onderweg opwachten zouden. Op de dag van het vertrek, 's mor gens vroeg, haalde Brammetje Ledervel, het nijlpaard uit de stal en vertrok, na de nodige vermaningen mee gekregen te hebben, om toch vooral voorzichtig te zijn! Uierzalf, Wond- en Speenzalf, Wond- en Huidzajf, Schurftzalf, Nageboortepoeders, Ontsmettingsstaaf jes, Perfanol, Jodium, Smeer- en Magageliniment, Ratten- en Muizengift, Verusol tegen Snot en Diphterie, Veeluis- poeder. OP MUZIEKGEBIED uit voorraad leverbaar: Uitgebreide collectie Gui taren, Banjo's, Mandoline's en Violen, enz. Het adres voor Vakkundige Reparaties Lievevrouwestr. 31 (Naast Luxor Theater) BERGEN OP ZOOM die iets te vorderen I hebben van, of ver schuldigd zijn aan de nalatenschap van wijlen den Heer J. N. GELUK, overleden te St. Annaland op 25 Mei 1946, worden verzocht daar van opgave of betaling te doen ten kantore van Notaris Bierens vóór 12 October 1946. TE KOOP GEVRAAGD oude Kippen, Konijnen en Hanen TEVENS TE KOOP: 20 weekse jonge poelies en 2 luxe veulens bij W. Rijnberg, A 2 6 W. Groothuysen. A 346 ST. ANNALAND H.H. Bakkers van het Eiland Tholen 1 Daar ik nu in het bezit ben van één auto-vrachtwagen, kan ik U van alle soorten Hout en Musterd thuis bezorgen. Schrijf briefkaart en wij komen. B 232 Oud-Vossemeer Leveranties van vruchtboomen, laan- en sierboomen, bosch plantsoen, sierheesters» coniferen, en vaste planten in vele soorten. Maakt ontwerp en begroting voor fruit-, siertuin-enerfbeplan- ting SPIERINKJES H.H. Landbouwers. Uit voorraad leverbaar Tolhouten draadpalen. Ruiters hooiboomen en voorts alle soorten Gerief hout. Beleefd aan bevelend, P. v. d. Houten, B 232, Oud- Vossemeer. Spekton te koop gevraagd. M. Buis. A. 252, St. Annaland. jeugd in ons (naar hun en onze zin) te klein doch veelgelezen blad, maar daar zullen we ons dan maar niet te veel van aantrekken. Ook jullie horen bij ons eiland, dus ook bij ons eilandblad. Daarom nu ook wekelijks een jeugdhoekje, daarom wekelijks Brammetje Flapoor, die naar wij hopen heel spoedig ,,de Eendrachtbode" voor jullie zal.worden. Over die avonturen gaan we nu niets meer schrijven, dat is niet leuk en bovendien zou dan toch dit jeugdhoekje weer te groot wor den, en daardoor de grote lezers nog bozer maken. Veel plezier hoor met Flapoortje PREDIKBEURTEN THOLEN Ned. Herv. Gemeente 7 Zondag 6 October 10 uur Ds. Holst 3 uur Ds. Goverts Geref. Kerk Zondag 6 Oct. 10 en 5 uur Ds. de Wit Rotterdam Geref. Gem. Zondag 6 Oct.: 3 x dhr. van Dam van Rotterdam Chr. Geref. Ker. 10 uur Leesdienst, 2.30 uur Ds. van Leeuwen, 6.30 uur Ds. v. Leeuwen OUD-VOSSEMEER Ned. Herv. Gemeente Zondag 6 October 10 uur Ds. Goverts 2.30 uur Leesdienst (vac. Tholen) Donderdag 10 October 2.30 uur Ds. Goverts - Huwe lijksinzegening 7.30 uur Jong Hervormden Geref. Kerk Zondag 6 Oct.: 10 en 2.30 uur Ds. Vreugdenhil Chr. Geref. Gem. Zondag 6 Oct.: Ds. v. Leeuwen - voorber. H. Av. - nm. en av. Leesdienst ST. ANNALAND Ned. Herv. Gemeente Zondag 6 October 9.30 uur Ds. W. van Griethuysen 2 uur Ds. W. van Griethuysen Geref. Gem. Zondag 6 Oct.: 9.30, 2 en 5.30 uur Ds. Dorresteijn - Oogstcollecte en Heilige Doop* STAVENISSE Ned. Herv. Gemeente Zondag 6 October 10 uur Ds. Kooreman - Bed. H. Doop 6 uur Leesdienst Geref. Gem. Zondag 6 Oct.: 3 x Leesdienst ST. MAARTENSDIJK Ned. Herv. Gemeente Zondag 6 October vm. Ds. de Bres (Oostcollecte) nm. Ds. de Bres Diaconie en Ziekenfonds) Rehobot, av. 7 uur Ds. Jorg van Breda Oud Geref. Gem.: richting Ds. Blaak: 3 x Leesdienst SCHERPENISSE Ned. Herv. Gemeente Zondag 6 October 10 uur Leesdienst 2.30 uur Ds. Kooreman - Bed. H. Doop en Voorber. H. Avondm. Geref. Gem. Zondag 6 Oct.: vm. en nm. Ds. Visser, av. Leesdienst POORTVLIET Ned. Herv. Gemeente ^Zondag 6 October 10 uur Ds. W. Vrocgindeweij 6 uur Ds. W. Vroegindeweij Geref. Gem. Zondag 6 Oct.: vm. en nm. Leesdienst, av. Ds. Visser ST. PHILIPSLAND Ned. Herv. Gemeente Zondag 6 October 10 uur Leesdienst (vac. Tholen) 230 uur Ds. Holst KERKNIEUWS THOLEN Zondag 29 Sept. om 3 uur n.m. preekte Ds. van Oost zijn afscheid in de Ned. Herv. Kerk te Tholen. Terwijl de grote schare binnenstroomde, speelde de organist „Alle roem is uitgesloten". De indrukwek kende preekkerk was geheel gevuld, toen de scheidende predikant de kansel beklom. Behalve Ds. de Bres waren alle collega's uit de Ring Tholen en St. Philipsland aanwezig. Ook burgemeester v. d. Hoeven woonde de laatste dienst van Ds. van Oost als leraar van Tholen, bij. Als tekst had de scheidende predikant: 2 Petrus 1:19: „En wij hebben het profe tische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in ene duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgen ster opga in uwe harten". Na de preek sprak ouderling de Korte dominee van Oost enkele hartelijke afscheidswoorden toe en ver zocht de gemeente hem staande toe te zingen: Ps. 121 1 en 2. Ds. van Griethuysen sprak namens de Ring en Classis, Burgemeester v. d. Hoeven namens de burgelijke gemeente en Ds. Vroegindeweij als consulent. Daar ook ouderling van Oost met z'n zoon meegaat naar Vriezenveen werd ook hem dankge- bracht voor het vele werk, dat hij voor de gèmeente heeft gedaan. Dominee van Oost nam vervolgens met enkele welgemeende woorden afscheid van kerkeraad kerkvoogden en notabelen, collega's, verenigingen, burgemeester en gemeente, waarna het Kerkkoor hem toezong: „Leidt Heer mijn beide handen". Tot slot werden 2 verzen uit de Lofzang van Zacharias gezongen. POORTVLIET Mannenvereniging op 9 October: W. Quist, Hab. 3-17-19 16 October Chr. Krijger, Geloofsbel. Art. 14 23 October Joh. de Graaf, Genesis 22 - Abrahams offer 30 October Joh. Zuideweg, Geloofsbel. Art. 37 Bibliotheek elke Zaterdag nm. van 45 uur. Hervormde Gem. Jongelingsver. „Soli Deo Gloria' 6 OctoberL. J. Jan^ns, Bijbelonderwerp over Johannes 21 1-14. W. Dekker, Vad. Gesch. Willem II.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1946 | | pagina 8