ST. PHILIPSLAND BURGERLIJKE STAND gocoooopoooooooocooo goo=:xxxxxxxxxxxxxxx Nutsspaarbank te Tholen UW ADRES VOOR MEUBELEN EN IJZERWAREN IS NOG STEEDS VOSBLES, Timmermansknecht een nette DIENSTBODE FIRMA DIELEMAN, TE KOOP een i. g. st. z. VULKACHtL bij A. J. DUIJZER, 3 gemeten bietenkoppen, SUIKER VERKERKE'S FOTOHANDEL VERDWIJNT VOLGEND JAAR HET ZINKEN GELD? Wanneer we het volgend jaar de zinken geldstukken vaarwel zeggen zal 4 millioen voor aanmunting van vooroorlogse munten nodig zijn. Aldus de minister in zijn toelich ting op de begroting van Financiën. OVER „VREDE" GESPROKEN De Amerikaanse generaal Spaatz komt de wereld verblijdefi met een bommenwerper., die een volgende oorlog geheel zal beheersen. Het is de B 36, een vergrote en vele malen geperfectionneerde uitgave van het super vliegend fort, de B 29. De B 36 zal, geladen met atoombommen 10.000 mijl (16.000 km) kunnen vliegen. Ieder strategisch punt van de aardbol valt binnen haar bereik. Wanneer een volgende oorlog uitbreekt, aldus Gen. Spaatz, zal Amerika niet wederom twee jaar nodig hebben om zijn luchtmacht op sterkte te bren gen. Amerika zal in de na-oorlogse periode een reserve-luchtmacht gereed hoüden, die weliswaar „betrekkelijk" klein, maar uiter mate efficient zal zijn. De luchtmacht zal beschikken over prima getrainde piloten 'en 130 luchtbasis, die steeds paraat zullen zijn. Geboren: Jansje, dochter van M. A. Stols en N. Faasse Mariene Elisabeth, dochter van A. Leautaud en van A. M. van Lien. Huwelijken: P. J. Bruijnzeel, j.m. 26 jr. en M. D. A. van Nieuwenhuijzen, j.d. 24 jr. Beiden wonende alhier. W. C. Oppeneer, j.m. 38 jr. te Axel en J. L. de Later j.d. 30 jr. alhier J. J. van Moort, j.m. 32 jr. te Maas tricht en J. C. Reinhout, j.d. 29 jr. alhier. VertrokkenM. N. de Later, geb. van Noort en gezin naar 's Gravenhage. A. S. Boudeling, naar Bruinisse J. Beurkens, naar Tholen A. J. Kiel, naar Goes C. J. E. Aarnoudse, naar Kruiningen Wed. Leeuwenburg-Oosters, A. naar O. en W. ^ouburg C. v. d. Male, naar Steenbergen G. A. D. van Nieuwenhijzen, naar Bergen op Zoom H. C. Verlinde, naar Dordrecht J. T. Reinhout, naar Maastricht. Ingekomen C. W. Reijngoudt, van We- meldinge A. Zandijk, van Oosterland L. Braam, van Niéuwerkerk A. J. v. d. Reest, wed. C. Faasse, van Central Bevol kingsregister (Den Haag) CBR. ORANJE-GARDE De voor kort opgerichte Oranje-Garde alhier, telt momenteel 34 leden. Ook voor de jongeren heeft men thans een afdeling op gericht, waarbij zich hebben opgegeven 19 leden (812 jaar). Ook in de Anna-Jacobapolder heeft men eveneens een Vendel opgericht met thans reeds meer dan 20 leden. H.A.R.K.-COMITÉ Verleden week zijn de voor het laatst ont vangen goederen van de HARK verdeeld, Er stillen thans geen goéderen meer worden ontvangen, omdat thans de zwaargetroffen gebieden in onze provincie deze zullen ont vangen. DE TRAMBAAN Met de herstelling van de trambaan van de R.T.M. is men reeds gevorderd tot St. Filips- land. Naar wij vernemen zal Zaterdag a.s. de geheele trambaan gereed zijn. Binnen enkele weken wordt een aanvang gemaakt met goederenvervoer, vooral bieten naar Steen bergen. Personen vervoer zal ook binnenkort worden begonnen, wanneer de lijnen volledig in orde zijn. TENTOONSTELLING Op Vrijdag 4 en Zaterdag 5 October a.s. wordt er een tentoonstelling en Film gehou den in de Druiventros over „Onze voeding in dezen tijd". BONNENLIJST EXTRA VLEESBON VOOR 200, GRAM Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat voor het tijdvak van 1 tot en met 12 October bon 532 vlees is aangewezen voor het koopen van 200 gram vlees. NIEUWE TABAKSBON Gedurende de week van 6 tot en met 12 Oct. a.s. geeft bon T 50 der tabakskaart recht op twee rant soenen tabaksartikelen. DISTRIBUTIE-NIEUWS ST. FILIPSLAND Woensdag 9 October van 1012 uur Wijk C. zelfverzorgers van 23 Wijk C. niet-zelfverzorgers Donderdag 10 October van 912 uur Wijk A 1 tot 139 zelfverzorgers van 24 uur Wijk A. 140 tot 218 zelfverzorgers Maandag 14 October van 912 uur Wijk B. 1 tot 60 zelfverzorgers van 24 uur Wijk B. 61'tot 125 zelfverzorgers Vrijdag 18 October van 912 uur Wijk A. 1 tot 139 niet-zelfverzorgers van 24 uur Wijk A 140 tot 218 niet-zelfverzorges Woensdag 23 October van 1010.30 uur na-uih:eiking Anna-Jacobapolder Donderdag 24 October van 912 uur Wijk B. niet-zelfverzorgers (geheel) Vrijdag 25 October van 24 uur na-uitreiking Wijk A en B geheel Oude zelfverzorgersboekjes in te leveren uiterlijk Maandag 7 October a.s. op het distributiekantoor. BIJZONDEREN ARBEID Na-uitreiking St. Filipsland: Maandag 7 October a.s. van 23 uur. Na-uitreiking A.J.Polder, Woensdag 9 October a.s. van 910 uur. Gerard C. van der Sande Suzanna Moeliker hebben het genoegen U, mede namens wederzijdsche Ouders ken nis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op Don derdag 24 October a.s. Huwelijksinzegening in de Ned. Herv. Kerk te Tholen, door den WelEerw. Heer Ds. Vroegindewey van Poortvliet te 2.45 uur. ^Tholen, 4 October 1946 Hoogstraat 56 Oudeland 3 Toekomstig adres: Hoogstraat 35, Tholen V erloofd: Meiny Bout en Jan van Poortvliet Tholen, Molenvlietschestraat 10 Oud-Vossemeer, Kalisbuurt B 330 21 September 1946 O Zoo de Heere wil en zij O X leven, hopen onze geliefde X Ouders Q X Frans Jacobus Pot j::j Op Zaterdag 5 October X hopen onze geliefde Ouders X Joh. Barendse O C. Barendse-Pollie X hun 40 jarige Echtvereni- ging te herdenken. Dat ze X nog lang gespaard mogen X blijven, is de wens van hun O dankbare kinderen en klein- X kinderen. O Oud Vossemeer, Oct 1946 Sooócoooooooooooooo Krina Job. Pot-Dane X op 12 October 1946 de dag X te herdenken, dat zij' 12| Q O jaar in het huwelijk zijn O 5:1 verbonden. X Dat ze nog lang gespaard 5 O mogen blijven, is de wensch O X van hun dankbare kinderen X O Corrie O X Kees X T s": lannie r: X St. Maartensdijk X Blauwstraat A 172 Q 'óiXÏQOOüOOOOOOOüOOOOÖ £ö::XXXX3C*X5CXX.5öOÜ<X::C X Op 11 October hoopt mijn O geliefde Grootmoeder X Helena Dijke-Suurland X haar 84ste verjaardag te X herdenken. Dat ze nog lang gespaard mag blijven is de X wens van haar Kleindochter O Janni Tichem X Scherpehisse, 1946 Heden overleed na een kortstondig lijden, geheel onverwachts, onze innig ge liefde Broeder, Behuwdbroe- der. Oom en Neef, de Heer Johannes Marinus Blom in den ouderdom van 59 jaar. Uit aller naam M. Blom- 's-Gravenhage, 28 September 1946 Westerbaenstraat 49 De teraardebestelling heeft plaats gehad Woensdag 2 October op de begraaf plaats Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage. t Aan boord van de „Kota Agoeng" op weg naar Ned. O. Indië, roep ik al mijn familieleden, vrienden en bekenden, van welke ik geen persoonlijk afscheid kon nemen, een hartelijk vaarwel toe. Cor Goedegebuure St. Annaland Bij het op 26, 27 en 28 September gehouden Staatsexamen te den Haag van» de modevakschool „Ensaïd" behaalde Mej. M. v. d. Jagt-de Groen haar Einddiploma voor Hoofdleerares-Directrice- Wegens huwelijk der tegenwoor dige, vraagt Mevrouw E. Klinkert, Grote Markt 34 te Goes een Meid-Huishoudster voor dag en nach1 Was buitenshuis. Voor de vele blijken van belang stelling, ondervonden bij onze 25 jarige Echtvereniging op 24 Sep tember 1.1., zeggen wij hartelijk dank. J. R. van Dijke K. van Dijke-Wessels Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen St. Annaland Molendijk A 189 opgericht 1835 De oudste Spaarbank van het Eiland GEOPEND iedere werkdag van 11 tot 12 uur Rente tot f 5000.2i% Firma CU. Contant Zn, 22; 2£ Telefoon No. 37 Tholen Te koop alle rassen PAARDEN, waaronder een 4-jarige luxe merrie met 2 witte hooge achterbeenen. OP PROEF. LEON VERBEEK, Bergen op Zoom Tel. 823. Terstond gevraagd een HOOG LOON. B. SUURLAND, Machinaal Timmerbedrijf, SCHERPENISSE. GEVRAAGD: bij J. Quist Ring 470 St. Annaland X :":4 Daar het mij onmogelijk is, ieder een persoonlijk vaarwel te zeggen, wil ik op deze wijze, alle inwo ners van St. Philipsland en Anna Jacoba folder hartelijk groeten. Te vens hartelijk dank voor alle vriendschap en medewerking, die ik van hen mocht ontvangen en niet in 't ininst voor het zeer groote, stoffelijk bewijs van waar deering bij mijn vertrek ontvangen. Het ga U allen goed, Zuster Op 't Hof Achter de Dom 3 Utrecht Roompudding 15 cent per 100 gram Zeer fijne wafels (Oublies) 75 gram op 1 Bloembon 32 cent per 100 gram Nougatreepen - Bonbons - Kat- tetongen - Blaadjes Flikken chocolade met Biscuits. BEUKELAAR - THOLEN Beperkt verkrijgbaar NAAMKAARTJES, mooie kwaliteit, zowel kaartje als envelop. Voor de Knipcursus Patroonboeken en Patroonpapier. Voor de schoonmaak Kastpapier en Kastrollen. Voor Kantoor Briefordners, breedfolio's en tabellarise Kasboeken, Stempels, Stempelkussens en Stempelinkt. DRUKKERIJ - THOLEN Dorpsweg A 39, St. Annaland. Te koop: liggende „Achter de Molen Robbe" Te bevragen bij D. DORST St. Maartensdijk Tegen inlevering van verkrijgbaar sterke pepermunt rollen, idem los. Drage - Boontjes, enz. Kussentjes - diverse soorten - Caramels (room- smaak) Droptoffees-Vanil le toffees - Zuurtjes-Zuur stokken. Ook verkrijgbaar op snoepbonnen BEUKELAAR - THOLEN Scherpenisse Vanwege groote drukte worden voortaan alleen foto's genomen als het te voren wordt besproken. Kaarten met tijdstip en dag kunnen vanaf heden wor den afgehaald. Zonder bespreken worden geen foto's genomen. SPIERINKJES J Bod gevraagd op naaimachine. Enigszins defect. B. Verkerke, No 108 Scherpenisse. Helianthus bloemen. Prachtige gele snijbloem. Vanaf 25 cent per bos. Verkrijgbaar bij C. M. van Luijk, Dalemschestraat 56, Tholen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1946 | | pagina 7