POORTVLIET ST. PHILIPSLAND ter secretarie der Gemeente Zierikzee, maar is thans onze burgemeester. Zijn politieke richting is Anti-revolutionnair, hij behoort tot de Geref. Kerk. is gehuwd en heeft één kind. Zoals bekend, wordt in onze gemeente de functie Burgemeester/sécretaris door één per soon bekleed. Dit blijft ook nu weer zo. Dat de installatie, welke op Woensdag 16 October a.s. plaats zal hebben, niet onge merkt voorbij zal gaan, kunt U lezen in een hier onderstaand bericht. Namens alle in woners van Stavenisse roepen we langs deze weg onzen nieuwen burgemeester nu reeds een „hartelijk welkom" toe. DE DORPSVERENIGING" ORGANISEERT Bovenstaande vereniging verzocht ons aan de burgerij van Stavenisse het volgende mede te delen: De installatie van onzen nieuwen burgemeester zal plaats vinden op Woensdag 16 Oct. a.s. de§ middags om 12 uur. Om het „binnenhalen" een feestelijk aanzien te geven, worden deelnemers gevraagd voor een op tocht, waaraan jong en oud kan medewerken. Opgave van deelnemers aan deze optocht met versierde wagens, motoren, fietsen, ruiters, enz. kan geschieden voor 9 Oct. a.s. bij dhr. C. van Beveren B6, des avonds, van 69 uur. Ieder wordt verzocht 16 Oct. de vlag uit te hangen en alle medewerking te verlenen om onze nieuwe functionaris op feestelijke wijze te ontvangen. BENOEMING Tot onderwijzer aan de O.L.S. alhier is benoemd de heer P. A. Visser, van Drie bergen. COLLECTE De collecte voor de Ver. tot werkverschaf fing aan hulpbehoevende blinden heeft opge bracht 62.09 BURGERLIJKE STAND over de maand September 1946 Geboren: Jannetje Catharina, dochter van Marinus Moerland en Willemina G. Hage Hubertus Quirijn. zoon van Jan Janse en Jannetje Dorst Marina Jacoba. dochter van Adriaan J. van Oeveren en Dina Wesdorp Pieternella Adriana. dochter van Jan van Beveren en Jannetje Cathalina Dorst Pie- ter, zoon van Johannes de Vos en Clasina W. Priem. Overleden: Jacobus Hage, 86 jr. weduw naar van Jannetje den Braber Sara Stout- jesdijk, 51 jr. ongehuwd Marinus Potappel, 83 jr. echtgenoot van Willemina Klippel. Ingekomen: 3 personen t.w.: C. van der Klooster uit Dinteloord: P. C. Moerland uit Amsterdam; N. J. M. Leenhouts uit Yerseke. Vertrokken: 5 personen t.w.: A. Goedhals met gezin (3 pers.) naar Domburg; L. van den Berg naar Rotterdam; D. van Iwaarden naar Anna Paulowna. RAADSVERGADERING Vrijdag j.l. kwam de Raad in voltallige vergadering bijeen. Na opening door den voorzitter met het ambtsgebéd, werden de notulen goedgekeurd. Medegedeeld werd dat de verordening op de hondenbelasting door de Kroon is goedge keurd. De door Gedeputeerde Staten voorgestelde nieuwe jaarwedderegeling voor de Wethou ders ontmoette bij de Raad geen bezwaar. Op voorstel van Burgemeester en Wethou ders werd met algemene stemmen besloten toe te treden tot de gemeenschappelijke re geling inzake de oprichting van een school- artsendienst, op voorwaarde evenwel dat de kosten per inwoner niet meer zullen bedragen dan 15 cent. Op voorstel van Gedep. Staten werd beslo ten de verordening op de hondenbelasting te wijzigen in die zin, dat de kohieren worden vastgesteld door Burgemeester en Wethou ders en niet door de Raad. Voor kennisgeving werd aangenomen een circulaire van de Nederlandse Vereniging tot bescherming van dieren, inzake te hoge hon denbelasting. Van de Firma Lieve Co te Vlaardingen was bericht ingekomen dat de kosten voor het verdelgen van ratten en mui zen zullen bedragen, minimum 575.en maximum 1050. Burgemeester en Wethouders stelden de Raad voor hierop niet in te gaan in de eerste plaats omdat de kosten te hoog zijn en ten tweede is gebleken dat het particulier initia tief zulke goede resultaten heeft opgeleverd, dat het gewenst is in die richting voort te gaan. Dit voorstel werd na enige bespreking zon der hoofdelijke stemming aangenomen. In de vacature G. J. de Graaff werd tot lid van het Burgerlijk Armbestuur met 4 stem men benoemd de Heer J. M. Deurloo, 3 stem men waren uitgebracht op de Heer E. C. W. A. de Graaff. Tenslotte werden op voorstel van Ged. Staten enige wijzigingen aangebracht in de begroting voor 1946, in hoofdzaak die posten betreffende, waarvan nadere voorschriften zijn gegeven, na de vaststelling der begroting in Dec. 1945. Bij de rondvraag vestigde dhr. van Houdt de aandacht van B. en W. op de noodzake lijkheid om enige herstellingen aan te bren gen in de straat bij A. Niemantsverdriet en in de Rozemarijnstraat. In de tweede plaats vroeg dhr. van Houdt wanneer de afschei ding wordt aangebracht bij de woning van Hollebrands en de Ger. Kerk, terwijl tenslot te de vraag werd gesteld om in verband met zijn werkzaamheden te Stavenisse voortaan 's avonds te vergaderen. De voorzitter antwoordde, dat de herstel lingen zullen worden aangebracht, dat de af- scheidingspalen met draad reeds dit voorjaar zijn besteld, doch naar de metselaar hem me- dedeeelde de palen nog niet zijn aangemaakt. Wat de derde vraag betreft ze'i de Voorzitter dat hij over het algemeen geen voorstander is van het vergaderen met den Raad des avonds, doch wil rekening houden met het verzoek. De Heer Vroegop achtte het niet gewenst dat de brandspuit steeds weer gebruikt werd voor het leegpompen van putten. De voorzit ter antwoordde dat zulks wel in het begin kort na de re-evacuatie plaats vond, doch dit den laatsten tijd zelden meer gebeurt. Het be schikbaar stellen van de spuit zal nu stop wor den gezet. De heer Vroegop vestigde nog de aandacht op de sloot bij Stokman in de Stoofstraat Het is wel gewenst, dat deze wordt gedempt. De voorzitter antwoordde dat zal worden nagegaan wiens eigendom deze sloot is. De Heer G. K. Krijger vroeg tenslotte of in deze gemeente ook een commissie is welke" tot taak heeft toezicht uit te oefenen op de gedragingen van vrijgelaten politieke delin quenten, waarop de Voorzitter ontkennend antwoordde. Daarna sluiting. BURGERLIJKE STAND over de maand September 1946 Geboren: Francina, dochter van Hector Adriaan Jansen en van Geertje Anthonisse, beiden wonende te Bergen op Zoom Jo hannes Adriaan, zoon van Johannes Adriaan van Nieuwenhuijzen en van Maria Heiltje Vogelaar. Huwelijk: Krijn Marinus de Groen, 28 jr. en Dingena Maria de Rijke, 20 jr. Overleden: Elisabeth Cornelia Bijnagte, 79 jr. weduwe van Johannis Dekker, eerder weduwe van Adriaan Laban. Ingekomen: Maatje Janna Koppenhol uit Zeist naar B 62 Jacob Poot uit Krabben- dijke naar B 49 Maria Isabella Noom, uit Ede naar A 215. Vertrokken: Neeltje Kesteloo, van A 72 naar 's Gravenhage Johannes Quist en ge zin van B 99 naar St. Maartensdijk. Zr. OP T HOF NEEMT AFSCHEID Onze wijkzuster het is algemeen bekend heeft veel voor onze gemeente gedaan. Geen wónder dan ook, dat we er ons moeilijk over konden verheugen, toen het bericht door kwam, dat ze onze gemeente ging verlaten. Toen dit echter eenmaal vast stond, heeft onze gemeente niet ongemerkt afscheid ge nomen. Een kleine commissie was opgericht om Mej. Op 't Hof voor haar vertrek nog een kleine hulde te brengen. Het werd een ge zellige, intieme bijeenkomst. Als geschenk bood de burgemeester haar, namens de gehele gemeente, een enveloppe met inhoud aan. We hopen, dat het Mej. Op 't Hof, die binnenkort in het huwelijk treedt, wel mag gaah in haar nieuwe woonplaats. AFDELING HET RODE KRUIS Ook op ons eiland is de Rode Kruis-Actie niet zonder resultaat gebleven. 303 leden werden geboekt. Aan contributie voor 1946 werd een bedrag van 423.30 ontvangen. Een mooi resultaat. Dank voor de mede werking. E.H.B.O. CURSUS Door dr. P. 7* Bruijnzeel zal met ingang van hedenavond een E.H.B.O.-cursus worden gehouden. De bedoeling is, dat de dokter iedere Vrijdagavond van 7.309.30 uur les geeft. ONS SPORTHOEKJE DAMMEN De tijd om aan deze sport ook eens een hoekje te wijden, is aangebroken. De lange avonden komen en daardoor ontwaken de damliefhebbers. Nu is voor hun hef seizoen aangebroken. Zeker, ook deze rubriek hoort onder ons sporthoekje geplaatst. Is voetbal, korfbal, zwemmen, wandelen, enz. nuttig voor de lichamelijke ontwikkeling, dammen en schaken is dit voor de geestelijke ontwikkeling En voor de damliefhebber kan hef eindspel van een damtournooi even spannend zijn als voor een voetballer de laatste 10 minuten van een kampioenswedstrijd met gelijke stand. De belangstelling is echter voor de damsport nog maar heel matig op ons eiland. Komt het, om dat er weinig van gezien wordt Ligt het aan de onbekendheid Het „onbekend maakt onbemind" zal ook hier voor een groot ge deelte de oorzaak zijn, dat er nog slechts twee damclubs op onze eilanden zijn, nl. te Tholen en Stavenisse. En hoewel er ook op de andere plaatsen nog wel liefhebbers zitten, is het daar nooit tot oprichting gekomen van een dam club. Het bleef meer een „onder onsje". Tholen heeft thans besloten dit seizoen weer een competitie te doen spelen in twee groepen A en B. We zouden zo zeggen: als er in Oud-Vos- semeer. St. Annaland, St. M'dijk, Scherpe- nisse, Poortvliet en St. Philipsland personen zijn, die reeds lang van plan waren een dam club op te "fcichten, dan is het nu zeker de geschikste tijd. En als ze daarvoor mede werking nodig hebben van de reeds bestaande damclubs Tholen en Stavenisse, dan zal die medewerking graag worden gegeven. Er zou bijv. eens een simultaan-wedstrijd gespeeld kunnen worden. Wanneer zo'n avond tijdig bekend is, zullen de liefhebbers zeker een kijkje komen nemen en is men al een heel eind. Voor de twee reeds bestaande damclubs zal het ook prettig zijn, wanneer er op de andere plaatsen zo'n vereniging wordt op gericht, het zou dan immers een Thoolse competitie kunnen worden. Wie voelt voor het lOOruitig bord? Als er te St. Annaland liefhebbers zijn, kunnen ze zich wel bij mij opgeven. Contact is dan spoedig gemaakt. Wie neemt het initiatief in andere gemeenten WANDELSPORT Het Bestuur van de s.v. W.H.S. te St. Annaland beslóot de wandelsportliefhebbers te organiseren in clubverband. Om dit te bereiken wordt hedenavond een bijeenkomst in hotel F. Rijnberg, gehouden, aanvang 7.30 uur. Liefhebbers kunnen zich dan op geven. Daar is tijdens de twee gehouden afstandsmarsen geregeld een flinke groep (laatste keer zelfs de grootste groep) meeliep, is het wel te verwachten dat de plannen van het Bestuur zullen slagen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1946 | | pagina 5