OUD-VOSSEMEER ST. ANNALAND STAVENISSE heren van het stembureau, waarna tot de rondvraag werd overgegaan. De heer De Heer informeerde of er nog een brugcomm. in het leven zou worden geroepen. De voorzitter achtte dit nog steeds niet nodig, doch wilde deze zaak nog wel eens nader bezien. Verder informeerde dezelfde spreker of men de Juliana van Stolbergstraat weer niet zijn oude benaming zou willen geven, n.l. Julianastraat, zoals dit voor de bezetting was. De heer Goedemondt sloot zich bij dit voorstel aan. Alzo werd besloten. De heer Verduit stelde de vraag of het verkeer over de pont niet in betere banen kon worden geleid, b.v. door toepassing van Motorkracht, daar men met auto's soms uren moest wachten. De voorz. merkte op dat dit reeds een punt va]? overweging was geweest in de vorige vergadering, doch nog geen uit weg was gevonden. Ook de Heer v. d. Berge gaf toe dat het veer vele moeilijkheden met zich bracht, doch een oplossing voor vlugger verkeer is nog steeds niet gevonden. Ook het inleggen van een tweede boot voor passagiers stuit op moeilijkheden. De heer Betrevoets wees er nog op dat er zwaardere vrachten dan 16 ton worden over gezet, wat wel eens verkeerd kan uitlopen. Verder informeerde hij nog of geen verkeers borden konden worden geplaatst die de richting naar het veer aangaven en ook witte Borden naast de loods van Oerlemans. Het verkeer door de Verbrande straat bij de bakkerij van Deurloo veroorzaakt ook stag natie. De voorzitter deelde mede, dat de borden hiervoor reeds in aanmaak waren, terwijl het verkeer door bedoelde straat zal worden verboden. Hierna niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. HET MUZIEKFEEST GESLAAGD Onze verwachting dat het Zaterdag jl. bij goed weer druk zou worden in Tholen is niet beschaamd. Het was goed weer, zelfs warm en er was grote belangstelling. Nadat om 3 uur dhr. G. Amsing als voorzitter van ..Olympia" de Besturen der Zusterverenigin gen een hartelijk welkom had toegeroepen in de zaal van dhr. Engelvaart werd vanaf de Kaai een rondwandeling door de stad ge maakt. Het was een lapge mars, het werd een zware mars voor de muzikanten. Er waren er zelfs, die zich al zwetend afvroegen of ze lid waren geworden van de wandelvereniging en de eerste demonstratie gaven. Maar het verloop was goed, ook van de .op de Markt geblazen ensemble-mars. Na een welkoms- woord door den voorzitter van „Olympia"' tot alle muzikanten, werd het programma op de muziektent verd.er afgewerkt met een kleine wijziging in de volgorde van optreden der diverse muziekverenigingen. Vooral na zevenen was hiervoor grote belangstelling. Het Muziekfeest mag dan 'ook geslaagd ge noemd worden". BEKENDMAKING De Burgemeester van Tholen zal op Zater dag den 12 October 1946, des middags te 12 uur, ten Gemeentehuize aldaar, één hoop compost publiek verkoopen. Inlichtingen bij den districtsopzichter. „ONZE VOEDING" TROK VEEL BELANGSTELLING Zoals vorige week werd aangekondigd werd op Dinsdag 2 en Woensdag 3 October de tentoonstelling onze voeding te Tholen gehouden. De belangstelling was enorm. Bur gemeester v. d. Hoeven opende de tentoon stelling en wees op het nut daarvan. Niet zo als velen dachten, was het een demonstratie van de spijzen, nee, het was een tentoon stelling. De verschillende spijzen waren dus reeds klaargemaakt en lagen tentoongesteld. Hoe met eet: „Van jong tot oud" zou men er van kunnen maken. Verschillende lekker nijen werden verloot, alle aanwezigen, van zelfsprekend bijna voor 100 dames, werden nog getracteerd. Een film over de inmaak van vruchten, groenten, enz. werd vertoond, fn het kortDe tentoonstelling „Onze voeding" was buitengewoon leerzaam en daardoor zeer nuttig. BENOEMING De heer I. Nood, ambtenaar ter secretarie alhier, is met ingang van 15 Oct. a.s. benoemd tot 2e ambtenaar op de gemeente-secretarie te 's Gravendeel. BRUG OVER DE EENDRACHT Daar het herstel van de brug over de Een dracht een vitaal belang voor het eiland Tholen is, heeft de A.N.W.B. zich tot den Minister van Wederopbouw gewend, met het verzoek.dit herstel te willen bespoedigen. BURGERLIJKE STAND Geboren: Lena Josina, dt. van A. E. H. Baaij en van M. M. v. Schot Machiel Marinus, zn. van A. A. J. F. Guérand en van R. Cornelisse Adriana Johanna, dt. van W. v. d. Linde en van J. C. v. d. Enden. Overleden: Elena Cornelia Bierens, 82 jr.. weduwe van.Chr. Blok. pennisse Johannes Henricus Maria, zn. van J. T. M. Akkermans en J. C. M. v. 't Westeinde Thona Helena, dt. van C. Rijnberg en C. S. Slootmaker. Gehuwd: J. Burgers, 40 jr. en J. M. de Later, 34 j. J. Boon, 25 j. en N. Boogaard, 25 j. de Waal, 43 j. en H. H. v. Moort, 38 j. M. de Graaf. 22 j. en H. A. v. Schou wen, 26 j. Overleden: Katharina van Schouwen, 72 j. (Wed. C. A. Weyler) Martina Leinse, 57 j. (echtgen. v. M. Koster) Jacob den Engelsman, 75 j. (Weduwn. M. Gunter) Cornelia Josina Hage, 6 j. Ingekomen: Johannis de Waal van Brui- nisse; Pieter A. Fase van Hazerswoude; Pie- ter van Iwaarden en gezin van Hoog Blok- .land; Marinus C. v. d. Weele van Sas van Gent; Teo J. v. d. Weele van Sas van Gent. Vertrokken; Franz J. Dreis en Echtgenote naar Vlissingen; .Cornelis de Witte naar Hil versum; Cornelis Q. v. d. Weel naar Oud- Vossemeer; Martha v. Vossen naar Arnhem; Theodorus H. Sirre en echtgenote naar Poort vliet. JUBILEUM Op 15 Oct. a.s. zal het 60 jaar geleden zijn, dat het echtpaar van Schetsen-v. d. Klooster in het huwelijk trad. Beiden, bruid en bruide gom, respectievelijk 82 en .81 jaar oud, maken het goed. ONGEVAL Vrijdag reed op de haven de landbouwers knecht N. R. met een paardenwagen achteruit tegen de auto van dhr. K. te Poortvliet, waar bij een portier van de cabine werd afgerukt en de voorruit ingedrukt. De oorzaak van dit ongeval is te wijten aan het schrikken der paarden. GOEDE AFLOOP Maandag viel het 6 jarig zoontje van den burgemeester in de schuur van P. v. W. van het stro. Hij kwam terecht op de 4 meter lager geleden betonnen vloer. Wonder boven wonder bleek hij slechts enkele kleine ver wondingen te zijn opgelopen. BURGERLIJKE SÜAND over de maand September 1946 Geboren: Johanna, dt. van C. J. Ampt en van F. M. Geluk Marina, dt. van M. A. Lindhout en van N. M. Klippel Hendrika Lücretia, dt. van P. Klippel en van J. H, v. Dijke -Willem, zn. van C. Aarnoudse en van J. v. Zetten. Gehuwd: Jan Francois Deurloo, 26 jr., broodbgjcker, wonende te Tholen en Philip- pina Catharina v. Vossen, 28 jr., zonder be roep, wonende te Oud-Vossemeer. Petrus Marinus Schoep, 28 jr. landarbeider en Helena ^Cornelia Verhees, 22 jr., zonder be roep, beiden te Oud-Vossemeer. Overleden: Johannis Elenbaas, landarbei der 69 jr. Jan v. Poortvliet, z.b. 56 jr. Bevolking Ingekomen: A. C. van Bloppoel, uit Nieuw Vossemeer naar B 154. J. M. J. v. Toor, uit Vlaardingen n. B 126. L. Cornoelje uit 's- Gravenhage n. B 112. Vertrokken E. C. E. Rombout, van A 144 n. Dongen M. A. S. Giele, van A 59 n. Breda R. M. Bosters, van A 163 n. Nw. Vossemeer - A. J. v. Aarden, van B 258 n. Halsteren M. Schaafsma en echtgenote v. B. 87 n. Wassenaar D. M. de Wilde van A 30 n. 'sGravenhage P. C. van Vossen," van B 10 n. Tholen J. D. Overbeeke, van B 147 n. 's Gravenhage L. Quist van B 363 n. Middelburg In totaal 2 m. en 8 vr. BURGERLIJKE STAND over de maand September 1946 Geboren: Huibregt, zn. van L. v. Dijke en J. Goedegebuure Abramina, dt. van J. A. Kaashoek en M. Heijboer Johannis Leen- dert, zn. van C. v. Iwaarden en M. J. Scher- VEILINGSBERICHTEN. Vrijdag j.l. Bintjes boven 50 mm. voor export ƒ8.86 per 100 kg. Bintjes 28 en op binnenland ƒ6.80 ƒ6.87 Maandag j.l. Bintjes 28 en op ƒ6.61 Woensdag j.l. Eigenheimers 7.04 Uien Dinsdag geveild 8.03. EEN NIEUW RAADSLID. De'Heer Breas, alhier heeft als raadslid be dankt. Ingevolge besluit van het Centraal Stembureau bedoeld bij art. 97 der Kieswet komt in de opengevallen plaats de opvolger van lijst No. 1, de Heer Jacob de Bruine, die ingevolge art. 20 v. d. Gemeentewet is be noemd en in de eerstvolgende raadsvergade ring zal worden beëdigd. ACCELERANDO NAAR STAVENISSE In verband met de installatie van de nieuwe burgemeester van Stavenisae op 16 October a.s. is aan het Bestuur van „Accelerando" gevraagd op die dag haar medewerking te willen verlenen. BURGEMEESTER VERBURG 16 OCTOBER INSTALLATIE Maanden hebben we er op gewacht, niet in het minst onze wnd. burgemeester, dhr. de Wilde en wethouder en raadsleden het is er eindelijk van gekomen. Bij Koninklijk Besluit van 24 Sept. 1946 No. 3, is met ingang van 1 October d.a.v. benoemd tot burgemeester der gemeente Stavenisse, de heer L. A. Verburg, commies ter secretarie der gemeente Zierikzee. Het is het meest verheugend bericht van de laatste maanden voor onze gemeente. Iedere bewoner voelde op de duur toch, dat er hier een burgemeester gemist werd, ondanks de ijver van onzen wnd. burgemeester Potappel. Ieder van ons wist haast, dat het voor den ambtenaar ter secretarie bijna niet om vol te houden was, al het werk zelfstandig te moeten verzetten, steeds zelf een besluit te moeten nemen, enz. Met grote vreugde begroeten we dan ook de komst van onzen nieuwen burgemeester. De heer L. A. Verburg is op 16 Maart 1918 te Colijnsplaat.geboren, bezocht de U.L.O. school en kwam vervolgens als ambtenaar ter secretarie te Kortgene. Later werd hij daar benoemd tot wnd. secretaris en ambenaar v. d. Burgerlijke Stand. Intussen behaalde hij de diploma's Gemeente-Administratie, Ge- meente-Financiën en Bevolkingsboekhouding. Onmiddellijk na de bevrijding was hij als advies-ambtenaar voor het burgerlijk bestuur, op Schouwen en Duiveland werkzaam, be kleedde tot op heden de functie van commies

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1946 | | pagina 4