TWEEDE BLAD THOLEN 2e JAARGANG 4 OCTOBER 1946 EENDRACHT-BODE HET HERSTELPROBLEEM De rekening wordt opgemaakt. Tegelijk met de vredesverdragen, waarover men op het ogenblik in Parijs confereert, tracht men het daar eens te worden over de schadeloosstel ling en de herstelbetalingen, die de overwon nen landen te zijner tijd zullen moeten vol doen. Deze schulden zullen natuurlijk de economische ontwikkeling dezer landen in bijzondere mate bepalen, zo dat het econo mische herstel niet boven een bepaalde norm zal uitgroeien. Dat men bij het bepalen van de aard en de gfïootte der herstelbetalingen bijzonder voor zichtig te werk moet gaan is duidelijk geble ken bij de afdoening der herstelbetalingen, die men Duitsland na de eerste wereldoorlog had opgelegd. Het gelukte dat toen onder de druk der herstellingen uit te komen. Een deel der schulden toch moest worden voldaan in contanten in de valuta der verschillende landen, die vorderingen hadden. Duitsland wist zich aan die schuldkwijting op sluwe manier te onttrekken. Het land leende bij zijn schuldeisers de nodige bedragen, die na de stabilisatie van de Mark werden gebruikt om zijn productie-apparaat uit te breiden en te moderniseren. Niettegenstaande de territoriale verliezen kreeg Duitsland aldus een productie capaciteit, die aanzienlijk groter was dan in 1914. Bovendien had de inflatie de Staat aan zienlijk uit de schuld geholpen. Uit een overwonnen en door een inflatie nog dieper in de put geraakt land, ontwikkel de zich in betrekkelijk korte tijd een op economisch gebied voor de overwinnaars ge vaarlijke concurrent. Uit deze les hebben de overwinnaars van 1945 geleerd, ofschoon men anderzijds heeft ondervonden, dat een aan de grond geraakt groot land het economisch her stel van de andere landen bemoeilijkt. Van de verschillende shorten van herstelbetalingen genieten nu, na de T^weede Wereldoorlog de goederen-leveranties de voorkeur. In het door de Russen met Finland en de Balkan-Staten gesloten wapenstilstandsver drag nemen de overwonnenen bij voorbeeld de verplichting op zich jaarlijks voor bepaalde, in dollars omgerekende bedragen, goederen te leveren. Deze manier van herstelbetaling is dus niet afhankelijk van de ontwikkeling der valuta in de overwonnen landen en wordt dus ook niet door inflatie bedreigd. De overwin naar ontvangt een niet te versmaden aanvul ling van zijn eigen voorraden, zonder dat het eigen economisch leven daardoor concurrentie wordt aangedaan. Ook voor andere landen zullen dergelijke leveringen voorlopig nauwe lijks als concurrentie en benadeling van de eigen export kunnen gelden. Wanneer een maal de economische wederopbouw der ver schillende landen zal zijn voltooid, dan zal men deze manier van herstelbetaling wel anders beoordelen. Voor de landen, die hun schulden op deze wijze moeten voldoen, be tekent zij een zware financieele en economi sche belasting, wat per slot van rekening ook ten dele het doel van dergelijke sancties is. Men zou kunnen zeggen: dat hebben de be woners verdiend De valuta van die landen, meestal door de oorlog reeds sterk geschokt, gaat een vol ledige ontbinding tegemoet en dat land blijft voor lange tijd aan een lage levensstandaard onderworpen. Een sprekend voorbeeld in deze zin is Hongarije, waar de inflatie in zijn ergste vormen heeft geheerst. Gelukkig is de reorganisatie der valuta daar nu voltooid. Dit was echter slechts mogelijk door een gelijk tijdige vermindering der herstelbetalingseisen. Zonder herstel der agrarische en industrieele productiviteit en een normale voorziening van de binnenlandse markt is een stabilisatie der valuta niet mogelijk. Uit de liquidatie van de zwarte handel en de stabilisatie der prijzen zal blijken, of de voorwaarden voor de econo mische sanering aanwezig zijn die ook van i beslissende invloed zijn op de financieele hulp door het buitenland, waarmede Hongarije t.b.v. zijn industrieel herstel schijnt te reke nen. Ook in het geval Hongarije ziet men dat een- economische sociale en politieke wedergeboorte zonder een gezonde valuta niet mogelijk is. Deze. ook elders opgedane erva ring moet er aanleiding toe zijn, alles in het werk te stellen om overal de valutabasis in orde te houden. Door manipulaties met de valuta moet men niet trachten onvermijdelijke economische be slissingen uit de weg te gaan. BERECHTING VAN EILAND-BEWONERS De officieren-fiscaal bij het bijzonder ge rechtshof te 's Hertogenbosch voor Zeeland hebben de volgende personen voorwaardelijk buiten vervolging gesteld: W. H. Slager te St. Annaland, onder toezichtstelling, arbeiden, afstand van radio', ontzetting rechten en 2000.boete. A. Aarnoudse te St. Philips- land, hetzelfde. Uitspraken Tribunaal Zierikzee op 30 Sep tember. C. A. Huygen te St. Annaland, onmiddel lijke invrijheidstelling, verbeurdverklaring 1000.en ontzetting rechten. M. Boon te St. Annaland, internering tot 13 Dec. 1946, verb.-verkl. 1500.en ontz. rechten. A. Engelvaart te St. Maartensdijk, x>nm. in vrijheidstelling en ontz. rechten. f. M. Vos te Oud-Vossemeer, 10 maanden internering met bevel tot inbewaring nemen, ontzetting rechten. GESLAAGD DUS pEFILICITEERD Bij het laatst gehouden examen voor Wa terbouwkundig Opzichter, afgenomen door de Groep Zeeland van de Bond van Water bouwkundigen in Overheids- en Semi-over- heidsdienst slaagden de heren: H. G. van Stee te Tholen; P. Lindhout te St .Maartensdijk: L. J. Westdorp te Stave- nisse: E. van Vossen en J. Kaashoek te St. Annaland en M. Moerland te Oud-Vosse meer. 50 der candidaten werden voor dit exa men afgewezen. De heer H. Anthonisse, slaagde dezer dagen bij het te Tilburg gehouden examen voor het diploma Machineschrijven. GEDEPUTEERDE STATEN KEUREN ONZE WEGEN Om de volgorde te bepalen, waarin de ver schillende wegen of gedeelten van wegen, voorkomende op het Provinciaal- en het Ter tiair wegenplan, met inachtneming van de daarvoor geldende voorschriften en de daar voor béschikbare gelden, in de komende jaren zullen worden verbeterd, werd de toestand van al deze wegen door Gedeputeerde Sta ten thans ter plaatse in ogenschouw genomen. In dit verband brachten ze ook Tholen en St. Philipsland een bezoek. Nadat ze zich aldus een juist oordeel hebben kunnen vormen, om trent de meerdere of mindere noodzakelijk heid van een spoedige verbetering, zal door hen, op grond van de aan de hand daarvan te bepalen prioriteit, de volgorde worden vast gesteld, waarin, genomen over onze gehele provincie, de verbetering van de verschil lende hierbovenbedoelde wegen in de eerstko mende jaren zal worden ter hand genomen. Wij twijfelen er niet aan of Gedep. Staten hebben ook op onze eilanden .wegen aange troffen die onder de term ..meerdere noodza- lijkheid van een spoedige verbetering" moeten worden opgenomen. PUTTER EN SCHERVEN Burgemeester en Wethouders van Tholen maken bekend, dat tegen Donderdag. 10 Oct. a.sT gelegenheid bestaat tot aangifte voor ruiming van privaatputten. In den voormiddag van dien dag zullen scherven, enz. door den reinigingsdienst wor den opgehaald. Tholen, 2 October 1946. Burgemeester en Wethouders voornoemd. GEMEENTERAAD THOLEN Zitting van Donderdag 26 Sept. 's avonds half acht. Aanwezig alle leden. De voorzitter opende de vergadering met het gebruikelijke ambtsgebed. Het vaststellen der notulen, werd aange houden tot de volgende vergadering. Als tweede punt werd behandeld het voor stel van B. en W. tot aanwijzing van grond in de naaste toekomst bestemd voor aanleg van een straat, dit in verband met het uit breidingsplan voor de nieuwe weg vanaf de Brug over de Singel naar de Postweg. Volgens ter inzage gelegen tekening werd dit met algemene stemmen goedgekeurd. Voorts werd besjpten deel te nemen in een Gemeenteregeling voor Schoolartsendienst voor Tholen, St. Philipsland en Schouwen en Duiveland, zoals die in 1942 bestond, doch nu met enkele kleine wijzigingen. Verder werd met algemene stemmen be noemd tot archivaris de heer Staderman tegen een vergoeding van 540.per jaar en reiskosten a 3.per keer, terug te geven aan de Provincie. Besloten werd het salaris van de Wethou ders te brengen op 300.n.l. één klasse hoger, zulks in verband met het meerdere werk. Hierna werd overgegaan tot besloten zitting. Na heropening der zitting werd overgegaan tot benoeming van een onderwijzer aan de O.L.S. De Heren Berrevoets èn Zachariasse werden door de voorzitter als stemopnemers aangewezen. Hiertoe werd benoemd dhr. J. Krug te Zwolle. Tot onderwijzers aan de U.L.O. school werden benoemd de heren A. J. Liefaard Zwolle en Slabbekoorn te Kampen. De voorzitter dankte hierop de stemop nemers voor hun werk. De Heer Berrevoets verzoekt hierop het ontslag aan de heer Verhage zo spoedig mo gelijk te willen verlenen b.v. 1 Oct. a.s. waarop de voorzitter antwoordde dat het inderdaad de bedoeling is zó spoedig mogelijk. Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter onder dankzegging de vergadering. Vergadering van Dinsdagmiddag 1 Oct. n.m. 4 uur. Na opening met het ambtsgebed, werden de notulen der vorige vergaderingen goedgekeurd en vastgesteld. Als ingekomen stukken was ontvangen een schrijven van Dr. Duinker, waarin deze verzocht persoon lijk gehoord te worden door de Raad, zulks in verband met de al jaren hangende kwestie over de salarisregeling. B. en W. stellen voor, daar deze zaak door hen is behandeld eerst in overleg te treden voor een nader advies aan de raad. Alzoo werd besloten. Hierna werd overgegaan tot het opnieuw benoemen van een leerkracht aan de U.L.O. School, zulks in verband met het bedanken van zijn benoeming door den heer Slabbe koorn, die intussen te Zwolle is benoemd en zijn benoeming dus niet kon aannemen. De heren Berrevoets en Zachariasse werden verzocht het stembureau te willen vormen. Hierop werd met algemene stemmen benoemd de heer M. Hendrikse te Zaltbommel voor onbepaalden tijd. De voorzitter dankte de

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1946 | | pagina 3