siHsavvaaonal oNissoido R0DI's Goederenhandel Wat wilt U op uw Kaasbon Contract-telers M. P. SCHERPENISSE bananenbon J. NELISSEN - MENNES 2 Landbouwschuren. Lucerne Klaver of Hooi Vier mannen roeiden een met bloemen versierd vlot, waarop zich de koning bevond naar het midden van het meer en daar offerde de Heerser talrijke dingen. En terwijl de menigte vol ontzag toekeek, gleed de koning in het water, teneinde zijn gouden last aan den Zonnegod te wijden. Vaak hebben geleerden naar dit land gezocht, doch nooit hebben zij de sprookjes achtige goudschatten kunnen vinden. De twijfel van El Dorado werd in de loop der eeuwen steeds sterker. De naam is echter een begrip geworden en zal dit ongetwijfeld nog blijven, tenzij men niet meer droomt van goud- rijkdom en weelde. Ook het goud van de Inca's de voormalige bewoners van Peru heeft men nooit kunnen vinden. Dit be wonderenswaardige rijk dat niet zoals vele beweerden er een communistisch staatssysteem op na hield, maar een zuiver theocratische monarchie was, waarin voor iedereen was gezorgd, hield op met bestaan, toen de Spanjaard Pizarro met ongeveer 170 man het rijk binnenviel op jacht naar goud, waarvan hij had horen vertellen. Zij namen het opperhoofd Athualpa ge vangen en verlangden van hem een geweldige losprijs. Het Inca-opperhoofd beloofde hun zoveel geld, dat de bodem van de gevangenis ermee zou zijn belegd en als dat niet genoeg zou zijn, zooveel, dat men de hele gevangenis er mee vullen kon. De Spanjaarden stemden toe, maar eisten hetzelfde ook in het zilver. Atahualpa vroeg echter twee maanden tijd, omdat eerst dan de eerste lamakaravanen uit de bergen terug kwamen. Reeds stroomde het eerste goud binnen toen de Inca-vorst op wrede wijze door de Spanjaarden werd vermoord. De moordenaars kwamen echter niet in het bezit van de schatten. Langs geheime paden snelden boodschappers de bergen in en waarschuwden de goudkaravanen. Nooit heeft men toen meer iets van het goud gezien. Ook de goudvelden in Alaska, Australië en Zuid-Afrika hebben altijd tcjjrijke avon turiers getrokken. Enkelen hebben fortuin gemaakt, anderen zijn nog berooider teruggekeerd dan zij al waren. Velen heeft deze onverzadigde gouddorst al het leven gekost. VOOR DE JEUGD Beste jongens en meisjes Dit keer hebben we geen zoekplaatje voor jullie, maar toch weer een jeugdhoekje. Het is best mogelijk, dat de Pinksterdagen niet zo mooi zijn, wat het weer betreft, als we dit allen wensen. Slecht weer zou lang niet pret tig zijn. maar daar kunnen wij nu eenmaal niets aan veranderen. Dan gaan we echter moeder niet lastig vallen, maar lezen het jeugdhoekje nog eens over en proberen de hieronder volgende raadseltjes op te lossen. Als het mooi weer is, gaan we natuurlijk met Pinksteren naar buiten. Chocolade of toffee s zijn op de bon, maar een ijsje zal er wel te krijgen zijn. En anders gaan we maar knik keren of is het niet in de knikkertijd? Of wordt er helemaal niet meer geknikkerd Vroeger knikkerden de jongens haast een heel jaar. Dat weet je vader of oudere broer jullie wel te vertellen. 15 jongensknopen voor 1 cent bijvoorbeeld. En liefst geen knikker met allerlei kleuren, want die rolde niet te best. Maar nu gaan we raadsels opgeven. Probeer jullie ze op te lossen O ja, eerst nog even iets. Weten jüllie wanneer de Chinezen goeden morgen zeg gen Natuurlijk 's morgens, zeggen jullie Mis, jongens en meisjes dat zeggen die Chinezen alleen maar als ze Hollands kunnen spreken. Dan zijn het nog zulke rare, dat ze het dikwijls 's avonds zeggen. Vandaar die ,,rare Chinezen". Maar nu komen toch de raadsels hoor 1. Mijn eerste lettergreep zit in een kastje, In mijn tweede lettergreep lopen kippen. Mijn geheel is een plaats in N.Holland. Erg moeilijk niet? Die in de zesde klas zitten kunnen het wel weten. 2. Met welke taal maakt niemand liefst kennis 3. Welk loodzwaar voorwerp wordt licht als een veer, als ik er een ons bij voeg 4. En welk voorwerp drijft op het water, als ik er lood bij voeg. 5. Ik trek vijf van vijf af en houdt toch vijf over. Hoe kan dat Zo, dat zijn er wel genoeg. En nu moeten jullie toch nog zoeken, al is het dan niet op een zoekplaatje. Ergens in dit blad staan de antwoorden van deze 5 raadsels. Ze staan nee, zoeken jullie dat zelf maar uit. Tot besluit nog even lachen Hij kon er niet tegen Onderwijzer voor de klas: Karei, Hoeveel ribben heeft een mens En Karei antwoordt: „Ik weet het niet meester, ik heb ze nog nooit geteld, ik kan zo slecht tegen kietelen". Hoeveel ijsjes kun je daarvan kopen Jan zei tot z'n oom op Pinkstermaandag: „Oom ik heb vannacht gedroomd, dat ik een kwartje van U gekregen heb." En oom zei: „Zo m'n jongen, nu, omdat je zo goed oppast, mag je het houden hoor." OOK WEL INTERESSANT FORTUINLIJK DINERTJE Een hongerig man stapte dezer dagen een restaurant binnen te Caterham in het Engelse graafschap Surrey. Hij verlangde niet anders dan snel een goed maal te krijgen. Tot zijn verbazing werd hij ontvangen door een glim lachenden en buigenden gérant, die hem met allerlei eerbewijzen begeleidde naar een ver sierde tafel. De klant meende al, dat men hem voor een ander hield, of dat men plotseling had ontdekt, dat hij erfgenaam was geworden van een groot vermogen, toen hem werd medegedeeld, dat hij de besteller zou zijn van de millioenste maaltijd in dit restaurant. „Mijnheer Millioen" dineerde kostelijk als gast van de directie en kreeg tenslotte voor zijn vrouw een grote vruchtencake mee en een bohboekje voor 26 gratis maaltijden. Hebben de hotelhouders op ons eiland ook een admi nistratie, zodat ze straks de e. of a. een jubileummaaltijd kunnen aanbieden Dan gaan we vanaf heden maar in de hotels eten. EERST OOST. NU WEST? De Engelse kranten maken blijkbaar met instemming melding van het feit, dat de Engelse zeeplaatsen meubelen uit Holland zullen krijgen om hun hotels en zomerhuizen gemeubileerd te krijgen voor de zomerweken. Kwaliteit, model en afwerking worden ge prezen als belangrijk boven het gemiddelde van wat men in Engeland kan kopen. MEER WERK DAN WERKZOEKENDEN. Als merkwaardig contrast tot de stakings golf komt het bericht, dat in de maand April in Amerika voor het eerst meer oud-soldaten werk vonden, dan er uit het leger- werden gedemobiliseerd. Het aantal soldaten, dat tot het burgerleven terugkeerde, bedroeg 600.000, terwijl 1.000.000 veteranen burgerbetrekkin gen vonden. Het "aantal nieuwe aanvragen voor betrekkingen van oud-soldaten beliep in April 544.000, wat 22 minder was dan in Maart. Het leger wordt dus langzamerhand weer opgenomen in de maatschappij. HET VERDRAG VAN VERSAILLES. Het blijkt, dat de Duitsers het origineel van het vredesverdrag van Versailles, dat hun nederlaag in de eerste wereldoorlog bezegelde hebben vernietigd. Het document was tegelijk met vele andere stukken in 1940 in handen van de Duitsers gevallen. ^Terwijl het gealli eerde leger na de ineenstorting van Duitsland J3AO SJS6UIA jflA ipoj ïpnog ua je sja6uiAU30ipspueq jJia uaoipspueg ufini sjy -g poopod p suopjeeij -pjeepj jeejidsog 'uaj-eq een zeer groot aantal Franse documenten heeft terug kunnen vinden, was het vredes verdrag van Versailles onvindbaar. Bij onder zoek bleek toen, dat Hitier dit document, waarbij Duitsland erkende schuldig te zijn, aan de eerste wereldoorlog, had laten ver nietigen. Het heeft hem weinig geholpen EN NU UIT EIGEN LAND, IN T KORT De P.T.T. bestudeert de mogelijkheid om gebruik te maken van speciale luchtpostlijnen voor het binnenland. We krijgen dus zeer waarschijnlijk vliegende post, misschien over enige jaren ook nog een vliegende postbode. Op de begroting van het jaar 1946 der gemeenten Rotterdam en Amsterdam werd resp. een tekort van 50 en 32 millioen gulden berekend. We werken alleen maar met milli- oenen-tekorten.! Maar nu gaan we bezuinigen In verband met het feit, dat grote werken zijn voltooid of hun voltooiing naderen, heeft het Departe ment van Financiën een plan samengesteld, dat voorziet in een bezuiniging der staatsuit gaven tot een bedrag van milliard gulden. EEN NIEUWE ZILVERVLOOT Gestolen goederen uit Arnhem, w.o. zil veren en gouden voorwerpen, juwelen, siera den, bont, linnengoed en textiel-stoffen en de inventaris van een bekende Nederlandse juwelierszaak werden naar ons land terug gebracht. RUPSENPLAAG In Amsterdam doet zich weer een rupsen- plaag voor; de rupsen worden met een krachtige waterstraal uit de bomen gespoten, daar andere bestrijdingsmiddelen ontbreken. WAAR ZULLEN WE ZE NU HALEN Lucifers en alle soorten thee- en koffie potten kunnen vanaf 1 Juni zonder inlevering van bonnen, resp. punten worden verkocht. ZE VOELDEN „NATTIGHEID" Voor te weinig betaalde belastingen wer den in de Nederlandse schatkist vrijwillig 29.338.46 gestort. VELE KLEINTJES De cent, die elke Maandagmorgen door honderdduizenden schoolkinderen wordt ge stort voor Indië, is aangegroeid tot 100.000, die naar het Indische Rode Kruis zijn over gemaakt. Brielschelaan 72 Telef. 73643 ROTTERDAM Biedt U aan NATIONAAL KASREGISTER (als nieuw), KESTEIN H. OF D. RIJWIEL (nieuw), LOEVE- STEIN NAAIMACHINE, OR GEL, PIANO en HUISKAMER BILJART, SNELWEGERS, RADIO'S. Prima volvette kaas mei pittige smaak. Edammer-Kaas 40 -j- Korsdooze Kaas 40 -f- Korsdooze Komijae Kaas 40 -f- Leidse Kaas Brood Kaas Smeer Kaas. Beleefd aanbevelend, M. v. d. BERG, STAVENISSE. Leverbaar Rugsproeiers Vermorei en Europeën Smederij JAN GELOK Teief. 21 Oud Vossemeer H. H. Landbouwers. I Nog gevraagd. ZAAIZAAD AANWEZIG. ST. ANNALAND. Nog enkele KOOKPLAATJES voorradig f 7.50 per stuk bij J. Vroegop St. Annaland LEVERT UW No. D 822 en E 822 in bij Je speciaal adres voor groenten en fruit, Tholen. TE HUUR TE ST. ANNALAND Te bevragen NED. BEHEERSINSTITUUT, F. DIJKSLAG THOLEN. te koop gevraagd. Omgeving St. Annaland St. Maartensdijk. Opgave met uiterste prijs. Inlichtingen A 494 - St. Annaland. SPIERINKJE Te koop: Een koffergramofoon met 30 platen. Prijs f 50. St. Maartensdijk Kethil A 140

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1946 | | pagina 6