Mededeelingenblad voor het Eiland Tholen TWEEDE BLAD. De Koopvaardij THOLEN QUD-VOSSEMEER OPENBARE RAADSVERGADERING gehouden op 31 Mei 1946 2e JAARGANG No. 30. 7 JUNI 1946. Voor de zeeman bloeit geen lente. Zingt geen nachtegaal zijn lied Wanneer er een categorie van strijdende mannen uit de afgelopen oorlog weinig of niet wordt besproken, dan geloof ik, dat dit met de Nederlandse koopvaardij wel het geval mag worden genoemd. In deze, nog jonge bevrijdingsperiode, wor den zo vaak die slachtoffers herdacht, die vielen op het veld van eer voor het wei-zijn van ons Vaderland, zij, die zich strijdend een weg hebben gebaand van de Egyptische bor der tot de vestingen van Berlijn, die zwoegend de weg hebben afgelegd van Stalingrad naar de Duitse hooglanden, die met vliegend vaan del van Normandië naar de poorten van Hamburg en Bremen stormden. Terecht worden ze herdacht. Maar daar naast, en direct in contact met deze mannen, deze helden van onze eeuw, staan, vaak on besproken. soms onbekend, dikwijls vergeren, de geallieerde mannen, dus ook de Neder landse mannen van de Koopvaardij. Achter de fronten varend, over alle oce'anen der wereld, wordt het werk van deze stoere zeevarenden heel vaak door velen gering schat, zelfs benijd als een leventje in Lui lekkerland. Die velen hebben zeker een ver keerd oordeel geveld over de Koopvaardij. De Koopvaardij was immers de grootste kracht van de Nederlandse oorlogvoering. Nimmer voer er een Geallieerd convooi uit, zonder dat er Nederlandse schepen in meevoeren. De fronten werden gesuppleerd, duizenden en nog eens duizenden tanks werden aange voerd, soms tot op slechts geringe afstand van het front en de helden van onze land- en luchtmacht hadden nimmer Berlijn aan schouwd als onze koopvaardij niet had ge zorgd, dat overal waar materiaal nodig was, dit ook tijdig door de Koopvaardij werd af geleverd. De mannen van de Koopvaardij, die met minder afweergeschut dan de legers op het land, tegen dezelfde vijand vochten als ge oefende soldaten. De jongens van de Ruyter, die nimmer stil lagen, wanneer er werk aan de winkel was, de helden, die in 1941 niet twijfelden, om twee Japanse kruisers aan te vallen met één olietanker, slechts bewapend met één kanon van 15 cm. Wellicht kan ik nog eens meer plaatsruimte vragen en krijgen, om enkele belangrijke ge beurtenissen van het Koopvaardij-leven onder Uw aandacht te brengen. Zes lange jaren zijn onze mannen van huis geweest, velen keerden terug, velen ook verdwenen in schier bodem loze zeeën, graven liggen op plaatsen, waar geen bloemen gelegd kunnen worden: een zeemansgraf. Bij velen van onze Koopvaardij-mannen brandt nog het verlangen om de Vaderlandse bodem te betreden, om met eigen ogen te aan schouwen, waar ze zes jaar naar verlangden, en waar ze nog geen gelegenheid voor kregen. Ja, die zeeman, welke met zijn leven op de bres stond voor de bevrijding van Nederland, die de angsten van de bommenregens zo vaak aan den lijve heeft ondervonden, die harde, ruwe zeeman van 1940-'45 verlangt naar een behouden thuiskomst, opdat zijn vaak trooste loze hart mild en zacht wordt gestemd. De terugkeer van die mannen betekent een prachtige kroon op hun werk, in welks gou den schijnsel alle oorlogsmedailles dof schij nen. Zij verlangen er naar, bij hun terugkeer in het Vaderland, in eigen kring, het welkom binnen" hartelijk te worden toegeroepen, dat is de nooit verflauwde hoop van onze mannen die wachten op hun verlof, de nooit ver flauwde hoop van onze BEKENDMAKINGEN BESTRIJDING COLORADOKEVER De Burgemeester van Tholen maakt be kend, dat van gemeentewege bemiddeling kan worden verleend aan hen, die zelf niet in staat zijn voor bespuiting van hun aardappel gewas tegen den coloradokever te zorgen. Verzoeken daartoe dienen uiterlijk Dins dag. 11 Juni e.k., ingediend te zijn ter secre tarie, onder opgaaf van ligging en grootte vaH het aardappelveld. Tholen, 6 Juni 1946. De Burgemeester voornoemd, C. van den Berge. STOERE KOOPVAARDIJ. J.D. Belanghebbenden worden er aan herinnerd, dat de termijn voor de betaling van rechten inzake Warenwet over 1946 is verstreken. De gemeenteontvanger van Tholen. T.B.C.-COLECTE De alhier op 1 Juni jl. gehouden collecte ten bate van het t.b.c. fonds Draag Elkan ders Lasten" heeft 176.81 opgebracht. GESLAAGD Deze week slaagden te Tilburg voor het diploma Machineschrijven de dames T. v. d. Hoeven en T. Quist Ad. R.K. CANDIDATEN voor de Gemeenteraadsverkiezing zijn: 1. M. Verduit; 2. M. J. Oerlemans; 3. Math. v. Oeffelen; 4. L. J. Soomers Az. TORENKLOKKEN HEDEN TERUG VERWACHT De door de Duitsers weggevoerde klokken van de kerktoren en het carillon van het stad huis worden vandaag in Tholen terug ver wacht. s.v. EENDRACHT De Korfbalver. Eendracht" speelde Zater dag 1 Juni tegen Steenbergen een vriend schappelijke wedstrijd en wonnen deze met 21. Goed zo Eendracht. Flink trainen, samenwerken en het wordt weer de oude ploeg. CANDIDATEN Door de Christelijk Historische Kiesver eniging alhier zijn voor de a.s. gemeenteraads verkiezing de volgende candidaten gesteld 1. J. Franke, 2. C. J. Zachariasse, 3. B. J. van Westen, 4.#J. M. Bal, 5. S. de Korte, 6. J. Quist, 7.W. Perestam, 8 J. J. v.d. Zande. BURGERLIJKE STAND over de maand Mei Geboren: Arend, zoon van B. W. van Dijk en van G. K. Schot Hendrik, zoon van M. Schot en van J. C. Baaij Pieternella Adriana Lydia, dochter van J. Bout en van L. W. van Poepelen Cornelis, zoon van J. Schot en van A. M. Russcher Marinus Johannes, zoon van J. M. Laban en van C. Overbeeke Jacoba Cornelia, dochter van W. Karman en J. S. Slager Cornelis: zoon van A. Aalbrechtse en van C. H. Schot Johanna Pieternella, dochter van G. Deurloo en van W. E. Quist Huwelijken: P. K. Roukema, 24 jr. en D. J. Bergers, 26 jr. W. van der Vlies, 30 jr. en M. J. van Stee, 25 jr. H. L. Nelisse, 23 jr. en M. P. A. de Vogel, 22 jr. P. C. van der Graaf, 25 jr. en P. Perestam, 22 jr. Overleden: J. F. van der Slikke, 85 jr. weduwe van D. J. Donken P. C. van Haaften, 78 jr. weduwe van D. L. Hage Na opening stellen B. en W. voor geen adhaesie te betuigen aan het adres van het Alg. Ned. Onderwijzersverbond, inzake de vastgestelde nieuwe salarisregeling van het onderwijzend personeel. Toegegeven wordt, dat een aanvangssalaris van 1800.niet te hoog is, maar dat een maximum ad 3800. voor een gehuwd onderwijzer zonder hoofd- acte aan de hoge kant is. Het maximum voor het hoofd alhier zou zijn 4800.volgens de regeling. De heer Daane zegt dat hij het onderwijzend per soneel gaarne meer loon gunt, maar is dit nu werkelijk een kwestie die de Raad aangaat, daar deze toch niets over salarissen te zeggen heeft Het Verbond wil ons slechts gebrui ken, meent spr. Dhr. v. Gorsel acht de aanvangssalarissen te laag, de maxima zijn te hoog, ook hij is niet voor adhaesie-betuiging, waartoe uitein delijk wordt besloten. Aan de orde is dan een adres van de Ver. ter verbetering van het Geitenras. Daar die Ver. grote uitgaven heeft gehad voor de bouw van noodstallen als gevolg van de inundatie verzoekt zij subsidie. Aan de Ver. is een explotatierekening gevraagd. Deze kon echter niet worden overgelegd, daar de boekhouding niet bij de hand was. Wel heeft het bestuur medegedeeld, dat de exploitatiejaren '44 en '45 met een tekort sluiten van 3400.B. en W. stellen daarom voor een subsidie van 15^— te verlenen. Dit voorstel wordt met alg. stemmen aangenomen. Een volgend ingekomen schrijven behelst een verzoek van de 5 caféhouders om de kermis dit jaar te doen doorgaan. De Voor zitter deelt mede, dat de meerderheid van B. en W. voorstelt de kermis dit jaar te schor sen, dus het schorsingsbesluit van voor enkele jaren te handhaven. Het verzoek van de caféhouders is ook veel te laat ingediend, daar de kermis dan op 14 en 15 Juni gehou den zou worden. Het besluit van de nood- gemeenteraad zal trouwens niet weer geven, wat in de gemeente leeft. Vijf caféhouders vragen, maar de massa uit zich niet, de tijds omstandigheden zijn nog verre van prachtig, de berichten uit Indië zijn verontrustend, ook in eigen land is er nog veel onrust. De heer Daane zegt dat hij in 1939 voor schorsing was, thans niet meer. Er is een belangrijke verbetering ingetreden sinds 1930. Elders is er ook feest. Men gaat dan daar heen. de herbergiers hebben het toch lang niet druk en zitten ook voor hun lasten. Of men nu kermis heeft of een Oranjefeest met dans muziek is hein gelijk, want men viert geen feest omdat men zo Oranjegezind is. maar omdat men feest wil. De heer v. Gorsel zegt, dat het hem goed deed, dat het Herdenkingsfeest laats beperkt bleef, maar uit Nieuw-Vossemeer werden 's nacht om 3 uur nog feestgangers naar Oud- Vossemeer overgezet. Men trekt uit de ge meente. Heeft men kermis, dan komt er wat in en blijft er wat in, hij is voor kermis. De heer Daane geeft toe, dat het Iaat is voor kermis, daarom vindt hij het jammer dat dhr. v. Gorsel het niet eerder ter sprake heeft gebracht in de vergaderina van B. en W. Er is echter naar ziin menino nog tijd genoeg, kunnen er geen kramen komen, dan is er ook niet aan te doen. Dhr. v. d. Klooster zegt, dat hij principieel tegen kermis is, hoewel hij een Oranjefeest met dansmuziek ook niet noedkeurt. Dhr. v. Westen zegt, dat, waar hij tijdelijk raadslid is, hij thans inzake dit punt voor de komende nieuwe raad geen bindende beslui ten wil nemen. De komende raad wordt door de ingezetenen gekozen. Die raad moet het uitmaken. Hij is voor schorsing, maar het be vreemdt hem, daar een oud schorsingsbesluit van 1939 loopt, er geen voorstel is om dit be sluit in te trekken. Wordt dat aangenomen, dan is men klaar. Hij stelt daarom voor dat besluit in te trekken. Het gaat per slot van rekening om dat besluit.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1946 | | pagina 3