x/ Hier waren dag en nacht, 'snachts met behulp van zoeklichten 2000 militairen aan het werk. Het plan was om hier een dam van zandzakken, tussen beide dorpen, te leggen, die 2 km. lang moest worden. Men rekende op ongeveer 300000 zandzakken voor het aanleggen van de dam, maar later bleek dat men meer dan 1 millioen zandzakken nodig had, daar de dam dikwijls op verschillende plaatsen doorbrak bij vloed. Het zand werd aangevoerd door een trein met ongeveer 40 wagons, die dag en nacht aan en af reed. Hier waren behalve de militairen ook nog de "D.U.W.-arbeiders" werk zaam; bestaande uit werklozen, die door tussenkomst van Rijksinstel ling tijdelijk tewerk worder gesteld. Ze hoefden niets anders te zorgen dat de wagons met zand tijdig gelost werden, dat een hele "toer" voor hen was. De zandzakken werden langs de grote verkeersweg gevuld en met leger wagens naar de dijk vervoerd, waar de militairen ze naar "pontons" (boten) moesten dragen. Ha langer dan een half uur in de legerwagens gezeten tehebben, kwamen we aan de grote verkeersweg, die gedeeltelijk onder water stond en het verkeer gestremd was asar Goes en Middelburg. Hier moesten al spoedig dè zandzakken gevuld worden. Om 18.00 uur vertrokken we naar de Legerplaats. Om 18.30 uur kregen we de gelegenheid om in Bergen op Zoom naar pen Cabaret te gaan, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan het Rampen fonds, dat intussen opgericht werd ten bate voor de slachtoffers van de watersnoodramp. Reuze gezellige avond gehad, al hadden we wel een beetje de "beest" uit gehangen, daar we allen schijnbaar te diep in het glaasje hadden gekeken. Van die avond kan ik niet veel meer herinneren; helaas niet in staat ben hierover het een en ander te vertellen. Een ding heb ik wel gemerkt toen ik de volgende morgen op stond, dat ik *n smaak in mfn mond had alsof ik 'n partij jonge biggetjes opge vreten had. Donderdag 19 Februari Ha lange tijd in de "dagploeg" gezeten te hebben, werd onze groep ingedeeld bij de "nachtploeg". 'sMorgens om 01.30 uur op moeten staan. Bij de grote verkeersweg aangekomen hebben we tot 03.30 uur zandzakken moeten vullen. Daar we op lege legerwagens moesten wachten, ben ik rustig onder een van de zoeklichten tussen de lege zandzakken gaan slapen, alvorens mfn "cap" over m'n hoofd getrokken te hebben, daar men anders zowat verblind werd door het felle licht. Het ene zoeklicht, dat langs de grote verkeersweg was opgesteldr oelichte de ene kant van de aan te leggen dam en het andere zoeklicht, dat ver in de polder stond, zorgde er voor, dat de andere kant van de dam verlicht werd. Het ene gedeelte werkte aan de zgn "Vierde Weg", waar wij bezig waren; terwijl het andere gedeelte in Rilland-Bath aan het werk was. Men werkte namelijk gezamenlijk naar elkaar toe. 'sMorgens va; 05.00 uur tot 11.00 uur legerwagens geladen met zand zakken, waarna we door andere onderdelen afgelost werden. We waren blij eens met de "buitenwereld" in contact te komen. In Bergen op Zoom aangekomen, waren we niet meer te houden en reden met onze legerwagens als razenden door de stadri, terwijl we achterin de wagens boven op de banken stonden en ieder meisje luid naschreeuwde "Hou je nog van me of Hou je nog van een stille jongen F Het was 'n complete bende toen we uit de legerwagens stapten. De meesten hadden hun 2e grijs uniform aan, waarmee ze al die tijd gewerkt hadden; het koper niet gepoetst en ook nog de baggerlaarzen aan. -11-

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1986 | | pagina 11