Dood jan Ncaw Hulp Dagenlang hebben de mensen in deze boerderij in angst en beven ge wacht. Gelukkig kwam de hulp tij dig opdagen. De boerenhofsteden liggen nu weer trots en eenzaam in het wijde polderland. ten de dijken die het lager gele gen land moesten beschermen. Op vele plaatsen braken de dij ken. Zeeland, de Zuidhollandse eilan den, een deel van Zuid-Holland, de kust van Noord-Holland, de Waddeneilanden, de kust in het Noordoosten van het land en geheel westelijk Noord-Brabant zagen de golven over zich heen gaan. Later moest men enkele duizen den doden tellen. Er waren vele tienduizenden vluchtelingen. Tienduizenden paarden en stuks vee kwamen om. Er was voor miljarden guldens schade. De verhalen uit die tijd zijn soms ontroerend, soms huiveringwek kend en een enkele keer getui gend van een wonder. Wie wel eens iets over „de ramp" heeft gelezen, kent na tuurlijk het verhaal van die man die, toen hij gered was, vertelde tekst: HENK VAN DEN BERG dat hij zijn vrouw en zijn twaalf kinderen had zien verdrinken. En het verhaal van dat meisje, dat werd gered en die later hoorde dat onder het puin van het huis haar vader, moeder en acht broertjes en zusjes waren ge vonden. Alten dood. Ergens in Zeeland wist een ver loofd paartje ergens op het dak van een huis te klimmen en zo aan het kolkende water te ont komen. Toen anderhalve dag la ter de reddingboot kwam was het meisje in de ijzige kou over leden en was de jongen half krankzinnig. Er was een jongen uit Spijkenisse, die urenlang met zijn meisje op de rug rondzwom. Zij raakte verkleumd door de kou en verdween in de diepte. Op Tholen dreef een soort vlot met een gezin er op. Het vlot brokkelde langzaam af en de ge zinsleden verdronken één voor één. Alleen de laatste, een jon geman, werd gered. Er kwam een geweldige actie op gang om te helpen. Nederlandse militairen werden ingezet, zowel om te helpen met zandzakken gaten in de dijk te dichten als om mensen te redden. De Bel gen zonden militairen, het En gelse Rijnleger stelde man schappen ter beschikking, een Amerikaanse troepenmacht van vijfduizend man uit Duitsland kwam, de Fransen zonden twee bataljons genietroepen. Uit Ita lië kwamen 1 50 brandweerlie den. Rode Kruis-hulpcolonnes brachten goederen, inderhaast uit de magazijnen gehaald of bij de burgers verzameld. Er wer den opvangcentra ingericht. Er is veel goeds gedaan in die dagen. Er is veel medemense lijkheid betracht. En opeens was ons volk weer één en had men alles over voor de ander. Gewel dig zijn de verhalen met goede afloop, zoals van de mensen die op de daken zaten en door heli copters, van welke nationaliteit ook, gered werden. Of de mede delingen over de mensen voor wie de genieboten op tijd kwa men Misschien zetten de groepen die ijveren voor een open Ooster- schelde de tijd te weinig stil bij al deze verhalen.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1976 | | pagina 1