6.5. Een luchtmachtinstructeur geeft tekenles aan de kinderen van evacués. "Prinsenbosch 1941-1993" Uitgave Heemkring Molenheide Pagina 31 woordelijkheid van luchtmachtaalmoezenier majoor Van Haaren en luchtmachtpredikant kapitein Van Zanten. Bovendien was er op zondagmiddag en maandagmorgen een door de kerken aangezochte bur ger-predikant in Prinsenbosch aanwezig. De kerk diensten werden gehouden in gebouw 30. Hoogst belangrijk werk werd verricht door Dokter F. Gesscher, aspirant officier van gezondheid. Hij nam de geneeskundige verzorging op zich van de kampen Prinsenbosch en RLS. In Prinsenbosch hield hij iede re dag spreekuur in gebouw 7 en bezocht hij op ver zoek ook zieken op hun kamer. Na drie weken konden de eerste evacués uit de rand van het rampgebied hun haardsteden al weer opzoe ken. De overigen moesten nog een tijdje in het kamp verblijven. zaken in het eigen onderkomen en vormde samen met de andere barak-oudsten de kampraad, die iedere dag voor een korte bespreking bijeenkwam. De sociale verzorging was in handen van maatschap pelijk werkster mej. H. Petit uit Breda, die spreekuur hield in haar kantoor in gebouw 30.-Zij regelde de huisvesting, de kleding en de corveediensten. Er wer den roosters gemaakt waarbij iedereen aan de beurt kwam voor het schoon houden van de 'barakken' en voor allerlei werkzaamheden in keuken en eetzaal. In de keukens van het kamp werd voor de evacués ge kookt. Alle maaltijden werden gezamenlijk in de eet zaal gebruikt. In twee ploegen weliswaar om alles goed te laten verlopen. Na het eten hielp iedereen bij de afwas. De kinderen konden in geïmproviseerde klaslokaaltjes onderwijs volgen. De lagere klassen en de kleuter school in gebouw 30 en de hogere klassen boven in gebouw 28. Een luchtmachtinstructeur gaf tekenles aan de kinderen. Ook de dames van de EHBO- vereniging uit Gilze maakten zich zeer verdienstelijk, ondermeer in het kleuterschooltje dat door veel kinde ren van de evacués werd bezocht. Voor de ontspanning mochten de mensen gebruik ma ken van een kantine van de militairen, die ook de aan wezige spelen, het biljart, de kaarten en de lectuur ter beschikking hadden gesteld. De godsdienstige verzorging gebeurde onder verant

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1953 | | pagina 3