6. GEËVACUEERDEN VAN DE WATERSNOOD Hulpverlening Onderkomens gezocht I 6.1. Zeeuwse evacués in een kantine van Prinsenbosch. kust drong het water, opgestuwd door deze loeiende orkaan, diep het deltagebied binnen. Op verschillende plaatsen bezweken de dijken onder de druk van de stormvloed. 480 kilometer dijklengte sloeg weg of werd ernstig beschadigd. Veel mensen werden in hun slaap door het water overvallen. Ruim 1.800 perso nen vonden de verdrinkingsdood. Het water overstroomde 136.000 hectare cultuurgrond en 70.000 bewoners moes ten worden geëvacueerd. Voor duizenden geëvacueerden moest een tijdelijk onderkomen wor den gevonden. Al op de dag van de ramp werd ook in onze gemeente ac tie ondernomen. In ongeveer één uur tijd was er bij particulieren plaats ge vonden voor het onderbrengen van circa zeshonderd evacués. Inschake ling van de gezamenlijke standorga nisaties had dit mogelijk gemaakt. Op dat moment was nog niet bekend dat de getroffenen in grotere onderko mens zouden worden ondergebracht waardoor ze in groepen bij elkaar konden blijven. Drie grote onderkomens werden on middellijk ter beschikking gesteld: kamp Prinsenbosch, de Rijks Luchtvaartschool (RLS) op de vliegbasis en het Kinderkamp van de Bond voor lichamelijke opvoeding uit Rotterdam. Dit laats te kamp lag aan de Oosterhoutseweg onder Rijen in Een ramp trof ons land in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953. Twee natuurelementen gingen die nacht samen. Het was springtij, waarbij onder in vloed van de zon en de maan een extra hoge getij vloed optreedt. Over deze springtij waaide ook nog eens een noordwester storm met snelheden van 180 kilometer per uur. Bij de Zeeuwse en Zuid-Hollandse De hulp kwam snel op gang. Ook het personeel van de motortransporteenheid van DVM (Depot Vliegtuigmaterieel) die in Prinsenbosch gelegerd was, werd gealarmeerd en kwam met haar leger trucks in actie. Eerst werden tot zondag avond op de vliegbasis zandzakken ge- 6.2. Het laatste nieuws over de watersnood wordt gelezen. "Prinsenbosch 1941-1993" Uitgave Heemkring Molenheide Pagina 29 vuld. In de vroege morgen van maandag 2 februari vertrok het eerste transport met die zandzakken naar het rampgebied. Daarna volgden meerdere van deze transporten. Ongeveer vijfhonderd Amerikaanse militairen kwa men vanuit Duitsland en werden in Prinsenbosch ge legerd om vandaaruit met zwaar materieel in het rampgebied hulp te gaan bieden.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1953 | | pagina 1