Af z AAK Anne-Marie Vink-Vermazen Projectbureau Delta 2003 -0-0-0-0-0—0-0-0—0-9—0— sstt -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- GoedhartJVan de Loostr.1*f 6901 BP Zevenaar telf. 0316-523300 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-o- L.S. Maar aanleiding van een mede deling in het Marechaussee Contactblad nr. A augustus 200-3, betreffende een oproep Hulpverleners Watersnood 1953 deel\ik u het volgende mede Detachement bestaande uit 12- wachtmeesters Als wachtmeester der Rijkspolitie in dienst zijnde bij het gewest Arnhem,dis trict Doetinchemgroep Zevenaar en Post Westervcort en deel uitmakende van de z.g. Eerste BAK (voorloper van de M.E.) werd ik op 1 februari 1953, °p-ge- roepen om bijstand te verlenen bij d.e watersnoodramp te St.Philipsla.nd Ik was juist thuis gekomen van nachtdienst toen het bericht kwam dat ik mij met spoed moest melden bij het verzamelpunt .Vandaar met een detachement met de trein naar St.Philipsland(Steenbergen Hier werden we op een stukje dijk afgezet.Het was een angstwekkende ravage hetgeen we zagen. Via een dakraam gelukte het ons,vanaf de dijk,om op de zolder van een bakkerij kwartier te maken.Ons korps kende geen verpleging als zodanig .En het was: Red jezelf ons devies." Plichtsgetrouw en steeds paraat" Een groot stuk van de dijk en de hierachter staande woningen was volkomen weggevaagd. De plaatselijk politiebestaande uit een wachtmeester der rijkspolitie en twee door hem gealarmeerde reservisten van ons korpstroffendie nacht maatregelen op eigen initiatief.Toen het water aan de boord van de dijk stond hebben zij de bevolking ge-évacueerd., waarbij tijdens de doorbraak van de dijk*maar êên persoon is verdonken.Laatstgenoemde was nog even terug naar zijn huis ge gaan en met noodlottig gevolg, (meen dat de naam van de wachtmeester is - Van de Velde) Aan hem met zijn twee reservisten danken die inwoners hun leven. Onze taak aldaar bestond uit het tegen gaan van plunderingen en het bij staan van de bewoners en het bergen van slachtoffers. Het was levens gevaarlijk om in het hoge water op pad te gaan.De bewoners werden dan ook door ons tegen ge-houden .Toen het water begon te zakken werden zij door ons begeleid naar hun woningen om spullen op te halen. Enkele personen werden door ons aangehou den vanwege plunderingen. We beschikten niet over communicatie middelen. We hadden dus ock geen contact met thuis.Onze vrouwen kregen zo nu en dam te horen "dat het ons wel goed ging" .Voor wat de voeding betreft konden we daags bij de RODE KRUIS tentjes brood en pap krijgen.Verder sliepen we op de zolder van de bakkerij op de vloer zonder sanitare middelen e.d. Na enige weken kre gen we bezoek van Prins Bernhard en na enkele dagen bezocht ons de koniragia Juliana Hetwelk ons een prettig gevoel gaf. Op k maart 1953 werden we afge lost en konden huiswaarts keren. De opgedane ervaringen werden door ons niet snel vergaten. Hopende dat bovenstaand relaas u een idee geeft Dat door ons korps honderden wachtmeesters werden ingezet, die in zeer moeilijke omstandigheden hun disnst hebben verricht. Hoogachtend. GoedhartJ A

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1953 | | pagina 1