AAN DE LEDEN DER HERVORMDE GEMEENTE VAN OOSTERLAND - (4) Beste vrienden, 14 dagen zijn verlopen sinds mijn vorige brief U bereikte - en ook nu weer wil ik de velen, die ons bericht zonden over hun wel en wee harte lijk danken. In antwoord op vele vragen kan ilc U melden, dat mijn vrouw het zeer goed maakt. Zelf heb ik een kleine 2 weken huisarrest gehad door een keel ontsteking, maar gelukkig kan ilc nu mijn werk weer verrichten. En nu een aantal mededelingen? a) Het zal inmiddels wel overal bekend zijn, dat het Nederlandsch Bijbelgenoot schap gratis een bijbel in de oude of nieuwe vertaling beschikbaar stelt aan allen, die hun exemjfLaar door de ramp hebbén verloren. U kunt U hiervoor op geven bij de predikant van de gemeente, waar U vertoeft. Of er ook Psalm- en Gezangenbundels komen, is niet bekend, bDe Kerkdiensten voor geëvacueerden in de Sohotse Kerk in Rotterdam, om 3 uur n.m,vinden iedere Zondag voortgang. Op 29 Maart hoopt Ds Westerhof voor te gaan, 5 April Ds Radstake en 12 April Ds Huizing. Het is fijn, om daar tel kens weer vele bekenden ts treffen, vaak ook uit andere plaatsen, c) Op Tweede Paasdag, des morgens om 10 uur, hoop ik een preekbeurt te vervul len in Baarn? 12 April 10,30 uur in Amersfoort (in de wijkkerk van Ds Braak man) en 19 April om 10 uur in de Reqhtz»Evangelisatie te Veenendaal, d) Contaotbijeenkomsten? Iedere Donderdagmiddag 2,30 uur in de Schotse Kerk in Rotterdam, Voorts is er Vrijdag 27 Maart a,s, te 3,30 uur een samenkomst in Baarn,waar ik aanwezig hoop te zijn» Na afspraak zal ik gaarne ook in andere gemeenten, v/aar een aantal Oosterlanders vertoeft, bijeenkomsten bezoeken. e) Voor zover ik weet, heb ik nu alle adressen van onze gemeenteleden - Hooht U van iemand horen, die de gemeentebrieven niet ontvangt, wil mij dat dan even doorgeven» Hartelijk dank aan allen, die mij hielpen aan adressen» Adreswijzigingen wilt U mij wel zo spoedig mogelijk doorgeven» f) Voorts ontvang ik gaarne opgave van"familieberichten? geboorte - verloving - huwelijk - huwelijksjubilea en overlijden, opdat wij met elkaar kunnen blij ven meeleven, als het grote gezin van Oosterland, Meer dan ooit voelen wij ons immers in deze dagen met elkaar verbonden» g) Het onderwerp van onze gesprekken wordt steeds meer? hoe staat het met de dijken? En met de andere werkzaamheden op ons eiland? Naar ik hoor, worden er grote voorbereidingen getroffen voor het diohten van de grote gaten in Duivelands~dijken. De aannemers zijn aangewezen en er wordt veel materiaal verzameld. Bij al ons ongeduld mogen wij niet vergeten, dat het herstelwerk nauwgezette voorbereiding vraagt? van andere eilanden hebben we gehoord dat, wanneer het werk eenmaal begonnen is, vaak snelle vorderingen gemaakt worden. Dus we houden moed! Wie in Bruinisse geweest is, weet, dat er op Oosterlands Noodsecretarie hard gewerkt wordt - voorts zijn er ploegen Oosterlanders bezig alle landbouw werktuigen te verzamelen en zoveel mogelijk in veiligheid te brengen. Een andere ploeg uit ons dorp is erin geslaagd het gat bij Viane te diohten, een prestatie, die allerwege bewondering heeft gewekt. Hierdoor is het stoomge maal beveiligd. Dit, wat het nieuws betreft. En intussen gaat de tijd voort en naderen wij het Paasfeest, Veel gaat er in ons om, nu overal in de kerken de nieuwe lidmaten bevestigd worden, terwijl onze kerk leeg blijft. Maar Gods Woord is niet aan esn bepaalde plaats gebonden en het verblijdt mij, telkens weer te lezen in uw brieven hoe de dankbaarheid om ons behoud ons blijft drij ven tot een diepere bezinning. Laten wij eraan vasthouden, dat óók nu onze tij den in Gods hand zijn en dat Hij trouw is. De lijdende Heiland, die ook de Op gestane is, blijve U allen tot troost en uitzicht. Ontvangt onze hartelijke groeten en laat ons vaak van U horen» Rotterdam-C., 24 Maart 1953. de Graeffstraat 16c, Telefoon 469OO, Uw predikant, W, Rads take

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1953 | | pagina 1