bano bl7) 517) giften stromen ook op pat-eis soestoijk binnen soestdijk, 18/2 - prinses marijke ontving vanmorgen uit oe ver eniade staten een verjaaraagskaartje van een amerjkaans meisje, dat even oua ais zij is en waarin 'een cottar gevouwen was. wilt u d it bestemmen voor de watersnood in nederiand?j> was er oij geschreven, zo komen er oaoeiiikP tientatten brieven op soestoijk gericht aan oq koningin, met giften voor oe ramp. kleine beorageri vaak, zoats de 1ü0 francs van een weoywe uit frankrijk, die alt becrag van haar zeer ktelne pensioen afstona, giften ook van grote brnvang zoats een cheque van 10.000 lire uit itat ie en^5.00ü cottar van een amerikaan. atue woroen aoor- gezoncen naar net nationaal ramp en f ones. overwetciqend is ae belanastell ing cie de koninklijke familie in deze eager» uit het buitenland ontvangt, men stuurt naar ,de koningin eer necerlancen ce person if ierlno van neoeriand in ce vveretc, part ïcut leren uit en gei anoitat ie, cuitslano, zuio- amerika, frankrijk, canaca, zwitsertano en ook uit ons tana schrij ven en zenoen. zoals gezegc, kleine beo ragenvaak maar ae bilgaan örteven getuigen van een onxroerena medeleven en grote opofferings gezindheid, brieven van Kinderen die hur» zakoelc afgestaan hebben, van necertanders ote tientallen jaren geleaen reecs geemigreerc 2 Vin en thans eigentijk nog maar een acres in neoeriand kennen: »»kontngin jul tana, neearj,anc het medeleven is groot en ae postbestelling op soestalik accen tueert, hoe ook voor het buitenland net koninklijk huis en neQer- lano niet zoncer elkaar te denken zijn. (3967/bq) 5ig) verancerinaen amsteroamse effectenbeurs 18/2 no. 214: 101 no. 233: 87 1/2 no. 234: blank no. 242: 108 1/2 "O. 283: 15 5/16 hP. 300: 122 bq) 518) amstercam helpt schouwen en duiveiand amsteraam, 18/2- b en w van amstercam hebben overteg gepteecc rilet de geoeputeeroe staten van zeeland, in het^byzonöer met het lid van ait college, oat .speciaal, belast zaï zijn met ce zorg V'oor oe opbouw van schouwen en ouiveianc. in dit overleg is oe gemene hulp van amsterdam aan schouwen en oulvelano aangeboeden in principe gaarna aanvaard. naoere besprekingen zullen volgen, dpgemerkt wordt, dat de gemeente aimelo de gemeente zierlkzee hutp heeft toegezegd. naar verluidt zal velsen zich ae belangen van oe gemeente dreischor aantrekken. i948/bh/05i5/ns) lees in vijfde regel laatste woord - aangeboden-

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1953 | | pagina 1