Verslag van de de Holland 9 werkzaamheden door de bemanning van it Op Maandag 2 Februari 1993 18 uur werd door enige studenten van de T.H. het plan opgevat een sclii.p te voorzien van amateur zend installatie en dit ter beschikking te stellen voor hulp aan de noodgeoieden. Ka bespreking met de edelachtbare Heer Ir.H.Th.hakker,secretari van het college'van curatoren der T.H. werd met hulp van de Politie te ^elft een voor dit doel geschikt schip gevonden, he charterovereenkomst van dit schip,de Holland IX li :gende te Rotterdam werd na telefonische afspraak met de reder- eige naar -h.J.de co^te helft overgenomen van een pa rticuli er, die het schip gesharterd had voor hulpverlening in Noord Brabant, literaard werden geenschriftelijke afspraken gemaakt. Gok radiozenders werden door amateurs b schikbaar gesteld en b edI en d kan de onderzeebootdienst K.K. te Rotterdam werd het zender schip Holland IX met bemanning tei* b eschikking ges teld, Waarop 2O.3O uur, 2 Februari 1933 :^e opdracht van d e K.l'verkregen werd Noord heveland te voorzien van zendercontact. Tevens werd van het Roede Kruis peniciline ever^e^smen meegeno men voor Zierikzee en een 2p ton kleding van de gemeente Lelft, voor Noord Beveland bestemd. dij de polit'e te Rotterdam werd een loods opgevraagd voor de Zoeuwsche binnenwateren,waarvoor de Heer F.Poot te Rotterdam beschikbaar bleek. he afvaart vond hinsdag 3 1 ebruari 1933 02. j'Q uur plaats. Om 9 "uur werd de penicilline voor Zierrlkzee aan en sneller vaartuig de ^tlanta overgegeven. Nadat bleek dat In Kort gene Noord Beveland de eolexverbi n- ding met boes inmiddels hersteld was werden In Colijnsplaat de meest geschikte haven de kleren gelost. Hier werd van een legerluitenant opdracht verkregen een schip met evacuee's onder leiding van ltn van Sweep te begeleiden, uit convooi bleek echter onvindbaar zowel te Staven!sse als te oruinisse en was onbekend bij de Marine en de legercommandanten te Zijpe. hè Holland IX stelde zich daarop ter beschikking van de centras post Inde haven te Bruini sse, de Nrk lp1, waaróp van dit schip vi o ens dag lp' r ecruari 1933 0. 30 uur de opdracht verkregen w erd in Scharend! jke op N.;V. Schouwen radiocontact te leggen en dit ei landgedeelte te verkennen. Toegevoegd werden aan de Holland IX de -den Helder 23 Idnnie en Apple en 3 personen voorzien van 2 vletten en een buitenboord motor Te vans Was aan boord beschikbaar een gedeelte van een zending rubberboten uit üolijnsplaat, oorspronke lijk bestemd voor Stavenisse,welke zending op het gerjentehuis te Stuvenisse niet geheel noodzakelijk geacht w erd. Inmiddels was gebleken dat de Heer Poot over dusdanige capaci teiten bïschikte dat de studenten besloten hem de leiding o^ev alle verdere werkzaamheden toe te vertrouwen. Te Scharend! jke werden na aankomst op V.oaasdag lp Februari 1953 11.00 uur ondanks de verzekering van een aantal inwoners dat zich In het overstroomde land geen mensen meer in nood bevonden nog "joensdag een 20 tal mensen door de vletten en rubberboten van hun zolders* gehaald.Voorts werd, i.v.m. de op hadden z1 jnde storm een groot aantal mensen te' Hlkerzee en Scharendi jke aan ge zegd hun huizen te verlaten.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1953 | | pagina 1