187c> --amp (9 j het nationaal, rampemf onas s gravenhage9/2.-'naar wij vernemen is het bestuur van net natio naal rampenfonos bezig met bet uitbouwen en verbeteren oer organi satie, zodat-,ook enige controle kanwopoen verkregen, op alies-wat 11 naam of ten b ate v an netrampen f onos worgt onoernomenen opgezet. v%i het ministerie van'.justitie is reeds een missleve naar.o® bur- 9 mesiers uitgegaan, ai® voorscnriften inpouat met betrekking tot - 'Srijér», welke eventueel, ten bat® var» het ...rampenfonds worden ge or 9 an is •'•"o. - 5 9 8 4015/ay/f 0 188ramp (9- wat o@ groningfirs voor slachtoffers watersnood o©d©n s gravenhage, 9/2.- toen 1 februari het bericht van o© watersnood in*groning®n bekenc werd, riep d® rector magnificus, prof beek-... "ois, de studenten op voor hulpverlening, oie zelfae avona "■'wndr.n twe& nonet-ru studenten gepakt en gezakt ®n met schoppen ger®eo om,,z icn naar de^nóobgebieden te begeven, op v®rzo®k van we autoriteiten zagen zij echter van deze ..tocht af. ondertussen hadde n. „ou-rgjrs m studenten zien b©zio canouonn m^t het inzamelen van voeasel ®n kleren, waard ij veel toe oe werking wero ond® V On den van d® commissaris ogr koningin in o© provincie gronlngen. nog in dn. avond var» o© dag v art o© n ai ion ai© ramp vsrtrok colonne van .500 auto's uit groninaen met-de ingezameld® kieoij ri h®T vu,.-os©i om zien naar roti <Cdam m omgeven, aos wwsttn arr* v -ro.-.n ge gronincurs «fc"» hun, go©oc gav^n aan os anoyhat-i n. n©t ligt in de - bedoeling oat.van o© zomer een groot aantal stu- c" en zich in hun vacant is naar zswiana zat» begeven om o- boeren aa!r n w w .■"•■op -uw. - 592 5/aj /5u 5/ayg/ 189 J a. p (94j hoofdartikel over watarsnoodramp graven hag®, 9/2.- .die burger»' het zuiu afrikaans-talige oag- blad van kaapstao, dat als r© gerings org aan kan worden beschouwd, nederland heeft getroffen, het uiac schrijft o m ,,wat de af rik an© r overigens ai of filet,van holland.weet, hij kent het drama van óe - jk 4 ,.n c<- siuwk.. strijd tuss n -and wat in n Q - fan-, dit j zich meester yemaakt van zijn vurbc-K-w cr.g art ha© ni&t r 10 X X X °@gon t© sijpelen..:het blad wijst.,er óp, ho@ neüerlano nauwelijks c' gevolgen va-*, .de oorlog •■m d/ daarmede cap aaro gaand;-.- v..--m ie line©» ®n Inundaf les tv boven was g-akQtnsn «m nu voor op tw, ...lh maa- olmn. tien jaar door een,ontzettende,ramp. is getroffen. ,,wij twijfelen... ®r echter niet aan''., zo virvplgt ai©-burger.',of'g® taaie, ace r lander zal opnieuw 0$ strijd aanbinden teger. hei water m deze rijd za vch sr tot cc vu-~o"rugg»*o; on mis ou Iten Q?, 0 ijken, dit is echter een bij.na onnr&nselijki» aak. hierbij -schter zulien djï «•derlanoers op de sympathie van gehele wereio kunnen rekenen ®n vooral, op dl® van de af rik ar.er, d 1.0 ae.neaerianas© strijd.tegen det water nog aanvoelt ais een aeei van zijn verleaen. wij zijn ov® feUiga, dat vele afrikaners spontaan zuilen bijdragen aan het nooo- f°ncis, dat ter,leniging .van d® nooa is,opgericht- 588 ü/cr/5 5i 5/ ay /f g/ -

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1953 | | pagina 1