v 1 i'ssingen7 februari a953, Lievê aï.lij'saaf. <miB je iism .het -bo véns-eKriit ziét- zitten w« in-"V l i ss iniféhba allerlei o»Kwervingep-?.ijrt wV* -hier bij burgemeester Kolft aangeland» waai- we een .beneden vootksmr tot onze beschikking hebbma. ï.'k «al proberen een verslag te geven van de verschrikkelijke gebeurtisse» ■die we meegemaakt hebben.. Maar eerst, over ónze toestand. Jan heeft twee gekneusde henen en voeten,- de kinderen gijn goed, ondanks dat Ad twee keer helemaal onder water geweest en set zijn hoofd op een balk. geslagen- is,. Ineke .ia tot haar hals in het water geweest,Jan en ik tot boven ons middel,'ïk ben er het slechtst afgekomen, ik heb een gebroken grote teen aan -mijn rechtervoet pitia kneuzingen en bloed™, .uitstortingen aan mijn beide benen. Mijn teen was' behoorlijk kapot, de 6tukjes waren verschoven. Mijn been - zit vanaf de knie in gips, Er is. ean z.Uyerdréid door de leen. en -die hangt m aan oen uitsteeksel met elastiekjes. Zo. ''moet ik 4 weken, -liggen en -zitten. Jan-moet nogmet. zijn voeten omhoogitfcenvanwege .gestoorde bloedsomloop. Maar we leven nog .en! ie kinderen rijn- goed;. 's Morgens om kwart over zes 'kwam Keek ons--waarschuwen, .dat' de dijken door .waren, Toen we- aangekleed waren-,kondenwe ai niet meer weg', We hebben gepakt voor .<te kinderen-en «at. waarde had.- s*e hebben nog een poos ia 4e kamer' gezeten* d&aroa in do-.«i-sapkamerv Maar toen het water ■té hoog' kwam, zpin we door hei. .water.gaanwadêft..en hebben Allee i» het zomerhuis' -gebracht op .aekfer, Dit lijkt sisschten gemakkelijk, maar we hadden geen trap of iaftóer, Dè keukenkasi stond-onder hét lull. voor de kast tie tafel, daarop e-ep .stoelZo ketthenne kinderen» dekens,, kJUsre»,..jepfiR.,-,vaii.::.alio&c?».. jï«g...K&l.,daar; gebrachtkp .gjjsg^p toén ..ai...,.-' tot ome Knieën Ta. hot water, «luist -toes- .,iati bet -laatste- uit d« ■.glaapkaaet haalde» sloeg daar' een- hoek.'uit het buis en' stroomde --het Hiit.es- binnen. En tiaar zaten we. ..Boor bet zolderraampje' sagen we veel 'uit de logeerkamer wegdrijven. Ook de 'a-a to, die Jan zo hoog mogelijk voor- 'het huis neergezet had. Entoen ging do voormuur, toen dé binnenmuren, v* zaten -zoveel mogelijk boven' de keufcer»We zagen door bet. zolderluik alles zfegeïapijven en uit elkaar sl-aan. Vreselijk. En toen inééns vöormuur en natuur1 ijk 4e zolder. En. allee ging het water •in. Jan. hield 'bet dak tegen..en droeg Ineke. Ik had Ad, over brok-, stukken, balken, boiler en «ai al meer bereik ten we hét. portaalToen hield Ja» de - kinderen vast 'en .ik baalde pannen va» 'het dak en ten slotte het zolderraam, Daar'héb ik me dooi1 laten gakken. Misschien wéét je aagt dat dat boven dé trap-Kas. Enfin, «et slingeren kwam ïk op zolder. Toen daar een'stoel' gepakt en kinderen aangepakt. Daarna Jan,, Die bleef steken. Wat heb .Ui getrokken* Enfin, het .lukte. Daar hebben we op'een paar' plaatsen 'gezeten, .maar .moesten telkens weg. We konden - toenal door de muur naar buiten kijken. Ineke riep maar: 1 mamma.dae toedaetóe.en wees naar het voorkamertje. Dat hebben .we gedaan. En. dat'was onze redding.»Eerst- brak de zolder boven de 'slaapkamer vm v.oor naar. achter, file dikke balken braken -als lucifer-? 'houtjes. Toen ging allee. Daar houdt mijn herinnering 'op tot" dat we dreven. Maar Jan wéét nog,- 'hoe-hij trapte, graaide entenslotte hadden -we het schot tussen de. kamertjes als vlot-. En dat '.-met Jan met Jnéke .op zijn armen en- ik met Ad. Bij. dit ai .tem waren we doodkalm, zelfs nog toen we, nog op zolder, afscheid van elkaar .namen. Eu toen dreven we, alle hout van .ons apol dreef me*Na een -poos- was ons- vlot 4*40 cm onder water. Maarwe bleven zitten'. 'Vt?as de enige «ögeli jkïteid» Intussen-had ik .Ineke -en .Jan Ad genomen en die'probeerde met een stok opstuwende balken goed te .richten» - -zodat ze ons vlot .verstevigden.' En. de golven waren huize-hoog en sloegen "ovér ons .heen. We werden'-haar. de Eampertache- dijk gedreven 'Het - was nog licht'; '.'We vermoeden, dat we .half vier gingen drijven. Over i-jvén kwamen we bij de dijk,. d.w.z. -20 meter er vandaan, Be. kruin was nog net droog, Tussen dijk -en v lot dreven pakken stro, planken en van .click en: n«g- wat. -En een twintig' -meter van' ons vandaan een klamp stro,. -'Kort na ons kwameen jong echtpaarmot, -baby -van 5 maanden-» Die kwamen ■Hn de gebeurtenissen

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1953 | | pagina 1