RECTIFICATIE bij de Adressenlijst van de Schoonma.akorganisa.tie van Zierikzee Toe te voegen adressen: 1 Kl. Ho Neerds, Ba.kha.rk 5? Gouda0.J.R. 2, G.A. Odé, Vogelzangseweg 26, GoesOJ.R. Totaal aantal medewerkers: *166 in plaats van l6Jq. Totaal aan tal medewerkers van de Oecumenische Jeugdraad in Nederland (O„J.R.) 36 in plaats van 3^4- Totaal aantal Nederlanders: 73 in plaats van Mededeling Van ganser harte dank ik de velen die me na. hun afscheid een woord je toestuurden. Tot nu toe was ik verhinderd persoonlijk erop te ant woorden. Dit spijt me. Ik hoop echter dat men me dit niet ten kwade zal duiden en dat ik dit vooralsnog zal kunnen doen. Sinds vandaag ben ik hier alleen overgebleven. Iedereen is vertrokken en het werk is gedaan. Heel goed zelfs, dank zij allen die hier de handen uit de mouwen hebben- ge stoken De stiptheid, de vlijt, de discipline en de kameraadschappelijke geest welke onze orga.nisa.tie gekenmerkt heeft en waartoe iedereen het zijne heeft bijgedragen, Is hier zeker de oorzaak van. Ik ben werkelijk uitermate da,nkba.a.r, dat ons plan zo perfect gerealiseerd werd. Da.t is Uw aL Ier werk. Het werk van onze gemeenschap, vtfaarin het algemeen belang op de voorgrond stond, en waarbij het ideaa,l gold der broederlijke samen werking van wie en wat men ook was en van waar men ook kwam. Ik hoop,dat U voor Uw verder leven hieraan Iets zult gehad hebben en een horizont rijker naar huis zult zijn gegaan. Ik dank U allen en vooral hen, die voor mij een grote morele steun zijn geweest bij het dragen der verantwoordelijkheid en me hun vriend schap schonken. Ik vergeet U allen niet en hoop U zeker nog eens terug te zien. Vrijdag vertrek ik als laatste ook van hier en ga terug naar mijn land. De beide adressen, welke op de lijst voorkomen, vervallen. Gelieve er dus geen briefwisseling meer na,a,r toe te sturen. Ik stuur wel een adreswijziging. Heel genegen, D.D.J, Quatannens.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1953 | | pagina 1