4 Re sinke-komejan BADPAVILJOEN DOMBURG Diabetici LEDERHUIS BIJOU TE KOOP TE DOMBURG L. Minderhoud Goud, Zilver en Optiek Chocotoierüe "V,a dJIïbuAqeA OPEN EN OVERDEKTE TERRASSEN AAN ZEE KRONIEK VAN EEN BADGAST (III en slot) Welnu in aansluiting bij onze vorige be schouwing van al wat ons zo in ons eigen Domburg bezig houdt, moeten wij naar eerlijkheid verklaren, dat de klima tologische omstandigheden te langen leste een keer ten gunste van Uw kroniek schrijver hebben willen nemen. Alleen daaraan is het te wijten, dat onze waar heidsgetrouwe reportage de strandgenoe- gens niet behoeft uit te sluiten, al hebben wij in de laatste dagen snoodaards ont moet, die het aandurfden te beweren, dat deze moeizaam gewrochte kro niek ook tot stand gekomen zou zijn, indien wij ons aan de niet-professionele forten- bouw zouden hebben onttrokken. Aan de- zeiven kunnen wij melden, dat wij ons aanstonds na onze aankomst naar ons eigen tweede en élitestrand hebben be geven met vreugde te constateren, dat daar uibreidingsmogelijkheden zijn ge schapen voor hen, die zich tussen 1 ja nuari en l maart voor als regel zon overgoten verblijf op dit verheven strand willen doen inschrijvenWij heb ben met de wijze Heren, die gezamenlijk de sociëteit van „De Verenigde Tent exploitanten" vormen, in den brede over legd; voorlopig is voor dit selecte strand no9 geen ballotage te verwachten. Bij dezelfde bespreking hebben wij als strikt persoonlijk voorrrecht afgedwongen het opnieuw ter beschikking krijgen van strandtent no. 168onze status is in deze zomer aanzienlijk aangetast door de ver wijzing naar cabine no. 220. Hierbij heb ben wij als mede-overweging laten gel den, dat wij niet de dupe mogen worden van beslissingen, die over ons hoofd ge nomen worden; de paalsgewijze uitbrei ding van ons eigen dierbare strand heeft thans voor ons als consequentie opgele verd, dat wij ons lichtjes buiten de directe actie-radius van ons werkterrein hebben bevonden en daardoor aan onze waar nemingen de grootst mogelijke beperkin gen hebben moeten opleggen. OverK statussymbolen gesproken, ook in deze zomer is het ons gebleken, dat het opstellen van zegge en schrijve één zon nescherm van bewustzijnsvernauwing ge tuigt. Kan men twee of liefst drie wind- muurtjes inhameren, dan is men goed op weg om mee te tellen; tenslotte verheft men zich definitief boven de grauwe mas sa, wanneer men op een in het oog val lende plaats bij de linnen borstwering een veelkleurig buitenmodel parasolletje weet te monteren op een strandstoel, die duidelijk voor de komende, maar niet minder voor de gaande man is opgesteld. Het is maar, dat U het weet en Uw ver langlijst voor de eindejaarsfeesten aan de materiële behoeften van Uw verblijf te Domburg ondergeschikt maakt. Vol mondig erkennnende, dat het meer de andere kunne is geweest, die zich in onze levenskijker in het mulle, niet van smetten vrije Domburgse strand heeft vertoond, aan onze ontmoeting met de harige en baardige badman Joop kunnen wij bezwaarlijk voorbijgaan. Hij is op 3 september 1937 in Domburg geboren, heeft volgens eigen door door ons niet gecontroleerde verklaring alle wereld zeeën bevaren en is thans dan weer bij Moeder thuis teruggekeerd; zijn levens beschouwing is van wijsgerige aard en heeft het voordeel, dat de aangesprokene er langere tijd het zwijgen toe kan doen. En hij is conciliant ten opzichte van zijn gasten; daarvan profiteerde dan weer een schone uit de oude sleutelstad, die, schoon reeds in het bezit van twee rashonden, nog een derde viervoeter aan haar strand- meute wist toe te voegen, aldus een strik te negatie van alle bestaande reglementen ten toon spreidende. Foei toch, Mevrouw-, als Uw fikkies zich nu nog netjes ge droegen. dan was Domburg niet in last, maar tenslotte dient U te weten, dat het vrije verkeer tussen geslachten tot de hondenwereld al eerder was doorgedron gen. Een merkwaardige ontmoeting in onze kortstondige journalistenloopbaan anno 1973 hebben wij tenslotte gehad met onze vriend Jef W. uit Herkde-Stad (voor hen. die het niet mochten weten, ver melden wij, dat in dit lieflijke plaatsje uit Belgisch Limburg van oudsher brou werijen gevestigd zijn, waaraan de 3797 inwoners veel deugd beleven); Jef nu hebben wij aangetroffen op het parkeer terrein van het Paviljoen op een tijdstip, waarop zijn passagiers zich te goed de den aan de hoogromige taartwerken van de grijzende meesterkok van genoemd Sensationele aktent assen ver koop Fantastisch mooie tuiglederen aktentassen, perfect afge werkt, met 4 vakken en riem voor IF ^2 22 9 5 JAAR GARANTIE OP HET LEER DE ZAAK OP DE HOEK LANGE DELFT 44 SEGEERSSTRAAT 4a - MIDDELBURG Ook 's maandags de gehele dag geopend Keurige WONING aan de We-stweg nr. 19 Ruim HERENHUIS aan 't Groentje 10. De „BROODKIST" en de „KOEKTROMMEL" aan de Domburgseweg 22. Voor andere objecten vraagt u ons „Nieuws van uw Makelaar". MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN EN ASSURANTIËN Damplein 34 - Middelburg Telefoon (01180) 64 55 ..Ha» Gouden Harnas" Leden N.B M FIRMA in ZUIDSTRAAT - WESTKAPELLE TELEFOON (01187) 2 84 Het vanouds bekende adres voor GOUDEN EN ZILVEREN ZEEUWSE SIERADEN De speciaalzaak in suiker vrije artikelen in Zeeland. Das spezialgeschaft für zuckerfreie Ware in Zeeland Pour tous vos articles pour diabétiques en Zeeland. 'H>X Korte Delft 5-7, Middelburg volop parkeerruimte établissement. Ware Aristophanes bij on ze ontmoeting met Jef aanwezig geweest, zo zou deze oude blijspeldichter een vroe gere uitspraak hebben moeten herroepen althans op deze dag maakte Jef's voer tuig, sierlijk beschilderd met zijn doop naam „De Zwaluw", in Domburg wel zomer. Van een zomerse blijheid getuig den ook de uitspraken van Jef, door ons beroepsmatig naar zijn ondernemersbe- leid gevraagd. „Ik heb een schoon gid- ske", zo zei hij, ,,'n schoon madammeke uit Zierikzee; zij kent de weg, ik ken de weg en samen kennen wij elkaar". Het is voor ons een raadsel gebleven, waarom Jef deze woorden heeft doen volgen door een ogenschijnlijk aantrekkelijk bod aan ons om „De Zwaluw" van hem te kopen. Wij zijn er niet op ingegaan; het is verre van ons om een Nederlands-Belgische idylle te verstoren. Wel zijn Jef's laatste woorden ons bijgebleven; „ik kom geerne in Domburg", zo heeft deze levenwijze wereldbeschouwer ons toegevoegd. En deze uitspraak maken wij met veel ge noegen tot de onze: ook wij komen gaar ne naar Domburg of liever (en nog sterker) wij komen beslist weer terug. NEHALENNIUS HOE HET VROEGER WAS III We zouden ook eens iets van de vroe gere Heren ophalen. Wie past hier voor beter dan een der Duitse pioneren hier, Erbschloe. van Villa Carmen Cylva? Eerst heeft die nog Villa Marie geheten de bouwheer was de oude von Aldenbrück, eigenaar van de veritabéle Keulse eau-de- cologne-fabriek Johanna Maria Farina- Hij verkocht Villa Marie aan Erbschloe, messen- en scharenfabrikant uit Elber- feldt, een self-made man, vrijgezel en erg rijk, en toen de Koningin van Roemenië daar een zomer pied a terre had gehad, werd het huis omgedoopt in Carmen Syl- va de auteursnaam van de Koningin, die nogal poëtisch was aangelegd en zich het Lied der Bossen" noemde. We heb ben lang een roman van haar bezeten, die Castel Pelesch heette, daar ruiste het ook erg in. Erbschloe was eigenlijk een aar dige man, een beetje exuberant, hij wilde ook wel graag weten, dat hij een boel geld had. Hoeveel wel, daar wist je als jongetje een mooi staaltje van: op een keer vond de werkster achter een schil derij een heel bosje bankpapier wel, als je het geld zó overal had zitten, dan moest je er toch ook wel echt geen raad mee weten. Het had zijn prettige kanten bij Erbschloe, hij had een gulle hand, gaf graag rondjes zei mijn Opa, die kastelein van het Badpaviljoen was. En Jan Minderhoud, de schilder was vast ook wel best over hem te spreken er werd altijd werd ergens aan Carmen Sylva ge schilderd, het zag er puntgaaf uit. Ik had hem ook wel gewaardeerd, als hij maar niet die hebbelijkheid bezeten had, om je onverhoeds, met de krul van zijn wan delstok om je hals te „vangen", die krul was zo hard! Alles was een beetje hard bij hem. Maar hij bedoelde het goed. Heeft me eens een keer op de Hoge HU, de vlieger van een dorpsjongetje laten overnemen. Maar ik had het ware besef TOURIST-MENU - PLATE SERVICE - SNACKS Specialiteit: GEBAKKEN TONG Vrijdag-, zaterdag- en zondagavond LEEN ZIETSE Tel. 01188-1312 TH. WIDMAN

Krantenbank Zeeland

Domburgsch Badnieuws | 1973 | | pagina 2