LEIN AKKERDAAS Fa. PETERSE TAXIBEDRIJF FOTO VAN ftOOY badhotel tfo/nburg Domburgs Badnieuws «üMHÉÉtfaai Verschijnt iedere zaterdag gedurende het badseizoen en wordt in Domburg gratis huis aan huis bezorgd. Abonnementsprijs 3,50. Losse nummers 0,40. Advertenties per mm 0,18, bij contract voor het gehele seizoen 0,10 (voorpagina 0,20). Bureau te Domburg bij Fa. De Kam, 't Groentje 6, telefoon (01188) 13 02, te Middelburg bij de uitgevers, C.V. Drukkerij G. W. den Boer, Markt 51, telefoon (01180) 7651 - Giro 74988 - Redactie-adres: Mevrouw Provoost, Singel 43, Domburg, telefoon (01188) 18 06. LAATSTE AFLEVERING Het is weer zover: dit is voor dit sei zoen de laatste aflevering van het Dom- burgse badnieuws. Tien keer kreeg u deze zomer een brokje Domburgse informatie aangereikt. En ook in dit laatste nummer willen we niet afwijken van deze goede gewoonte. De redactie had een gesprek met wethouder Wisse. De gegevens die uit dit gesprek vrij kwamen, vindt u in onderstaand verhaal terug. Tot volgend /aar. l.C. RECREATIEVE ONTWIKKELING DOMBURG AAN HET PLAFOND Net zoals je moet oppassen voor een ver dere indutrialisatie van Zeeland moet je ook uitkijken dat de provincie niet op recreatief gebied wordt overvoerd. Zie daar een uitspraak van de nieuwe Zeeuw se directeur van de planologische dienst. In een geprekje met wethouder Wisse heeft het Domburgs Badnieuws deze be stuurder gevraagd wat hij van deze uit spraak denkt. ..Daar sta ik helemaal achter", zegt de heer Wisse. En als we hem dan vra gen of hij deze uitspraak wil plaatsen tegen de Domburgse achtergrond zegt de heer Wisse: ,,Ik geloof dat Dom burg, wat de recreatieve ontwikkeling be treft, een verzadigingspunt heeft bereikt. Hoogstens zou er nog een camping bij moeten nabij Oostkapelle. Verder zou men nog kunnen toewerken naar een ver betering van de bestaande accommodatie. De heer Wisse is uit dit oogpunt be keken ook voor een verantwoorde nieuw bouw van het Badhotel. „Als iemand een bedrijf heeft en hij kan dat bedrijf door externe oorzaken niet meer rendabel ma ken dan is het de taak van de overheid om zo iemand tegemoet te komen in de behartiging van zijn belangen." Onlangs zijn op deze plaats de plannen ontvouwd, die wethouder Don heeft om middels een verhoging van de toeristen belasting te komen tot de bouw van een zwembad. Daarover zegt de heer Wisse: „Als het geld voor de juiste doeleinden wordt bestemd ben ik niet tegen ver hoging van de toeristenbelasting. Maar ik vraag me wel af of het wel zo nodig is dat er hier in Domburg een zwembad moet komen als er op diverse plaatsen op Walcheren al zwembaden zijn. Het komt mij een beetje overdreven voor. Maar ik ben er geen tegenstander van. Mocht zo'n zwembad er komen dan zal ik toch stellen, zeker nu het hier gaat om accommodatie die met geld van de overheid tot stand komt, dat dat zwem bad niet op zondag geopend zal zijn. Er bestaan, zo zegt de wethouder verder, plannen om tussen Oostkapelle en Dom burg te komen tot verbetering van de strandovergangen. Er zijn ook verschil lende nieuwe parkeerterreinen geprojec teerd. In het plan Roosjesweg is een der gelijk terrein geprojecteerd en ook is er in het streekplan een parkeerterrein in getekend ter hoogte van Westhove. De „wibswn ECHTE ZEEUWSE BOTERBABBELAARS De vanouds bekende Zeeuwse specialiteit Een blijvende herinnering aan Uw bezoek in Zeeland Verkrijgbaar in luxetrommeltjes met stadsgezichten FIRMA J. B. DIESCH - MARKT 23 - MIDDELBURG Te Domburg in de bekende zaken verkrijgbaar BANKETBAKKERIJ CHOCOLATERIE Langedelft 35-37 Telefoon 24 02 I w,Heven,narr MIDDELBURG Grote sortering gebak, bonbons en chocolade Specialiteitstaart „Gateau Mariette" Uw adres voor het echte Zeeuwse Profetenbrood verpakt in luxe doosjes een Zeeuws geschenk met cachet te Domburg verkrijgbaar bij: FA H. BIMMEL, NOORDSTRAAT 6 MARKT, TEL. (01188) 12 95 SHELL SERVICE Rijwielhandel, verhuur en reparatie Huish. souvenirs Luxe hengelsport- en strandartikelen. In seizoen vers zee-aas. OOSTSTRAAT 8A DOMBURG voor al Uw Films en Fotowerk Te.efoon (01188) 12 41, 15 62 Klassieke oase van rust Eigen hos en park met ruime terrassen Kinderspeelhuis en kinderdiner Expositie en verkoop van werken van Roy - Da vil or realisering van dit laatste terrein zal evenwel nog even op zich laten wachten. Om de verkeersproblemen in het hoog seizoen het hoofd te kunnen bieden zal straks een rondweg rond Domburg wor den aangelegd. Deze weg die vanaf het nieuw aan te leggen parkeerterrein in het plan Roosjesweg van de dorpskern zal afbuigen, zal tussen 't hof Domburg en de camping weer aansluiting geven op de Schelpweg. Daardoor kan ruim baan worden gemaakt voor het door gaande verkeer en tegelijkertijd zal het verkeer wat in Domburg moet zijn, wor den ontlast. Binnenskamers wordt op het ogenblik ook druk gestudeerd op een eventuele afsluiting van gedeelten van de dorpskom in de drukste periode van het seizoen. Gedacht wordt aan een afsluiting die in een eerste fase zou moeten gelden uoor het weggedeelte tussen de Schuit- vlotstraat en de Zuidstraat, later moge lijk door te trekken tot aan de Toorop- straat. Over deze materie is momenteel een verkeersnota in de maak. „In principe ben ik niet tegen een afslui ting van de dorpskom voor het verkeer", zegt de heer Wisse. „Maar niet eerder dan nadat eerst alle belanghebbenden daarin gekend zijn. Als bijvoorbeeld geen oplossing zou kunnen worden ge vonden voor iemand als een benzinepomp houder als Akkerdaas zou ik er zonder meer tegen zijn. Voor een hotel ligt dat volgens mij anders. Daar kunnen de mensen toch wel naar toe komen". Verder huldigt de heer Wisse het standpunt dat de enkeling niet mag lijden voor de ge meenschap. Met andere woorden: er moet een schaderegeling mogelijk zijn voor wezenlijk gedupeerden. GROEN BLUFT GROEN Het openbaar groen, de door de ge meente aangebrachte beplanting, komt vrijwel ongeschonden het seizoen door. Deze verheugende mededeling doet wet houder Wisse als ik hem spreek over een aantal Domburgse zaken. Goed, er is een klein boompje geknakt en een bloem bak vertoont sporen alsof er iemand mid denin is gaan zitten, maar voor de rest is het openbare groen aardig met rust gelaten. Datzelfde geldt ook voor ver keersborden en andere aanduidingen. „Dit is een pluspunt voor dit seizoen", stelt wethouder Wisse tevreden vast. „Het is in andere jaren nog wel eens anders geweest" De heer Wisse moet wel sombere mede delingen doen over de toenemende non chalance bij de badgasten, waar het gaat om het opruimen van allerlei afval. „Ze smijten alles zomaar weg", zegt de heer Wisse. „Maar van de week maakte ik toch wat anders mee: ik ontdekte dat een man wat ronddwarrelend papier oppakte en het keurig in een papierbak deponeer de. Op zo'n moment denk je: eigenlijk zou je zo'n man daar een blijk van waar dering voor moeten geven. Aan de andere kant ben ik er ook voor om een ver vuiler, die op heterdaad wordt betrapt een fikse boete te geven".

Krantenbank Zeeland

Domburgsch Badnieuws | 1973 | | pagina 1