Fa. PETERSE Zeeuwse Profeten brood baai- en Garagebedrijf L. AUUudaas De WenA ImilSSIII CS ZEEUWS PROFETENBROOD Laat ook Uw/ vrouu/ van haar vacantie genieten i „ZONNEDUIN" 65ste Jaargang No. 2 - Zaterdag 25 Juni 1955 Verschijnt iedere Zaterdag gedurende het badseizoen en wordt in Domburg gratis huis aan huis bezorgd. Abonnementsprijs voor Nederland 1,50; voor het buitenland 2,50. Losse nummers 0,15. Advertenties per mm 0,10; bij contract voor het gehele seizoen 0,05 (voorpagina 0,10). Bureau te Domburg bij Fa. de Kam, 't Groentje A 101, telefoon K 1188302, te Middelburg bij de Uitgevers, Drukkerij Fa. G. W. den Boer, Markt 51, telefoon K 1180-3843 Redactie: Jhr Ir H. L. Boogaert, Herenstraat E 69, Domburg, telefoon K 1188-277 Dit nummer bestaat uit 2 bladen. DOMBURG IN 1955. I. Evenals in de laatste jaren, nemen wij ons voor wederom een rondgang door Domburg met U te maken. Gedurende die wandeling gaan wij dan vooral weer letten op het uiterlijk van ons geliefde dorp, zoals zich dat gedurende de afge lopen winter hier en daar heeft ge wijzigd. Vele oplettend rondkijken de zomergasten en vooral zij die de goede gewoonte hebben aangeno men in de vacantiemaanden hier geregelde mede-inwoners te zijn, zullen bij hun terugkeer in 1955 als eerste indruk ongetwijfeld hebben vastgesteld, dat Domburg nu weer vrijwel „vol" is gebouwd en dat men eigenlijk nog slechts doende is de laatste hand te leggen aan de tot dusver daarbij nog ontbrekende panden. Na tien jaren wederopbouw en na terzijdestelling van velerlei andere gedachten, is het hier nu wellicht een passende gelegenheid en is het ons misschien ook weer wel mogelijk, het bereikte resultaat in zijn algemeenheid eens rustig te beschouwen. Wij menen dat de combinatie van heel veel nieuw met hetgeen ons bewaard bleef van het oude, zo vertrouwde Domburg, toch weer leidde tot een uiterlijk nog zeer aantrekkelijk geheel. In onze con clusie worden wij gesterkt door het feit, dat in de laatste jaren steeds meer van onze traditionele zomer gasten ertoe overgaan hier eigen zomerhuizen te bouwen. Dat dit streven tot dusver voor een belang rijk gedeelte is uitgelopen in op drachten aan architect De Haan, is o.i. wel zeer gelukkig te noemen. Het aantrekkelijke woonhuis dat deze architect reeds in 1952 aan de Jan Tooropstraat voor de heer De Waardt bouwde, zal ongetwijfeld tot deze latere opdrachten in het Domburgse duinterrein hebben ge leid. Hoewel het in snel tempo vol bouwen, ook van de laatste stukjes duingebied in onze dorpskom ons zeker spijt, kunnen wij aan de an dere kant vrede hebben over de daarbij nu bereikte eenheid en de eveneens zo geslaagde uitvoering. Architect de Haan drukte zodoende zijn stempel in ons duingebied even als de ingenieurs Briët en Klokke dit korter na de bevrijding meer in het dorp zelf hebben gedaan terwijl onze mede-ingezetene de heer C. Geldof nadien hier vele en goed geslaagde nieuwbouwplannen ont wierp. De herbouw in Domburg heeft voor het grootste gedeelte uit bouwwerken van slechts deze vier heren bestaan en deze omstandig- 99 ID I IE CKM ECHTE ZEEUWSE BOTERBABBELAARS De van ouds bekende Zeeuwse Specialiteit. Verkrijgbaar in luxe trommeltjes met stadsgezichten. Een blijvende herinnering aan Uw bezoek in Zeeland. Fa. J. B. DIESCH, Markt 23, Middelburg. Te Domburg bij Banketbakkerij van Zetten, Ooststraat A 113, verkrijgbaar. Banketbakkerij-Chocolaterie Langedelft 35-37, Tel. 2302 5MIDDELBURG Hofleverancier Uw adres voor het echte verpakt in luxe doosjes een Zeeuws geschenk met cachet Grote sortering Gebak, Bonbons en Chocolade Specialiteitstaart „Gateau Mariëtte" Ruime Stalling Shell Service Rijwielen en Bromfietsen Huishoudelijke artikelen Souvenirs TEL. MARKT, DOMBURG 2 9 5 Depót Butagas Aanbevelend, SCHOENMAGAZIJN FA. L. B. VAN HOUTE ZN* NIEUWE BURG 18 - MIDDELBURG JHeet keui ïm- modeA-cham-eta (ook verpakt in een gezellig trommeltje) Onze voorgangers waren Hofleveranciers van wijlen H.K.H. de Prinses von Wied, geb. Prinses der Nederlanden, H.M. de Koningin van Rumenië en van H.M. de Koningin der Nederlanden Banketbakkerij-Tearoom M. H, DE VOS, TeiUoon 1227,g^Ilddelbur9, GEEN KOKEN. GEEN AFWAS. SPECIALE TARIEVEN voor hen, die een „huisje" bewonen. Gebruik Uw warme maaltijden bij het dicht aan het strand gelegen Hotel-Restaurant in Domburg Telefoon 392. DOMBURG. heid leidde zeer zeker tot die een heid in het bereikte resultaat en het verjongde karakter voor het ge hele dorp. Het karakter van een plaats (en dit geldt zeker voor een kleine bad plaats als de onze) wordt overigens niet uitsluitend bcpafld door de uiterlijke indruk die zijn woningen en straten op de bezoeker maken. Menige Domburgse ingezetene is daarbij persoonlijk mede bepalend en er zijn er onder hen, die bij voorbeeld enkel door hun perio dieke aanwezigheid buitenshuis ons straatbeeld en de daarmede nauw samenhangende dorpssfeer, helpen vormen. Blijven zulke inwoners binnenshuis of onttrekken zij zich om andere redenen voortaan aan ons oog, dan gaan wij hen vroeg of laat ineens bewust missen. Zo verging het ons tenminste ver leden jaar, toen wij het witte ban ketbakkers-voorschoot van de heer Rosendaal 's morgens niet meer in de Ooststraat vermochten te ont dekken. Zo vergaat het ons in deze dagen na de verhuizing van de heer en Mevrouw Elout naar elders. Wij weten hoe ontzaglijk zwaar dit be sluit voor hen is geweest. Maar wij weten ook hoe noodzakelijk het was dat het zo bejaarde en hier zo ge ziene echtpaar de kans op een pas sende goede verzorging greep. Wij wensen de heer en Mevrouw Élout van hieruit het allerbeste toe! AANGEKOMEN VREEMDELINGEN tot en met 22 Juni 1955. In het dorp en verschillende villa's: Dhr. en Mevr. P. Bloemendaal en fam., Vlaardingen, D 56 3 Mevr. Boevé, fam. en bed., Rotterdam, E 184 5 Dhr. en Mevr. Ed. van Cant- Angenot en fam., Deurne (B.), ,,Nehalennia" 3 Dhr. en Mevr. Daniels, Essen (B.), E 106 2 Fam. Debast-van Deijck, Leuven, C 10 6 Dhr. en Mevr. F. J. P. van Doorn, fam. en bed., Breda, E 52 7 Dhr. en Mevr. J. W. van Dordt, Bergen op Zoom, „Duindoorn" 2 Mejuffrouw J. Drehmanns, Roermond, 185 1 Fam. Duyvelaar-Aeda, Bergen op Zoom, Huize „Geerard" 3 Dhr. en Mevr. L. Falke-Sassen en fam.. Eindhoven, E 120 6 Dhr. M. Fernhout, Laren (N.H. E 92 1 Dhr. R. Fruin, Leiden, „de Perelaer", Villapark 1 Mejuffrouw M. de Haes, Roermond, E 185 1

Krantenbank Zeeland

Domburgsch Badnieuws | 1955 | | pagina 1