Advertentiën en Adressen. CONCERT (Matinée) Cath. H. FLEUMER, HEIL G YMHASTIEK, W. Station, ©©cnterf. Comité tot regeling yanZomervermaken. Maandag 2 Augustus 1909, ter gelegenheid van de geboortedag van H. M. de Koningin-Moeder. tb gbybn doob het MIDDELBURGSCH MUZIEKKORPS, Directeur de Heer JAN MORES, op het terrein b{j het Badpaviljoen. Entrée 50 cent. Aanvang 1| uur. Inteekenaren op de lijst van het Comité hebben vrijen toegang; leden en houders van introductiekaarten van de Sociëteit „Luctor et Emergo" eveneens; houders van dag-introductiekaarten met bijbetaling van 25 cent. Voor het badseizoen zijn nog te huur: Wisselkantoor. Tot wisseling van buitenlandsche munt speciën bestaat bij den heer H. M. Kesteloo, Hulppostkantoor, gelegenheid. 2 kamers ooststr. G. Wisse. 4 i id. wed. Janse. 4 kamers met pension id. J. Wisse. 2 zit- en 3 slaapkamers id. na 30 Aug. H. Dekker. 1 kamer badstr. L. de ViBser. 1 wyn- gaardstr wed. Pouwer. 2 kamers id. mej. de Wolf. 2 beneden en 3 boven kamers met keuken westk. weg H. Hanse. 2 kamers markt D. Bommeljé. 4 kamers en keuken noordstr. na 16 Ang. van Schagen. kamer weststr. Johs. Vreeke. 1 kamer heeren straat H. v. Eyzeren. 2 kamers weverij straat J. Provoost. 2 id. tot 25 Aug. A. Dourleijn. 1 kamer id. J. van Slüijs. 5 kamers markt na 28 Aug. wed.Hendrikse. I huis met 9 kamers en kenken west9tr. na 1 Aug. J. Scheele. 3 bovenka mers- en 1 benedenkamer markt P. v. d. Meulen. I kamer wyn- gaardstr. ca 6 Aug. S. Louwerse. 1 huis met 2 slaapka mers, 2 zit kamers en keuken weststr. mej. Passenier, zuidstr. Openbare Godsdienstoefening. Zondag 1 Augustus. Ned. Herv. Gemeente. Voorm. 9'a uur Dr. E. J. W. Posthumus Meijbs van 's Gravenhage. Extra collecte voor de armen. Nam. Geen dienst. Gereformeerde Kerk. Voorm. 9 uur Ds. B. B. van den Hoobn. Nam. 2 uur Ds. B. B. van den Hoobn. Roomsch Katholieke Kerk. Voorm. 10'/2 uur de H. Mis. Gevonden voorwerpen. Een zwarte Broche. Terug te bekomen bij den kastelein Badpaviljoen. Domburgsche Revolver Schietvereeniging. Vreemdelingen worden als buitenleden aangenomen. Contributie j 1,per maand of per gedeelte van een maand. Informa ties worden verstrekt door den Directeur der Zeebadinrichting. VORSTELIJKE BEZOEKEN. De bezoeken, door verscheiden vorste lijke personen ten vorigen jare aan onze badplaats gebracht, deden mij het denkbeeld opvatten eens na te gaan met welke derge lijke bezoeken in vorige eeuwen Domburg vereerd werd. Het eerste, waarvan ik melding vond gemaakt, is dat van Anna van Bobssele van deb Veebe, echtgenoote van Philips van Boubgondië, in 1518. Deze dame moge al geen vorstin genoemd kunnen worden, van moederszijde was zij toch van koninklijken huize; het aanzien der van Bobssele's was vorstelijk. De reden van haar verblijf te Domburg was van zeer ernstigen aard; zij zag zich n.l. genoopt door het heerschen der pest te Veere, waar zij op het slot Zandenburg woonde, in genoemd jaar, die plaats tijdelijk te verlaten en hier, zoo mogelijk, eene veilige schuilplaats te vinden. 't Is zeer wel mogelijk, dat de vorsten, waarvan het bekend is, dat zij op het gastvrije Westhove in de eerBte helft der 16e eeuw vertoefden, een uitstapje naar Domburg hebben gemaakt, maar bewijzen zijn daarvan, zooveel mij bekend, niet overgebleven. In het najaar van 1562 passeerde de prins van „Abayngen" hier, zegt de stads rekening, en dat zijn verblijf slechts zeer kort is geweest, kan men daaruit afleiden, dat het weinig onkosten veroorzaakte; slechts 8 sch. 9 gr. 2,62 5) vindt men er voor verantwoord. Dit is misschien de eenige keer, dat de later zoo vermaard geworden prins Willem I, de Vader des Vaderlands, hier vertoefde. Zelfs toen hij, 17 September 1581 gehuldigd werd als heer van Domburg, ontving hij die hulde door tusscheukomst van een gemach tigde want, zooals de bekend gebleven procuratie zegt, hadden „groote occupatiën in den dienste van den lande, die vooral vereijst meest gevordert te worden", hem verhinderd daarvoor persoonlijk te ver schijnen. Er was wel de noodige moeite gedaan om Z. H. hier te krijgen, want zoowel te Veere als te Vlissingen was hem door eene commissie uit het stadsbestuur eene uitnoodiging gedaan. Feest werd er niettemin bij de huldiging gevierd, schoon geld moest worden geleend om de kosten goed te maken. Prins Maubits, die zijn vader als heer van Domburg opvolgde, was bier 3 Juli 1585. De burgerij haalde hem in en werd daarvoor op stadskosten onthaald, terwijl aan den prins, of toen nog als graaf beti teld, op het stadhuis een maaltijd werd aangeboden, die door Gillis de Lavalle werd geleverd en 32,50 kostte, een bedrag, dat ons klein toeschijnt, maar eigenlijk de geringe middelen der plaats moet te boven gegaan zijn, als men weet, dat de inkomsten dat jaar slechts iets meer dan 360,bedroegen. Het menu van den maaltijd is niet bewaard gebleven, maar wat opgedischt werd, kan men eenigszins nagaan. Voor een maaltijd, tenzelfden jare door het stadsbestuur van Middelburg den graaf van Leycesteb aan geboden, werden aangeschaft: vleesch, vleeschpasteien, hoenders, kapoenen, patrij zen, pauwen, fazanten, zwanen, wijn, bier, brood, banket „en andere waren", maar deze kostte ruim 2600, De weinige gegevens omtrent 's prinsen verblijf alhier hebben wijlen den heer H. J. Boogaeet de stof geleverd voor eene geestvolle, in een romantisch kleed gestoken schets, die onder den titel van „Domburg voor 300 jaar" in den jaargang. 1888 van dit blad is geplaatst. In Mei 1588 was graaf Maubits Z. Exc. zooals hij toen werd aangeduid driemaal hier; den 19n kwam hij van Zoutelande en den 31n was hij in gezel- Bchap van verschillende edellieden. Te Middelburg was hem dat jaar een kostbare maaltijd aangeboden. Bij gelegenheid, dat de prinses van: Obanje, de echtgenoote van prins Fbede- eik Hendbik te Middelburg vertoefde, togen de beide burgemeesters en een sche pen met den secretaris derwaarts om H.H. tot een bezoek aan Domburg uit tenoodigen en vonden een gunstig gehoor. Zij kwam hier 25 Juli 1635. De feestelijke ont vangst werd opgeluisterd door muziek, waartoe men speellieden uit Middelburg had laten komen. Ten einde de hoogD gast met haar gevolg eene versnapering te kunnen aanbieden, waren bij een pastei bakker te Middelburg voor ruim zestig gulden pasteien gekocht, terwijl hier voor dat doel wafels waren gebakken en tot- besproeiing een tonneken wijn ingeslagen? werd. Voor het lossen van vreugdeschoten) werd het noodige buskruit aangeschaft. (Slot volgt.) Uit „gesluierde en heldere Luchten". ZOMER-aF. Alsof de dichter weer begint te spreken? Zooals een ziel, ten doode toe vermoeid, Zich aarschen druk van loomheid voelfc [ontboeid En weer herinnering herleeft, de bleeke, Kwijnende bloeme, die scheen uitgebloeid. Gelijk een geest, in dom'ling weggeweken. Drager van 't geniale godes-teeken, Ontwaakt en weer voor 't goddelijke gloeit.. Zoo is 't geluid der ruimte weêr gekomen. Vaart er een geest van frischheid door de- [lucht. Die schudt de kruinen der vermoeide^ [boomen. IJlings gaan wolken in verstaalde vlucht,. Als daden die vervangen weeld'rig droo- [men? En winden vagen weg de zomer-zucht. Augustus 1904. WEER SPREEKT DE MUZE. O, in een overheersching van gedachten Komt over mij weêr 't machtige gevoel; Alsof, in scheemrig zomer-nachtlijk zwoelr De blijde boodschap kwam na bang ver dachten. Weer ijl ik geestdriftvol naar'tlichtend doel,. Nu twijfel vlood, die als een najaars-nachte^ Over het uitzicht dat mij tegenlachte, Zijn sluier toog van somber-mistig koel. Niet langer voel 'k u verre van mij schrijden. Spraakloos, vervreemd, in vage droefenis? Maar 'k zie u weer, o hooggebenedijde! Die uit den nevel mij verrezen is Als balling 't Vaderland, het lang verbeide,. Dat kimt uit zee, in blinkend licht, gewis. Massage Berlijn. Domburg, Badhuisweg A 32a. Agent: „van Gend Loos". I. GOUDSWAARD, Bestelhuis Café SCHRIER, Domburg. Antiquiteiten (Delftsch Aardew., Porselein, Zilverw.) W. G. BAL, Middelburg, Krommeweele L 26-27. Apotheek en Laboratorium. J. C. VAN DER HARST J.Jz., Firma De Blaecke db Ligny Zoon, Middelburg, Kortedelft G 7. L. K. VAN DER HARST J.Jz., Middelb.,PottenmarktK412. Badstoelen en Rietwerken. mJ p| Langeviele K 390, Middelburg. I 'c'iMandeii-, Bad.en Rietenstoelen Fabrikant. Besteller. Besteller Stoomtram Walcheren, tevens- BIERBOTTELARIJ en handel in MINERALE WATEREN. J. A. WILLEKES DU BOIS, Middelburg, Wal B 42. S. JESAIJES, Comm. S.S., Middelb., Interc. telef. no. 7.

Krantenbank Zeeland

Domburgsch Badnieuws | 1909 | | pagina 2