ff) ZATERDAG, 8 AUGUSTUS 1891. DANSMUZIEK, Negende jaargang No. 6. Aangekomen vreemdelingen Voor bet badseizoen zijn nog te bunr: Wisselkantoor. Groote Zaal van het Badpaviljoen. Vrijdag 14 Augustus 1891, Kinderbal tot 9 uur. Wat een torenwachter verhaalde, Ensr "Vï^EEinvLiDELiisrG-EisrLivJST. Het Domburgsch Badnieuws verschijnt iederen Zaterdag, gedurende het Badseizoen. Abonnement voor Nederland f 1.voor het Buitenland f 1.25; afzonderlijke Nommers ƒ0.10. Advertentiën 10 cent per regelabonnement voor het seizoen 5 cent per regel. Adressën, bevattende naam en woonplaats, tegen f 0.60 voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBUBGr, bij den Heer H. M. Kesteloo, te MIDDELBUBG, ter drukkerij van C. H. J. van Benthem Jutting St. Pieterstraat F 33. Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag 13 Vrijdag 14 Zaterdag 15 Hoogwater te Domburg. 8 Aug. 9 10 11 12 3.16 3.46 4.21 5.— 5.50 E. K. 6.37 8.— 9.20 Gebruikte Baden. Heeren. Dames. Totaal Vrijdag 31 Juli 14 33 47 Zaterdag 1 Aug. 18 23 41 Zondag 2 J) 25 17 42 Maandag 3 15 10 25 Dinsdag 4 23 37 60 Woensdag 5 26 46 72 Donderdag 6 30 18 48 151 184 335 i Aanta l personen 6 Utrecht. Crefeld. 4 van 30 Juli6 Aug. In het dorp: Mevr. Adriani-Gunning Frau Emit von Beckerath en familie dhr. en Mevr. H. Boogaert- van den Berg van Sapa- roea en famdie Jongeheer C. J. Boogaert Jongeheer P. Boogaert Jongejuffr. Peronne Boo gaert dhr. La Brand en familie Mej. J. J. M. de Broekert en familie Mejuffr. C. A. van Daalen- Buissant des Amorie Mej. A. Delzenne Jhr. Mr. J. van Doorn Mevr. Dronkers en familie Herr Generalarzt Goecke Frau Goecke en familie De familie Hans Jongeheer I. R. P. Heeröldt Jongeheer Kesteloo Jongejuffr. Al. Lantsheer dhr. en Mevr. C. D. Nagt- glas Versteeg-Sibmacher Zijnen dhr. Noske Jongejuffr. M. W. Pelle Mej. A. Roosenburg Mej. Jenny Rhodius dhr. C. van Schagen Mej. Scheele Mej. J. van der Scheer Mej. Anna Schippers Freule S. Schorer dhr. Schorer Jongejuffr. Cl. Sprenger Mej. M. Verhoeff-van Scha gen dhr. C. P. Visser dhr. C. M. van Visvliet en familie dhr. P. R. van Vlisvliet dhr. W. P. van Visvliet en familie Mej. W. Siderius de Wal 3 Middelburg, id, id. id. 5 id. id. Amsterdam. Middelburg, j Amsterdam. I Middelburg. Keulen. Wilhemshafen. Rotterdam. Middelburg. Stavenisse. Oostkapelle. 4 Luik. Middelburg. id. Utrecht. Antwerpen. Vlissingen. Terneuzen. Arnhem. Middelburg. Haarlem. Middelburg, id. Serooskerke. Hoofddorp. Middelburg, id. In het Badhotel Aantal personen dhr. Aug. Bansa en fam. Mevr. van der Lek de Clercq- de Jonge van Ellemeet en familie^ Fraulein H L. Heyer Mej. G. Hulsman dhr. en Mevr W*a. Laming en familie dhr. en Mevr. Mr. F. J. Sprenger- Buteux en fam. Mej. M. Sanders Mejonkvr. C. Schorer In het Schuttershof: dhr H. Duhot en familie Mejonkvr. Gaijmans dhr. J. Goester dhr. en Mevr. Jhr. Mr. F. H. de Pe9ters en familie dhr. C. P. van Sprang Mej. A. Tutertien dhr. en Mevr E. Welcker- Milani en familie In „Villa Marina." Mevr. Bosch-Verhagen dhr. A. Caland Prins Philipp von Croy en familie 4 Mevr. de Baronesse van Heerdt-Boddaerten fam 2 dhr. Julius Hoffmann en familie 2 dhr. H. A. A. de Hoog dhr. I. C, de Hoog De H"1 de Josselin de Jong 2 j Fraulein Hedwig Krause Mevr. Lebret-Caland Prinses Constance zu Salm Salm Freule van Suchtelen van de Haare dhr. en Mevr. J. Roetert Tak dhr. J. Verhagen dhr. en Mevr S Verhagen- de Jong en familie 4 Frankfort a/M. Koudekerke. Bremen Randwijk. Rotterdam. Middelburg. Arnhem. Haarlem. Brussel. Bunnik. Wijk bij Duur stede. Bunnik. Vlissingen. Almeloo. Berlijn. Heusden. Leeuwarden. Frankfort a/M. Utrecht. Frankfort a/M. Smilde. id. Zierikzee. Anholt. Oosterbeek. Anholt (West- falen) Olst. Zwolle. Heusden. id. 3 kamers 1 kamer een buis met 9 kamers een huis met 4 kamers Het hof te Dom burg. noordweg Wed. Tjebbes. dorpstraat J. Provoost. Quist. id. weverijstraat aan het vroon weststraat de Jonge. te bevragen in het Schuttershof. De Baddokter Berghege is dage lijks te consulteeren in het Badpaviljoen, des morgens tusschen 11 en 12 uren. id Groningen. Tot wisselen van buitenl. muntspeciën bestaat bij den beer H. M. Kesteloo gele genheid. Openbare Godsdienstoefening. Zondag 9 Augustus. Ned. Herv. Gemeente. Voorm. 9'/2 uur P. de Buck, tbeol. doet8. Nam. Geen dienst. Christelijk Gereformeerde Gemeente. Voorm. 9 uren Ds. B. B. van den Hoorn. Nam. 2 uren Ds. B. B. van den Hoorn. Post- en Telefoonkantoor te Domburg. Postkantoor Geopend: op werkdagen van 93 en 67 uren. Op Zondagen van 7 '/28 '/2 e» v&n H12 uren voorm. Bodeloop MiddelburgDomburg. Vertrek van Middelburg vrm. 4.15 nam. 1. Domburg 5,30 2.15 Aankomst te Domburg 7,25 4.15 Middelburg 8.45 5.30 Bodeloop DomburgWestkapelle. Vertrek van Domburg vrm. 7.30 nam. 4.20 Westkapelle 4.10 12.55 Aankomst te Domburg 5.25 2.10 Westkapelle 8.45 5.35 Bodeloop DomburgAagtekerke. Vertrek van Domburg vrm. 7.30 nam. 4.20 Aagtekerke 6.55 3.45 Aankomst te Domburg 7.25 4.15 Aagtekerke 8.4.50 NB. Zondags vertrekken van Middel burg, Domburg, Oostkapelle en Aagtekerke alleen de eerBte posten. Telefoonkantoor: Geopend op werkdagen van 92 en 67 n. Zondagen 912 uren. des avonds 6'/2 ure, 1) NAVERTELD DOOR F. NAGTGLAS. Wanneer iemand in het laatst der vorige eeuw te Vlissingen naar Gabriel van de Woestijne had gevraagd, zou die eerzame persoon waarschijnlijk te vergeefs zijn ge zocht, en zelfs de knecht van het post- comptoir in de Hellebaardierstraat, die tweemalen in de week wel een vijftig brieven had af te geven, zou den zoekenden niet terecht hebben kunnen helpen. Daar entegen zou ieder van den deftigsten bur-

Krantenbank Zeeland

Domburgsch Badnieuws | 1891 | | pagina 1