Advertentiën en Adressen. F. JANSE, L. GABRIËLSE, Antiquiteiten (Delftsch Aardew., Porcelein, Zilverw.) Bierhalle. D O x\f B U R G. KRUIDENIERSWAREN, COMESTIBLES. Badartikelen. 1L11 nu T. ÏJlMtS mn, DOMBURG. Badartikelen. Kruidenierswaren. Minerale wateren. Speelgoederen. Suikersbakkerswaren. Badstoelen. Bedden en Matrassen. Münchener Bierhalle en Café Restaurant. „ZUM FRANZISKANER-BRAU." Dagelijks IJSKOUD BIER op natuurlijk koolzuur. P. L. BRIELS, Propriétair. Bloemisterij. Boekhandel. fas leaftiB l Jutting, MKÏÏHG OUDE EN NIEUWE BOEKHANDEL. PtlOtOÖT/lfiPTl van DOMBURG en OMSTREKEN, Borstel-, Hout- en Blikwerk. Mej. ADRIANAJ. v.OCKENBURG,Middelb.,KortedelftG24. tusschen de in vreemde talen uitgesproken verwen Behingen en vloeken der uitlandsche kooplieden en kunstenmakers, die door de groote menigte volks niet in staat waren hunne kramen en toestellen naar behooren op te slaan. Wel had dominé Appaert den vorigen dag eene ernstige predicatie gehouden om te waarschuwen tegen de gevaren van den drankduivel en allerlei losbandigheden, die op zulke dagen plegen plaats te heb ben, en te wijzen op het zondige dat in het zich aan woeste kermisvermaken overgeven, gelegen was en met de helsche straffen hier namaals te dreigen en wel waren eenigen dien Zondagmorgen met een gebogen hoofd en bedrukten blik de kerk uitgegaan, maar de jongeren meenden dat dominé, die als „wachter over hunne zielen" gesteld was, verplicht was derge lijke sermoenen te houden en bij hen althans was de indruk van die vermaning niet van langen duur geweest en dachten zij er nu slechts aan hoe zij zich op de volgende dagen het best zouden kunnen vermaken. Onder die opgewekte menigte viel vooral een jonge knappe blondine in het oog, die vroolijk pratende met een flink jonkman aan hare zijde rondwandelde. Zij was keurig gekleed en zag er met haar kanten mutsje, van voren boogvormig opgezet, waarlijk allerliefst uit; haar fraai blond haar was achterwaarts gestreken en werd daar in een kostbaar versierd netje opge vangen. Uit het omgeslagen kraagje kwam haar schoon gevormde hals te voorschijn, waarvan de blankheid nog meer uitkwam door het zwart fluweelen bandje, dat aan het einde van een gouden sieraad was voorzien. Haar hongerlijn of borstlap was van gebloemd blauwe zijde met zilver gestikt, terwijl haar boezem door een fijn Kamerijkschen doek was bedekt. Haar jakje naar den vorm van het lijf gesneden, eng geregen en met doffen aan de mouwen, was van licht damast met zijden strooken opgenaaid. Haar bouwen of overrok was opgefronst en de onderrok die daardoor zichtbaar werd, was van fijn blauw laken met zijden strepen belegd. Aan hare voeten droeg zij een paar keurige muiltjes, kortom men kon wel zien dat zij bij gelegenheid van de kermis de beste klee- dingstukken uit de kast had gehaald. En dat Martine, de dochter van den schout Melchioe Cbaen, zich harer schoon heid zoo in uiterlijk als kleeding bewust was, was vooral merkbaar in de korte hoofdbewegingen en ietwat nuffige buigin gen waarmede zij hare bekenden en bewon deraars groette. Toch werd zij door bijna alle jongelingen nagestaard, wat de jaloezie van de andere meisjes niet weinig opwekte. De gelukkige die aan hare zijde wandelde, en die een goed figuur maakte in zijn fluweelen wambuis, korten met linten ver sierden broek en schoenen, in plaats van klompen aan de voeten, zooals de meesten nog droegen, was Simon, de zoon van Gillis de Lavalle, den kastelein in het huis Laterdale, dat hij kort geleden ge huurd had, waar hij het beroep van herber gier en logementhouder uitoefende en naar het algemeen beweren geene slechte zaken maakte. 't Was een paartje dat iedereen terstond in het oog moest vallen, zoo zelfs dat een oliekoeken vrouwtje niet laten kon tegen de eigenares van een koekkraam te zeggen „Wat een knap paar menschen, 't is maar te hopen die vrijerij langer zal duren dan de kermis; daar mocht dominé wel bij te pas komen Daar schetterden de trompetten op de Markt en trad de secretaris der stad Jan Pietebz. Rijswebckeb buiten, om van de pui van het raadhuis den aanvang van de jaarmarkt en de verschillende bepalingen daaromtrent af te kondigen. Daarop hielden de trompetters al blazende, eene ommegang door de stad, waarbij zij door de jeugdige zoowel als door de oudere kermisgangers werden gevolgd. Simon en Maetlentje hadden het geweldig druk zamen, hoewel hun ge sprek voornamelijk over de kermis liep, die zooals Simon gehoord had, dat jaar bijzonder druk bezocht zou zijn; volgens zeggen van een der schepenen zouden er vele paarden op de Markt komen, daar ieder die een paard voor de Markt medebracht, vrij zou worden onthaald. Ook had hij gehoord dat van stadswege een som geld was uitgeloofd aan een kunstenaar die op een der kermis dagen van den toren zou vliegendat er zou worden ring gereden en door de leden van het schuttershof naar de gaai geschoten, sprak wel van zelf, maar bovendien zou er in de herberg zijns vaders iederen avond gelegendheid zijn om te dansen, waarvoor hij in de vorige week te Middelburg de noodige speellui had besteld. De eigenlijke plaats der kermis was de Markt, die volgens de keure van Maximiliaan van Boubgondië „werd gelegd en geordonneerd van het stadhuis westwaarts tot mijnheer van Schellag's huis toe, zoover de calecystraat gaat, over beide zijden van de huizen en de straat." Mijnheer van Schellag's huis was hetzelfde als het huis Laterdale, zooals de Bobselen's van dien tak ook wel genoemd werden, en na den dood van den laatsten mannelijken afstammeling van dien naam was dat huis als herberg gehuurd door Gillis de Lavalle. Wilde men dus weten wat er op de kermis te zien en te koop was, dan moest men naar de Markt. Hier stond een vrouwtje met een snoepkraam, daar een ander met oliekoeken roepende: „olie koeken met krentjes, heet en warm, vet en zoet!" Ginds stond Klaais de gar nalen jongen, wiens vader, toen hij heden morgen met zijn smak voorbij voer om te Veere zijn visch aan wal te brengen, hem hier had afgezet aan het strand met gekookte garnalen, en gilde nu voortdurend „versche gorrenaetlekkere alykruyken Nog een eind verder stond een troep boeren en meisjes zich te vergapen voor de stellaadje van een hansworst, of zooals hij genoemd werd: Jan Pottazy. Daar naast vertoonde een vuurspuwer zijn kun sten, en aan het einde der markt verdrong zich een groote menigte om een kwakzalver, die in het kostuum van een Turk, de omstanders trachte over te halen bij hem hunne kiezen te laten trekken, terwijl hij intusschen niet vergat zijne andere midde len aan te prijzen, waaronder vooral scheen uit te munten„Een kruyt tegen de wor men!" Volgens zijn praten was hij een beroemd personaadje en wel: de „hoochge- leerde, wel wijze, veel gesochte ende wijt beroemden heere, heer Doctor Giovanni d' Aveeeniente, die na vast alle de Coninckryken dezer werelt te hebben door- gereyst tlians binnen dese vermaerde coop- stad gelogeert was in den Witten Leeuw aan de Heerenstraat!" Hij mocht echter wel zorgen dat de baljuw hem niet te nauwkeurig beschouwde, want als hem zijn aangeplakte haard en zijn tulband werden afgenomen, zou het spoedig blijken dat hij een gewezen poorter van Domburg was en wel Jan Koeyuan die eenige jaren geleden bij gelegenheid van een twist in een herberg een paar burgers gevaarlijk had gewond en zoo hij zich toen niet bij tijds uit de voeten gemaakt had, zeker zou zijn ter dood veroordeeld, nu was hij voor altijd geban nen. Het was dus een stout bestaan dat hij zich weder durfde te vertoonen, maar hij hoopte door zijne vermomming onken baar te zijn, en meenende bovendien door de keuren, die ten behoeve der vrije markt verleend waren, en waarbij gedu rende acht dagen geen arrest mocht gelegd worden op personen gaande naar of komende van deze markt, genoegzaam beschermd te zijn, had hij den lust niet kunnen weêr- staan om zijn geboorteplaats nog eenmaal op te zoeken. (Wordt vervolgd.) Gevonden voorwerpen. Twee sleutels, waarvan een met etiquette. W. G. BAL, Middelburg, Kromineweele L 27. J.A. W. DD BOIS, Middelburg, Lange St. Pieterstraat A 79. B^XDCOSTTJHVCES. PAARD EN RIJTUIG TE HUUR. W. J. F. GO VERS, Coiffeur, Middelburg, Langedelft B 121. Apotheek. L. K. VAN DER HARST J.Jz., Middelb., Pottenmarkt K 412. A. A, NONHEBEL, Middelburg, Langedelft A 88. J. F. SCHEIJBELER, Middelb., Vlasmarkt L 17 (Reparatie). ïvIIIDIDELBTTIR.G-., Langeviele X 388. Fabriek van BEDDEN en MATRASSEN- Magazijn van MAHONIEHOUTEN en GESCHILDERDE MEUBELEN. Reparatiën aan Bedden en Matrassen. J. LAGTER, Middelburg, Vlasmarkt L 13. Langedelft H 2, MIDDELBURG, in de nabijheid van de Groote Markt. Alleen verkoop voor Zeeland op fust en gebotteld van het beroemde FRANZISKANER RRAU van Jos. Sedlmayeb, München. Den ganschen dag RESTAURANT. Nette inrich ting. Billijke prijzen. A. BLAAS, Middelb., buiten de voormalige Dampoort T 105. 1 llVlU^iaiiUU COSTUMES, STADSGEZICHTEN van Middelburg, Vlissingen enz. in uitgebreide sorteering voor handen. F. P. DHUIJ, Middelburg, Lange Burg B 10.

Krantenbank Zeeland

Domburgsch Badnieuws | 1888 | | pagina 2