Tennishal Westerschouwen omgetoverd in droomkermis AUTO’S OPLOSSING VAN DE PUZZEL Kans op een wielklem in surfgebied Kabbelaarsbank Inge Diepman presenteert Zeeuwse finale in Vlissingen badkrant d badkrant 7 ’Aanvulling op recreatiegebeuren in de regio’ Tennisvloer Fietstocht Vertraging VARA Kindersongfestival 1996 BURGH-HAAMSTEDE - Er zijn recreatieondernemers voor wie het deze zomer ook weer niet al te warm hoeft te zijn. Lesly Wolters, manager van Sport- en Recreatiecentrum Wester schouwen (SRCW) hoort hier zeker bij. Hij heeft de tennishal van het sportcomplex door Loontjes Automaten uit Middel burg om laten bouwen tot een grote Kinderdroomkermis. X- SCHOUWEN-DUIVELAND GOEREE-OVERFLAKKEE Ford Ouwerkerk, BROUWERSDAM - Sinds eind mei lopen mensen die geen ofte weinig parkeergeld betalen in surfgebied Kabbelaarsbank aan de Brouwers- dam de kans hun auto terug te vin den voorzien van een wielklem. VLISSINGEN - De Zeeuwse finale van het VARA Kindersongfestival vindt plaats op woensdag 3 juli om 19.30 uur op het podium op het Arse- naalplein te Vlissingen. Het evene ment wordt gepresenteerd door Inge Diepman. schap vindt het onaanvaardbaar dat een groot deel van de parkeerinkom- sten gebruikt moet worden voor het opsporen van wanbetalers en het innen van de naheffing. staan door een achtergrondkoortje van maximaal vier kinderen. De VARA zal, net als de afgelopen jaren, tijdens de landelijke finale opnamen maken dieop16novemberaanstaandetezien zijn op tv. Het Kindersongfestival staat overigens los van het televisiepro gramma Kinderen voor Kinderen. De sleutelwoorden van de puzzel lui den: De trom roeren.J Toyota - Mol, Nieuwerkerk, telef. 0111-642624/641367. Daihatsu - Landegent, Burgh-Haam- stede, telef. 0111-652018. Bij alles is gedacht aan de kinderen. Zo zijn de videospelletjes die gespeeld kunnen worden niet van de bloeddor stige soort die in de handel verkrijgbaar is. Natuurlijk moeten er, volgens Wol ters. vliegtuigen neergeschoten wor den. „Maar daarbij blijft het bloed ach terwege.” Bovendien is rekening gehouden met de lengte van de kinde ren. Voor de rij videospelletjes is een vlonder neergelegd. En van de flipper kasten zijn eenvoudigweg de poten af gezaagd. De ruimtevaaart-trein is een geliefde attractie van de kermis in Sport- en Recreatiecentrum Westerschouwen. (Foto: Joop van Houdt) De speelattributen zijn allemaal af komstig van Loontjes Automaten uit Middelburg. Dit bedrijf staat bekend om de gokkasten, die veelal in horeca gelegenheden staan. In de tennishal zullen de gokkers echter tevergeefs op zoek gaan naar iets van hun gading. „Dat is voor ons ook nooit de bedoe ling geweest. Al twijfelden sommigen daar aan. We zouden niet eens toe stemming krijgen om dergelijke appa raten te plaatsen,” aldus Wolters. Het wachten op toestemming zorgde er vorig jaar voor dat het plan vertra ging opliep en uitgesteid werd tot dit jaar. Want ook toen al wilde Loontjes de kermis opzetten in de hal. Bij de ge meente werden echter bezwaren inge diend tegen de plannen. En voordat alles in kannen en kruiken was, was het seizoen voorbij. Nu heeft het SRCW een tijdelijke ver gunning. De kermis blijft tot eind au gustus. Wolters heeft goede verwach tingen over het succes ervan„Tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren liep het goed. Dit ondanks het feit dat we wei nig publiciteit aan het gebeuren heb ben gegeven. Nu is het even stil,, maar wanneer straks de schoolvakanties beginnen trekt het wel weer aan.” Financieel risico loopt het SRCW ech ter niet. De hal is verhuurd aan Loon tjes, die de kermis exploiteert. „We missen alleen de omzet van de tennis, die we zouden hebben wanneer het huys). slecht weer is in de zomer. Daar kleeft ook het risico aan vast, dat de mensen gaan klagen als ze niet kunnen tennis sen. Dat is terecht, want het is tenslot te een tennishal. Maar om te tennissen kunnen we uitwijken naar de andere hal. Als dit niet mogelijk zou zijn, dan was ik hier niet aan begonnen.” Een deskundige jury, onder leiding van Kinderen voor Kinderen-repetitor Majel Lustenhouwer, beoordeelt de kinderen op zangprestatie, presentatie en tekstvastheid. De beste deelnemer gaat door naar de landelijke finale die 20 oktober aanstaande in Oosterhout gehouden wordt. Het Kindersongfestival, dat door de VARA-vereniging wordt georgani seerd, is inmiddels zijn vijfde seizoen ingegaan. Kinderen, die geboren zijn tussen 1983 en 1987, werden tijdens audities in de gelegenheid gesteld te laten horen hoe goed zij liedjes uit het bekende Kinderen voor Kinderen-re- pertoire konden vertolken. De vijftien beste deelnemers uit de provincie Zee- land zijn straks te horen in Vlissingen. De winnaar of winnares vertegenwoor digt Zeeland in de landelijke finale. De deelnemers worden begeleid door een orkestband en kunnen zich laten bij- Eenmaal hettoegangshek gepasseerd kunnen de kinderen onbeperkt spelen. Dat geldt ook voor de flipperkasten en videospelletjes. Volgens Wolters komt daarmee het entreegeld in een heel ander licht te staan. „Kinderen die nog nooit een spelletje gespeeld hebben en het niet snappen, zijn heel snel klaar met een spelletje. Maar hier kunnen ze doorspelen, zonder dat dat extra geld kost.” Er is wel toezicht in de hal aanwezig van medewerkers van het SRCW, maar kinderen onder de twaalf jaar, mogen aileen naar binnen onder begeleiding van een volwassene. Wolters:,We zijn allemaal heel verantwoordelijk bezig, maar kunnen niet alles in de gaten hou den. Bovendien kan een kind toch het beste door zijn eigen vader of moeder getroost worden als dat nodig is.” De ouders hoeven echter niet voortdu rend achter hun kind aan te hollen. Ze kunnen ook even rustig zitten op het terras in de hal. De financiën zijn ook niet de grootste zorg van Wolters. Die gaan uit naar de tennisvloer die in de hal ligt. Om scha de te voorkomen ligt er over de tennis vloer een dik tapijt. Bovendien is het gewicht van alle attributen zo veel mo gelijk verdeeld.„We hebben daarover goede afspraken gemaakt met Loon tjes. Eventuele schade is voor hun re kening. Dat vind ik ook niet meer dan normaal. We moeten de tennissers wel die kwaliteit kunnen bieden waar ze rechtop hebben.” Tot dusver kan dat volgens Wolters nog steeds. Hij controleert regelmatig de vloer. En daarbij zijn nog geen ge breken geconstateerd. „Maar we zijn ons er goed van bewust dat er iets kan gebeuren. Je weet het immers maar nooit.” Het grootste fietsevenement van Goe- ree-Overflakkee kende in 1980 zijn eerste uitvoering als Haventocht. In 1990 werd de tocht omgedoopt tot Elf Dorpen Fietstocht. De deelnemers kunnen tussen 8.00 en 10.00 uur star ten en vervolgens hun eigen afstand kiezen, van twaalf tot 120 kilometer. Als ze maar voor 17.00 uur de tocht hebben volbracht. De start en stempel- plaatsen zijn: Den Bommel (De beurs), Goedereede (Café Goedereede), Her- kingen (Theetuin de Bongerd), Melis sant (De Gouden Leeuw), Middelharnis (T weewielercentrum Jelier), Ooltgens- plaat (Hotel Hobbel), Ouddorp (De Flipjes), Oude-Tonge (Breeman Fiet sen), Sommelsdijk (Hans Groenendijk Fietsen en Jongerius Makelaardij) en Stad aan ‘t Haringvliet (‘t Schippers- Natuur- en Recreatieschap De Greve- lingen heeft juni vorig jaar een parkeer- geld-regeling ingevoerd op de Brou- wersdam. Bij parkeerautomaten op het terrein kan het verschuldigde par keergeld betaald worden. Indien bij controle blijkt dat het parkeergeld niet is betaald kan een naheffingsaanslag van 65 gulden worden opgelegd. In de praktijk brengt het innen van die na heffingsaanslagen echter aanzienlijke kosten met zich mee. Het Grevelingen- Om snelleren met meerzekerheid over het geld van de naheffingen te kunnen beschikken gaat het Grevelingen- schap nu de wielklem invoeren. Het verwijderen van een wielklem kost 125 gulden en kan alleen gebeuren nadat een speciaal telefoonnummer is ge beld. De meeste bezoekers van het surfgebied betalen volgens het natuur- en recreatieschap volgens de regels. De parkeerinkomsten zijn bestemd voor het onderhoud van de voorzienin gen in het gebied. MIDDELHARNIS - De volledige tocht telt 120 kilometer, maar wie dat te ver vindt fietsen, stapt ge woon onderweg af. Zaterdag 29 juni wordt op Goeree-Overflakkee voor de zesde keer de Elf Dorpen Fiets tocht gehouden. Ford - Van Woudenberg Zeeland, Zie rikzee, telef. 0111-417216. Opel - Akkerdaas B.V., Noordgouwe, telef. 0111-401347. Renault - Braai B.V., Zierikzee, telef. 0111-412529. Peugeot - Garage „De Nobelpoort”, Zierikzee, telef. 0111-414453. Mercedes, pers, wagens en lichte bedrijfswagens, Honda - Autobe drijf Louwerse B.V., Burgh-Haamstë- de, telef. 0111-654292. Land- en Rangerover, Suzuki - Ista, Oosterland, telef. 0111-641495. Mazda - Legemaate, Zierikzee, telef. 0111-412686. Volvo - Noordhoek, Burgh, telef. 0111-653151. B.M.W. - Remeeus, telef. 0111-641473. Audi, Volkswagen - Slager C.V., Brouwershaven, telef. 0111-691344. Citroën - Goedbloed Auto’s, Zierik zee, telef. 0111-414951. Nissan - M. van Dijke, Nieuwerkerk, telef. 0111-641364. Fiat - J. van der Wekken, Zierikzee, telef. 0111-412212. Toyota - Garage Dijkman, Zuidstraat 10, Haamstede, telefoon 0111- 651446 en 651533. Lada - Garage Gebr. Bal, Bruinisse, telef. 0111-481456. Profile Tyrecenter Rinus Roon - Vissersdijk 46, Zierikzee, telef. 0111- 417040 en 413159 Hyundai en Seat - Autocenter Irene, Bruinisse, telef. 0111-481292/ 482409. Nu is het ook weer niet zo dat Wolters iedere ochtend verwachtingsvol uit het raam kijkt of zich misschien donkere wolken samenpakkeri boven de Schouwse Westhoek. Wat dat betreft moet er volgens hem sprake zijn van een duidelijke wisselwerking met het totale pakket aan recreatiemogelijkhe den in de regio. En is het hier voortdu rend slecht weer, dan laten de toeris ten het op een gegeven moment ook afweten, weet Wolters. „Wezijn natuurlijk commercieel bezig, maardaarnaast hebben we met de ker mis een functie in de omgeving. Het is een aanvulling op het recreatiegebeu ren in de omgeving. En tegelijkertijd maken we de tennishal functioneel. Er wordt ‘s zomers toch niet binnen ge tennist.” De 1.700 vierkante meterdie de tennis hal groot is, is deze zomer vier maan den in gebruik als kermis; een Kinder droomkermis wel te verstaan. Deze bestaat uit een antieke carrousel, mini- botsauto's, een ruimtevaart-trein, trampolines, flipperkasten, videospel letjes, een ballenbak en springkus sens, waarvan er één zelfs tot het pla fond reikt. En wiezoon of dochter op de foto wil hebben, zonder dat daarbij an dere kinderen in de weg zitten, kan dit doen op het speciale foto-podium. Witvliet, Middelharnis, tel. 0187-482644. BMW - Autobedrijf A. J. van Rumpt, Stad a/h Haringvliet, tel. 0187- 611553. Renault - Ramoco B.V., Stad a/h Haringvliet, tel. 0187-611662. V.A.G. - J. van Geest, Stellendam, tel. 0187-491593 en Oude-Tonge, tel. 0187-641056. Opel, Isuzu - Knöps bv, Middelhar nis, tel. 0187-482222. Mazda - Garagebedrijf J. J. Blaak bv, Den Bommel, tel. 0187-611317. Toyota - Autobedrijf Flakkee, Som melsdijk, tel. 0187-44466. Mitsubishi - Automobielbedrijf Gebr. v. Splunter, Sommelsdijk, tel. 0187- 482537. Alfa Romeo - Nijsse bv, Oude Tonge, tel. 0187-641144. Peugeot - J. A. Visser, Middelharnis, tel. 0187-483094. Volvo - Karels Autoservice. Nieuwe Tonge, tel. 0187-652222. Seat - Auto Bakker, Dirksland., telef. 0187-605055 Mazda - Autobedrijf C. Melissant, Dirksland, telef. 0187-601 f98. Nissan - Autobedrijf Stellendam B.V., Stellendam, telef. 0187- 491177. Sommelsdijk, telef. 0187- 487654. Daewoo - Hesselink, Dirksland, tel. 0187-601357. Hyundai - NEBO, Ouddorp, tel. 0187-684099. Citroen - Garage Klink, Sommels dijk, tel. 0187-483230. es» v eg.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1996 | | pagina 7