Stichting wil binnen tien jaar zestien schepen in Museumhaven Wapen van Renesse fors uitgebreid met keuken en aantal zitplaatsen Onderzoek ee Nationaal Park Oosterschelde !W 17 badkrant Plus scheepsrestauratie-werkplaats aan de kade Beleid 1 Werkplaats Hoogaars Open dag Stamtafel RENESSE - Wie bij Café Restaurant ’t Wapen van Renesse binnenloopt zal in eerste instantie geen grote veranderingen kunnen ontdekken. Toch heeft er onlangs een aanzienlijke verbouwing plaats gevonden, die zich hoofdzakelijk toege spitst heeft op de keuken en het creëren van een aparte ruim te voor de biljarttafels. ZIERIKZEE - Het aantal historische schepen in de Museum haven in het hart van Zierikzee wordt de komende jaren be langrijk uitgebreid. De Stichting Museumhaven Zierikzee streeft er naarde haven binnen tien jaar ’vol’ te hebben, met in totaal zestien gerestaureerde, monumentale schepen. Ook wil de stichting aan de rand van het water een scheepsres- - tauratie-werkplaats realiseren. Naar verwachting komt de - werkplaats, waar het oude scheepsambacht bewaard kan worden voor de toekomst, aan de Vissersdijk of Scheepstim- merdijk. Dat maakte voorzitter P. J. Huijbrecht bekend tijdens een bijeenkomst in restaurant Mondragon. w ia m Visie Bijzonder I uit Ie Zierikzeese basisscholen en de school voor Voorbereidend Beroeps Onder wijs (VBO) zijn uitgenodigd om in mei of juni met de klipper in schoolverband een vaartocht over de Oosterschelde te maken. Ook voor de sponsors van de Museumhaven worden dergelijke tochten gehouden. De stichting Mu seumhaven streeft er naar vanaf vol gend jaar ook voor publiek dagtochten te organiseren met Mijn Genoegen. Dit Een andere ingrijpende verandering is de verplaatsing van de biljarttafels naar de zolder. Deze ruimte was slechts een laag zoldertje, maar is nu omgetoverd tot een gezellige ruimte met zitjes langs de kanten rondom twee tafels. Romer: „Die tafels hebben al op verschillende plaatsen in het restaurant gestaan seizoen kunnen belangstellenden een expositie over oude scheepvaart bekij ken, die wordt ingericht in het ruim van het schip. 't Wapen van Renesse onderscheidt zich van andere restaurants door het feit dat er zowel pannekoeken als ander warm eten besteld kan worden. Romer: „Het zijn in veel gevallen de kinderen die graag pannekoeken wil len eten. Als dan de ouders eigenlijk lie ver wat anders willen eten is dat bij ons geen enkel probleem.” Het café-restaurant is de gehele week geopend vanaf 9.00 uur tot 21.00 uur en in de zomer van 8.00 tot 22.00 uur. Men kan dan ook op het terras zitten dat nu plaats biedt aan 100 personen. De keuken is open vanaf 12.00 uur. De Stuurgroep Oosterschelde krijgt bij het samenstellen van het advies aan de VCNP een coördinerende functie. Zij stelt een concept-visie op, waarin de visies van participanten en belangheb benden betrokken worden. Op deze ontwerp-visie kunnen de betrokken in stanties reageren. Naar aanleiding van de reacties wordt een definitieve visie opgesteld en toegezonden aan de VCNP. De keuken van het Café 't Wapen van Renesse is volledig nieuw ingericht en ruim twee keer zo groot geworden. (Foto: Marijke Folkertsma). Nationale parken zijn aaneengesloten gebieden van tenminste duizend hec tare. Ze bestaan uit natuurterreinen, wateren en/of bossen, met een bijzon dere landschappelijke gesteldheid en planten- en dierenleven, waar tevens goede mogelijkheden aanwezig zijn voor recreatief medegebruik. Tot nu toe zijn er nog geen getijdegebieden aangewezen als Nationaal Park. maar het was nooit ideaal. Vooral niet als er wedstrijden gespeeld moesten wordenIn de zomer was er al helemaal geen plek en moest ik ze ergens op slaan. Een heel gedoe. Nu hebben ze een permanente plaats en kan er te allen tijde gespeeld worden, of het nu druk is of niet.”Met het weghalen van de biljarttafels uit het pannekoekge- deelte, ontstond hier ruimte voor een gezellige inrichting met rieten stoeltjes en tafels. Al met al biedt het café-res taurant, tevens door eerdere verbou wingen, nu plaats aan 300 mensen. Mede daardoor is het geen enkel pro bleem om grotere gezelschappen te ontvangen. Daarnaast blijven echter de vaste klanten een belangrijke rol spelen in ’t Wapen van Renesse. Romer: „Die hebben wij hoog in het vaandel staan. Hoe druk het ook is, de stamtafels blijven altijd vrij. Mensen uit het dorp die het gewend zijn om na het werk wat te komen drinken bijvoor beeld, moeten te allen tijde een plekje hebben om te zitten. Ook buiten op het terras is een stamtafel die altijd klaar staat.” Een belangrijke toevoeging voor het klantvriendelijk omgaan met de bezoe kers is verder de installatie van een in validentoilet. Ook het plan om aan de kade een scheepsrestauratie-werkplaats te re aliseren viel bij Van Gastel in goede aarde. „Het is van belang het oude vakmanschap bij de bouw en restaura tie van historische schepen te handha ven en als vak door te geven aan jonge ren.” Uit een toelichting van de Zierikzeese wethouder L. J. van Gastel bleek dat de activiteiten van de Stichting Museum haven Zierikzee precies aansluiten op het toeristisch beleid dat het Zierikzee se gemeentebestuur wil voeren. „Wij willen voorzieningen creëren die het hele jaar door aantrekkelijk zijn, terwijl het ook van essentieel belang is dat de historische scheepvaart van Zierikzee wordt bewaard.” Van Gastel prees de voortvarendheid van de stichting Mu seumhaven die zelfs meer historische schepen naar Zierikzee weet te halen dan er ligplaatsen zijn in de Oude Haven. Hij stelde daarom in 1996 uit breiding van het aantal steigers in de Museumhaven in het vooruitzicht. Een aankondiging die door de spon sors en de leden van de stichting met applaus werd begroet. De VCNP heeft op 16 november 1994 besloten te onderzoeken of het moge lijk is de Oosterschelde aan te wijzen als Nationaal Park en onder welke con dities dit kon. Dit deden zij naar aanlei ding van een oriënterend bezoek in september vorig jaar. De VCNP was hiertoe uitgenodigd door de provincie Zeeland en de Stuurgroep Ooster schelde. Het onderzoek moet resulte ren in een advies aan minister J. J. van Aartsen van landbouw, natuurbeheer en visserij. Voor leden van het dagelijks bestuur van de gemeente en sponsors die de Stichting Museumhaven Zierikzee steunen, gaf Huijbrecht een overzicht van de restauratie-activiteiten van de stichting tot nu toe. De restauratie van de rivierklipper Mijn Genoegen, die bijna driejaar geleden van start ging, is bijna gereed. Het schip ligt momenteel onderzeil in de Museumhaven. Leer lingen van de hoogste groepen van de Eigenaar Marcel Romer is zeer tevre den over het resultaat van de verbou wing. Romer: „Vooral de keuken was een probleem. Er was moeilijk in te werken en, vooral als het wat drukker werd, gewoon te klein. Nu is de keuken bijna twee keer zo groot en veel effi ciënter ingedeeld.” Om dit te kunnen realiseren is de gehele achterkant van het pand compleet weggeweest en vervolgens weer opgebouwd. Op een paar bakplaten na is de gehele inventa ris vernieuwd en ook de vloer is, vol gens de laatste normen op het gebied van hygiëne, geheel van kunststof ge maakt. Ook een verbetering voor het personeel is dat ze nu de beschikking hebben over een eigen toilet waar ze zich tevens om kunnen kleden. Een aparte plek is ingeruimd voor het bakken van pannekoeken, een specia liteit van ’t Wapen. Dat gebeurt ge woon op de ouderwetse manier: er staat beslag klaar en ook de diverse in grediënten. Pas op het moment dat ie mand een pannekoek bestelt wordt er gebakken en ook de ingrediënten wor den meegebakken. Volgens Romer de enige juiste manier: „Vroeger hadden we een aparte ingang voor het panne- koekgedeelte, maar bij een vorige ver bouwing hebben we die deur wegge haald om meer ruimte te creëren. Vreemd genoeg denken nu veel men sen dat ze hier geen pannekoeken meer kunnen eten, ondanks een groot bord buiten waar dat op staat.” De ’oude dame’ noemde Huijbrecht de hoogaars in de Museumhaven, die nog helemaal gerestaureerd moet worden. De stichting kocht het, uit 1878 date rende schip, aan via een geldlening die de Slavenkas daarvoor beschikbaar stelde. „Het is het enige houten, spriet - getuigde schip dat er nog is”, vertelde de voorzitter vol enthousiasme. Naar verwachting kost het ongeveer drie jaar werk en honderdduizend gulden om het schip weer in de oorspronkelij ke staat te brengen. De stichting kwam verder in het bezit van een peilboot zoals die vroeger werd gebruikt bij het waterschap. „Vanaf 1996 willen we daarmee de monstraties geven van het peilen zoals dat werd gedaan voor de echo-loden Een van de mensen die al bijna driejaar als scheepstimmerman actief is in de museumhaven is de 82-jarige W. Hor- sélenberg uit Zierikzee. „Ik timmer graag en ik moet wat te doen hebben.” De bejaarde Zierikzeeënaar maakte al het nieuwe timmerwerk aan de klipper Mijn Genoegen. Een hele klus. „Opeen schip is niets haaks en niets even breed en dik. Dat betekent dat je veel meer moet meten en veel beter moet oplet ten dan bij gewoon timmerwerk”. Nu de restauratie van Mijn Genoegen bijna gereed is, ligt aan de andere kant van de steiger de hoogaars reeds te wachten op een opknapbeurt. „Ja, ik ben hier voorlopig nog wel even bezig. Maar dat geeft niet, dat moet ook.” De procedure van de studie naar de Oosterschelde verschilt van die van eerdere studies van de VCNP naar Na tionale Parken. Door het werk van pro vincie en Stuurgroep is namelijk al veel bekend over de Oosterschelde. De Stuurgroep lijkt in verschillende op zichten op een Overlegorgaan zoals dat bij nationale parken gebruikelijk is. Volgens de VCNP rechtvaardigt dit een vereenvoudigde procedure. werden uitgevonden.” Nog deze maand verwacht de stichting Muse umhaven de aankomst van een voor malige botter van de Visserij-inspectie in Zierikzee. Dit historische schip werd gerestaureerd in Rotterdam. Het moet in de Museumhaven nog verder wor den opgetuigd. Huijbrecht hoopt hier van een jongerenproject te kunnen maken, waarbij twaalf- tot twintigjari- gen het onderhoud van het schip voor hun rekening nemen en er mee varen. „Dit was de opdracht en de wens van de eigenaresse. We hebben reeds een scheepstimmerman, die jongeren bij het project kan betrekken. Het is de be doeling dat ze op die manier ervaring opdoen die hun kansen op de arbeids markt vergroot." MIDDELBURG - De Voorlopige Commissie Nationale Parken (VCNP) heeft gedeputeerde staten van Zeeland verzocht voor 15 au gustus advies uit te brengen met be trekking tot het aanstellen van de Oosterschelde als Nationaal Park. De VCNP verricht onderzoek naar de haalbaarheid hiervan en de con dities waaronder dit moet gebeuren. Leerlingen van de hoogste groepen van de basisschool en het VBO zijn uitgenodigd vooreen vaartocht met de klipper Mijn Ge noegen. (Foto: Marijke Folkertsma).

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1995 | | pagina 17