Problemen met uw caravan: >n Tentoonstelling zijdecultuur en zijden batiks in Bewaerschole voorkomen beter dan genezen Story-sterrenspel-show te gast in centrum Zierikzee Werkzaamheden aan de Moerdijkbrug J - I badkrant 9 Hobby-markt Veel mensen op weg met defecte caravan Droogtescheuren ?- stiek cale jgen agen BURGH-HAAMSTEDE -Tot en met 20 augustus zijn in de Be waerschole in Burgh-Haamstede zijden batiks te zien en een kleine tentoonstelling over zijdecultuur. Makers van de kleu rige doeken zijn Els van Baarle uit Dreischor en Guky van Hoegee uit Grijpskerke. Samen hebben ze gezorgd voor een bijna feestelijk ingerichte Bewaerschole, waar bonte drape rieën en kledingstukken voor enkele weken de boventoon voeren. ZIERIKZEE - Spel, muziek en show. Dat staat centraal tijdens de Story-spellenshow dinsdag 16augustus op het Havenplein in Zierikzee. Het showprogramma begint om 12.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Het showprogramma komt naar Zierikzee in het kader van het Zomeractivitei- tenprogramma van Zierikzee actief. Amusement ZIERIKZEE - In deze periode worden caravans en vouwwagens in alle soorten en maten en van alle leeftijden uit de garages en winterstallingen gehaald voor een korte trip, voor de zomer vakantie of voor de seizoenplaats op de camping. Voor sommige mensen is de caravan de be taalbare manier om van vrije tijd en vakantie te genieten. Voor anderen is het de mogelijkheid om - naast de hotelvakantie - een of meermalen korte tripjes te maken. Kortom, de caravan is primair voor vrije-tijds gebruik en vermaak. Controlebeurt ;an- Presentator Ivo Franklin en assistente Annebet Berendse. vi J Dit de ilkom 'erze- ifloop iskun- is een ermee kantie in en van ;ge- aam. >k hij te. kon voe- stro >n in ofd- viel ge laat, 962, orga- DObe- lange- >2.000 djn in iensen /erk- erik- nge- sr in n de We rlijke epen later stort- ierik- oven Van alle controles zijn overigens lang niet alle gegevens voorhanden. Uit de cijfers die men wel aan het ministerie van verkeer en waterstaat ter inzage heeft gegeven, blijkt dat met name remmen en banden vaak defect zijn. Veel remmen vertonen gebreken aan tractief programma dat zich in het cen trum van Schouwen-Duivelands cen trumgemeente afspeelt. Dinsdag 16 augustus komt zoals al aangestipt de Story sterrenspelshow naar Zierikzee. Na de vier toeristendagen in Zierikzee wordt het toeristisch seizoen door Zie rikzee Aktief afgesloten mettweedins- dagen vol zomeractiviteiten. Geen marktkramen dus, maar wel een at- Op initiatief van het weekblad Story en Wim van de Waarsenburg Produkties BV rijdt de grootste theatertruck van Europa tijdens de lente- en zomer- Een controlebeurt voorafgaande aan de vakantie kan veel narigheid voorko- i men. Banden mogen daarbij zeker niet worden vergeten. Het is beslist geen overbodige luxe de caravan na te laten I kijken. Volgens minister Maij-Weggen van verkeer en waterstaat is namelijk uit onderzoek gebleken, dat het groot ste deel van de caravans gebreken ver toont. Veelal zijn dit kleine gebreken, die snel en eenvoudig hersteld kunnen worden. Maar er zijn ook tal van cara vans die ernstige gebreken vertonen. Ongeveer vijf procent van de caravans I is zo slecht, dat ze op de weg direct kunnen zorgen voor verkeersonveilige situaties. Volgens de recente brief van deze mi nister aan de Tweede Kamer staan ge breken aan caravanbanden in aantal op de tweede plaats van gebreken aan i caravans! De remmen staan zelfs op de eerste plaats. Voor wie denkt dat vijf procent niet zo veel is, de volgende cij fers. In Nederland rijden in totaal 343.000 toercaravans achter auto's rand. Het aantal vouwwagens met Omdat de caravan er vooral voor dit vrije-tijds plezier is, is het des te triester als een vakantie al na een paar uur ein digt met een defecte caravan in de vangrail. De lol van het vakantie-hou- den is er dan meestal wel af. Ondanks de risico's gaan, zo blijkt uit vele onder zoeken en controles, veel Nederlan ders met enig risico met de caravan op weg. Op dinsdag 16 augustus wordt voor de laatste keer de kreatieve hobby-markt gehouden op het plein voor de Nieuwe Kerk. De Nieuwe of Grote kerk zelf is de hele dag open voor bezichtiging. De laatste twee dinsdagen verzorgt de WV speciale rondwandelingen in Zie rikzee onder leiding van een gids. Het accent ligt daarbij op die zaken in Zie rikzee die herinneren aan de waters noodramp van 1953. Het vertrek van de wandeling staat gepland voor 14.00 uur. Verder zijn open de musea, het Burgerweeshuis, de Dikke toren, de molens, Kinderboerderij De Punt en de Museumhaven.Werkzaamheden aan De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de asfaltverharding van de middelste rijstrook van de oostelij ke rijbaan. Deze rijstrook zal daarom samen met de linker rijstrook tijdelijk worden af «gesloten. Het verkeer van Breda naar Dordrecht zal over de rech ter rijstrook en de vluchtstrook wor den geleidOok wordt het verkeer over de linker rijstrook van de westelijke rij baan geleid door middel van het door steken van de middenberm. Op de westelijke rijbaan blijven voor het ver keer van Dordrecht naar Breda drie rij stroken beschikbaar door ook hier de vluchtstrook open te stellen. Uit veilig heidsoverwegingen wordt op deze rij baan een tijdelijke geleiderail geplaatst tussen de verkeers>stromen Dor- drecht-Breda en Breda-Dordrecht. De weggebruikers worden door middel van attentieborden geanformeerd over de werkzaamheden. De verwachting is dat het verkeer slechts in beperkte mate hinder van de werkzaamheden zal ondervinden. het oploopremmechanisme en bij de losbreekinrichting/hulpkoppeling. Ook met veel banden is het droevig ge steld. Veel banden hebben te weinig profiel of vertonen droogtescheuren. Niet zelden komen beide gebreken te gelijkertijd voor. Een veel voorkomend risico is de on juiste bandenspanning. Vanzelfspre kend moet de bandenspanning zowel van de trekkende auto als van de cara van voor vertrek worden gecontro leerd. Daarbij moet rekening worden gehouden met diverse factoren, zoals gewicht en beladingsgraad. Behalve remmen en banden is bij veel caravans de verlichting niet in orde. Richting aanwijzers doen het niet meer, stop lichten werken niet meer, achterlichten branden niet, zijreflectoren of lengte- driehoeken ontbreken. Daarnaast zijn veel wiellagers kapot of hebben te veel speling. Koppelingen willen ook nog wel eens te veel speling hebben. Als ze al niet finaal doorge roest zijn. Roestige en gescheurde chassis komen ook regelmatig voor, evenals defecten aan de torsievering. Anders gezegd: slechts 5 tot 20% van de caravans zien er goed uit en zijn technisch in orde. Een goede onder houdsbeurt bij de rest van de caravans zou derhalve geen overbodige luxe zijn. Met name onderhoud van de ban den mag niet achterwege blijven. De banden zijn nog altijd het enige contact met het wegdek. De VACO-Erkende Bandenspecialist is de aangewezen deskundige voor banden- en wielen- onderhoud, ook die van caravans. maanden door Nederland. De theater truck biedt een podium van zestig vier kante meter en is voorzien van alle mo derne geluids- en lichttechnieken. Het Story sterrenspel is een vier keer 45mi- nuten durend spel-, muziek- en show programma waarbij jong en oud kans maken op prijzen te winnen. Vast onderdeel van de Story-sterren- show is Neerlands grootste talenten jacht ‘Geknipt voor het vak’ Een greep uit de prijzenpot: Uitzending naar een internationaal songfestival, te gast zijn bij radio-programma’s of een eigen vi deoclip en een platencontract. Daar naast krijgt de winnende zanger, zan geres of muziekgroep ook nog de ‘Geknipt voor ‘t vak’- Award uitgereikt. Gedurende de Story-sterrenspel tour worden door heel Nederland de voor rondes van deze talentenjacht gehou den. Per provincie blijven er uiteindeiijk zes kandidaten over die weer met el kaar de strijd aanbinden tijdens de halve finales in Correct Studio Café in Rotterdam. Uiteindelijk mag één kan didaat zijn of haar provincie vertegen woordigen in de finale. Deze wordt in januari 1995 gehouden tijdens een gala-avond in De doelen in Rotterdam. De Story-sterrenspelshow wordt ge presenteerd door Ivo Franklin. Hij wordt bijgestaan door assistente An nebet Berendsen. De Story-sterren spelshow is in het centrum van Zierik zee van 12.00 tot 16.00 uur. Els van Baarle, net terug uit de Verenig de Staten waar ze onder meer een le zing gaf over, en les kreeg in het batik ken op stoffen als katoen en zijde, vertelt dat het maken van iets uit was, verf en stof haar erg aantrekt. Ze maak te kennis met 'batik' tijdens haar Tex- tiel-opleiding in de jaren zeventig en raakte gefascineerd door de mogelijk heden van batikwas en verf. Haar af studeerproject was dan ook batik en verftechniek. Daarna volgden er nog lessen bij Raden Suwondo Sudewe, verbonden aan het museum Nusanta- ra in Delft. Tegenwoordig werkt Els voornamelijk op zijde, maar wel altijd met de traditio nele Indonesische gereedschappen: de tjap, een koperen stempel met handvat, en de tjanting, een koperen kannetje, voor het opbrengen van de was. „Alleen maak ik er geen traditio nele patronen mee. Ik werk met de stempels verspreid over een doek, en maak niet zoals bij de traditionele me thode, rijtjes van dezelfde patronen op de stof”vertelt ze. Verder werkt ze ook vaak met een penseel. De verschillende kleuren op de doeken ontstaan door de handelingen 'afdek ken met was en verven', minstens vier keer te herhalen. Hierna wordt de stof gefixeerd en de was verwijderd. Na dit tijdrovende proces, Els zegt dat ze, met de gebruikelijke onderbrekingen meegeteld, al gauw meer dan een paar dagen zoet is met het bewerken van één doek, is de stof geschikt als drape- moet heb- egen elling >l eer- elaas eepje sstig- leb ik e als neen >or, ik >r ge- rie of voor het maken van een exclusief kledingstuk. „Meestal wordt zo n cre atie dan gedragen bij een feestelijke gelegenheid, bijvoorbeeld een brui loft”, legt ze uit. Els werkt vaak met thema's. Creëerde ze eerst vaak doeken die op vloerpa- tronen zijn gebaseerd, nu zijn het meestal muren die haar inspiratie geven. Ook maakte ze een aantal werkstukken waarop muziekteksten te zien zijn. Met een van deze doeken be haalde ze onlangs een derde prijs bij een wedstrijd in de Verenigde Staten. Vorig jaar sleepte ze trouwens twee eerste prijzen in de wacht tijdens Fa bric '93', een prestigieuze wedstrijd in Columbus Ohio. De zijden kledingstukken die in de Be waerschole worden geëxposeerd, zijn van de hand van Guky van Hoegee-van der Linden uit Grijpskerke. Zij raakte tij dens een reis door Indonesië geboeid door de batikkunst die daar in hoog aanzien staat. Terug in Nederland, nam ze batiklessen in het museum Nu- santara in Delft, waar ze tegelijk Els van Baarle leerde kennen. Guky kreeg les in de traditionele batiktechnieken met de canting op katoen. In de loop van de jaren maakte zij zich los van het tradi tionele batikken op katoen en ging ze op meer experimentele wijze batikken op zijde. De tentoonstelling loopt tot en met 20 augustus. De Bewaerschoole is open van maandag tot en met zaterdag, van 13.30-16.30 uur. ZIERIKZEE - Van 1 augustus tot 15 oktober 1994 voeren de directies van Rijks>waterstaat Noord-Bra- bant en de Bouwdienst, onderdeel van het ministerie van verkeer en waterstaat, asfalteringswerkzaam- heden uit op de oostelijke rijbaan, van Breda naar Dordrecht, van de Moerdijkbrug. Voor het verkeer blij ven in beide richtingen drie rijstro ken beschikbaar. vaste standplaats bedraagt 70.000. Ongeveer 161.000 vouwwagens heeft nog geen vaste stek gevonden. Dit in tegenstelling tot de 116.000 stacara vans, die in Nederland op tal van lom merrijke plaatsen staan. Voor de volle digheid: het aantal kampeerauto's in ons land is inmiddels opgelopen tot 127.000. Die vijf procent echt slechte caravans komt dus overeen met bijna 20.000 caravans op de weg die moge lijkerwijs een ongeluk kunnen veroor zaken. Oftewel maar liefst bijna 20.000 gezinnen die de kans lopen dat hun va kantie voortijdig tegen een vangrail stuk loopt. De resultaten van het onderzoek waar het ministerie van Verkeer en Waters taat op doelt, zijn afkomstig van politie controles, de controles van Veilig Ver keer Nederland (WN) en de caravankeuringen bij de ANWB. Jaar lijks organiseren circa 20 afdelingsbe sturen van de plaatselijke afdelingen van WN caravankeuringen waaraan caravanbezitters vrijwillig kunnen deelnemen. Bij de ANWB worden jaar lijks zo' n 900 caravans voor tech n isc he onderzoeken bij de techno-stations aangeboden.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1994 | | pagina 9