verdergaande regelgeving' badkrant HOOG/LAAG WATER 'Ontwikkeling agrarische bedrijven niet frustreren door Rijdende tentoonstelling Greenpeace in Zierikzee Groeiend aantal zeehonden op Wad 3 bad krant Etiket Milieubeleid Acht keer per jaar Landbouwschap over nota Ruimtelijk beleid landelijke gebieden: Over klimaatverandering ZIERIKZEE - De mobiele Greenpeace-tentoonstelling 'Kli- maatcrisis - Power to change', is van 11 - tot en met 13 augus tus te zien aan de Nieuwe Haven in Zierikzee. Vanaf 14 tot en met 25 augustus staat'Power to change' op de Oosterschel- dekering. De tentoonstelling reist tot voorjaar 1995 in een trailer door Nederland. ZIERIKZEE - De gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap vindt dat de provincie op moet passen met het steeds weer bedenken van nieuwe regels voor het agrari sche bedrijfsleven.„Elk bedrijf dient zich in beginsel te kun nen ontwikkelen naar alle denkbare vormen van land- en tuin bouw. Onnodige beperkingen in de ontwikkeling van de structuur van bedrijven dient achterwege te blijven', aldus de raad in een reactie op de onlangs door de provincie uitge bracht concept-nota Ruimtelijk beleid landelijke gebieden. Hoogwater Henesse ■i Oplage 24.000 Redactie: Zierikzee 11 aug 12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 aug 17 aug. 18 aug 19 aug. 20 aug Kop Goeree 11 aug 12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 aug 17 aug 18 aug 19 aug 20 aug 11 aug. 12 aug. 13 aug. 14 aug. 15 aug. 16 aug. 17 aug. 18 aug. 19 aug. 20 aug. 05.26 06.08 06.55 07.56 09.00 10.12 11.30 00.06 01.07 02.01 17.45 18.28 19.17 20.18 21.36 22.46 17.57 18.41 19.29 20.25 21.40 23.01 19.25 20.00 20.40 21.30 22.30 23.50 12.41 13.46 14.28 12.59 14.00 14.45 14.05 15.15 16.05 aantal) achterwege blijven”. Volgens de Raad wordt het er door alle plannen en nota's niet bepaald simpe ler op. „Een goede afstemming tussen de verschillende reeds bestaande nota's is nodig. Blijft dat achterwege dan ontstaan onduidelijkheden en te genstrijdigheden. Deze leiden tot on begrip en het ontbreken van een draagvlak dat voor de realisering van het beleid nodig is', aldus de Raad die zich in haar reactie uitspreekt tegen nog verdergaande regelgeving. Reinders telde vorige week vijftien pro cent meer jonge zeehondjes dan vorig jaar. In 1993 werden 180 zeehonden geboren. maakt heeft. „De landbouw in Zeeland wordt hiervan nu de dupe, doordat in veel gemeenten het bestemmingsplan buitengebied mede op basis van deze foutieve inschattingen wordt aange past', aldus de Raad. Uitgaveen druk: Drukkerij Lakenman Ochtman bv Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Postbus 14300 AA Zierikzee telefoon 01110-16551 telefax 01110-14315 Tijdens kantooruren 01110-16551 Advertentieverkoop: Voor zowel Schouwen-Duiveland als Goeree-Overflakkee 01110-16551. TEXEL - Het aantal zeehonden op de Waddenzee zit in de lift. Dat heeft dr. Peter Reinders van het Instituut voor Bos en Natuuronderzoek (IBN) op Texel bevestigd. De ondertitel van de tentoonstelling - Powerto change - ziet Greenpeace als de oplossing van de dreigende kli- maatcrisis: namelijk, de kracht om energie te besparen en over te schake len op schone energie. De energie voor deze tentoonstelling is dan ook af komstig van 32 op het dak van de trail er bevestigde zonnepanelen. De tentoonstelling in Zierikzee en op Neeltje Jans is geopend van 11.00 tot 17.00 uur. ingen. De gevolgen worden onder meer getoond in de diaserie 'Neder land onder Water: Schiphol en toeristi- De rijdende tentoonstelling van Greenpeace over klimaatverandering, komt bin nenkort naar Zierikzee en Neeltje Jans. De tentoonstelling behandelt de oor zaken en gevolgen van klimaatveran dering, en biedt daarnaast ook oploss- Reinders neemt acht keer per jaar voor het 21 ste achtereenvolgende jaar (in opdracht van het ministerie van land bouw, natuurbeheer en visserij) de tel lingen van hetzeehondenbestand voor zijn rekening. Omdat de kolonies steeds uitbreiden worden de aantallen bij de bestandop names vanuit de lucht niet alleen inge sproken op een cassette maar ook ge fotografeerd. Op het westelijk Wad ligt het aantal jongen beduidend lager dan in het oos telijk. Vorig jaar bedroeg het aantal jon gen op de totale populatie achttien procent voor de hele Waddenzee. Volgens Reinders huizen inmiddels ruim 1.200 zeehonden op de Wadden zee. Het Landbouwschap: "Zolang de agrarische sector nog de economische drager van het landschap is, is het beter niet te zeer in één richting te sturen. Hoogwater 05.38 06.21 07.06 07.59 09.05 10.19 11.45 00.15 01.21 02.16 Hoogwater 07.20 07.55 08.30 09.15 10.10 11.10 12.35 01.20 02.40 03.40 Wel kan de Raad zich vinden in het idee van de provincie dat stimuleren van wat wel gewenst is beter werkt dan be straffen van wat niet gewenst is. „Hier door kan op praktische wijze en op vrij willige basis ervaring in de praktijk door landbouwers en overheid over de haal baarheid van een groot aantal doelstel lingen opgedaan worden”, aldus de Raad. De Raad tekent daar meteen bij aan dat het wel jammer is dat voor der gelijke projecten weinig geld wordt uit getrokken”. Speciale uitgave voor de recreant op Schouwen-Duiveland en Goe ree-Overflakkee, onder redactio nele eindverantwoording van de Zierikzeesche Nieuwsbode. De Badkrant verschijnt in het zomer seizoen veertien keer en is op tal van plaatsen, zoals winkels, cam pings en WV-kantoren gratis ver krijgbaar. Ook wordt de Badkrant in enkele gebieden huis-aan-huis be zorgd. Tijdens hoogwater te Bruinisse: +10 minuten later dan Renesse. (Bij open Stormvloedkering). Tijdens hoogwater te Westenschou wen: +10 minuten vroeger dan Re nesse. Laagwater ±6 uur later dan bovenge noemde tijden. Voorde Raad staat nog allerminst vast dat de ruimtelijke ontwikkeling van het landelijk gebied aanpassing van het streekplan - zoals de provincie voor staat - nodig maakt. Het streekplan, zo voert de Raad aan, maakt het voorko men van ongewenste ontwikkelingen mogelijk. „Dat bestemmings>plannen niet aangepast waren aan dat streek plan mag geen reden zijn om nu een nieuw streekplan ter hand te nemen. In het grote en bijna ondoordringbare woud van nota's kan er best één (of een sche attracties als de Efteling zijn daar in gezwicht voor een stijgende zee spiegel. Ook worden de gevolgen hoor- en zichtbaar gemaakt in een vi deoclip. De oplossingen komen in tekst en beeld naar voren door een touch-screen computerprogramma, waarmee bezoekers middels zes stel lingen hun mening over mogelijke op lossingen kunnen geven. Het verhaal van de tentoonstelling in een notedop is dat klimaatverandering leidt tot een ecologische, sociale en economische catastrofe. Als oorzaak noemt Greenpeace de honger van de mens naar energie. Door de opwek king van energie met behulp van kolen, olie en gas komt kooldioxyde (CO2) in de dampkring, is een broeikasgas, het houdt warmte vast. Daardoor stijgt de temperatuur op aarde en verandert het klimaat. Om klimaatverandering te voorkomen moet de mensheid vol gens Greenpeace de CO2-uitstoot ver minderen. Dat kan door energiebespa ring en omschakeling naar schone en duurzame energiebronnen als zonne en windenergie. De Raad is ook niet te spreken over het milieubeleid van de provincie Zeeland. „De provincie heeft geprobeerd om te komen tot een samenhangend milieu beleid, maar op essentiële punten zijn steken blijven liggen”, aldus de Raad. Volgens de Raad wordt er in de plan nen voor de aanpak van bepaalde ge bieden wel een groot aantal uitgangs punten en toetsingscriteria geschetst, maar ontbreekt het aan een lijst van pri oriteiten. De problemen worden hierdoor als het ware vooruit geschoven. De Raad acht dit een kwalijke zaak'. Voor het 'mestbeleid' van de provincie heeft de Raad weinig goede woorden over. De Raad is ervan overtuigd dat de provincie bij de berekening van de ruimte die in Zeeland nog beschikbaar zou zijn voor mest ernstige fouten ge- Ook is de Raad niet voor het aanwijzen van bepaalde gebieden voor stimule ringsmaatregelen. De Raad is bang dat gebieden daardoor gebrandmerkt worden en doet een beroep op de pro vincie om van dat aanwijzen van be paalde gebieden als stimuleringsge bieden af te stappen. Verder vindt de Raad dat de provincie een weinig re alistisch streefbeeld schetst voor de landbouw in Zeeland. „Veel van de be schreven ontwikkelingen, waarvan de hoofdlijnen van beleid reeds landelijk zijn bepaald, bevinden zich buiten de invloedssfeer van de provincie'. Bovenal vindt de Raad dat de Provin ciale Milieuverordening een onbegrij pelijk stuk is voor de betrokkenen in de dagelijkse praktijk. „De Raad vindt dat regelgeving duidelijk moet zijn voor de betrokkenen. Door een veelvoud aan bijlagen en verwijzingen voldoet de pnvinciale milieuverordening hieraan geenszins', aldus de Raad. Sluitingstijd advertenties: Donderdag voor de verschijningsweek.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1994 | | pagina 3