Zierikzeese uitgezonden naar Sri Lanka I I 'Ik produceer elektriciteit, en dat verkoop ik gewoon 15 badkrant Windmolen exploiteren kan rendabel zijn Centrale Idealisme Makkelijk verdiend Samenwerken Verre oosten F Para Norma 1994 in Zeelandhallen Goes ZIERIKZEE - Voor Hilde Bergsma, de 25-jarige dochter van de dierenarts uit Zierikzee, breekt er een spannende tijd aan. Morgen, vrijdag, vertrekt ze voor een jaar naar Sri Lanka om daar te gaan werken in een tehuis voor verstandelijk- en li chamelijk gehandicapten. Ze wordt uitgezonden door Hori zon Holland, een stichting die zich bezig houdt met medische en agrarische hulp aan ontwikkelingslanden. BRUINISSE - De meeste mensen van Schouwen-Duiveland kennen de windmolen van de familie Kik uit Bruinisse wel. Het 40-meter hoge gevaarte is in de twee jaar dat het bij de boer derij aan de Langeweg staat een vertrouwd verschijnsel ge worden. Toch bestaan er nog wat misverstanden over vol gens eigenaar Bart Kik. Via project voor langdurig werklozen i Najaarstoertocht voor motoren 1 7 o ro°oi J Hilde Bergsma: Het belangrijkste is dat je ervaring krijgt op beleidsniveau Bart Kik is de enige op Schouwen-Duiveland die onder een eigen windmolen woont. Andere molens zijn meestal eigendom van een bedrijf dat de grond pacht van de boer. (Foto: Joop van Houdt). Kik: „Sommige boeren vragen wel eens aan me wat doe je toch met al die stroom? Dan zeg ik, wat doe jij met al Met haar diploma HBO-J (jeugdwel- zijnswerk) op zak had Hilde Bergsma die suikerbieten? Als je een windmolen bij je huis hebt, denkt men vaak datje in je eigen stroom voorziet. Maar ik ben Bart Kik vindt dat iedereen die een beetje buitenaf woont de mogelijkheid zou moeten hebben een windmolen te plaatsen. „Het geld dat je eraan over houdt is bovendien makkelijk ver diend, je hebt er nauwelijks werk aan. Het ding wordt door de leverancier on derhouden”. Eén keertje maar heeft Bart problemen gehad met de molen. Na een onder houdsbeurt was de monteur vergeten een paar boutjes aan te draaien. Toen kwamen de twee wieken van negen meter lengte naar beneden zetten. „Dat is wel even schrikken”. GOES - Van 9 tot en met 11 septem ber bieden de Zeelandhallen in Goes onderdak aan paranormale en alter natieve therapeuten met consulten en demonstra>ties. Verder wordt tij dens de manifestatie informatie ge geven over cursussen, spirituele va kanties en voeding. leidsniveau. Waarschijnlijk komt er in december nog iemand, maar ik weet nog niet op welk vakgebied. Nu zit er bijvoorbeeld een fysiothera peut, maar die gaat over twee maan den weer weg.” De projecten vragen om een veelzijdige aanpak waarvoor spe>ciale kennis nodig is. Bij voorkeur wordt een klein team uitgezonden waarin specialistische kennis aanwe zig is. Zo werken fysiotherapeuten, er gotherapeuten, logopedisten en ande re paramedici in centra voor gehandicapte kinderen. De toertocht is 190 kilometer en voert de motorrijders via de Peel langs het water, bos en hei en pittoreske dorp jes. Onderweg worden er op afgespro ken plaatsen stops gemaakt om koffie te drinken, te lunchen en een af- scheidsdrankje te nemen. De start is vanuit clubhuis de Pit aan 's-Heer Lau- wendorp in Zierikzee of Motel Eindho ven (Van der Valk hotel) in Eindhoven. Start: zaterdag 4 september om 7.00 uur in Zierikzee en om 10.00 uur in Eindhoven. De motorrijders van Delta variëren in leeftijd van 18 tot 65 jaar. Behalve de najaarstocht worden er het hele jaar door verschillende activiteiten georga niseerd, zoals puzzeltochten, de drie daagse voorjaarstocht, voortgezette rij-opleidingen, nachttocht, veertien daagse Pitstops en de barbecue. Voor informatie: Addy Bij de Vaate-Sten- huis, telefoon 01110-14184. Ook de gemeente vond ik zeer coulant, het ging eigenlijk allemaal heel snel. Ei genlijk had ik er meerdere gewild, maar dat mocht niet en bovendien was dat te veel geld. Het was wel met de hakken over de sloot dat het door de raad goedgekeurd werd, maar verder vind ik dat ze het heel soepel opgepakt hebben.” Bart heeft geen spijt van zijn investering. Het levert hem een rende ment op van meer dan 20 procent. Hij heeft een contract tot het jaar 2000 met de Deltan. Tot die tijd kan de prijs niet onder de 13,5 cent zakken. Maar als je dus echt mee zou gaan met de energie prijzen zou je nu aan de acht cent zit ten, nou dan kan je je geld beter op de bank zetten.” Toch ziet Bart de molen niet alleen als een zakelijke investering. Bart: „Het is ook wel idealisme, ik heb een beetje het idee dat ik iets aan het milieu doe”. Het reizen naar, en langdurig verblijven in het verre oosten is voor Hilde niet nieuw. Zij heeft eerder al een reis van vijftien maanden gemaakt waarbij ze onder meer landen als Indonesië, Thai land, Cambodja, Vietnam en China be zocht. Hilde: „Het is leuk dat het in het buitenland is maar het belangrijkste vind ik dat ik nu ervaring krijg op be- De molen staat op zodanige afstand van het huis dat het een zogenaamde economische eenheid vormt. Eén molen zomaar plompverloren in het landschap is, volgens de commissies die daarover gaan, niet mooi. Wie ver der van zijn woonhuis vandaan een molen neer wil zetten moet er meerde re, een zogenaamde cluster, nemen voor het zicht. Nog een voorwaarde voor het plaatsen van de alternatieve energieleveraar is dat er een transfor- matiehuisje in de buurt moet zijn, an ders worden de kosten om de windmo lenenergie terug naar het net te leiden voor de energiebedrijven te hoog. De molen staat op een betonnen platform van zes bij zes meter en ruim een halve meterdik. Het huisje ernaast is door Kik zelf gebouwd en lijkt op een mini-elek- triciteitscentrale. Een imposante ver zameling van dradenbundels, meters, condensatoren en dergelijke appara tuur. Met één druk op de knop is via een computer af te lezen hoeveel elektrici teit de molen op dat moment levert. Ondanks het feit dat de wieken draaien is dat vandaag niets. Op de computer is ook af te lezen hoeveel energie er de dagen, weken en maand ervoor is gele verd. Kik: „Dat is uiteraard heel wisse lend. Bij een maximale hoeveelheid wind levert de molen 80 kilowatt per uur en bij weinig wind vijf kilowatt per uur. Te veel wind kan er niet zijn, want dan gaat hij afremmen. In de mini-cen- trale wordt de ruwe stroom die de molen levert omgevormd tot gelijk stroom en verder aan banden gelegd tot 50 hertz. Daarna wordt het netjes als wisselstroom via een transforma- torhuisje aan het net geleverd, kan je het nog volgen? Dit alles kost ookener- gie, zo'n drie kilowatt.” In het huisje zit ook een meter die registreert hoeveel watt de familie rechtstreeks van de molen gebruikt. Kik: „Maar dat is niet zoveel, alleen als ik hier het licht aan doe of een boormachine of zoiets hier in de buurt gebruik.” Het project waarvoor Hilde gaat wer ken bestaat al zes jaar. Hilde: „Het te huis is een beetje zelfvoorzienend en bestaat verder van wat subsidie en gif ten. Mijn taak is het project te leiden. Ik moet zorgen dat er geld is voor eten en voor allerlei andere zaken zoals rol stoelen en andere hulpmiddelen. Het is voor een jaar en dan moet ik weer naar huis. Maar de ervaring die je opdoet is natuurlijk van onschatbare waarde. Ik hoop dat ik daarna wat makkelijker een baan kan vinden.” Horizon Holland werkt zoveel mogelijk samen met an dere organisaties, bijvoorbeeld bij de aankoop en het transport van hulpgoe deren en de uitzending van vrijwilli gers. Een voorbeeld hiervan is de ad optie door het squadron 320 van het Marinevliegkamp Valkenburg. Dat ver voert op oefenvluchten vrijwilligers en hulpgoederen naar de Azoren. Verder is er overleg met de Stichting Kinder postzegels Nederland over hulp aan projecten voor kinderen. Eind 1990 heeft Horizon Holland, onder meer voor de uitzending van sta giaires, een samenwerkingsovereen komst gesloten met de Hogeschool Holland, een instelling voor hoger be roepsonderwijs. Studenten kunnen hun stages in ont wikkelingslanden lopen om daar erva ring op te doen en kennis uit te wisse len. Het werk van Horizon wordt gefinancierd uit bijdragen van particu lieren, scholen, kerken, en maatschap pelijke organisaties.Najaarstoertocht Motorclub Delta uit Zierikzee houdt in het najaar weer een toertocht door Oost-Brabant en Noord-Lim- burg voor leden en niet-leden. Uit en thuis is de tocht 500 kilometer. nog niet veel geluk gehad met het vin den van een baan in deze sector. Het gewoon aangesloten op het energie- net. Alleen heb ik twee meters, één voor wat ik produceer en één voor wat ik zelf gebruik.” Bart heeft op het juiste moment geïnvesteerd in de molen, na melijk in de tijd dat de subsidies het hoogst waren. Kik: „Kijk, ik ben een on afhankelijk type. Het liefst zou ik mijn eigen water oppompen en al mijn eten zelf produceren, maar je moet reëel zijn. Die molen is er een beetje op een rare manier gekomen. Op een dag kwam er een vertegenwoordiger langs van die firma. Hij was de zoveelste die dag, dus ik was een beetje geïrriteerd en zei tegen hem: „Je hebt vijf secon den om te vertellen wat je wil en dan zeg ik ja of nee”. Nou, toen vroeg hij of ik een windmolen wilde kopen. Binnen die vijf seconden zei ik dus ja. Als ik toen niet zo snel gereageerd had, had ik er nooit een gehad. De subsidie van de overheid was in die tijd 50 procent. Dat is nu allang niet meer. bleef bij wat kortstondig invalwerk bij het crisiscentrum in Rotterdam en ver schillende kinderdagverblijven. Hilde: „Ik heb altijd al graag in het buitenland willen werken. Dit is echt een buiten kansje. Ik ben via een project van het Arbeidsbureau voor langdurig werklo zen in aanraking gekomen met de Stichting Horizon. Deze stichting zendt in samenwerking met de ar beidsbureaus werkzoekenden die hun beroepsopleiding hebben afgerond uit naar ontwikkelingslanden.” Het doel van de hulp die Horizon biedt is de ver betering van de levensomstandighe den van de plaatselijke bevolking en kennisoverdracht. De stichting heeft onder meer projecten in Ghana, Malei sië, Indonesië, Sri Lanka, de Azoren, Mexico en enkele Latijns-Amerikaan- se landen. De aard van de projecten loopt uiteen, maar het accent ligt op de zorg voor gehandicapte kinderen en op uitbreiding van de gezondheids zorg in afgelegen gebieden. Het tehuis waar Hilde gaat werken heet Prithipura Home en ligt in het plaatsje Hendala- Wattala, een voorstadje van de hoofd stad. Het project bestaat al zes jaar. In het tehuis wonen niet alleen kinderen maar ook volwassenen, in totaal zijn er 90 bewoners. Evenals in voorgaande jaren wordt er dagelijks een aanzienlijk aantal lezin gen gehouden over de meest uiteenlo pende paranormale en alternatieveon- derwerpen. Geïnteresseerden kunnen voor aanvang van de manifestatie een overzicht van het lezingenprogramma krijgen met daarop de aanvangstijden en de onderwerpen die aan bod komen.Naast het gebruikelijke deelne mersveld streeft men er dit jaar naar een zo compleet mogelijk informatie- blok te creëren van bestaande over koepelende organisaties en verenigingen om de bezoekers de juiste voorlichting te geven. o o loj O m

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1994 | | pagina 15