Rondritten natuurexcursies de geschiedenis van Ouddorp en exposities op Neeltje Jans Nieuwe museumcollectie belicht is in overtreding Kwart watersporters 13 badkrant Programma Lange weg e Bedrag voor inrichting Ouddorps Museum na renovatie weer geopend Controle vaarbewijzen: OUDDORP - Na een ingrijpende renovatie werd het museum Ouddorps Raad- en Polderhuis in Ouddorp op officiële en originele wijze heropend. Zonder het karakter van het, in 1904 voor 11.000 gulden als raadhuis gebouwde, gebouw aan te tasten zijn er door het uitbreken van en kele muren ruime en lichte tentoonstellingsruimten gecreëerd. In het vernieuwde museum staat Ouddorp zplf centraal. NEELTJE JANS - Op het voormalige werkeiland Neeltje Jans zijn dit seizoen nog diverse exposities te zien. Tevens bestaat er de gelegenheid om met een cabriolet-autobus een rondrit over het eiland te maken of aan een excursie mee te doen. Toespraken DEN HAAG (ANP) - Tijdens een grootscheepse controleactie heeft de waterpolitie afgelopen weekeinde een kwart van de rond 1500 gecontroleerde watersporters bekeurd, omdat zij geen vaarbewijs konden tonen. Eén op de acht gecontroleer- den had geen vaarbewijs bij zich en eenzelfde aantal was niet in het bezit van het document. V De burgemeester van Goedereede (links) opende het gerenoveerde Raad- en Polderhuis. (Foto: Joop van Houdt). k verkleinde versie, van de enorme mys terieuze beelden die op het Paaseiland zijn aangetroffen. In de grote beneden zaal wordt onder meer het ontstaan belicht van het typische zandwallen- landschap rondom Ouddorp, met zijn hoogten, schurvelingen, elzemeetjes en uitmijnen. Er wordt een beeld gege ven van de flora en de fauna en de eeu wen lange strijd tegen het water en er is een video te zien over landschapsin- richting. Tot en met 24 augustus kunnen bezoekers van Neeltje Jans op dinsdagen en woensdagen een rondrit maken in een cabrioletbus. Van 5 juli tot en met 24 augus>tus kun nen bezoekers op dinsdagen en woensdagen een rondrit meemaken over het voormalige werkeiland. De rit ten duren een half uur en worden ver zorgd van 11.00-16.00 uur. De rit wordt gemaakt in een cabriolet-autobus. Tij dens de rit wordt uitleg gegeven door de chauffeur, met name de aanleg en Dat de beheerstichting Museum Oud dorps Raad- en Polderhuis daarbij voortvarend en doordacht te werk ging, bleek onder meer uit de grote op komst van wethouders, raads-leden, vertegenwoordigers van tal van in stanties en andere belangstellenden bijdeopening. Naeen welkomstwoord van P. Heerschap, in multifunctioneel gebouw Dorpstienden, toog een stoet van ruim 100 genodigden naar het ver nieuwde museum. De burgemeester van de gemeente Goedereede, G. van Velzen opende daar de poort van het museum. Met een sleutel voorzien van een enorme sleutelhanger, die hem reeds in Dorpstienden door Heer schap was overhandigd. neel voorkomen dat men op de bon wordt geslingerd. De waterpolitie is in een geval op een vals vaarbewijs ge stuit. Het klein vaarbewijs is sinds 1 april 1992 verplicht voor pleziervaartuigen die langer zijn dan vijftien meter en voor motorboten die kleiner zijn dan vijftien meter, maar snller kunnen varen dan 20 km per uur, zoals speed boten en waterscooters. Buitenlandse watersporters bleken volgens de poli tie geregeld niet te weten welke bui tenlandse vaarbewijzen in Nederland worden erkend. Het museumbestuur moet uit eigen zak nog een bedrag bijeen brengen voor de inrichting van het museum. Particulieren kunnen voor een bedrag van 25 gulden een kwart vierkante meter vloerbedekking adopteren, in ruil waarvoor zij een seizoensgezins- kaart krijgen. Bedrijven, scholen, verenigin-gen en andere instellingen die enkele vierkan te meters voor hun rekening nemen, kunnen desgewenst hun naam ver meld krijgen op een goed zichtbare plaats in het museum. Donateurs van het museum worden uitgenodigd om een kijkje te nemen in het vernieuwde museum. Even later was het de beurt aan me vrouw drs. M. P. Lestraden, oud-pro- vinciaal museumconsulente, die door middel van het intoetsen van een be veiligingscode het geavanceerde alarm van het museum buiten werking stelde. Daarmee was de officiate ope- ningshandeling verricht. Als teken j daarvan was buiten het gebouw het I geluid van een uit 1904 daterende klok uitdemuseumtoren te horen. Een klok die indertijd ook werd geluid bij brand. 1 In de oude raadzaal van het museum, I nog steeds stralend in zijn oude luister en voorzien van glas-in-lood ramen waarop de vier heerlijkheden (polder gebieden) uit het stadswapen van Ouddorp staan afgebeeld, werden di verse toespraken gehouden. Namens de stichting Raad- en Polderhuis ver- telde mevrouw Komtebedde-Lodder hoe sinds 1983, en in een aanvankelijk veel kleinere behuizing, in het museum tentoonstellingen werden georgani seerd over onderwerpen als vlas, vlin ders, leven in de ijzertijd, merk- en sto- flappen en het schoolleven in vroeger jaren. 1 In de loop der jaren werd de tentoon stellingsruimte steeds vergroot. In 1984 werd de bovenverdieping aange vuld met de zolders terwijl vanaf 1988 ook een gedeelte van een particulier Jaarlijks brengen honderdduizenden mensen een bezoek aan Neeltje Jans en de Delta Expo. De grootste trek pleisters van Neeltje Jans zijn de film Delta Finale, de tentoonstelling in het Topshuis, de rondvaart en een wande ling in het binnenste van de Ooster- scheldekering. In het bezoekerspro- gramma is ook aandacht voor nieuwe ontwikkelingen. Zo is er een paar jaar geleden een maricultuurcentrum geo pend. Hier kunnen bezoekers zien hoe mosselen en oesters in zogenaamde hangculturen worden gekweekt. Te vens kan de bezoeker een echte mos sel- en garnalenkotter bezoeken. De tijdelijke tentoonstelling 'Water' laat zien hoe in Nederland gebruik gemaakt wordt van watersystemen. Deze zomer zijn ook rondritten en natuurex cursies aan het programma toege voegd. Hierna bekeek het aanwezige gezel schap de nieuwe, in samenwerking met Extravert-tentoonstellingen uit Amsterdam gerealiseerde, museum collectie. Op de benedenverdieping van het museum wordt aandacht ge schonken aan de geschiedenis van Ouddorp, vanaf de tijd dat de Romei nen zich in deze streek vestigden. Op merkelijk daarbij is een originele, maar gebouw werd gehuurd. Toen het pand in 1991 door de gemeente werd aan gekocht en eind 1992, naeen moeilijke pe>riode het groene licht gegeven werd vooreen subsidie van 220.000 gulden, kreeg het museum de gelegenheid om te groeien tot het huidige formaat. Mevrouw M. P. Lestraden beschreef eveneens de lange weg naarde uitbrei ding en renovatie van het museum. Aan de hand van een citaat van de au teur W. Elschot liet zij zien hoe dromen soms allerlei wetten en praktische be zwaren kunnen overstijgen. Uit han den van mevrouw Komtebedde kreeg zij een glas met daarop een gravure van het huidige museum. In zijn toespraak memoreerde burge meester Van Velzen hoe ruim negentig jaar geleden op basis van een (tijdens een verbouwing teruggevonden) oor konde 'tot eer van God en tot zegen van de gemeente' voor een bedrag van 11.000 gulden het fraaie en markante Raad- en Polderhuis werd gereali seerd. Hoewel de renovatie en herinrichting van het museum een veelvoud van de oorspronkelijke bouwsom kostte, om schreef hij het museum als een belang rijke bijdrage aan het voorzieningenni veau van Ouddorp. Hij sprak de hoop uit dat, met de overdracht van het be- heervan het gebouw, het geïnvesteer de geld een verantwoorde uitgave zal blijken te zijn. Namens het gemeente bestuur wenste de burgemeester de stichting daarmee succes toe. Ook hij kreeg van mevrouw Komtebedde een aandenken in de vorm van het glas met gravure. Op de eerste verdieping van het muse um worden bestaansmiddelen als landbouw, visserij en recreatie belicht, terwijl men op de trap informatie tegen komt over de stijl en bouw van het Raad- en Polderhuis zelf. De voormali ge raadzaal is helemaal intact gelaten en zal ook in de toekomst gebruikt wor den voor wisselexposities, lezingen en concerten. Voor de wisselexposities kan men putten uit tal van voorwerpen opgeslagen op de, tot depot verbouw de, grote zolder. Op de, daarnaast geleden, kleine zol der kan de bezoeker kennis maken met vroegere klederdrachten en het dia lect. Vanaf een verhoogd plateau kan men genieten van een schitterend uit zicht en door het indrukken van een grote startknop een band starten, waarop verschillende dialectvormen te horen zijn. Bij de actie, die over heel Nederland plaatsvond, zijn 124 politiemensen en 47 vaartuigen ingezet. Wie zijn vaar bewijs niet kon tonen kreeg een boete van zestig gulden. Een deel van de overtreders betaalde direct. De ande ren krijgen nog een acceptgiro van 250 gulden thuisgestuurd, aldus de politie. Die noemt het opvakllend dat de meeste recreanten goed wisten dat zij een vaarbewijs nodig hadden. Nogal wat watersporters bleken tij dens de controle een fotokopie van hun vaarbewijs bij zich te hebben. Men kan echter alleen met het origi- qntwikkeling van het natuurpark op Neeltje Jans krijgt daarbij aandacht. Greenpeace is vertegenwoordigd met een expositie over het broeikaseffect. Deze expositie bevindt zich in een trail er van dertien meter lengte, welke ge heel zelfvoorzienend is door grote zon nepanelen. De expositie is te zien van 14 tot en met 25 augustus. Op alle maandagen en donderdagen tot en met 29 augustus zijn er voor de bezoekers van Delta Expo natuurexcursies. Deze voeren door het natuurpark op Neeltje Jans en duren circa twee uur. Tijdens de excursie geeft een natuur- gids uitleg over de natuur die zo ken merkend is voor de kustmilieus. Verder zijn er nog twee exposities te bewon deren: De fototentoonstelling 'Water' is te zien tot half september in de kof fieshop. Deze tentoonstelling is een samenvatting van het gelijknamige boek dat onlangs verscheen. Het boek geeft een impressie hoe in de drie cul turen Jemen, Brazilië en Nederland met water wordt omgegaan. Tot en met 31 augustus heeft Delta Expo de tentoonstelling 'Kreken' te leen van het Zeeuws Biologisch Museum. Deze tentoonstelling laat zien hoe kenmer kend kreken al eeuwenlang zijn voor het Zeeuwse landschap. Voor verdere informatie: 01115-2702.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1994 | | pagina 13