Niet zeuren, doorfietsen! Files kosten veel geld Zomerexpositie in Brouwershaven open Groei toerisme in Zeeland neemt af I JpNieuwerkerk s 1. Bruinlsse 6 badkrant 11 Werk van elf Zeeuwse kunstenaars te zien Gemengde techniek Duitsers 17 Knelpunten 1 I Burgh-Haamstede Brouwershaven 17 BROUWERSHAVEN - Voor de tweede keer exposeren de leden van de Zeeuwse Kunstkring hun werk in het stadhuis van Brouwershaven. „Een ideale ruimte met een lage drem pel om binnen te komen,” vond de heer P. Ligtenberg, pen ningmeester van de Zeeuwse Kunstkring. Hij complimen teerde in zijn welkomstwoord de mensen die, ondanks de warmte, naar Brouwershaven waren getogen om de officiële opening afgelopen vrijdag bij te wonen. ZIERIKZEE - Files en langzaamrijdend verkeer kosten de Ne derlandse samenleving heel veel geld. In 1993 was dat onge veer 1,2 miljard gulden. Een geringe stijging ten opzichte van 1992, toen de kosten 1,1 miljard bedroegen. Dit blijkt uit een studie die in opdracht van - Rijkswaterstaat is verricht door NEA Transportonderzoek- en opleiding uit Rijswijk. Provinciale l/Wbezorgd over ontwikkelingen ZIERIKZEE - In tegenstelling tot de publieke opinie dat het toerisme in Zeeland maar groeit en toeneemt, blijkt dat in werkelijkheid in 1992 een teruggang is ingezet waarvan het eind nog niet in zicht is. De Provinciale VW Zeeland meldt in haar jaarverslag over 1993 dat dit jaar moeilijk is geweest en slaat de ontwikkelingen met groeiende zorg gade. In het stadhuis van Brouwershaven is de komende weken het werk van leden van de Zeeuwse Kunstkring te bewonderen. (Foto: Joop van Houdt). Veel van de kunstwerken zijn speciaal voor de tentoonstelling gemaakt. Mar- greet Leijdekker vindt dat terecht omdat je je als kunstenaar ook steeds verrassend moet presenteren en niet met werken moet komen die kort gele den ook op een andere expositie heb ben gestaan. Verder blijkt uit de studie dat het toene mend aantal files, en daarmee de kos ten, vooral wordt veroorzaakt door knelpunten in het wegennet en niet zo zeer door toevallige oorzaken als weg werkzaamheden en ongevallen. Voorde fietsers die niet op een paar kilometertjes meer of minder kijken, is het niet zo 'n probleem. Maar als er een strakke plan ning voor een fietstocht is gemaakt komt de fietser op dit punt aangekomen bedrogen uit. Het ANWB-bord bij de T-splitsing aan het einde van de Straatweg meldt optimistisch dat het slechts zes kilometer trappen is naarBruinisse.Maar dat is niet zo, merkte trouwe peddelaarC. Dalebout uit Zierikzee onlangs op. „Dat klopt helemaal niet, Bruinisseiszestienkilometerfietsen.” Voor meneer Dalebout niet zo 'n punt. Maar voor de argeloze toerist wel wat te rooskleurig voorgespiegeld. De grootste klap viel inde kampeerter reinen (afname van 12 procent) waaruit volgens de VW blijkt dat Zeeland toch weersgevoeliger is dan overig Neder land. Geringer, maar toch nog fors, was de daling in het aantal overnach tingen in huisjes (9,5 procent) en in ho tels en pensions (7,5 procent). De Duit sers blijft een belangrijke plaats innemen in toeristisch Zeeland, name lijk 33 procent. Nederlanders nemen 62 procent voor hun rekening en slechts 3,5 procent Dat Zeeland zich al een aantal jaren be scheiden opstelt in de toeristische pro motie is zo langzamerhand afleesbaar aan het worden uit toeristische statis tieken. Hieruit blijkt dat steeds meer positie moet worden prijsgeven. Niet alleen aan het buitenland, ook opkomende toeristische bestemmingen in het bin nenland dingen met toenemend suc ces naar de gunsten van de toerist. In tegenstelling tot in Zeeland is in andere provincies veelal sprake van een inten- sivering van de promotie. De slechte zomer is volgens het verslag mede oor zaak geweest van de teruggang in toe ristisch Zeeland. Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het totaal aantal over nachtingen in Zeeland met ruim tien procent is afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal overnach tingen van Nederlanders daalde met bijna dertien procent en van de Duit sers met acht procent. In de periode van 1988 tot 1992 was steeds een stij ging zichtbaar (met uitzondering van een geringe daling in 1991) daarna zette de daling in. Het totaal aantal overnachtingen was in 1993 iets boven het niveau van 1989. Hetzelfde geldt voorde rest ^pn toeristisch Nederland, zij het dat de daling in Zeeland groter was. Ruim 50 mensen, waaronder vrijwel alle exposerende kunstenaars, waren bij de opening aanwezig. „Heel veel,” vond Ligtenberg, die uit ervaring weet dat bij warm weer twintig mensen al veel is. De officiële opening werd ver richt door mevrouw G. J. van de Velde- de Wilde, wethouder van de gemeente Brouwershaven. In haar toespraak deelde zij de aanwezigen mee dat er in de gemeente een culturele werkgroep in het leven is geroepen die volgend jaar een actief kunstbeleid gaat voe ren. Het historische stadhuis is blijk baar een ideale plek voor een exposi tie, zeker met een opervstaande voordeur. Om dit te kunnen verwezen lijken zullen tijdens de duur van de ex positie steeds één a twee kunstenaars aanwezig zijn. Volgens de heer Ligten berg is het historische gemeentehuis van Brouwershaven een ideale locatie. Ligtenberg: Vorig jaar zijn er in vier weken tijd 1800 bezoekers geweest en is er ook veel werk verkocht. De kunstenares Saskia Eggink verkocht binnen een half uur na de opening al een ets. Saskia: „Nor maal gesproken kun je meerdere af drukken maken van een ets, maar deze is uniek. Ik heb hem gemaakt van alle maal afdrukken van poezen (op alle drie de tentoongestelde etsen spelen poezen een rol) die ik in stukjes heb ge scheurd. Van deze stukjes, waar de af beeldingen nog duidelijk op te zien zijn, heb ik weer een poes gemaakt. De randjes van het scheuren geven het geheel een wollig effect.” zienlijk deel van het nationale reistijd- verlies in en om Amsterdam plaats vindt, is het effect van die verbetering goed zichtbaar in het Nederlandse ver- liestotaal. komt uit België en Luxemburg. Volgens cijfers van het Continu Vakan tie Onderzoek (CVO) blijkt dat naar deelgebied in Zeeland bezien, zich vanaf 1990 belangrijke verschuivingen hebben voorgedaan. Vonden in 1990 nog drie van de vier vakanties en over nachtingen van Nederlanders plaats in Noordzeebadplaatsen, in 1993 was de verhouding bijna fifty-fifty. Volgens het CVO lijkt het erop dat de plek van de Nederlanders direct aan de kust wordt ingenomen door de Duitsers. Neder landers, doorgaans iets later met boe ken, verhuizen iets oostwaarts in de provincie. Volgens het CVO heeft het vakantie- spreidingsbeleid geen effect gehad, integendeel. In de jaren 1988 tot 1990 werd 43 procent van alle vakanties in de maanden juli en augustus doorge bracht. In de periode 1991 tot,1993 steeg dit aandeel tot 47,5 procent. Het bezoek in de maanden mei, juni en sep tember daalde met vier procent. Het genoemde bedrag komt overeen met een verlies van 20,8 persoons- uren. Ongeveer de helft van de kosten zijn directe kosten, de rest wordt ver oorzaakt door langzaamrijdend ver keer. Uit een analyse over de jaren vanaf 1986 blijkt dat de kosten als gevolg van files en langzaamrijdend verkeer elk jaar toenemen. Alleen 1991 vormt hier op een uitzondering. Toen werd de ringweg rond Amsterdam (A10) open gesteld, waardoor de verkeerscircula- tie sterk verbeterde. Omdat een aan- Haar creaties, uitgeknipte foto's, heb ben een niet mis te verstane erotische uitstraling en dragen de veelzeggende titels Lost in hotel paradise I en II. Wie echter wil weten wat de kunstenares precies bedoelt zal de entourage van de foto's goed moeten bekijken. Mar- greet werkt met de zogenaamde ge mengde techniek, alles wat aan spreekt kan gebruikt worden. De kunstenares geeft ook twee keer per jaar lessen kunstgeschiedenis aan iedereen die daar interesse in heeft. Andere kunstenaars die meedoen aan de Zomerexpositie zijn Ad en Tessa Braat, Fransje van de Swan, Els Holle- brandse, Gerda Rutters, Hans Cool, Jan Jongschaap, Leen van Duivendijk en Miems van Citters. De Zeeuwse Kunstkring is een vereni ging van beeldend kun-stenaars (25 leden) die zich ten doel hebben gesteld de beeldende kunst in Zeeland te ont- r wikkelen en de belangen van de kun stenaars te behartigen. De expositie duurt tot en met 25 augustus en is geo pend op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 13.30-16.00 uur. De groei van het toerisme in Zeeland neemt af. (Foto: Joop van Houdt).

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1994 | | pagina 11