Zierikzee belangrijkste passantenhaven in Zeeland Natuurgidsencursus Goeree-Overflakkee EVENEMENTEN Schouwen-Duiveland Kinderkoor Smalstadtertjes brengt vrijdag 1 juli musical ’Wie vaart er mee’ MM Zwemwater- folder 1994 badkrant 13 Meeste sluispassages bij Bruinisse Populair Slechte zomer Vijftien jaar E ZIERIKZEE - In 1993 zijn iets minder recreatie-vaartuigen de Zeeuwse sluizen gepasseerd dan in 1992. Dat blijkt uit een persbericht van de Provinciale VW-Zeeland. Volgens de VW heeft dat alles te maken met het minder zonnige weer in 1993. Qua overnachtingen scoorden met name het Grevelingen- meer en de haven van Middelburg slecht. Zierikzee is volgens de cijfers nog steeds de belangrijkste passantenhaven van Zeeland. 9 BROUWERSHAVEN - Het Brouwse kinderkoor De Smalstad tertjes brengt op vrijdag 1 juli de musical 'Wie vaart er mee' in hetTonnenmagazijn te Brouwershaven. OondcdagJJluni Vrijdag 24 juni .29» 28 juni natuur en milieu. Men leert ecologi sche verbanden te zien en leert milieu- en natuuractiviteiten organiseren en uitvoeren. Verder wordt de cursisten kennis bijgebracht over de (veld)biolo- gie en ecologie van de eigen streek en de daarin voorkomende milieuproble matiek. Ook het determineren van planten, herkennen van vogels en hun gezang en de ontwikkeling en het beheer van het landschap maken onderdeel uit van de cursus. De cursus wordt afge sloten met een eindpresentatie waarbij het diploma IVN-natuurgids wordt uit gereikt. Voor nadere informatie of aan melding kan men telefonisch contact opnemen via 01879-2391 Onder leiding van Nel van Dongen brengt het 36 kinderen tellende koor de ruim een uur durende produktie over de avonturen van een kapiteinsschip en haar bemanning, die uit de nood wordt gered door een aardig zeemon ster. 'Wie vaart er mee' is een musical van Benny Vreden, geschreven voor leer lingen van de onderbouw. Inmiddels zijn De Smalstadtertjes al bijna een halfjaar bezig met de voorbe reiding voorde uitvoering. Het isde vijf de keer dat het koor, waarvan kinderen in de leeftijd van zes tot en met twaalf jaar deel uit maken, een musical brengt. De Smalstadtertjes bestaan nu vijftien jaar. In de laatste jaren is het ledental van het koor aanzienlijk gestegen. Be stond het kooreerder nog maar uit acht leden, in de laatste vijf jaar zijn er bijna dertig kinderen bijgekomen. vooral de buitenlandse bezoekers het af hebben laten weten. Zowel het aan tal Belgische als het aantal Duitse wa tersporters dat de Zeeuwse sluizen passeerde, daalde in 1993 ten opzich te van 1992. Het aantal Franse water sporters dat Zeeland met een bezoek vereerde steeg licht van 1800 naar 2000. Zierikzee - Markt op het Havenplein. Van 9.00 tot 16.00 uur. Brouwershaven - Natuurexcursie op Grevelingenmeer; boot- en wandel tocht. Vanaf haven Bommenede. Vooraf be spreken bij VW Brouwershaven. Duur excursie: ruim twee uur. Bij regenach tig weer kaplaarzen aantrekken. 09.30 of 13.00 uur. Renesse - Bezichtiging Hervormde kerk, van 14.00 tot 16.00 uur. Tevens expositie schilderijen van de schilder Jean du Neeleen een klanken lichtspel ‘Een volk in de woestijn’ in het koor; 14.30,15.00 en 15.30 uur. Renesse - Rondleiding over het land goed Moermond. 19.00 uur. Vertrek Slotlaan. Uitsluitend vooraf inschrijven bij VW Schouwse Kust. 7 'e Zierikzee - Weekmarkt. Havenplein. 9.00-16.00 uur. Zierikzee - Concert Zeeuws Orkest met soliste Marianne Boer, piano. Nieuwe Kerk. 20.00 uur. Brouwershaven - Natuurexcursie op Grevelingenmeer; boot- en wandel tocht. Vanaf haven Bommenede. Vooraf bespreken bij VW Brouwers haven. Duur excursie: ruim twee uur. Bij regenachtig weer kaplaarzen aan trekken. 09.30 uur of 13.00 uur. Op een kaart staat aangegeven waar de kwaliteit van het water goed, vol doende of slecht is. Het gaat in totaal om 69 verschillende plaatsen ver spreid over de hele provincie, van klei ne wateren en rivieren tot grote recre- atieplassen en de Noordzee. De folder is gratis verkrijgbaar bij de plaatselijke VWs, bibliotheken en politiebureaus en is ook te bestellen via telefoonnum mer 070-3116622. Voor actuele infor matie kan men dagelijks bellen met de zwemwatertelefoon, 070-3117550. Burgh-Haamstede - Rondwandeling onder leiding van gidsen door de Bos- wachterij Westerschouwen en de meeuwenkolonie. Vertrek van het wa- terleidingspompstation aan het eind van de Adriaan v. d. Weydeweg om 19.00 uur. De afstand van het parkeer terrein tot het begin is ongeveer vijftien minuten lopen. Honden meenemen is niet toegestaan. Roken verboden. Kaarten uitsluitend verkrijgbaar bij VW Schouwse Kust. Dreischor - Concert vokaal ensemble Cantiona Musicum uit Nieuwerkerk en Brassionato uit Kerkwerve. Neder landse Hervormde kerk. 20.00 uur. Burgh-Haamstede - Rondwandeling onder leiding van gidsen door de Bos- wachterij Westerschouwen en de meeuwenkolonie. Vertrek van het wa- terleidingspompstation aan het eind van de Adriaan v. d. Weydeweg om 19.00 uur. De afstand van het parkeer terrein tot het begin is ongeveer vijftien minuten lopen. Honden meenemen is niet toegestaan. Roken verboden. Kaarten uitsluitend verkrijgbaar bij VW Schouwse Kust. Neeltje Jans - Natuurexcursie. Vanaf hoogste parkeerplaats Delta Expo, aan de Oosterscheldekant bij naam bord organisaties. Vertrek om 19.00 uur. Neeltje Jans - Natuurexcursie. Vanaf hoogste parkeerplaats Delta Expo, aan de Oosterscheldekant bij naam bord organisaties. Vertrek om 10.00 uur. Renesse - Bezichtiging Hervormde kerk, van 14.00 tot 16.00 uur. Tevens expositie van schilderijen van de schil der Jean du Neeleen een klanken licht spel ‘Een volk in de woestijn’ in het koor. 14.30,15.00 en 15.30 uur. Renesse - Fietspuzzeltochten en wandelpuzzeltochten. Vertrek en in schrijving bij VW-kantoor tussen 14.00 en 14.30 uur. Bruinisse - Markt op het Kerkplein. Van 08.00-13.00 uur. Dreischor - Wandeltocht door Drei schor. U bezoekt de laat-middeleeuw- se kerk en het landbouw- en streekmu seum, tijdelijk aan de Ring. Daar is ook de start om 14.00 uur. Renesse - Markt aan de Kerkring. van 08.00 tot 13.00 uur. Renesse - Fietspuzzeltochten en wandelpuzzeltochten. Vertrek en in schrijving bij VW-kantoor tussen 14.00 en 14.30 uur. Burgh-Haamstede - Dia-serie in de kelder van Slot Haamstede over de ge schiedenis van Slot Haamstede. Met toelichting in de Ridderzaal. Slot Haamstede is niet te bezichtigen. Dia- vertoning om 10.30 en 11.30. Kaart verkoop alleen via het VW-kantoor. De top drie van passantenhavens wordt met 18.400 overnachtingen aangevoerd door Zierikzee. De jacht haven van Brouwershaven is een goede tweede met ruim 15.000 over nachtingen en op de derde plaats ein digt de jachthaven van Bruinisse met 11.500. Op enige afstand volgen De Arne in Middelburg met 8000 overnachtingen en Breskens met 6600 overnachtin gen. Zierikzee is daarmee nog steeds de meest populaire passanten haven van Zeeland. Over heel Zeeland gemeten werden 238.400 sluispassages geregistreerd, tegenover 249.900 passages in het re cordjaar 1992. Hierbij werd de sluis bij Wemeldinge, die werd opgeheven in september 1993, buiten beschouwing gelaten. Dit betekent een afname van 4,6 procent. Onderscheiden naarvaar- gebied was de teruggang bij de sluizen naar het Veerse Meer met 3,2 procent het geringst en bij de Westerschelde met 6,6 procent het hoogst. Landelijk werd over de periode mei tot en met september een teruggang van 5,8 pro cent geregistreerd. Zoals al aangestipt bestaat er volgens de provinciale VW verband tussen het minder goede weer in de zomer van 1993 en de teruggang in het aantal sluispassages. Om te bepalen of een zomer al dan niet ’goed is wordt als cri teria gebruikt het aantal dagen die voor de tijd van het jaar warm, droog en zon nig (Above normal, Dry, Sunny) waren. Als een zomer minder dan 10 van die Daarvoor is een werkgroep samenge steld waarin IVN-leden zitten die wor den ondersteund door een landelijke begeleidingscommissie. In de pro- gramma-opzet van de cursus speelt de natuur in de directe omgeving een belangrijke rol. De cursus duurt onge veer vijftien maanden. In die periode wordt met de cursisten gewerkt aan een bewuste houding ten aanzien van ADS-dagen telt is er sprake van een zeer slechte zomer. Een ’normale’ zomer telt tussen de 20 en 30 ADS- dagen. De zomer van ‘93 scoort min der dan 20 ADS-dagen en kan derhalve tot de vrij slechte zomers gerekend worden. Ondanks de teruggang blijft de Greve- lingensluis bij Bruinisse de drukstbe- zochte sluis in Zeeland. In 1993 pas seerden 51.400 pleziervaartuigen de Grevelingensluis. Het Krammerslui- zencomplex, dat in 1987 in gebruik werd genomen, was tweede met 48.700 passages en op de derde plaats eindigden de Zandkreeksluizen bij Kats met 35.800 passages. Najaren van grote teruggang heeft de Kreek- raksluis veel verloren terrein inge haald. Vergeleken met 1992 nam het aantal sluispassages daar met 41,5 procent toe. Van de 238.400 sluispassages voeren 177.400 schepen onder de Nederland se vlag. In 1992 waren dit er nog 181.200. Een teruggang van 2,1 pro cent. De totale teruggang was met 4,6 procent veel groter en dat houdt in dat Qua aantallen is de Oosterschelde het belangrijkste vagrgebied. De jachtha vens in het Oosterscheldegebied be reiken een bezoekersaantal van 40,9 procent en een overnachtingsaandeel van 34 procent. De Grevelingen is met een aandeel van 29 procent in de aan komsten en 30,7 procent in de over nachtingen het tweede vaargebied. Overigens kende de Grevelingen de grootste teruggang in het aantal over nachtingen. Zierikzee - Evangelische dag (diverse koren en sprekers) van de Chr. Geref. Kerk Zierikzee. Rond de muziektent, Havenpark. 10.30 tot 16.30 uur. Ellemeet - Rommelmarkt openbare basisschool ‘t Mêêtje. Op Schoolplein. 09.00 uur. MIDDELHARNIS - Op initiatief van de afdeling Goeree-Overflakkee van de IVN (vereniging voor natuur- en milieu-educatie) wordt op Goeree- Overflakkee bij voldoende belang stelling een natuurgidsencursus ge houden. MIDDELHARNIS - De provincie Zuid-Holland geeft ook in 1994 de zwemwaterfolder uit. In deze folder is te lezen waar in Zuid-Holland schoon en veilig te zwemmen is in open water.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1994 | | pagina 13