Excursie van Stichting Oude Zeeuwse Kerken Inventarisatie van archeologische vondsten strand Westenschouwen EVENEMENTEN Schouwen-Duiveland 8 Telefoneren met kaart Boerderijcomplex Havenplaats Breda ’Zoveel mogelijk gegevens van verdwenen dorp in kaart brengen’: Trampolinecentrum verplaatst Zl ERIKZEE - De Stichting Oude Zeeuwse Kerken houdt op za terdag 11 juni een excursie naar de steden Willemstad, Ou- denbosch en Breda. Vanuit Zierikzee kunnen deelnemers om 8.55 uur op het ZWN-busstation opstappen. BURGH-HAAMSTEDE - Het al eeuwen geleden onder zand en water verdwenen dorp Westen schouwen dat tot in de zeventiende eeuw aan de zuid-westkust van de Kop van Schouwen lag, mag zich nog steeds verheugen in een grote belangstelling. Als de resten van de plaats bij overgang ’De Trap’ op het strand weer eens blootspoelen, rukt menig liefhebber van archeo logische zaken uit om compleet met metaaldetector de oude cultuurlagen bij laag water af te speuren naar muntjes, gespen en wat al niet meer in de bodem van het teloorgegane dorp ver borgen ligt. Het oude Westenschouwen heeft in de loop der jaren talloze vondsten opgeleverd, maar aan een echte inventarisatie heeft het eigenlijk altijd ontbroken. Daar komt nu echter verandering in. Fervent amateur-archeoloog Frans Beekman uit Zierikzee, nam als corre spondent van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) in Amersfoort, begin dit jaar het karwei op zich om alle mogelijk vondsten over de gewezen handelsplaats te inventariseren. Een inventarisatie die naar hij hoopt, volgend jaar zal uitmonden in een ten toonstelling met catalogus over dit verzonken deel van Westenschouwen. badkrant 5 Dinsdag 14 juni Donderdag 9 juni .t Woensdag 15 juni Zaterdag 11 juni Zondag 12juni Donderdag 16 juni LI Maandag 13 juni Op het strand van Westenschouwen spoelen met enige regelmaat, de resten bloot van het verzonken dorp Westenschouwen. Brouwershaven - Zeilwedstrijden op het Grevelingenmeer: onderlinge wed strijden. Burgh-Haamstede - Excursie Zeepe- duinen. Vertrek toegangspoort Slot Haamstede, Noordstraat. 13.00 uur. Zierikzee - Avondvierdaagse (8/15 km). Vertrek Havenpark. 18.30 uur. De excursie begint met koffiedrinken om 9.30 uur in Willemstad. Daarna, om tien uur, volgt er een rondleiding door gidsen van de VW-Willemstad in de koepelkerk en in het Mauritshuis. Om 11.30 uur wordt de reis vervolgd naar Oudenbosch.Daarwordtom12.00uur de basiliek bezocht en om 13.00-14.30 uur gedineerd in hotel De Kroon. Zierikzee - Avondvierdaagse (8/15 km). Vertrek vanaf Havenpark. 18.30 uur. Renesse - Markt aan de Kerkring. van 08.00 tot 13.00 uur. Burgh-Haamstede - Dia-serie in de kelder van Slot Haamstede over de ge schiedenis van Slot Haamstede. Met toelichting in de Ridderzaal. Slot Haamstede is niet te bezichtigen. Dia- vertoning om 10.30 en 11.30. Kaartverkoop alleen via het WV-kan- toor. Bruinisse - Markt op het Kerkplein. Van 08.00-13.00 uur. singen is om 8.00 uur op het NS-station en om 8.15 van het NS-station in Mid delburg. Behalve de telefoonkaart kan men bij de kaarttoestellen ook gebruik maken van de chiptelefoonkaart, een com merciële creditcard en de scopekaart van PTT Telecom. Deze zijn gebruiks vriendelijker, minder storingsgevoelig en vanwege het ontbreken van munt geld niet meer het doelwit van krakers. Zierikzee - Weekmarkt. Havenplein. 9.00-16.00 uur. Zierikzee - Markt op het Havenplein. Van 9.00 tot 16.00 uur. Zierikzee - Anywavefestival; deze avond staat het Nederlandse lied cen traal. Muziek- en theaterpodium Bro- gum, Julianastraat. 21.30 uur. Zierikzee - Avondvierdaagse (8/15 km). Vertrek vanaf Havenpark. 18.30 uur. WESTENSCHOUWEN - De Vlucht heuvel is de nieuwe naam van het trampolinecentrum van J. Midavai- ne, dat reeds 26 jaar in Westen schouwen is gevestigd. De reden voor de nieuwe naam is de verplaat sing van het trampolinecentrum naar het grote parkeerterrein van Westenschouwen. Over de geschiedenis van het vroegere Westenschouwen is vrij weinig be kend. Een duik in het verleden leert vol gens Beekman dat het dorp tot het jaar 1500 een havenplaats was. In de tolre- gisters worden de schippers van Wes tenschouwen tot 1499 genoemd. Waarschijnlijk zijn vlak daarna ver schillende van de zeevarende families uit het dorp naar Zierikzee vertrokken, omdat de haven verzandde. Alleen de boeren bleven, tot ook het achterlig gende gebied tussen 1550 en 1650 ge leidelijk aan onder het stuivende zand verdween en later in zee verloren ging. Toen was het voorgoed gedaan met het oude Westenschouwen. Meer dan tien andere dorpen aan de zuidkust van Schouwen ondergingen eeuwen geleden trouwens een soort gelijk lot. Ze vielen onder meer door dijkvallen ten prooi aan de zee. Omdat de meeste van deze plaatsen nu te ver in zee liggen en de restanten inmiddels met een dikke laag klei en zand zijn be dekt, is er van bijvoorbeeld een voor malig dorp als Clauskinderen, niets meer terug te vinden. Door zoveel mo gelijk gegevens te verzamelen en de vondsten in hun context te plaatsen, hoopt Beekman nu zoveel mogelijk over het reilen en zeilen in het oude Westenschouwen te weten te komen. Het ligt in zijn bedoeling om een werk groep op te zetten die hem gaat helpen met de voorbereidingen voor een ten toonstelling over het dorp, die naar Beekman hoopt, in 1995 in de West hoek plaats zal vinden. Zierikzee - Avondvierdaagse (8/15 km). Vertrek vanaf Havenpark. 18.30 uur. Burgh-Haamstede - Rondwandeling onder leiding van gidsen door de Bos- wachterij Westerschouwen en de meeuwenkolonie. Vertrek van het waterleidingspomp- station aan het eind vande Adriaan v. d Weydeweg om 19.00 uur. De afstand van het parkeerterrein tot het begin is ongeveer vijftien minuten lopen. Honden meenemen is niet toegestaan. Roken verboden. Kaarten uitsluitend verkrijgbaar bij VW Schouwse Kust. Neeltje Jans - Natuurexcursie. Vanaf hoogste parkeerplaats Delta Expo, aan de Oosterscheldekant bij naam bord organisaties. Vertrek om 10.00 uur. Burgh-Haamstede - Rondwandeling onder leiding van gidsen door de Bos- wachterij Westerschouwen en de meeuwenkolonie. Vertrek van het wa- terleidingspompstation aan het eind van de Adriaan v. d. Weydeweg om 19.00 uur. De afstand van het parkeer terrein tot het begin is ongeveer vijftien minuten lopen. Honden meenemen is niet toegestaan. Roken verboden. Kaarten uitsluitend verkrijgbaar bij VW Schouwse Kust. Neeltje Jans - Natuurexcursie. Vanaf hoogste parkeerplaats Delta Expo, aan de Oosterscheldekant bij naam bord organisaties. Vertrek 19.00 uur. sche of Romeinse tijd. „Over het alge meen kun je echter zeggen dat de meeste dingen die wij vinden, overeen komen met de vondsten die bij Rei- merswaal zijn gedaan, waar in de zes tiende eeuw door stormvloeden oude dorpen verloren gingen”, aldus Beek man. Wat de grote hoeveelheden aar dewerk betreft die ter plaatse worden gevonden, blijft het meestal bij scher ven. „Hele potten vind je niet veel. Het gaat in feite toch om afvalputten waar je in zoekt. Iets wat heel was, gooide men nu eenmaal niet weg.” Vervolgens gaat de rit naar Breda, al waar om 15.00 uur de Grote Kerk en bij voldoende tijd ook het Begijnhof wordt bezocht. Om 15.45-16.15 uur is er gelegenheid om thee te drinken in restaurant Beec- keren Wetselaar. De thuisreis, via Goes en Middelburg naar Vlissingen, vangt aan om 16.15 uur. Zierikzee wordt op de terugreis niet aangedaan, maar vanuit Goes is er een busaansluiting. Het vertrek uit Vlis- De verzameling wordt sinds jaar en dag bewaard in het provinciaal depot voor bodemvondsten. Beekman zegt nu profijt te hebben van het vele werk dat Hubregtse destijds aan zijn collectie besteedde: „Andere mensen zouden hun vondsten wellicht in een sigarenkistje hebben gestopt, zonder gegevens erbij. Hubregtse heeft er wetenschappelijk gezien .inte ressante aantekeningen bijgemaakt over bijvoorbeeld de exacte vind plaats.” Beekman heeft met enkele leden van de afdeling Zeeland van de Archeolo gische Werkgemeenschap Nederland (AWN), inmiddels een strook van ne gentig bij twintig meter op het Westen- schouwse strand kunnen onderzoe ken. Geen gemakkelijke zaak, want vertelt hij: „Je moet er snel bij zijn, al leen bij laag water kun je tenslotte te recht.” Het speurwerk legde onder meer de restanten van een boerderij complex bloot, enkele greppels en een straatje, waarschijnlijk gemaakt van Noorse ballaststenen. De stenen wer den volgens Beekman vroeger ge bruikt om schepen na aflevering van hun vrachtte ’verzwaren’, zodat ze vei lig terug konden keren naar de thuisha ven, in dit geval dus Westenschouwen. Verder maakte hij samen met een me dewerker van de Rijks Geologische Dienst een geologische doorsnede van de strook, waarbij achtereenvol gens een klei-, veen- en onderin een zandlaag te voorschijn kwamen. Vol gens Beekman is het vooral aan de veenlaag te danken dat zoveel resten van het dorp eeuwenlang bewaard zijn gebleven. „Alles wat in het veen zit, verteert niet omdat er geen zuurstof bij kan.” Hij stelt dat de meeste vondsten Mid deleeuws zijn. Soms duiken er in het verzonken Westenschouwen echter ook overblijfselen op uit de Karolingi- ZIERIKZEE - In alle kustplaatsen van Zeeland zijn de munttoestellen in de telefooncellen vervangen door kaarttoestellen. De verplaatsing houdt verband met de uitvoering van het mobiliteitscenario van de gemeente Westerschouwen en het Verblijfsrecreatief Ontwikkelings Programma (VOP). Op de locatie aan de Krayesteinweg, waar het trampoli necentrum eerst was gevestigd moet een groenstrook komen. Bij het nieuwe trampolinecentrum kunnen ook fiet sen en bolderwagens worden ge huurd. Het centrum is tot en met 31 au gustus dagelijks geopend van 10.00 tot 21.00 uur en in de maanden april, september, de paas-, tulp- en pink- stervakantie op zaterdag en zondag. Nieuwerkerk - Rommelmarkt. In School met de Bijbel. 09.00-15.00 uur. Brouwershaven - Grevelingen Toer tocht (35 - 70 -100 km); een gezellige toertocht rond het Grevelingenmeer voor de sportieve fietser. Meer infor matie verkrijgbaar bij VW Brouwers haven of secr. Grevelingen Toertocht (tel. 01870-87488). Brouwershaven - Zeilwedstrijden op het Grevelingenmeer: onderlinge wed strijden. vermaakte hij aan het Zeeuws Genoot schap der Wetenschappen Afgaande op enkele oudheidkundige pronkstukjes die Beekman voor zich optafel legt, blijkt wel dat speuren in de klei- en veenlagen van het oude Wes tenschouwen wonderlijke zaken boven water kan brengen. De schedels van een hond en een schaap, een steen met eigendomsmerk die ooit diende om de netten van de Westenschou wse vissers mee te verzwaren, en verschil lende gespjes en insignes, vormen slechts een heel klein deel van alles wat er in de loop van de tijd is gevonden. Erg jammer is volgens Beekman al leen, dat het bestaan van vele vond sten nooit is opgetekend en de gevon den oudheden uiteindelijk bij talloze verschillende mensen terecht zijn ge komen, ook buiten Schouwen-Duive land. Nadat streek-archi varis Kees Venema, Beekman er in januari op attent maakte dat de resten van het verzonken Wes tenschouwen op het strand opnieuw waren te zien, toog Beekman dan ook aan het werk. Hij kwam in contact met de verschillende regionale metaalde- tector-speurders die regelmatig Wes- tenschouwens verleden land onder zoeken, stelde ze op de hoogte van zijn voornemen tot inventarisatie en ging zelf in het gebied aan het werk. Overi gens is Beekman blij met de medewer king die hij desgevraagd krijgt van zijn ’mede-speurders’. Een aantal van deze mensen heeft inmiddels hun col lectie van Westenschouwse vondsten afgestaan voor nader onderzoek bij het provinciaal depot voor bodemvond sten in Middelburg en de ROB in Amersfoort. Wie destijds overigens wel ’werk’ van zijn vondsten in het gebied heeft ge maakt, was J. A. Hubregtse, voormalig onderwijzer in Haamstede die van 1911 tot aan zijn dood in 1940, veelvul dig speurde in deduinen en de cultuur lagen op het strand en op die manier een enorme verzameling archeolo gisch materiaal bij elkaar bracht, voor zien van min of meer wetenschappelij ke aantekeningen. De collectie

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1994 | | pagina 5