Gastheren in Middenschouwen geven mening over recreatie a Aanvullende thuiszorg voor vakantiegangers Expositie - -'zié 5 badkrant V Overloopterrein Chaos Brief naar recreatie-ondernemers in Zeeland Elitair Kostenbesparend Campinghouder J. van Baarle: ,,1/Ve moeten oppassen dat de spoeling niet te dun wordt” SCHARENDIJKE - ,,We zouden inderdaad aan kwaliteitsver betering moeten werken, maar niet meer campings realise ren, want dan wordt de spoeling te dun. Ik zou dan aan het eind van het jaar het onderste regeltje bij de campinghou ders wel eens willen zien”. Hiermee reageert J. van Baarle, eigenaar van camping Duin en Strand in Scharendijke op de eoornemens van de gemeente Middenschouwen. De recrea- lie-ontwikkelingen in deze gemeente worden heel belangrijk en daarom wil Middenschouwen dit alles in goede banen gaan leiden. De akkerbouw, die ooit bovenaan de prioritei tenlijst stond, lijkt nu plaats te maken voor een grote stroom toerisme. 1 rW1 ,4» Gezinshaven 4/ GOES/ZIERIKZEE - De Stichting Aanvullende Thuishulp, STAT, die extra zorg verleent om op die manier patiënten zo lang mogelijk thuis in de eigen omgeving te laten blijven, heeft naast die aanvullende thuishulp een nieuw initiatief ontwikkeld. Het betreft de hulp aan mensen die in Zeeland op vakantie komen. „Op deze manier krijgen hulpbehoeven de mensen de kans om toch op vakantie te gaan. Enerzijds individueel, anderzijds met een groep”, aldus S. de Meij, coördinator van de stichting in Goes. X 5 1 Thuiszorg op de camping van het STAT-initiatief. Als het plan Dekker zijn doorgang vindt, is het mogelijk dat in 1992 ie dereen die lid is van het Kruiswerk ge bruik kan maken van de Stichting Aanvullende Thuiszorg. Voor zowel de vakantiegangers, als voor de inwo ners van Schouwen-Duiveland. alles wordt vergoed. Het Ziekenfonds Midden-Zeeland vergoedt bijvoor beeld alleen de thuishulp bij termina le patiënten (mensen in hun laatste le vensfase, red.)”. Het Zilveren Kruis, een particuliere ziektekostenverzeke raar, gaat veel verder in het vergoe den van de kosten bij thuishulp. Op deze manier wordt ziekenhuisopna me verkort en is dan op zijn beurt kostenbesparend. bouwd, dat ze nu lege hotelkamers hebben”, waarschuwt Van Baarle. Volgens de coördinator van de STAT is de aanvullende thuiszorg voor vakan tiegasten ook kostenbesparend. „Ze ker als ik denk aan buitenlandse va kantiegangers. Er moeten namelijk ook vaak verblijfskosten voor de be geleiding betaald worden. Als er ie mand van ons komt helpen tijdens de spitsuren kunnen deze kosten uit gespaard blijven”. Voor de toekomst streeft Flohil maar een ding na. „Ons sterke punt is rust en dat moeten we zo houden. Wel is het een goede zaak dat de faciliteiten in de haven worden uitgebreid en ver beterd”. Binnenkort krijgt de pachter van de jachthaven, de watersportver eniging, een nieuw clubhuis met eet gelegenheid, wasruimtes en andere moderne faciliteiten. Voor de gasten in Middenschouwen een welkomen aanvulling en een stukje kwaliteitsver betering. Het aantal campings moet volgens Van Baarle niet worden afgestemd op de drukte, die alleen met Pinksteren en Hemelvaart geconstateerd wordt. „We moeten oppassen dat de spoe ling niet te dun wordt. We zouden daarom voor goede opvang moeten zorgen, die tijdelijk opengezet kan worden”. De campinghouder vindt daarom het initiatief van de gemeente Westerschouwen, om een overloop terrein tijdens topdrukte open te zet ten, een zeer goede zaak. De STAT is met dit initiatief begonnen omdat er steeds meer aanvragen kwamen om hulp tijdens de vakantie. Ineke Dekker, wijkverpleegkundige in Zierikzee, ziet de STAT als een stukje verlenging van de wijkverpleging. „Ie dereen komt in principe in aanmer king voor aanvullende thuishulp, mits de mensen lid zijn van de kruisvereni ging. Soms zijn er te veel aanvragen voor thuishulp en dan is het vaak schipperen. De STAT vult de hulp aan van de kruisvereniging”, aldus Ineke Dekker. „Onze haven staat bekend om haar goedkope ligplaatsen. Dat komt om dat de plaatselijke watersportvereni ging, die niet commercieel exploi- teerd. De haven is gebasseerd op kostprijs”. De rustige sfeer, die de ha ven uitstraalt, is voor sommige toe risten en recreanten ook reden om Scharendijke als vakantieverblijf uit te kiezen. De vakantiegangers zijn qua leeftijd zeer gemêleerd. „Je kunt on ze haven best een gezinshaven noe men”, aldus Flohil. Omdat Scharendijke geen historisch aanzicht heeft, zoals in Zierikzee en Brouwershaven, leggen er minder passanten in aan. In totaal zijn er zo’n ■650 vaste ligplaatsen. „De passanten gaan ook in de boxen van waterspor ters met een vaste liglaats, die op dat moment op vakantie zijn”. Ondanks topdrukte, waarin soms met moeite naar nog een plaatsje gezocht moet worden, vindt Flohil uitbreiding van de haven niet echt nodig. „Vorig jaar zijn er nog zo’n 35 plaat- Dat de mensen die aangesloten zijn bij een particuliere ziektekostenverze kering hiermee recht hebben op elitai re gezondheidszorg spreekt de coör dinator van de STAT tegen. „Een paar jaar geleden was dat wel zo. Op dat moment was er nog rechtsongelijk heid. De opzet van de ziekenfondsen is dan ook om die ongelijkheid recht te trekken. Het is de bedoeling dat de aanvullende thuiszorg in 1992 ook in het ziekenfonds komt. Door er één fa cet uit te nemen, werken ze aan op heffing van die ongelijkheid”, aldus De Meij. Mensen van Schouwen- Duiveland die particulier verzekerd zijn, kunnen dus ook gebruik maken van de diensten die de STAT aan biedt. Het nieuwe initiatief biedt nu ook aan vakantiegasten de mogelijkheid ge bruik te maken van de aanvullende thuishulp. „Zo is het bijvoorbeeld mo gelijk dat een groep gehandicapten op vakantie komt in Zeeland. Als er dan een aanvraag gedaan wordt bij ons, kunnen wij hulp bieden tijdens de piekuren. Dit heeft weer als direct gevolg dat het voor zo’n groep kosten besparend is. En dat niet alleen. Ik ben zelf eens met zo’n groep op va kantie geweest en ik kan je zeggen dat het ontzettend vermoeiend is. Als er dan bijvoorbeeld een nachthulp van ons komt helpen kunnen de be geleiders ’s nachts gewoon door slapen”. Om alles in goed banen te leiden is er een recreatienota ontwikkeld en aan de hand daarvan wil men een even- tuele chaos van recreanten- en/of toe- eigenaar van is. „Moet je hier die kruising zien. Vanochtend viel er nog een vrouw van een fiets, waarom... Omdat er een „gek” veel te hard kwam aanrijden. Ten behoeve van de veiligheid van de mensen moet er daarom ook wat aan de wegen wor den gedaan”. De jachthaven van Scharendijke is een heel ander verhaal. Met zo’n 700 ligplaatsen is het de grootste jachtha ven van Zeeland „en zij stond ooit als derde grootste haven van Nederland genoteerd. Of dat nu nog zo is durf ik niet met zekerheid te zeggen”, vertelt havenmeester S. Flohil. Twee jaar te rug kwam de haven in Scharendijke ook als beste uit de bus als de schoonste jachthaven van Zeeland Tesamen allemaal punten waar Flohil trots op kan zijn. MIDDELBURG - In het Zeeuws mu seum te Middelburg is van 25 augus tus tot en met 24 september een ex positie van sculpturen van de Middelburgse kunstenaar Boezem. De tentoonstelling is een hommage aan de in 1986 overleden Duitse kun stenaar Joseph Beuys. Boezem ver vaardigde speciaal voor de expostie een sculptuur die de initialen van de Duitser J. B. draagt. Via diverse expo sities is het werk van Beuys vroeger te zien geweest in Zeeland. Met de presentatie van de sculpturen van Boezem worden tevens de nieuwe ruimten in het Zeeuws Museum offi cieel in gebruik genomen. De exposi tie is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur en van zaterdag tot en met maandag van 13.30 tot 17.00 uur. De aanvullende thuiszorg wordt ver red door de ziekenfondsen en parti culiere ziektekostenverzekeraars. •■Het is echter niet zo dat per definitie ■•3K hde gemeente heeft de recreatieno ta, waarin verschillende nieuwe ont- mkkelingen uiteen worden gezet, veel stof doen opwaaien en met name bin nen de raad. Niet iedereen wilde de prioriteiten verleggen. Sommige taadsleden zien liever dat de platte- Wsgemeente ook een plattelands gemeente blijft. Toch kan de gemeen te er nu niet meer onderuit. Ver schillende ondernemingen hebben ervoor gezorgd dat het toerisme nu in een versneld tempo is geraakt. En dat moet opgevangen worden. De STAT verleent verpleegkundige zorg op maat voor hulpbehoevende rakantiegasten. Hieronder verstaat de stichting de zorg tijdens bijvoor beeld ’spitsuren’. „Spitsuren in de ver zorging zijn onder andere het wassen en aankleden, de lichamelijke verzor- ging en het naar bed brengen van pa tiënten. Maar wij kunnen ook zorgen voor nachthulpen, zodat begeleiders die met hulpbehoevende mensen ree op vakantie gaan ’s nachts door kunnen slapen”, aldus De Meij. risten in de gemeente voorkomen. Hoe zouden veranderingen voor de „opvang” van toerisme binnen de ge meente worden gezien door de direct betrokkenen? De vraag is aan cam pinghouder Van Baarle en de plaatse lijke havenmeester S. Flohil. Het eni ge wat ze naast gastheerschap gemeen hebben is, dat ze pleiten voor kwaliteitsverbetering van faciliteiten in de gemeente. Van Baarle vindt het een goede zaak, dat er nu een recreatienota in het ge meentehuis op tafel is gelegd. „Daar door kunnen we proberen om alles in goede banen te leiden. Het zou alleen een slechte zaak zijn als er nog meer campings worden gerealiseerd. Daar door kan een situatie, zoals in Spanje ontstaan. Daar is alles zo volge- „We moeten eerst zorgen dat we de excessen kunnen opvangen en de kwaliteit verbeteren. Daarna kunnën we verder met het promoten van de regio Schouwen-Duiveland”. Zelf heeft Van Baarle al vijf jaar een over loopterrein, dat sinds drie seizoenen als permanent campingterrein is in gericht. Daardoor biedt de camping nu 200 plaatsen meer; waarmee de totale grootte op ruim 400 komt. Zelf heeft hij geen echt een tekort aan plaatsen. „Dit seizoen heb ik maar één week helemaal vol gezeten, dus een echt tekort, nee”. Met kwaliteit bedoelt Van Baarle ook de verbetering van wegen. Hij neemt ais voorbeeld de kruising bij zijn ei gen camping waar hij al vijftien jaar sen bijgekomen, omdat we de kop- steigers zijn gaan benutten”. Het rijk denkt beduidend anders over uitbrei ding. Het rijk heeft het advies gege ven om de jachthaven wel uit te brei den. Een advies dat moeilijk uitvoerbaar is en veel geld zou moe ten gaan kosten. Flohil vertelt dat het heel moeilijk zou zijn om de haven groter te maken. „Ik dacht wel dat de jachthaven groot genoeg was”. ik hen moet uitleggen dat zij geen aanvullende thuiszorg krijgen, is een opmerking als ’Zie je wel dat jullie al leen voor de rijken werken’ dan ook regelmatig te horen. Maar ik ben niet degene die bepaal of patiënten wel of geen thuishulp krijgen”. Dedoelstelling van de STAT is het ge- *en van thuishulp aan mensen die ziek zijn en het liefst thuis in de eigen omgeving verzorgd willen worden. ■Door deze zorg te verlenen is het ook mogelijk om ziekenhuisopnames •everkorten of zelfs te verkleinen. Als een patiënt met bijvoorbeeld een gebroken been geholpen is als er ’s rergens iemand komt om hem of tear met de verzorging te helpen, houdt dit in dat die persoon niet opge- lomen hoeft te worden in het zieken huis”. Om provinciale bekendheid te geven aan het nieuwe initiatief heeft De Meij een brief gestuurd aan driehonderd recreatie-ondernemers in Zeeland. Ook recreatie-ondernemers op Schouwen-Duiveland hebben een rondschrijven ontvangen van de STAT. Hierin wordt een verlenging van de dienstverlening aan de gasten aange boden. „Naar aanleiding van deze brief heeft een aantal mensen ge vraagd om nadere informatie en er zijn ook al een paar mondelinge toe zeggingen gedaan”. Inmiddels heb ben er al twee mensen gebruik ge maakt van de extra voorziening. „De mensen waren heel tevreden en blij dat deze mogelijkheid geboden wordt". Het is niet zo dat de inwoners van Schouwen-Duiveland in andere pro vincies ook al gebruik kunnen maken van het initiatief. „We hopen dat de aanvullende thuishulp in 1992 in het basispakket zit bij de ziekenfondsen. Dan kan iedereen hiervan gebruik maken. Het is nu allemaal nog een georganiseerde chaos. Ik krijg nog vaak commentaar van mensen die verzekerd zijn bij het ziekenfonds. Als Bij de STAT zijn verpleegkundigen, ziekenverzorgsters en verzorgenden in dienst. „De laatste zijn voor de praktische zorg zoals bijvoorbeeld slaapdiensten. Daar waar intensieve re zorg gevraagd wordt, bijvoorbeeld wondverzorging, worden A-vqrpleeg- kundigen geplaatst. De mensen die bij ons werkzaam zijn worden bijge schoold om zo kennis te maken met de specifieke kanten van thuiszorg. Het is namelijk heel anders als je bij iemand thuis komt in plaats van in een verpleeghuis”. ft®

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 5