Restauratie Vismarkt Cultuurhistorische routes kunnen achterland aantrekkelijker maken begint nog dit jaar n HOOG/LAAG WATER badkrant s 3 badkrant Opknapbeurt kost 4,5 ton Dakpannen Vismarkt Oorspronkelijke Restauratieplan n n Snoer parels <- Kwalitatieve verbeteringen Een betere handreiking kunnen de deelnemende gemeenten niet krijgen’ ZIERIKZEE - Zoals het er nu naar uitziet wordt na jarenlange voorbereidingen in het najaar een begin gemaakt met de restauratie van de Vismarkt in Zierikzee. Om dit oude hofje in het centrum van Zierikzee in oude luister te herstellen is een ingrijpende restauratie nodig, waarvoor de gemeente raad inmiddels een bedrag van 4,5 ton beschikbaar heeft ge steld. BRUINISSE - Er bestaat bij toeristen een groeiende belang stelling voor cultuurobjecten en natuurgebieden. Men trekt er in zijn vrije tijd steeds vaker op uit om rust, ruimte en we tenswaardigheden van vroeger te zoeken. Daarop inspelend wrd in het gemeentehuis te Bruinisse het rapport Cultuur historische routes Schouwen-Duiveland en Sint-Philipsland gepresenteerd. Een stuk waarin wordt aangegeven hoe via een aantal aantrekkelijke en kwalitatief goede routes het achterland van Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland aantrekkelijk gemaakt kan worden voor de fietser, wande- iaar en automobilist. Munitie I ier 13.25 Oplage 26.000 aiesse iaug. laug Daug. laug. 2aug. 3aug. Saug. iaug. Saug. laug. ienkzee l! aug. '9 aug. 20 aug. 21 aug. 22aug. 23aug 24 aug. Saug. 26 aug. 27aug. 16.02 16.46 17.23 18.06 18.50 19.40 20.35 22.00 23.36 16.12 16.56 17.33 18.16 19.00 19.50 20.45 22.10 23.46 17.40 18.25 19.00 19.35 20.15 20.55 21.50 22.55 In de jaren dat het met dit gilde berg afwaarts ging nam de gemeente het hofje met het bijbehorende Sint Ja- cobshuis over en werd het huis vanaf 1580 voor minder liefdadige doelein den gebruikt, zoals het dienen als op slagruimte voor munitie. Ook werd er op de zolder van het huis handwer kles gegeven door drie Franse juffrou wen. wen-Duiveland en Sint Philipsland heeft en stelde aan de hand daarvan een aantal cultuur-historische routes samen. jes die nu nog particulier eigendom zijn. Die stijging is niet alleen te wijten aan het verval dat in de afgelopen drie jaar is opgetreden, maar ook om dat verschillende onderdelen van het restauratieplan gedetailleerd zijn uit gewerkt. Wanneer alles volgens plan verloopt wordt dit jaar nog begonnen met de restau ratie van de Vismarkt. voegwerk in de muren de nodige aan dacht. Uitgave en druk: Drukkerij Lakenman Ochtman bv Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee Postbus 1, 4300 AA Zierikzee telefoon 01110-16551 telefax 01110-14315 Advertentieverkoop: Voor zowel Schouwen-Duive- land als Goeree-Overflakkee Francien Ras, 01875-2198 (bgg 01110-16551). Redactie: Tijdens kantooruren 01110-16551 (tst. 45) en daarbuiten 01110-15071. 3 aug 24 aug 25 aug 28 aug 27 aug Een blik op het restauratieplan doet beseffen dat er heel wat moet gebeu ren om die vergane glorie weer te her stellen. Een moeilijkheid daarbij is volgens Goedegebure, dat er ook weer niet teveel moet worden veran derd omdat het oorspronkelijke beeld bewaard moet blijven. In ieder geval is het zeker dat het metselwerk van de gevelvlakken met zorg aangepakt zal moeten worden. Hierbij zal enerzijds gebruik worden gemaakt van ijs- selsteen, terwijl de kopgevel en de ge vel van het Sint Jacobshuis in het Sint Jacobsstraatje in moppen worden uit gevoerd. Daarnaast verdient ook het Vogel vergeleek de routes niet een snoer parels. „Er kunnen steeds meer kwalitatieve verbeteringen wor den aangebracht. We hopen dat de 'deelnemende gemeenten de ideeën [in het rapport oppikken. Een betere handreiking kunnen ze niet krijgen”. De regionale projectgroep hoopt dat voor het volgende zomerseizoen zo veel voorzieningen zijn gerealiseerd ;dat de routes via folders aan het pu- bliek kunnen worden gepresenteerd. De dakpannen van de vier wonin gen, waarvan de gemeente er mo menteel nog twee wil kopen, zijn eveneens aan vervanging toe. Zoveel mogelijk worden de oude Hollandse dakpannen opnieuw gebruikt. De overkapping van de zuilengalerij blijft zoals die is, maar wordt voor zover no dig bijgewerkt. Een belangrijk onder deel van het restauratieplan vormt de vernieuwing van de goten, de afvoer pijpen en de vergaar bakken, terwijl ook de nodige aan dacht uit zal gaan naar het vernieu wen van buitenkozijnen, ramen en deuren. Hoogwater 3.41 4.19 5.00 5.45 6.26 7.18 8.16 9.28 10.56 12.25 Hoogwater 3.51 4.29 5.10 5.55 6.36 7.28 8.26 9.38 11.06 12.35 Hoogwater 5.25 6.10 6.50 7.30 8.15 8.50 9.35 10.30 11.45 0.30 Wanneer alles naar wens verloopt wordt, zo stelt restauratie-ambtenaar H. Goedegebure in november een be gin gemaakt met de restauratiewerk zaamheden, die volgens de planning voor het zomerseizoen ’90 moeten zijn voltooid. Of dat ook haalbaar is, hangt af van de bestemming die het hofje krijgt. Zolang dat nog onduide lijk is, beperkt de restauratie zich tot het uiterlijk. „We hopen dat tijdens de restauratie van het casco duidelijk wordt wat de toekomstige bestem ming is, zodat we gelijk verder kun nen gaan met restauratie van het inte rieur” aldus Goedegebure. Aan het begin van de 18e eeuw werd het hofje bewoond door oude vrou wen en weduwen die door het stads bestuur zien Dat geldt vooral voor het metselwerk en de daarop aangebrachte pleister laag, die voortdurend loslaat. Ook de bekapping van de huisjes en de zui lengalerij moet worden aangepakt, zij het dat de overkapping van de galerij nog wel redelijk is. In slechte toestand verkeren ook de goten, de kozijnen, ramen en deuren, terwijl ook het vi- safslaghuisje hard toe is aan een op knapbeurt. Het hekwerk is door het ontbreken van ijzeren steunen wat verzakt, terwijl de hekpalen eveneens door de tand des tijds te pakken zijn genomen. top Goeree 6 aug 9 aug laug II aug Saug.. Philipsland. Maar alleen als alle be langhebbenden een goede samen werkingsvorm vinden. Alle sectoren: fietsverhuurbedrijven, horeca, mu seumbesturen, attractie-eigenaren en de diverse overheden zullen hieraan moeten meewerken”, wordt in het rap port gesteld. Borggreve maakte daarbij een serie aanbevelingen over de wijze waarop de diverse gemeenten het stuk route Als voorzitter van de begeleidings groep cultuur-historische routes Schouwen-Duiveland (die de studen te adviseerde bij haar werkzaamhe den) overhandigde C. J. van Liere het rapport aan de burgemeester van Sint Philipsland, T. A. vogel, de voorzitter van de regionale projectgroep die de opdracht gaf. „Het aantal fietsre- creanten is de laatste jaren sterk ge groeid. Deze cultuur-historische rou tes kunnen daaraan een bijdrage leveren. Wat is er mooier dan Zeeland te bekijken per fiets. Ook in het ach terland is veel aantrekkelijks te zien”, aldus Van Liere. Sinds 1804 is er aan het uiterlijk van de Vismarkt, zoals het hofje nu nog steeds heet, weinig meer veranderd. De tand des tijds heeft, slechts be lemmerd door noodzakelijke onder houdswerkzaamheden, zijn gang kunnen gaan. De gevolgen laten zich dan ook raden. Hoe leuk het hofje er ook uitziet, de bouwkundige toestand ervan laat duidelijk te wensen over, heel veel zelfs. Speciale uitgave voor de re creant op Schouwen-Duive land en Goeree-Overflakkee. onder redactionele eindverant woording van de Zierikzee- sche Nieuwsbode. De Bad krant verschijnt in het zomer seizoen dertien keer en is op tal van plaatsen, zoals winkels, campings en VVV-kantoren gratis verkrijgbaar. Ook wordt de Badkrant in enkele gebie den huis-aan-huis bezorgd. dat door hun gebied loopt aantrekke lijker kunnen maken door kwalitatieve verbeteringen. Zij noemt daarbij het aanbrengen van fietsenklerrunen, bankjes, prullemanden, infopanelen en bewegwijzering. Maar ook het plaatsen van waterfietsen (bij Ouwer- kerk), het verbeteren van de weg en het aanleggen van een parkeerterrein (bij Bommenede) en het aanbrengen van een openlucht schaak- en dam spel (bij de Schelphoek te Seroosker- ke). Het is aan de diverse gemeentebestu ren om te beslissen of deze voorzie ningen binnen hun grondgebied ook daadwerkelijk zullen worden uitge voerd. In de regionale projectgroep die Borggreve de opdracht gaf voor het opstellen van het plan zijn alle be treffende gemeentebesturen verte genwoordigd. „Deze routes kunnen bijdragen tot een verdere uitbreiding van het toeristisch-recreatieve pro- dukt op Schouwen-Duiveland en Sint Sluitingstijd advertenties: Vrijdag voor de verschijningsweek. voorstellen om het hofje te slopen ble ven zij er tot 1804 wonen. Vanaf die tijd diende het pleintje van het hofje als Vismarkt, waar zalm, haring en kabeljauw, mosselen en oesters wer den aangeboden en werden de huis jes als opslagruimte gebruikt. Om het hofje in oude luister te herstel len is door de dienst gemeentewerken een rapport opgesteld waarin niet al leen de bouwkundige toestand maar ook een restauratieplan is uitgewerkt. Ofschoon er in 1986 nog gedacht werd aan een bedrag van 345.000 gul den blijkt dat het kostenplaatje voor de restauratie van het casco in drie jaar tijd opgelopen is tot 4,5 ton, plus dat daarbij nog 36.000 gulden komt voor het aankopen van de twee huis- Het visafslaghuisje zal volgens het plan voor een groot deel worden ver nieuwd, maar dan wel zodanig dat het karakteristieke ervan blijft bewaard De zuilen en de hekpalen zijn evenals de kapitelen in een dusdanige toe stand dat ook deze hard toe zijn aan herstel. Kortom, een veelomvattend plan waaraan een bijbehorend prijs kaartje zit, maar waarmee Zierikzee opnieuw een bijdrage levert aan het behoud van haar culturele erfgoed. Het rapport werd in opdracht van de regionale projectgroep Schouwen- Duiveland en Sint Philipsland ge maakt door studente aan de Nationa le Hogeschool voor Toerisme en Ver keer in Breda, F. G. Borggreve. Onder teicht van en met advies van een begeleidingsgroep maakte zij een in ventarisatie van de aantrekkelijkhe den die het 'achterland van Schou- van gratis turf werden voor- Ondanks verschillende Tijden hoogwater te Bruinisse: ±100 •nuten later dan Renesse. (Bij open Stormvloedkering) Tijden hoogwater te Westenschou- *en: ±10 minuten vroeger dan Re- «sse. laagwater ±6 uur later dan bovenge roemde tijden. De toerist die ondernemend genoeg is om even buiten de toeristische voetsporen te treden wordt mits hij de goede weg kiest voor zijn onderne mingslust beloond met een prachtig uitzicht op een klein en idyllisch hofje dat net buiten het drukke stadsgewoel herinnert aan vervlogen tijden toen dit hofje eigendom was van het Sint Ja- cobsgilde en derhalve bekend stond als Sint Jacobshofje. Een veilige thuishaven waar oude leden van het gilde en later ook bejaarde zeelui hun laatste dagen sleten. i..

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 3