13 DEZE WEEK Adrie Gerards organiseert een triathlon Schouwen-Duiveland Zierikzee organiseert tweede Havendag aan Nieuwe Haven si De laatste Badkrant van 1989 5 7 11 11 Zaterdag 2 september vanuit Sporthal Onderdak in Zierikzee bad krant 5 Aanvullende thuiszorg Brochure Zeeuwind 'L' Verkeer en vervoer [AUGUSTUS 1989 GRATIS KRANT IN REKREATIELAND Muziek Als mogelijke afsluiter van de dag is Neptunus levert de eerste mosselen at. Jeugdtriathlon Vroegtijdig Omvangrijk Middenschouwen en de recreatie 3 Restauratie Vismarkt Zierikzee Expositie Bewaerschole Aan het einde van de middag kunnen er mosselen gegeten worden tegen een haast symbolisch bedrag. Aan boord is er voldoende ruimte voor ie dereen. Rederij Den Breejen heeft een tocht aangeboden voor minder- validen. Belangstellenden hiervoor melden zich bij Den Breejen aan. voor de wedstrijd werd Zierikzee en omgeving gekozen” Dat de eerste officiële triathlon-wed- strijd op Schouwen-Duiveland een professionele aanpak heeft blijkt wel uit de omvangrijke organisatie. De lo- katie die is gekozen rond de Nieuwe en Oude Haven in Zierikzee zal een aantal uren worden omgetoverd tot centraal wisselvak voor het zwem men. fietsen en lopen De deelne mers die een minimumleeftijd hebben van 16 jaar starten met het zwemmen vanaf de Nieuwe Haven Er wordt ge weer een fakkeltocht met de boten komt (omstreeks 20.45 uur). Terrassen ontbreken dit jaar natuurlijk ook niet. Ze worden zelfs deels uitge breid met eèn visdisplay. De organi satie heeft haar stand op te houden, want vorig jaar was de Havendag zeer geslaagd. De Havendag kenmerkt, zich door een redelijk groot aantal be langstellenden en erg veel gezellig heid. finisht in de Oude Haven. Zowel de fiets- als looproute vinden plaats bui ten Zierikzee De finish van het laatste onderdeel, lopen, vindt plaats bij de Oude Haven welke ruim toegankelijk is voor het publiek De aanvang is om 16.30 uur De Stichting Triathlon Zierikzee heeft inmiddels de eerste inschrijvingen al binnen: ..Onze uitnodiging was nog geen dag de deur uit of de aanmeldin gen kwamen al binnen", aldus Ge rards „Deelnemers uit België en het midden van Nederland zijn er altijd vlug bij. Waarschijnlijk moeten we vroegtijdig de inschrijving sluiten om dat we het maximale aantal deelne mers hebben bereikt. de commissie Toeristendagen en de visserijvereniging in Zierikzee in on- derhandeling met een stuntman, die over een draad wil gaan lopen. Of hij komt is nog niet zeker. Zeker is, dat er ZIERIKZEE - Zaterdag 26 augustus is het weer zover. Weder om wordt er in Zierikzee dan een Havendag gehouden, die zich volledig afspeelt op en rond de Nieuwe Haven. Een hele dag zijn er volop activiteiten voor de bezoekers. Geen braderie-achtige zaken, maar een dag, waarin de visserij en het water centraal staan. Alles begint omstreeks 13.00 uur en gaat door tot ongeveer 22.00 uur. ZIERIKZEE - Na lange tijd van voorbereiding is het er dan eindelijk van gekomeh. Er is zaterdag 2 september een 1/8 triathlon in Zierikzee, waarvan triathlon-atleet Adrie Gerards initiatiefnemer is. De politiefunctionaris Gerards is geen on bekende in de sportwereld van Schouwen-Duiveland en wist daarom vrij snel contacten te leggen met atletiekvereniging Delta Sport, Wielercomité Zierikzee en de Reddingsbrigade Schouwen-Duiveland, waarvan hij de volle medewerking krijgt. De startplaats is Sporthal Onderdak in Zierikzee. Het definitieve programma staat nog niet helemaal vast. Toch is er al het nodige'te melden. Tussen 14.00 uur en 15.30 uur kan iedereen meevaren op één van de vele schepen, die de Oosterschelde opgaan. Neptunus overhandigt op het water de eerste mosselen aan de mosselprinses; een jaarlijks terugkerend ritueel. Vanaf 12.00 uur vindt in en rond sport hal Onderdak in Zierikzee de start plaats van een jeugdtriathlon. De or ganisatie heeft in drie leeftijdsklassen een zodanig programma in elkaar ge zet dat zowel de jongens als meisjes in hun categorie kunnen strijden om de Rabobank-cup Meisjes en jon gens van 10-11 jaar moeten 150 zwemmen zwemmen. 4 kilometer fiet sen en 1250 meter lopen. In de leeftijd van 12-13 jaar wordt er 2000 meter ge zwommen. 8 kilometer gefietst en 1250 meter gelopen De jongens en meisjes van 14-15 jaar zwemmen 250 meter, fietsen 8 kilometer en lopen een afstand van 2500 meter Een Havendag zonder muziek kan niet. Vandaar dat het Scheldetrio pre sent is, alsook een jazzband. Kunst en Eer verleent haar muzikale mede werking en dat geldt ook voor Rust Roest. Laatstgenoemde band ver zorgt tesamen met de band Premier, die dan te gast is in Zierikzee, een show bij de poorten. Dat gebeurt tus sen 19.00-20.00 uur. grootse organisatie, daarom heeft Zie rikzee gekozen voor een 1/8 triathlon die bestaat uit: 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lo pen .Binnen onze organisatie zijn leden zoals, Wim Evertse, Frans de Boer, Wim Schot, Hans van Elzelingen, Marco Reedijk. Dick Meeles en Cees Snijders geroutineerde organisato ren”, aldus voorzitter Gerards van Stichting Triathlon Zierikzee „Maar, het probleem is dat er weinig ervaring is met het triathlon-gebeuren Daar om hebben we nu voor de eerste keer gekozen voor een achtste triathlon. We moeten eerst ervaring opdoen, hoewel ik er van overtuigd ben dat de leden met hun achterban stuk voor stuk zorg zullen dragen, hun wed- strijdgedeelte tot een goed eind te brengen" ZIERIKZEE - Vandaag heeft U de laatste Badkrant van het zomersei zoen 1989 in handen gekregen. Met iet verschijnen van nummer der tien zit het er weer op voor dit jaar. Net de grote zomerdrukte is het nu »k gedaan, vandaar ook dat de uit- gave van de Badkrant er ook mee stopt. Het is een druk jaar geweest. Veel re- creanten wisten de regio te vinden en teel hebben er ook gebruik gemaakt wde Badkrant. De Duitsers dit jaar •oor het eerst in hun eigen taal. Welis- •aar éénmalig, maar met de bedoe- tng om volgend jaar vaker met een Duitse versie te komen. Als het aan ittgever Lakenman en Ochtman te ierikzee ligt, komt die Duitse versie er Voorlopig is het weer even gedaan en al het nog even duren eer U en de uwen weer terugkomen. Wij van de Badkrant hopen oprecht dat U weer toten ook onze toeristische uitgave neer zult raadplegen voor Uw brood- fiodige informatie. Onze uitgeverij slaat er klaar voor. De triathlon-sport heeft afgelopen ja- ren een enorme vlucht genomen in Nederland Ook in Zeeland vonden afgelopen jaren al diverse wedstrijden plaats waar vooral Gerards regelma tig actief was als wedstrijdatleet. Sinds een aantal maanden heeft Zee land ook een eigen tnathlon-vereni- gmg die al ruim zestig leden telt Hier door is het organiseren van triathlon- wedstnjden in Zeeland aantrekkelijk geworden, waarbij de organisatie zich gesteund ziet door reniging Tri athlon Zeeland en de lanoelijke Triath lonbond in Nederland De wedstrijd- kalender toont wekelijks wédstrijden waar vooral halve-, kwart--en achtste triathlons worden-afgewerkt Bij een triathlon, waarbij 5000 meter wordt gezwommen, 160 kilometer gefietst en 42 195 meter gelopen, vereist een De organisatoren van de j eerste triathlon-wedstrijd in Zierikzee zullen alles in werking stellen om dit gebeu ren tot een groot succes te maken Hiermee zijn ze uitstekend ingespron gen op een populariteit winnende triathlon-gebeuren. Leden uit deze verenigingen hebben zitting genomen in het stichtingsbe stuur dat officieel is opgericht nadat de akte de notaris was gepasseerd De Stichting Triathlon Zierikzee heeft voor deze organisatie-vorm gekozen om jaarlijks een triathlon-evenement te kunnen organiseren op Schou wen-Duiveland Gerards, die zelf als voorzitter is gekozen was heel geluk kig met de snelle oprichting van de stichting: „Nadat ik vorig jaar de ver enigingen benaderde met mijn plan om een triathlon-wedstrijd te organi seren kreeg ik direct al een positief antwoord dat men bereid was om me dewerking te verlenen Nadat er een voorbereidingscommissie werd sa mengesteld, kregen de plannen al vlug gestalte en werd de datum voor de 1/8 triathlon-wedstrijd definitief op zaterdag 2 september gesteld. De Rabo-bank was bereid om te funge ren als hoofdsponsor en als lokatie We Gerards ziet reikhalzend uit naar zaterdag 2 september, want dan wrdt voor de eerste keer op Schou- wn-Duiveland een 1/8 triathlon ge houden.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 1