Expositie sprookjesfiguren en fantasiepoppen in Bewaerschole Expositie Verkeer, vervoer, communicatie bij Delta Expo Goeree-Overflakkee jchouwen-Duiveland Samen 1, Boeken 1 ia Restjes Toekomst Andere vorm ’Verdere ontsluiting van Zeeland keert zich tegen de kwaliteit van het gebied, ook in toeristisch opzicht’ BURGH-HAAMSTEDE - „Het is gewoon een familiecom- plot Zo omschrijft T. J. Geene-Hoogesteger uit Goes de ex positie van sprookjesfiguren en fantasiepoppen in De Be waerschole in Burgh-Haamstede. Zij maakt poppen, figuren uit sprookjes en haar man M. Geene maakt de attributen. Haar dochter Marri Geene haalt haar inspiratie voor het ma ken van poppen hoofdzakelijk uit boeken. Alles bij elkaar blijkt de vlijt van de familie Geene voldoende voor een boei ende expositie in Burgh-Haamstede. Kleurrijk en gevarieerd NEELTJE-JANS - In Nederland zorgen auto’s dagelijks voor 72 kilometer file. Als geen tegenmaatregelen worden geno men zal het autogebruik naar verwachting in de komende ja- ren nog met 70 procent toenemen. De tweede Structuur schema Verkeer en Vervoer (SVV) waarin het ministerie van Verkeer en Waterstaat hierop reageert door een strategie te presenteren voor stroomlijning van het verkeer, inspireerde het bestuur van de stichting Delta Expo tot het samensjtel- len van de tentoonstelling Verkeer, vervoer, communicatie. ,,Dit was voor mij weer een nieuwe uitdaging” badkrant Om haar poppen aan te kleden ge- ver- Zowel uit de Brutnisse Hal van het gemeentehuis. Expositie werk van Ria Baauw uit Goes: aqua rellen en olieverfschilderijen. Tot sep- smber van maandag t/m vrijdag van J8.00-17.00 uur. Brouwershaven Museum De Vergulde Garnaal, Markt 5. Overzicht geschiedenis Brouwers haven en expositie Brouwershaven en de landbouw in de 19e eeuw. Ge opend tot eind september maandag t/m zaterdag van 9.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur. Ouddorp In museum „Ouddorps Raad- en Pol derhuis”. Expositie Ann van Veen met aquarellen en tekeningen. Tot 2 sep tember van maandag tot en met zater dag van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur, zondag gesloten. „Het is de taak van Delta Expo om niet alleen de historie in beeld te brengen, maar ook de nieuwe ontwik kelingen die zich aftekenen voor de toekomst”, aldus de vice-voorzitter van het bestuur van de stichting Delta De poppen van Geene zijn vaak geïnspireerd door sprookjes. Zo heeft Sneeuwwitje, vergezeld van de zeven dwergen een plaatsje gevonden in De Bewaerschole. Het poppenmaakvirus kwam zo’n drie jaar geleden in het bloed van de fami lie Geene terecht. „Dat was bij Gou den Handen in ’s Heerenberg”, aldus Geene-Hoogesteger. „Dat is een ex positieruimte waar allerlei zelfge maakte spullen tentoongesteld wor den. Ik zag dat en ik dacht ’Dat moet ik ook kunnen’. een goede beeldvorming bij een breed publiek. bruikt mevrouw Geene restjes stof. Haar echtgenoot gebruikt allerhande materialen om de poppen van zijn vrouw van passende attributen te voorzien en in een toepasselijke om geving neer te zetten. Ijzer, hout, kar ton, van alles en nog wat. Eén van zijn werkstukken is het kerkje van Wol- phaartsdijk. „Dat heb ik nagemaakt van foto’s”, al dus Geene. „Daar heb ik wel lang over gedaan hoor. Dat viel niet mee. De ene foto is van vijf meter afstand genomen en de andere van tien me ter en dan is het moeilijk om de ver houdingen goed in te schatten”, aldus Geene. Ongeveer tegelijkertijd met haar ou ders begon dochter Marri Geene met het maken van poppen. Zij werkt, in tegenstelling tot haar moeder, wel aan de hand van voorbeelden. „Ik put de meeste inspiratie uit boeken”, aldus Marri. „Ik heb bijvoorbeeld een aantal figuren uit In de ban van de ring van Tolkien gemaakt". Marri neemt daarbij geen genoegen met het eerste het beste restje stof. „Ik ga echt op zoek naar speciale stof een ander vorm van verplaatsen no dig wordt. Het gebruik van de auto zou minder vanzelfsprekend moeten worden en het openbaar vervoer zou zo aangepast moeten worden dat het een goed alternatief gaat vormen. De algemeen manger van Delta Ex po, F. H. van Spaandonk, vertelde op welke wijze men de expositie heeft sa mengesteld. In totaal werkten er tien mensen aan mee; werknemers van Delta Expo en free-lancers. Ruim 50 instanties vertrekten informatie voor de wisselexpositie. Verkeer, vervoer, communicatie is tot 31 maart dage lijks van 10.00 tot 17.00 uur te oekijke Zierikzee Openbare bibliotheek De Stolpe, Ha- 'ingvlietstraatTentoonstelling Kleine schatten van Schouwen-Duiveland. Dm 26 augustus, tijdens openings uren bibliotheek. die ik voor een bepaalde figuur nodig heb. De poppen die ik maak kosten me al snel zo’n 20 a 30 uur werk”. omvang en energieverbruik vormt het verkeer een bedreiging voor het leef milieu. Ouddorp Atelier ’t Ooilam, uitgang parkeerter rein Dorpstienden. Bloemen en landschap-aquarellen van Janny van Damme. Dagelijks geopend in het sei zoen, daarbuiten op zaterdag en ver zoek. Tel. 01878-2228. Noordwelle Keramiek Noordwelle, Dorpsring 24. Handgedraaide pottery in aardewerk en porcelein, Pit fire en Raku. Verder handgevormde Landschappen en vrouwen. Werk van: Nel de Bruin, Hanneke Keuning en Karin Raak. Per manente expositie. Dinsdag t/m zater dag 13.30-17.30 uur. Mevrouw Geene ging aan de slag, sa men met haar echtgenoot. „Ik maak de poppen en mijn man verzorgt de entourage”, aldus Geene. Zij werkt niet naar voorbeelden. „Ik begin ge woon ergens aan en dan zie ik wel hoe het uitpakt. En dan zegt mijn man bijvoorbeeld ’Goh, dat lijkt wel een smid. En dan maakt hij de dingen die bij een smid passen”. Brouwershaven Benedenverdieping museum De Ver gulde Garnaal Expositie pentekenin gen van mevrouw Adri Boxhoorn. Ge durende augustus, maandag t/m zaterdag van 9.00-12.00 en van 13.15-17.00 uur. „Ik ben altijd al creatief bezig ge weest”, aldus Geene. „Ik heb allerlei dingen gedaan op het gebied van handwerken en dit was voor mij ge woon een nieuwe uitdaging”. Me vrouw Geene hoeft naar haar zeggen nooit op zoek te gaan naar materiaal voor haar poppen. „Iedereen weet van onze hobby en we krijgen van alle kanten allerlei spullen. We kunnen van alles gebruiken”. Al genoemd is het uit karton opgetrok ken kerkje van Wolphaartsdijk. De poppenhuizen zijn zeker nadere bestudering waard en hetzelfde kan gezegd worden van de circuswagen van Pipo de Clown. Hij is in het gezel schap van levensgezellin Mamaloe en huisvriend Klukluk. Wie zich on weerstaanbaar aangetrokken voelt door een en ander doet er goed aan ook wat geld mee te nemen naar de Bewaerschole. Een deel van de maaksels is te koop en de prijzen va riëren van één gulden voor een kleine pop tot 800 gulden voor uitgebreidere taferelen als sneeuwwitje en haar ze ven dwergen. De tentoonstelling is te zien tot en met zaterdag 2 september van maandag tot en met zaterdag tus sen 13.30 en 16.30 uur. Zierikzee Stadhuismuseum. Expositie Kleder- irachten, het behouden waard. Tot 1 oktober van maandag tot en met vrij dag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Zierikzee Noordhavenpoort. Expositie schilde rijen van Rijnhard Schregardus en beelden en sculpturen van Vlaamse beeldhouwer Luc de Bruyne. Tot 28 augustus tussen 13.00 en 17.00 uur met uitzondering van maandag). Burgh-Haamstede Kunstnijverheid Atelier ’t Oute ’Uus, J. J Boeijesweg 6. Aquarellen, brood deeg en karakterpoppen van Addy Bliek Zaterdagmiddag geopend en op telefonische afspraak. In de vakan tieperiode ’s middags geopend vanaf 14.00 uur. In een ruimte bij de Delta Expo in het ir J. W. Topshuis op Neeltje Jans is deze tijdelijke tentoonstelling tot en met 31 maart 1990 te zien. Het is de bedoeling om voortaan jaarlijks een wisselexpositie te presenteren naast de Delta Expo die een beeld geeft van de waterbouwkundige werken die werden uitgevoerd in Zeeland. Bij de opening van de expositie gaf De Beyl toe dat het probleem in Ne derland vooral in de randstad te uiting komt. Maar toch waarschuwde hij dat ook Zeeland op zijn zaak moet letten. Wat dat precies in kan houden bleek uit de woorden van drs. D. J. van der Laan van de initiatiefgroep Wijs op Weg. Een organisatie die zich inzet voor een betere organisatie van het vervoer. „De recreatiestromen per auto zullen moeten afnemen. Dat is op langere termijn nodig voor het be houd van het milieu. En op korte ter mijn vanwege de smogvorming die het met zich meebrengt bij bepaalde weersomstandigheden. Belangrijk is dat zoveel mogelijk betrokkenen in zien dat verdere ontsluiting van Zee land voor de auto zich zowel tegen het milieu zal keren als tegen de kwa liteit van het gebied, ook in toeristisch opzicht”. „Bij mij is het echt een ei dat uitge broed moet worden. Ik werk wel met een vastomlijnd plan”, aldus Marri. Voor haar zowel als voor haar vader en moeder is het de eerste keer dat men het eigen werk exposeert. „Ik denk wel dat er aardig wat belangstel ling voor is. Wij krijgen in ieder geval uit onze eigen omgeving altijd heel enthousiaste reacties”, aldus Geene. De expositie in De Bewaerschole is een heel kleurrijke en gevarieerde ge worden. In een vitrine staat de smid broederlijk naast een oud boertje ter wijl wat verderop de grondwerker met een kruiwagen zeult. In dezelfde vitri ne de bakker met de fiets compleet met ’zijspan’ en een andere bakker achter zijn broodkar. „Als we geen maatregelen nemen groeit het autoverkeer in de komende jaren met nog 70 procent. Maar het is niet wenselijk dat er nog meer wegen worden aangelegd. Want een mens leeft van meer dan vervoer en verkeer alleen”. Dat zei de projectleider van het tweede structuurschema Verkeer en Vervoer ir D. de Groot. In het sche ma wordt een reeks van aanbevelin gen gedaan om de autostroom te be heersen. Het invoeren van de kataly sator, het dichter bij elkaar brengen van de woon- en werkplaats, een be ter parkeerbeleid en het aantrekkelij ker maken van het openbaar vervoer als alternatief voor de auto. De Groot benadrukte dat bij dit alles ook een mentaliteitsverandering van het publiek nodig is. „De mensen moeten bewuster gaan handelen op het gebied van verkeer en vervoer. Hij was van mening dat de wisselexposi tie bij de Delta Expo daaraan een bij drage kan leveren. Bruinisse Openbare bibliotheek De Zaete. Ten- toonstelling Vervoermiddelen in Zee land. T/m vrijdag 25 augustus tijdens openingsuren bibliotheek. Benesse Expositie schilderwerken van Marja Ie Lange in de Hervormde kerk, ge opend gedurende maanden juni T/m september, op dinsdag- en donder dagmiddag, van 14.00 tot 16.00 uur. deeltje Jans Delta Expo, expositie verkeer, vervoer, communicatie tot 31 maart, daoeliiks Met eindeloos geduld wierp hij zich ook op het maken van poppenhuizen, voorzien van alle gemakken. Zoals bijvoorbeeld de ouderwetse badkuip, de pendule, de dienstbodenkast en de twintiger jaren kralenlampekap- pen. „Ik gebruik geen bouwtekenin gen of iets dergelijks. Het gaat alle maal uit het hoofd”, aldus Geene. De meest uiteenlopende types zijn te zien in de Bewaerschole. Naast de predikant op zijn preekstoel prijkt Gandalf de Grijze uit Tolkien’s In de ban van de ring. Wat verderop heeft Sinterklaas een plaatsje gekregen, ui teraard vergezeld van één van zijn Pieten. Zierikzee Atelier/galerie Erna Jurg en Arnoud Boering, Poststraat 14. Expositie ge torende het gehele seizoen, geïnspireerd op de jaargetijden. Dins dag tot en met zaterdag tussen 11.00-16.00 uur geopend. De expositie Verkeer, vervoer, com municatie geeft een beeld van de net werken van verbindingen die de we reld omspannen om informatie over te dragen en mensen en goederen te verplaatsen. Maar ze laat ook de an dere kant van de medaille zien Bos sen worden gekapt, grondstoffen wor den gedolven, dorpen worden verplaatst en steden veranderen van karakter ten behoeve van de verbin- dingsnetwerken. Terwijl in rijke landen de steden groeien rondom de econo mische centra, groeien de steden in arme landen noodgedwongen door- Zierikzee te Eenhoorn, Havenpark. Expositie etsen en aquarellen van Rie iachmann-ter Haar. Maandag 13.00-17.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 930-17.00 uur. Sommelsdijk Streekmuseum. Tentoonstelling over beugvisserij van Middelharnis zoals die tot ongeveer 1920 was, met voor werpen uit de eigen collectie van het Streekmuseum en uit het bezit van particulieren. Tot 1 oktober. Tevens expositie foto’s en voorwerpen m.b.t. de visserij van de kop van het eiland Goeree-Overflakkee, zoals die was en is. Burgh-Haamstede Bewaerschole, Weststraat 18. Exposi tie allerlei sprookjesfiguren en pop pen van echtpaar Geene en dochter. Tim zaterdag 2 september, maandag Hm zaterdag van 13.30-16.30 uur. Burgh-Haamstede Christelijk cultureel centrum De Burght, Hogeweg 55. Zomerexpositie werk kunstenaar Abraham Blankers uit Oudewater. Gedurende de maand augustus dagelijks van 9.00-12.00 uur, «00-17.00 uur en 19.00-22.00 uur. dat de bestaansmiddelen op het plat teland hierdoor verdwijnen. Door zijn keer, communicatie als uit de diverse toespraken bij de opening bleek dat Van oktober tot april is Delv Fxon op maandag en dinsda' Expo ir W. de Beijl. Hij sprak de hoop uit dat de expositie zal bijdragen aan ran 10.00-17.00 uur (maandag en dins- gesloten).

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 11