I Het zoute Grevelingenwater Hotel-restaurant de Schelphoek; al vijfentwintig jaar kwaliteit o «5 b t f Gastheer Van der Putten: Eerlijke keuken zonder bla bla” >g s) Persoonlijke benadering Eerlijk Blinkende visjes Japan BRUINISSE - Als in het weekend de temperatuur boven de twintig graden klimt en de zon barst van dadendrang, dan is het dringen aan de boorden van de Grevelingen. Aan de roep van het zilte nat hebben velen gehoor gegeven. Bijna zonder golfslag ligt de afgedamde zeearm vóór ons. Ma jestueus bijna met enkele rondzwalkende zee- en kokmeeu wen in de lucht. Een blauwe plas met grote bedrijvigheid. We houden ons deze keer op aan de kant van de Brouwers- dam. Vele paaltjes op rij steken hun koppen boven het water uit. Het zijn plaatsen waar beroepsvissers hun fuiken heb ben uitstaan. We hebben de vangst een tijd terug wel eens bekeken, voornamelijk kronkelende palingen en enkele plat vissen. SEROOSKERKE - Hotel-restaurant de Schelphoek in Serooskerke bestaat op 4 november precies vijfentwintig jaar. Begonnen als een van de allereerste a la carte restaurants in de streek, is de Schelphoek inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerd horeca-bedrijf, waar de scepter vandaag de dag gezwaaid wordt door de broers Peter en Fred van der Putten. Bedrijvigheid bad krant llb’ F erij De restaurateurs Peter (I.) en Fred van der Putten. (Foto: Joop van Houdt). i- e a- u- laat het zich niet meer over het hoofd Terwijl ik in de verte vele gekleurde I e. n- n. >r- „Gasten willen een eerlijk diner. Wij pretenderen geen chique zaak te zijn. De kwaliteit en de kwantiteit van de gerechten staan bij ons bovenaan. Een goede en eerlijke keuken zonder bla bla weet het publiek zeker te waar deren”. Volgens hem neemt de kwali teit van de keuken een prominente plaats in binnen een restaurant. De entourage is natuurlijk van belang, maar als het eten te wensen overlaat is het snel bekeken. Als de vissers 's avonds hun bootjes weer op het droge trekken is er alom tevredenheid. „Het was goed toeven op het water en we hebben ook een paar maaltjes vis gevangen”, luidt de lezing van de man die ik aanspreek bij de afgedamde zeearm moet beta len. Gert Slager lid Strandwerkgemeenschap Maar het geeft aan, dat het restaurant een zonnige toekomst tegemoet zal gaan. En die sfeer ademt het bedrijf ook. De medewerkers zijn gemoti veerd, mede doordat de eigenaren zelf ook zes dagen in de week present zijn. Fred en Peter van der Putten staan samen met hun echtgenotes en medewerkers voor een goed en eerlijk produkt. En dat de gasten dat weten te waarderen blijkt uit de grote en nog groeiende belangstelling voor de zaak. En dat mag best gevierd wor den. Op welke wijze is nu nog ondui delijk, maar een feestmenu zal zeker niet ontbreken. persoonlijk mag het gebied blijven zo als het is. Die paar visbootjes die er liggen vind ik prima, maar een hele camping zie ik niet zo zitten”. Als er toch besloten wordt een en ander te realiseren, dan is het restaurant in principe bereid een bepaalde horeca- vorm op te zetten, maar zover is het voor Van der Putten nog niet. Een eindje verder zijn twee jongens met een schepnetje bezig om krab ben te vangen. Ze liggen daarvoor languit op de loopbrug en speuren in het heldere water. Pas dén zie je veel meer van het leven wat zich afspeelt tussen bodem en oppervlak. Als een stradkrab in de buurt komt, wordt het Hun enkele jaren geleden overleden vader startte het bedrijf vijfen twintigjarig geleden met de toen voor uitziende blik, dat de aanleg van de Stormvloedkering een goed restau rant veel werk op zou gaan leveren. En dat gebeurde. Het bedrijf ontwik kelde zich gestaag. Naast de Storm- vloedkering bracht ook het verkeer naar de Westhoek de nodige gasten met zich mee en ook de eilandelijke bevolking wist het restaurant al snel te (inden. Gastheer en manager van het bedrijf Peter van der Putten legt uit, dat het restaurant door die ontwikkelingen een breed publiek heeft weten op te bouwen. Het restaurant, dat Van der Putten zelf als een goede midden klasse omschrijft, dankt haar be kendheid mede aan een goede keu ken. In ontwikkelingen als de nouvelle cuisine heeft de familie nooit geloofd. tan de inlaat van de Brouwersdam staan zo’n 40 sportvissers hun geluk tebeproeven. Je zou ze in twee groe pen kunnen verdelen. Hengelaars die hun lijn uitgooien om geep te vangen. Dat zijn zeer gestroomlijnde vissen meteen opvallende snavelbek waarin een rij scherpe tanden staan. De ge pen springen regelmatig boven het *ater uit. Als de vissen worden aan gesneden, kun je duidelijk de gifgroe ne kleur van de graten zien. De andere groep is erop uit om zoveel mogelijk haringen boven water te ha ten. Leunend over de reling zie je be reden je vissen zwemmen. In een eindeloze beweging krioelen ze daar döorelkaar heen. Met een lijn waarin 4tot5 haken bevestigd zijn, is het een kwestie van zakken en ophalen, leder probeert zijn emmertje steeds verder Brullen. Terwijl broer Fred eindverantwoorde lijke is voor de keuken, draagt Peter van der Putten zorg voor het gast heerschap. Beiden worden bijgestaan door hun echtgenotes, waarnaast in de loop der jaren tien vaste medewer kers zijn aangetrokken. Dat gastheer schap komt tot uiting in de persoonlij ke benadering van de gasten. De eilandelijke bevolking neemt een belangrijke plaats in binnen het res taurant en verdient volgens Van der Putten alle aandacht. „Ik zal bijvoor beeld eerder een tafel vrijhouden voor iemand uit de streek, dan voor een passant”. Volgens hem is het geen enkel bezwaar voor de eilandelijke gasten om in de auto te stappen naar het vrijgelegen restaurant in Seroos- kerke. Een eventueel bezwaar wordt wegge nomen door de goede keuken en de rustieke omgeving. Het restaurant is namelijk gelegen in het natuurgebied de Schelphoek. Dat gebied staat bin nen de gemeente Westerschouwen momenteel in de schijnwerpers. Over wogen wordt om beperkte recreatieve voorzieningen te realiseren. „Voor mij Het bedrijf heeft nu al veel te maken met de toeristische ontwikkeling van de streek. Genoemd is al het verkeer, dat naar de Westhoek trekt. „Daar naast hebben we een bijzonder goe de relatie met de heer Coltof (project ontwikkelaar te Zierikzee - red.)". Degenen, die een vakantiewoning be trekken in Port Zélande of Brou- wersmeer krijgen een diner, in de Schelphoek aangeboden. Voor de Schelphoek een ideale manier om de nieuwkomers kennis te laten maken met het bedrijf. Zoals gezegd is het bedrijf in de afge lopen vijfentwintig keer heel wat keren uitgebreid. Vandaag de dag is het een groot horeca-bedrijf met diverse ruim tes. H<et restaurant omvat verschillen de delen, waardoor plaats is voor par ty's en familiefeesten. Daarnaast is er een sfeervolle lounge, waar de gasten een aperitiefje kunnen krijgen. En nog steeds zijn er plannen in de maak, waarvan Van der Putten in dit vroege stadium nog niets kwijt wil. Op een nabij gelegen steigertje tuur ik nogmaals in het doorzichtige water. Een hele school blinkende visjes duikt iets dieper weg. Terwijl ik me zo weinig mogelijk tracht te bewegen, zie ik dat ze langzaam terugkeren en zelfs onder het looppad doorzwem men. Het zijn koornaarvisjes, gemak kelijk te herkennen aan de zilverkleu rige streep aan de zijkant van het lichaam. De soort komt rijkelijk in de Grevelingen voor en de visjes hebben een lengte van ongeveer 10 cm. Aan de kanten verderop waaiert het Japanse bessewier. Hele velden zijn in de laatste jaren ontstaan. Eigenlijk is het nog een broekje in vergelijking met de veel langer voorkomende al gen. Maar gezien de groeiexplosie kunnen we beter spreken van een brutale oprukker, want bescheiden heid siert dit wier op geen enkele ma nier. Eind zeventiger en begin tachti ger jaren heeft dit wier zich in ons fauna-gebied gevestigd. Sinds die tijd zien. Met oestercultures is het waarschijn lijk vanuit Japan in West-Europa ge bracht. Vandaar de naam. Bekijk je het wat van dichterbij dan zie je lange S bruine slierten met vele drijfblaasjes. i In bepaalde hoeken van de Grevelin- W j gen worden losgeraakte stukken wel 1 si j aangetroffen. Ze zijn onder een be- I paalde wind daarnaar toegestuwd. Langzaam begint het wier te verslij- men wat soms gepaard gaat met wat stank. zeiltjes van de surfers over het opper vlak zie glijden, neem ik de andere kant nl. de afgang bij het Aquadome. Alleen al vanwege de massale aanwe zigheid van de stekelbaarsjes loont dit de moeite waard. Wolken visjes zwemmen daar bij elkaar. Enkele ja ren geleden heb ik hier enige exem plaren gevangen en verder gekweekt in mijn zoutwater aquarium. Als de mannetjes rood kleuren en een nestje beginnen te fabriceren kun je er een heleboel lol aan beleven. De verdedi ging van hun territorium springt wer kelijk in het oog. Het zal hier niet an ders zijn. In de richting van Scharendijke lo pend zie ik een aantal fuikhorentjes zich te goed doen aan een dode strandkrab. Het is werkelijk onvoor stelbaar hoeveel van deze slakken zich ophouden in de bodem. Het zijn levendige kruipertjes, onder de voor waarde dat er iets te halen valt. Terwijl een konijntje wegduikt in de aangrenzende begroeiing, kijk ik van een heel andere kant over de uit gestrekte wateroppervlakte. Wat mooi! Een kunst om het ook te bewa ren voor de komende generaties. De recreatiedruk is erg groot. Dat geeft bepaalde verantwoordelijkheden. Laat ook de Grevelingen ons een zorg zijn!! Dok op het terrein van de Midden- fa is het één en al bedrijvigheid ,an in bootjes stappende vissers. De auto's laten hun trailers langzaam de schumlopende helling aflopen. De wielen ondergaan een zoutbadje, naar dat is nu eenmaal de dol die je Het zoute water van de Grevelingen trekt ons allemaal. I schepnetje behendig in de richting van de gepantserde ridder der zee gestuurd. Toch mislukt de vangst de- ze keer en verdwijnt de krab in de wierbegroeiing. In hun emmertje zit ten al meer dan een handvol van deze schuinmarcheerders. - - I K-;

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 9