r Dierenasiel viert eerste lustrum met feestmarkt Rustige groei sluis-passages pleziervaartuigen in Zeeland Zomer-activiteiten in Renesse lopen ten einde HOOG/LAAG WATER badkrants Grafiek van Corneille in Oosterschelde- ziekenhuis badkrant 3 Grevelingensluis Bruinisse nog steeds koploper 9 5 Cijfers Demonstraties t ZIERIKZEE - Het vijf-jarig bestaan van het Dierenasiel Schouwen-Duiveland wordt op zaterdag 19 augustus ge vierd met een feestmarkt bij het asielgebouw aan de Zand weg te Zierikzee. ZIERIKZEE - Het gaat nog steeds goed met de pleziervaart in Zeeland. Het onstuimige groeitempo van de jaren zeven tig en beginjaren tachtig heeft echter wel plaats gemaakt voor een wat meer geleidelijker groei. Zo is het aantal sluispassages de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 1% toe genomen. In de jaren met minder goed zomerweer was er zelfs sprake van een lichte afname. Al met al neemt de ple ziervaart in het Zeeuwse sterker toe dan het landelijk gemid delde te zien geeft. Spandoeken V1 RENESSE - Ook voor de Stichting Recreatie Activiteiten Westerschouwen loopt het zomerseizoen langzaam tot een einde. Het aantal evenementen neemt af, al is er nog wel volop te beleven. 22.50 Oplage 26.000 ij! De Brouwse haven heeft ook alles met de pleziervaart van döeri. s r Zeeland vond de laatste acht jaar voornamelijk buiten het hoofdseizoen plaats. Sluitingstijd advertenties: Vrijdag voor de verschijningsweek. i- n O 5 Senesse 11 aug... 12 aug. 13 aug... 14 aug. 15 aug. 16 aug. 17 aug. 18 aug. 19 aug. 20 aug. Kop Goeree n aug 12 aug... 13 aup 14 aug. 15 aug. 16 aug 17 aug 18 aug 19 aug 20 aug 22.09 23.46 22.19 23.56 13.19 14.09 14.48 15.26 16.02 16.46 17.23 13.29 14.19 14.58 15.36 16.12 16.56 17.33 Woensdag 16 augustus is er tussen 09.00-13.00 uur aan de Kerkring een ochtendmarkt. De clown Floepi de Flapzak is op die lokatie tussen 17.00- 19.00 uur, terwijl vanaf 20.00 uur orgel- klanken klinken in de Nederlandse Hervormde kerk. Vrijdag 18 augustus is er om 20.00 uur (tot 23.00 uur) muziek in het hart van Renesse met de Salsa-band Cortiga. Zaterdag 19 augustus tenslotte is de finale camping volleybaltoernooi bij strandpaviljoen de Loze Visser. Het Salsa orkest laat tussen 16.00 uur en 22.00 uur nog van zich horen in het centrum. En nu wat cijfers. Mede als gevolg van de Deltawerken zijn er in Zeeland nu twaalf sluizen. Dezen kregen in 1988 gezamenlijk 220.000 pleziervaartui gen te schutten. De drukste sluis is de Grevelingensluis bij Bruinisse. Deze vormt de enige toegang tot het Greve- lingenmeer en behoort met 47.000 passanten tot de drukste sluizen van Nederland. Daarmee houden de evenementen - volgens het boekje van de stichting - op. De organisatie heeft het gehele seizoen volop evenementen op poten gezet, die door een groot aantal men sen opgepakt zijn. GOES - In samenwerking met de Stichting Holland Art Promotion is in augustus en september in het Oosterscheldeziekenhuis in Goes een verzameling grafische bladen van de kunstenaar Corneille te zien. 13.00 14.15 15.20 16.10 16.55 17.40 18.25 19.00 Uitgave en druk: Drukkerij Laken man Ochtman bv Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee Postbus 1, 4300 AA Zierikzee telefoon 01110-16551 telefax 01110-14315 Advertentieverkoop: Voor zowel Schouwen-Duive- land als Goeree-Overflakkee Francien Ras, 01875-2198 (bgg 01110-16551). Redactie: Tijdens kantooruren 01110-16551 (tst. 45) en daarbuiten 01110-15071. Zierikzee 11 aug 12 aug 13 aug 14 aug 15 aug 16 aug 17 aug 18 aug 19 aug 20 aug "X Achter deze algemene tendens, zoals die te lezen staat in de notitie Ontwik keling van de recreatievaart in Zee land in 1988 van de provinciale VVV, gaat een aantal ontwikkelingen schuil. Zo doet zich langzaam maar zeker meer seizoenspreiding voor. De beperkte groei van de pleziervaart in Strandactiviteiten blijven het doen bij de jeugd. Hoogwater 9.46 10.53 12.25 1.06 1.55 2.35 3.10 3.51 4.29 5.10 Hoogwater 9.36 10.43 12.15 0.56 1.45 2.25 3.00 3.41 4.19 5.00 Hoogwater 10.25 11.30 0.20 1.50 2.55 3.50 4.35 5.25 6.10 6.50 Tijden hoogwater te Bruinisse: ±100 minuten later dan Renesse. (Bij open Stormvloedkering) Tijden hoogwater te Westenschou- wen: ±10 minuten vroeger dan Re- nesse. Laagwater ±6 uur later dan bovenge- «oemde tijden. Speciale uitgave voor de re creant op Schouwen-Duive- land en Goeree-Overflakkee. onder redactionele eindverant woording van de Zierikzee- sche Nieuwsbode. De Bad krant verschijnt in het zomer seizoen dertien keer en is op tal van plaatsen, zoals winkels, campings en VVV-kantoren gratis verkrijgbaar. Ook wordt de Badkrant in enkele gebie den huis-aan-huis bezorgd. Bij deze expositie zijn onderdelen uit de series April in Paris, Allegro en Purple Orchid te zien. Daarnaast be vat de expositie ook losse bladen gra fiek zoals Musique du Printemps en Enchantement du Printemps. Het op merkelijke is dat Corneille niet vol gens een vooropgezet plan te werk gaat. Dit in tegenstelling tot de 19e eeuwse schilderkunst. Voorts lijkt de groei van de plezier vaart zich recentelijk te hebben ver plaatst van de Grevelingen en het Veerse Meer naar het grotere vaarwa ter van de Oosterschelde en de Noordzee. Tevens is een teruggang van het aantal Belgische pleziervaar tuigen op de Zeeuwse wateren te con stateren, hetgeen is opgevuld door meer Nederlandse en in mindere ma te Duitse watersporters. de kerk. Vrijdag 25 augustus komt het straattheater Nationaal Trottoir Gezelschap naar het Schelpenter rein (17.00-20.30 uur) en is er vanaf 20.00 uur op het evenemententer rein een podiumconcert. Woensdag 23 augustus is er tussen 09.00-13.00 uur weer een ochtend markt aan de Kerkring en is er kin dertheater tussen 17.00-19.00 uur. Liefhebbers van koperklanken brengen vanaf 20.00 uur een be zoek aan de Nederlandse Hervorm- Dat publiek is een hele dag welkom op het terrein van het Dierenasiel aan de Zandweg. In de kramen wordt on der andere informatie gegeven over de dierenbegraafplaats te Heinkens- zand, de Dierenbescherming en het rusthuis voor bejaarde paarden Ha ram Bee. Dierenarts S. J. Bergsma is aanwezig om dieren te keuren en P. van Gilst om dieren te trimmen. Ook komt een fotograaf, die foto’s maakt van mensen met hun huisdier. De markt duurt van 11.00 tot 16.00 uur «i omvat een achttal kramen waarin allerlei zaken en instanties worden ^presenteerd. die wat met dieren te maken hebben. Ook wordt een kleine rommelmarkt gehouden. Er is een de monstratie hondentraining en behen digheid en ter gelegenheid van het terste lustrum wordt ook een reünie gehouden van dieren die in de afgelo pen jaren een nieuw tehuis vonden *>a het asiel. De markt wordt om 11.00 uur geopend door de voorzitter van het Dierenasiel Hoeijmans. Voorafgaand hieraan Pekt de Zierikzeese majorettengroep jet de drumband Rust Roest vanuit de stad naar de Zandweg. Er achter “Pen kinderen in dierenpakken die spandoeken de viering van het 5- Wg bestaan van het Dierenasiel aan Pet publiek duidelijk maken. Voor kinderen bestaat de gelegen heid platen te kleuren en tijdens de feestmarkt bestaat'ook de mogelijk heid om wat te drinken. Demonstra ties hondentraining en behendigheid worden verzorgd door mevrouw J. Overbeeke uit Noordwelle en staan op het programma om 12.00 en 14.00 uur. Een tweede plaats is weggelegd voor de in 1987 in gebruik genomen Kram- mersluis in de Philipsdam. Met de Volkeraksluizen nabij Willemstad is het de belangrijkste verbinding die vanuit Zuid-Holland en grote delen van Brabant toegang geeft tot de Zeeuwse (binnen)wateren. Mede doordat in 1988 ook gebruik kon wor den gemaakt van de kolk voor de be roepsvaart zijn de wachttijden bij de Krammersluis voor de recreatievaart verminderd en nam het aantal passa ges toe tot ruim 36.000. Derde is de Zandkreeksluis bij Kats tussen het Veerse Meer en de Ooster schelde. Hier passeerden in 1988 ruim 35.000 pleziervaartuigen, het geen overigens 10% minder is dan in 1983. Het duidt erop, dat als gevolg van de sterke toename van de kleine watersport en dan met name het sur fen op het Veerse Meer meer grote boten dit vaarwater zijn gaan mijden. Het bezoek aan de havens vertoont (vanzelfsprekend) gelijke tred met de passages in de sluizen. Voor Schou- wen-Duiveland zijn de volgende cij fers bekend voor wat het aantal gast- schepen per haven betreft. Zierikzee 15.000, Bruinisse/Aqua delta 9.000, Brouwershaven 7.000, Bruinisse/ jachthaven 4.000 en de jachthaven van Scharendijke 3.800 boten. Vrijdag 11 augustus bijvoorbeeld is er aan de Lange Reke/Kerkring een avondmarkt met ambachtslieden en standwerkers. Dat is tussen 17.00- 21.00 uur. Om 20.00 uur start op het Schelpenterrein nabij de VVV de ptayback-soundmixshow. De presen tatie is in handen van Jan Kamberg. Bij strandpaviljoen de Loze Visser is er zaterdag tussen 10.00-17.00 uur een strandactiviteit (piratenspel). In het centrum van Renesse is de Spa Pro- motiedag en de Taptoe. Zondag 13 augustus kan men vliegeren bij de Zwaluw; het strandpaviljoen dat al leen per fiets bereikbaar is. Het vlie geren is tussen 11.30-17.00 uur en wordt begeleid door de Zeeuwse Vlie ger Vereniging. v -Si*""’

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 3