12 DEZE WEEK Oosterschelde als natuur monument: 130 bezwaren Tentoonstelling Zilveren Camera voor de eerste keer in Zierikzee FILMS 11 AUGUSTUS 1989 GRATIS KRANT IN REKREATIELAND Overzicht van de beste persfoto’s van het jaar Historie Harde realiteit Zevibel GS: haven van Bommenede mag geen vissershaven worden ZIERIKZEE - Een overzicht van de beste persfoto’s van het jaar 1988 is vanaf zaterdag 12 augustus te zien in de Grote Kerk in Zierikzee. Het is voor de eerste keer dat de tentoon stelling De Zilveren Camera te zien is op Schouwen-Duive- land. De expositie wordt geopend door burgemeester mr. J. J. R M. Asselbergs van Zierikzee en wordt gehouden op ini tiatief van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken. Te zien zijn 80 persfoto’s in verschillende categorieën. ZIERIKZEE - Tegen het plan van minister Braks (landbouw) om de Oosterschelde als natuurmonument aan te wijzen, zijn ongeveer 130 bezwaren ingediend. Dit heeft een woord voerder van de provincie Zeeland na afloop van de inspraak procedure bekendgemaakt. Ééndagsvlieg x 1 Havendag in Zierikzee 9 Jubileum restaurant Dierenasiel Zierikzee viert lustrum 3 Zomeractiviteiten in Renesse Zomerexpositie in Bürgh Het bestuur van de Stichting De Zilve ren Camera heeft besloten deze fötó niet in de tentoonstelling op te ne men. Over de foto is nogal wat publici- gelegd om uit een kist gevallen aard appelen op te kunnen rapen. Elke zaterdag en zondag Concertzaal. Filmvoorstellingen (on der voorbehoud). Oude Haven 13, Zierikzee. 20.00 uur. Tel. 01110-12770. Dinsdag 15 augustus Dorpshuis Renesse, Zeeanemoon- weg: Naked Gun en Twins 2, 13.30 uur. My stepmother is an alien, 19.00. Rainman, 21.30 uur. Deadly pursuit, 23.45 uur. het ankerverbod in bepaalde gebie den. Woensdag 16 augustus Dorpshuis Renesse. Zeeanemoon- weg: Coming to America en Cocktail, 13.30 uur. Naked gun, 19.00 uur. Twins, 21.30 uur. Die Hand, 23.45 uur. BROUWERSHAVEN - Gedeputeerde staten van Zeeland zijn het niet eens met de wijzigingen in het be stemmingsplan van de gemeente Brouwershaven. De haven van Bommenede indertijd gelegd mag geen vissershaven woeden. De Zilveren Camera werd veertig jaar geleden in het leven geroepen door de Nederlandse Vereniging van Foto journalisten. Eerst op bescheiden schaal: alleen in Amsterdam. De al lereerste winnaar van de zilveren ca mera was jhr. Waldo van Suchtelen. Hij legde op film vast hoe het verkeer om de Dam in Amsterdam werd vast- Persfoto’s brengen de realiteit in beeld en een goede persfoto vertelt soms meer dan welk artikel ook. Nieuws is niet altijd leuk en dat houdt in dat ook persfoto’s lang niet altijd vrolijk zijn. Dat hangt natuurlijk ook een beetje af van de categorie waarin de betreffende persfoto valt. Voor de Zilveren Camera gelden zeven cate gorieën: Nieuws, features, sport, kunst en cultuur, sociaal, portretten en buitenland. Cor Mulder won in de categorie Nieuws de eerste prijs met deze plaat van een tijdens studentenrellen in het nauw gedreven Deetman. De plannen van Braks om verschillen de delen van de Oosterschelde in 1990 tot verboden gebied te verkla ren, hebben veel verzet gewekt bij on der meer watersporters, pierestekers, sportvissers en recreatieonderne- mers. De bezwaarden toonden begrip voor de bescherming van natuurwaar den, maar vrezen dat daarbij hun be langen worden geschaad De ANWB, de HISWA en de Wa- iersportbond willen dat de recreatie mogelijkheden in de Oosterschelde optimaal benut blijven. Zij hebben zich tegen een vaarverbod in de Olie- geul achter Neeltje Jans uitgespro- ken.’J- Daarnaast bepleiten zij mogelijkhe den om aan de rand van de plaatsen De prijzen zijn uitgereikt, de lovende woorden zijn gesproken en nu mag het publiek het resultaat van de jaar lijkse Nederlandse foto-Grand Prix gaan bewonderen. Het jaar 1988 ge zien door het oog van een groot aan tal beroepsfotografen. van het waterpeil, op de vroegere Veermansplaat een vluchtgelegen- heid voer plezierjachten te maken. De bewoners van het kampeergebied De Bulke die hun bootjes afmeren in een nabijgelegen haventje en die daarin zelf steigers hebben aangebracht, be hoeven dit haventje niet te ontruimen, om een plaatsje te zoeken in het na tuurgebied De Vogelnol. Het natuur gebied moet ongerept blijven. badkrant teit geweest. „Uitspraken van ver schillende Nederlandse rechtscolle ges rechtvaardigen de vrees dat de geportretteerde, in dit geval Ferdi E., bij juridische stappen in het gelijk ge steld kan worden. Dat kan verregaan de financiële consequenties voor de stichting hebben”, aldus het bestuur. Uit de Zilveren Camera werd ook de inmiddels wereldwijd befaamde World Press Photo geboren. Nog steeds geldt deze internationale foto wedstrijd als één van de meest toon aangevende. Even dreigde daardoor de Zilveren Camera hiet meer dan een onderdeel van World Press Photo te worden, maar de behoefte aan een jaarlijkse wedstrijd rond de beste Ne derlandse persfoto bleef bestaan. Niet in de laatste plaats vanwege de stimulans die uitgaat van een dergelij ke wedstrijd en de promotie die de competitie betekent voor het fotojour- nalistieke beroep. De tentoonstelling is te zien in de Grote Kerk in Zierikzee van zaterdag 12 tot en met zaterdag 19 augustus. Maandag 14 augustus Dorpshuis Renesse, Zeeanemoon- weg: Who framed Roger Rabbit en My stepmother in an alien, 13.30 uur. Big big, 19.00 uur. A fish called Wan da, 21.30 uur. Die hard, 23.45 uur. De jurering van de veertigste Zilveren I Camera is inmiddels achter de rug. In de categorie nieuws valt ook de fo to van Paul Stolk waarin de van moord op Gerrit Jan Heijn verdachte Ferdi E. rustig een shagje draait tij dens de reconstructie van de moord. Deze bekroonde foto, is echter niet te zien op de expositie in de Grote Kerk. Een historische plaat die nog eens duidelijk laat zien hoe belangrijk aard appelen zo kort na de Tweede Wereld oorlog waren: De zilveren camera groeide al snel uit tot een landelijke competitie, compleet met een jaarlijks terugkerende expositie in een mu seum. te kunnen ankeren en buiten de be tonde vaarroutes voor de beroeps scheepvaart te mogen varen. Boven dien bekritiseert de ANWB de hele gang van zaken rondom de aanwij zing van de Oosterschelde als natuur monument. Speerpunt van kritiek is dat de toeristenbond meent veel te laat betrokken te zijn in de procedure. Pierespitters voelen zich door de plannen van Braks in hun broodwin ning aangetast en hengelaars vrezen dat hierdoor de prijzen voor het aas aanzienlijk stijgen. Verhuurders van visboten die met sportvissers aan boord de Oosterschelde op gaan, zien de voorgenomen maatregel als een aanslag op hun bedrijfsvoering. Zij dringen aan op een ontheffing van De Zilveren Camera is een nationale competitie waarbij het gaat om verkie zing van de beste persfoto’s van het jaar in een aantal zeer uiteenlopende categorieën. Dit jaar werd de compe titie voor de veertigste keer gehouden en de jury stond voor de niet eenvou dige taak om meer dan 3600 inzen dingen te beoordelen op onder ande re kwaliteit en originaliteit. Die woorden hebben nog niets aan waarde verloren en daarom is er De Zilveren Camera die een behoorlijk aantal van deze 'eendagsvliegen’ aan de vergetelheid ontrukt en ze nog eens nadrukkelijk voor het voetlicht brengt. Er is nog geen aanleiding om op het eiland, dat is ontstaan voor verlaging „Een persfoto is vaak een ééndags vlieg. Nog nat als die op het bureau van een redacteur terecht komt terwijl de maker ervan alweer met zijn vol gende klus bezig is. Tijd om eens wat langer stil te staan bij kwaliteit en nieuwswaarde ontbreekt in de dage lijkse routine”. Woorden die enkele ja- ren geleden uitgesproken werden door een ex-voorzitter van de jury van de Zilveren Camera. De visserijbelangenorganisatie Zevi bel heeft ernstige bedenkingen tegen het verbod op het gebruik van sleep netten. Een overgangsperiode van drie jaar, die de vissers is töegezegd, vinden zij te kort. Diverse Zeeuwse gemeenten willen dat bij de aanwijzing van de Ooster schelde als natuurmonument het re creatief gebruik en bijvoorbeeld het snijden van zeegroenten gewaar borgd blijven. Naast alle personen en organisaties die voor hun belangen opkomen, zijn er bij het provinciebestuur van Zee land ook bezwaarschriften van na tuurbeschermingsorganisaties bin nengekomen. Zij vinden dat de voorgenomen maatregelen niet ver genoeg gaan en dat het menselijk ge bruik van de Oosterschelde nog meer teruggedrongen moet worden.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 1