Zomerthema Zee-Land-Kust r r badkrant d in galerie van Erna Jurg THE ONE AND OHLY I HOOG/LAAG WATER Belgen maken promotiefilm van Zierikzee VOOR f 995\ enoPr^P'an^r^ badkrant SPECIALS: ire 5 aug ZEILMAKERIJ: BOARDREPARATIE: WINDMILL BEACH FUNMOBIEL (Brouwersdam) Kabbelaarsbank) art sa’ NU f 795,-. ZIERIKZEE - In het Zierikzeese atelier, galerie Erna Jurg, ge legen aan de Poststraat 14, wordt met het thema Zee-Land- Kust geëxposeerd. De exposanten zijn Arnoud Boering en Erna Jurg. Door de twee kunstenaars wordt met de jaargetij den meegewerkt. Tijdens de openingsuren kunnen de wer ken van Arnoud Boering en Erna Jurg bezichtigd en gekocht worden. Openingstijden zijn van dinsdag tot en met zater dag van 11.00 - 16.00 uur. I v dmiw"s'ands9f00lSjenna'Kerrtts' 295 f 1^5’'2^nfC895,-,A'Pha 1.095,-,MP^2 270-280SS^ r«x95,-Speed'"eEP°^ s. O Kunst in Zierikzee. UP 13.00 Oplage 26.000 i'J o Zierikzee 4 aug. 5 aug. 6 aug. 7 aug... 8aug.... 9 aug. 10 aug. 11 aug. 12 aug. 13 aug... 17.02 17.35 18.11 18.45 19.26 20.06 20.53 22.09 23 46 17.12 17.45 18.21 18.55 19.36 20.16 21.03 22.19 23.56 18.30 19.00 19.35 20.05 20.30 21.05 21.45 22.50 Erna Jurg is geboren en opgegroeid in Rotterdam, verhuisd naar Woerden en sinds 1985 woonachtig in Zierik zee. De kunstzinnige aanleg, voor Uitgave en druk: Drukkerij Lakenman Ochtman bv Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee Postbus 1, 4300 AA Zierikzee telefoon 01110-16551 telefax 01110-14315 Sluitingstijd advertenties: Vrijdag voor de verschijningsweek. Advertentieverkoop: Voor zowel Schouwen-Duive- land als Goeree-Overflakkee Francien Ras, 01875-2198 (bgg 01110-16551). Redactie: Tijdens kantooruren 01110-16551 (tst. 45) en daarbuiten 01110-15071. Renesse 4 aug 6 aug 7 aug 8 aug 9 aug 10 aug 11 aug 12 aug 13 aug Kop Goeree 4 aug 5 aug 6 aug 7 aug 8 aug 9 aug 10 aug 11 aug 12 aug 13 aug Eigen zeilmakerij (Hellevoetsluis). Quickservice en Customsails. Reparatie werkplaats (Hellevoetsluis) .snelle en deskundige reparatie, tuning en costumboards. ZIERIKZEE - Een Vlaams videoteam uit Knokke-Heist is bezig met het maken van een promotiefilm over Zierikzee. Deze videofilm is niet zo zeer voor de verkoop, maar moet volgens de filmers in openbare ge bouwen, zoals bij voorbeeld de bi bliotheek beschikbaar zijn voor be langstellenden. LES-VERHUUR-PROEFVAREN: Met alle'89 Fanatic-ART modellen. Maar ookKonl Surfdemper, Windmill Sails, U.S. Vinnen, Serfiac masten, Aquaman pakken, enz. Beachshop plus Service-Station!! Speciale uitgave voor de re creant op Schouwen-Duive- land en Goeree-Overflakkee. onder redactionele eindverant woording van de Zierikzee- sche Nieuwsbode. De Bad krant verschijnt in het zomer seizoen dertien keer en is op tal van plaatsen, zoals winkels, campings en VVV-kantoren gratis verkrijgbaar. Ook wordt de Badkrant in enkele gebie den huis-aan-huis bezorgd. Hoogwater 4.41 5.19 5.55 6.35 7.08 7.48 8.36 9.36 10.43 12.15 Hoogwater 4.51 5.29 6.05 6.45 7.18 7.58 8.46 9.46 10.53 12.25 Hoogwater 6.20 6.55 7.25 7.55 8.25 8.55 9.30 10.25 11.30 0.20 andere^ Van L. Arnoud Boering is geboren in Eys- den, Zuid Limburg en groeide op in Amsterdam. Vandaar uit vertrok hij naar Woerden en sinds 1985 woont hij in Zierikzee. Het werken met zijn han den en het weergeven van gevoelens of waarnemingen met behulp van pen, penseel en andere atributen heeft al van jongsafaan zijn voorlief de. Ter ondersteuning van zijn eigen bezigheden als beeldend kunstenaar, alsmede ter verwerving van een ba- sis-inkomen in het onderwijs heeft hij de S.O.L.-opleiding gevolgd. Momen- Fanatic Slalom Bic Electric vanaf f 160 komp'eet f 1295,- teel geeft hij les in ontwerpen, teke nen en zeefdrukken. Boering heeft sinds de jaren zeventig regelmatig geëxposeerd in binnen- en buitenland. Zijn werk omvat oliever ven, aquarellen, grafiek en bronzen beeldjes. Ook vervaardigt hij in op dracht portretten. Het creëren van, vaak subtiele spanningen vanuit een orde boeit hem in hevige mate. Zach te kleurstellingen voeren de boven toon in zijn werkstukken. Lucht, licht, water en wilde zomerbloemen staan centraal terwijl de mens in de uit was gegoten bronzen beeldjes een hoofd rol speelt. Het weergeven van on waarschijnlijke mogelijkheden van de realiteit vormt voor Boering een be langrijke drijfveer. Hij werkt zowel fi guratief als non-figuratief. Nadat eerder dit jaar een promotiefilm van Jaap Wolterbeek over Zierikzee verscheen en inmiddels ook over Schouwen-Duiveland een videoband is verschenen zijn nu ook onze Zuid erburen actief met het maken van een videoband, waarin markante gebou wen in de stad worden belicht. Aanlei ding voor het videoteam Belgium In ternational om hier te komen filmen was de tentoonstelling over de Heist- sevissers, die wekenlang in het Mari tiem museum te zien is geweest en nu naar Knokke-Heist verhuist. Behalve opnamen van fraaie ge zichtsbepalende pandjes en plaatsjes was het filmduo zondag bezig met op ramen in het Maritiem Museum. De twee amateur videofilmers, die drie dagen lang in Zierikzee te gast zijn Seweest, komen nog een keer naar het stadje aan de Oosterschelde om I het mosseleten om de Vismarkt te fil- 1 men. Met het openen van het atelier is een gezamelijk ideaal werkelijkheid ge worden. Met de expositie en verkoop van eigen werk hopen beide hun ar tistieke weg optimaal te kunnen ver volgen. Zeeland als inspiratiebron en de oorspronkelijke sfeer die de stad Zierikzee uitademt vormen de grond slag voor deze vestiging in de Post- straat. In de expositie van het werk ligt ook een diepere gedacht beslo ten: Het uitdragen van een tegenwicht van de harde, donkere, chaotische en automatische leefwereld van vandaag de dag. een deel meegekregen van haar, schilderende moeder, Ineke van Doorne, en grootvader, is in de zeven tiger jaren tot verdere ontwikkeling gekomen. In die periode speelde een journalistieke loopbaan een belang rijke rol. Zij heeft geschreven portret ten van mensen gemaakt, kunstre- censie’s en achtergrondreportages geschreven. Met de vervaardiging van verfijnde naaldwerken, miniaturen op kaaslin- nen, heeft Erna sinds 1980 een nieu we eigen vorm gevonden om haar creativiteit de vrij loop te kunnen ge ven. In het naaldwerk, te beschouwen als een vorm van schilderen met draad, staat de natuur centraal. De cyclus van de vier-jaargetijden tracht ze op poëtisch-realistische wijze te verbeelden. In woord en beeld is ,met weinig véél zeggen' het uitgangspunt. De positieve kant van het leven wordt bewust benadrukt. Atelier-galerie Erna Jurg is geopend sinds 1985. Doordat er door de kun stenaars met de seizoenen wordt meegewerkt worden de mensen die de galerie bezichtigen begeleid door de achtergrondmuziek van 'De vier Jaargetijden’ van Vivaldi. Volgens de kunstenaars is dit onlosmakelijk ver bonden met de presentatie van de creatie’s. Tijdens, het bezichtigen van de expositie wordt de bezoeker ook de gelegenheid geboden een portret te laten schilderen. Dit vraagt een zit van ongeveer vijftien minuten. Tijden hoogwater te Bruinisse: ±100 minuten later dan Renesse. (Bij open Stormvloedkering) Tijden hoogwater te Westenschou wen: ±10 minuten vroeger dan Re nesse. Laagwater ±6 uur later dan bovenge noemde tijden. collectie North»»''8' Industriehaven 14 g (vesting) - Hellevoetsluis - Tel. 01883-16857 Vrijdag: koopavond - ZONDAG OPEN (Hellevoetsluis) ’s-Werelds beste artikelen op surfgebied. ALLEEN bij Windmill. Direkte import en eigen ontwikkeling van: KONI, SERFIAC. AQUAMAN, GORGE TECHNOLOGY, TRUE AMES, DA KINE, PROTEC, ASTRO DECK, VISUAL SPEED, AIRWAVES, en nog veel méér!!! o o

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 3