r Bassie Adriaan Hervormde kerk Burgh biedt aan kunstenaars onderdak Wisselexpositie Waddengebied in Visserijmuseum Bruinisse badkrant d IE HOOG/LAAG WATER i/IE 3 badkrant Beeldende kunst en muziek in kerkgebouw Overslagdozen Afwisseling Beeldende kunst Authentiek Tot half september Mosselriek Haring Zeeland Cultuurmaand BURGH-HAAMSTEDE - Kunst in de kerk. Sommigen zullen zich wellicht afvragen of dat kan. In Burgh blijkt dat geen probleem te zijn. Sinds 1983 heeft de Nederlands Hervorm de kerk aan de Ring in Burgh er in de zomermaanden een functie bij; die van expositieruimte en „concertzaal”. Dit jaar hebben Anna Metz en Fien Volders met hun etsen, beel den en tekeningen tot en met zaterdag 5 augustus hun in trek in dit kerkgebouw genomen. BRUINISSE - De gevolgen van eb en vloed, de variatie aan planten en vogels, de zeehonden én de gevaren die het Waddengebied bedreigen. Het komt allemaal aan de orde op de wisseltentoonstelling Het Internationale Waddengebied. Een tentoonstelling die tot half september is te zien in het Visserijmuseum aan de Molenstraat 44 te Bruinisse. 8 Renesse Dit orgel dat in 1977 ingrijpend werd I uur Zierikzee Oplage 26000 r 23.42 00.56 23.52 01.06 14.29 15.20 15.55 16.28 17.02 17.35 18.11 14.45 15.50 16.40 17.20 17.55 18.30 19.00 19.35 Behalve muziek heeft ook de beel dende kunst een plaatsje in het kerk gebouw gekregen. Tot en met zater- en fauna van het Waddengebied. Ook wordt stil gestaan bij de verontreini gingen die het gebied bedreigen en de acties ten behoeve van het milieu die er plaats vonden. Bruinisse is de enige plaats op Schouwen-Duiveland waar de wisseltentoonstelling is te zien. Behalve de tentoonstelling over het Waddengebied is in het Visserijmu- seum natuurlijk ook de gebruikelijke collectie te bezichtigen. Een overzicht van de mossel-, oester- en kokkel- vangst in Zeeland die begon toen in de zestiende eeuw de haring uit de Zeeuwse wateren verdween. Sinds die tijd was en is Bruinisse een be langrijke vissersplaats. In het Visserijmuseum herleeft het verleden van het vissersdorp. Onder andere door foto’s van de stormramp die Bruinisse in 1911 teisterde. Van de 150 schepen, die toen in de haven la gen, bleven er maar negen op hun plaats. De meeste werden door de storm kapot geslagen tegen de dijk van Anna Jacobapolder. Een ramp voor het dorp waar toen al een derde van de bevolking leefde van de visse rij. kunnen ook eeuwenoude dingen zijn zoals blijkt uit het bekkenfragment van een mammoet dat door de mos- selkotter Bru 12 werd opgehaald voor de Zeeuwse kust. van een aantal gedichten van Huub Oosterhuis heeft gemaakt zijn duide lijk anders dan de wat ruigere en kleurrijke krijttekeningen van Fien Volders. Ook in het werk van Anna Metz komt dat mens zijn duidelijk naar voren, maar dan vaak in relatie met God. Een relatie die in de gedichten van Oosterhuis centraal staat en die de kunstenares inspireren tot het maken van tere etsen. „Zijn werk wekt beel den bij me op” omschrijft zij haar voorliefde voor het werk van Ooster huis. Een drietal gedichten zijn samen met een aantal etsen gebundeld in drie met linnen beklede overslagdozen van 45,5 bij 55,5 centimeter. Elke doos bevat een gedicht met vier tot vijf et sen, die nu ingelijst en al te zien zijn in de kerk in Burgh. Sluitingstijd advertenties: Vrijdag voor de verschijningsweek. 14.39 15.30 16.05 16.38 17.12 17.45 18.21 Uitgave en druk: Drukkerij Lakenman Ochtman bv Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee Postbus 1, 4300 AA Zierikzee telefoon 01110-16551 telefax 01110-14315 Advertentieverkoop: Voor zowel Schouwen-Duive land als Goeree-Overflakkee Francien Ras, 01875-2198 (bgg 01110-16551). Redactie: Tijdens kantooruren 01110-16551 (tst. 45) en daarbuiten 01110-15071. Hoogwater 00.40 Anderzijds blijkt bij beiden de mens een onuitputtelijke bron van inspiratie te zijn. Fien Volders: „De beelden zijn echter meer dan waarheidsgetrouwe afbeeldingen van individuen. Het geeft ook het wezen van de mens weer, zijn geaardheid, karaktertrek ken en gevoelens”. Ook relaties tus sen mensen onderling en tegenstel lingen in de mens zelf zijn voor de beeldhouwster een bron van inspira tie. Tijden hoogwater te Bruinisse: ±100 minuten later dan Renesse. (Bij open Stormvloedkering) Tijden hoogwater te Westenschou wen: ±10 minuten vroeger dan Re nesse. Laagwater ±6 uur later dan bovenge noemde tijden. Maar ook de herinnering aan goede tijden wordt in het Visserijmuseum le vend gehouden. Foto’s van alle as pecten van de mossel- en oester- vangst. Grote en kleine modellen van mosselkotters en zelfs van de comple te vissershaven zoals die voor 1953 in Bruinisse was. Een collectie schelpen en zeedieren laat zien wat zoal nog meer in de vissersnetten terecht komt behalve mosselen en oesters. Dat De wisseltentoonstelling is samenge steld door de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee. Ze bestaat uit twaalf panelen waarop door middel van foto’s en teksten in formatie wordt gegeven over de flora dag 5 augustus is er een deel van het werk van Anna Metz (etsen en twee gouaches) en Fien Volders (beelden en krijttekeningen) te zien. Ofschoon het werk van beide dames duidelijk van elkaar verschilt koesteren beide kunstenaressen dezelfde opvattingen over de waarde van de beeldende kunst bij de ontwikkeling van het ge voelsleven van de mens. „Kunst kan emoties losmaken en het gevoelsle ven van de mensen stimuleren” zeg gen Anna Metz en Fien Volders, die naar hun zeggen „al dertig jaar aan elkaar verknocht zijn”. Voor een vrolijke noot zorgen de krijt tekeningen van Fien Volders. Kleurrij ke blokken en eveneens fleurige plantaardige motieven, die voor de kunstenares een welkome afwisseling op haar bezigheden als beeld houwster vormen. Daarbij gaat Vol ders evenals Metz niet „met voorbe dachte rade” te werk. „We werken vanuit een bepaalde gemoedstoe stand. Achteraf zien er dan vaak een bepaalde afbeelding in” aldus Anna Metz en Fien Volders. Hoogwater 28 juli11.10 29 juli12.26 30 juli13.36 31 juli01.56 1 augustus02.45 2 augustus03.26 3 augustus04 05 4 augustus04.41 5 augustus05.19 6 augustus05.55 Kop Goeree Hoogwater 28 juli11.20 29 juli12.36 30 juli13.46 31 juli02.06 1 augustus02.55 2 augustus03.36 3 augustus04.15 4 augustus04.51 5 augustus05.29 6 augustus06.05 28 juli21.15 29 juli13.30 30 juli02.10 31 juli03.20 1 augustus04.20 2 augustus05.10 3augustus...05.45 4 augustus06.20 5 augustus06.55 6 augustus07.25 „Dat samen exposeren zorgt volgens beide dames voor een boeiende af wisseling van beelden en tekenin gen”. Die afwisseling is er zeker. De serie etsen die Anna Metz op grond Die vriendschap dateert van de tijd dat beiden aan de Rijksacademie voor beeldende kunst in Amsterdam studeerden. Anna Metz als studente in de tekenklas en Fien Volders als beginnend beeldhouwster. Die vriendschap mondde zo' twintig jaar geleden uit in een eerste gezamenlij ke expositie in Scheveningen Nu, an no 1989, exposeren beiden door toe doen van Cora van Citters opnieuw samen en wel op Schouwen-Duive land. BRUINISSE - Het circus Bassie en Adriaan bouwt over ruim twee weken zijn tinten op aan de Hageweg in Bruinisse om daar op dinsdag 1 augustus precies ten voorstelling te geven om 14.30 uur. Een voorstelling die volgens het pro gramma niet alleen op kinderen, maar ook op volwassenen is gericht. Het cir cus brengt een internationaal programma met artiesten uit zeven Europese /an ten. De nieuwe tent waarin dit alles wordt gepresenteerd biedt plaats aan 1750 bezoekers. Voor kinderen is er een aparte kinderloge-rang waardoor ze vooraan hunnen zitten. Daarnaast heeft zij in de kerk ook een aantal etsen en een tweetal gouaches opgehangen waarin mens en natuur centraal staan. Een gedicht over het Hollandse weertype in de winter is voor haar aanleiding geweest voor het maken van een drietal winterse ta fereeltjes, waar de toeschouwer het echt koud van krijgt. Speciale uitgave voor de re creant op Schouwen-Duive land en Goeree-Overflakkee. onder redactionele eindverant woording van de Zierikzee- sche Nieuwsbode. De Bad krant verschijnt in het zomer seizoen dertien keer en is op tal van plaatsen, zoals winkels, campings en VVV-kantoren gratis verkrijgbaar. Ook wordt de Badkrant in enkele gebie den huis-aan-huis bezorgd. De combinatie exposities en concer ten dateert van 1983 toen de wens groeide om het kerkgebouw in de zo mermaanden voor culturele doelein den te gebruiken en wel op zo’n ma nier dat dit niet in strijd is met de historische en kunstzinnige functie van het gebouw. Dit blijkt uit de woor den van Wim Boer, organist en orga nisator van dit culturele gebeuren Reeds voor die tijd werden er in dit knusse kerkgebouw aan de Ring con certen op het unieke Albertus Gruijse- norgel gegeven. Dit van 1794 dateren de orgel is in orgelkringen een begrip, niet alleen omdat het het oudste orgel op Schouwen-Duiveland is maar ook omdat het het „geesteskind" van een van de belangrijk^ Noordduitse/Ne- derlandse orgelbouwers uit de school van Schnitger is. gerestaureerd is voor orgelliefheb- -bers een „lust voor het oor”om naar te luisteren vanwege de authentieke klanken die bewaard zijn gebleven. De komende weken staat dit orgel dan ook centraal bij een drietal orgel concerten. Hierbij vervult het orgel de rol van begeleidingsinstrument. „Van wege de zachte klanken van het orgel is het bij uitstek geschikt als begele- ding bij viool- en pianomuziek en bij zang” vertelt Wim Boer die zelf het tweede concert voor zijn rekening neemt nadat Rien Balkenende en My ra van Groenendael donderdag 20 juli de serie van drie concerten openen. Deze concerten beginnen om 20.00 uur. Het Visserijmuseum is geopend op werkdagen van 13.00 tot 16.00 uur. In de maand september, die is'uitgeroe pen tot Zeeland Cultuurmaand, is het museum ook op zaterdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Men vindt het Visserijmuseum in het pand De Zaete aan de Molenstraat 44. Hetzelfde ge bouw waarin ook de bibliotheek en de VVV zijn ondergebracht. Een Kromhout motor uit 1929 en oude vissersattributen zoals een mossel riek, handkor, handrijf en dieptelood herinneren eraan dat men vroeger op een heel andere manier werkte dan de tegenwoordige vissers. Hoe het te genwoordig gaat is te zien op een vi deofilm die wordt vertoond in de bi bliotheek die in hetzelfde gebouw is ondergebracht als het Visserijmu seum. De film is alleen te zien op de uren dat de bibliotheek niet is ge opend voor het uitlenen van boeken. E

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 3